| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 191/XXIV/2013 Rady Gminy Kłomnice

z dnia 4 lipca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice

Na podstawie art.5a,art.18 ust.2 pkt 15,art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013r poz.594) oraz art.4 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U.z 2012r poz.391 z późn.zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ,po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kłomnice

Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje :

§ 1. W regulaminie utrzymania czystości i porządku na trenie Gminy Kłomnice, przyjętym Uchwałą Nr 164/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15 marca 2013 r. / Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2013 roku poz. 2824/ Rozdział 2,Rozdział 3, Rozdział 4 otrzymują brzmienie załącznika do uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice


mgr inż. Jarosław Łapeta


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 191/XXIV/2013
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 4 lipca 2013 r.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz na terenach służących do użytku publicznego

§ 3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych poprzez:

1) zbieranie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) papier,

b) metal,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) odpady ulegające biodegradacji, jeżeli nie są kompostowane, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

2) zagospodarowanie odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji w miarę możliwości w kompostownikach poprzez ich kompostowanie,

3) zbieranie na terenie nieruchomości następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) przeterminowane leki i chemikalia,

b) zużyte baterie i akumulatory,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

e) odpady budowlane i rozbiórkowe,

f) zużyte opony,

4)               samodzielne dostarczanie do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i zużytych akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon,

5) gromadzenie odpadów wielkogabarytowych odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i przygotowanie do ich usunięcia w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych bądź samodzielne dostarczanie odpadów wielkogabarytowych do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 4. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny służące do użytku publicznego, są zobowiązani do wyposażenia tych terenów w pojemniki na odpady.

§ 5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z części nieruchomości służących do użytku publicznego, poprzez odgarnięcie i spryzmowanie zgarniętego śniegu i lodu w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości, poprzez odgarnięcie i spryzmowanie zgarniętego śniegu i lodu w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów oraz podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika. Środki użyte do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania na terenie ich nieruchomości porządku, czystości oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego.

§ 7. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się:

1) na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez właściciela pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie, zgodnie z przepisami ustawy, w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych i do ziemi,

2)               na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych.

2. Zezwala się na dokonywanie doraźnych napraw samochodów wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez właściciela nieruchomości, pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie będą powodowały zanieczyszczenia wody lub gleby, a sposób postępowania z odpadami powstającymi w wyniku naprawy będzie zgodny z odpowiednimi przepisami szczególnymi.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników, ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym

i technicznym.

§ 8. 1. Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów nieruchomości, z uwzględnieniem wymienionych

poniżej zasad. Za utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym

i technicznym odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości.

2. Za wyposażenie nieruchomości niezamieszkałych w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości

3. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny posiadać deklaracje

zgodności wystawioną przez producenta lub spełniać wymagania Polskich Norm.

4. Na terenie gminy odpady komunalne powinno zbierać się w:

1) koszach ulicznych o pojemności co najmniej 25 l,

2) koszach ustawianych w miejscach publicznych (nie będące koszami ulicznymi)
o pojemności co najmniej 25 l,

3) pojemnikach ( kubłach) na odpady zmieszane o pojemności co najmniej 120 l w zależności od zapotrzebowania na nieruchomości, uwzględniając liczbę osób korzystających z pojemnika oraz częstotliwość odbioru, oznaczonych napisem „Odpady Zmieszane”,

4) pojemnikach ( kubłach lub przeźroczystych workach z folii koloru niebieskiego) na zbierane łącznie odpady obejmujące następujące frakcje: papier, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe o pojemności co najmniej 120 l, oznaczonych napisem „Odpady Selektywne”,

5) pojemnikach (kubłach lub przeźroczystych workach z folii koloru zielonego) na szkło o pojemności co najmniej 120 l, oznaczonych napisem „Szkło”,

6)               pojemnikach (kubłach lub przeźroczystych workach z folii koloru brązowego) na odpady ulegające biodegradacji o pojemności co najmniej 120 l, oznaczonych napisem „Bioodpady”.

5.               Odpady komunalne zmieszane w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej należy gromadzić w pojemnikach, uwzględniając następujące normy:

1)               dla nieruchomości na której zamieszkuje od 1 do 3 osób jeden pojemnik
(kubeł) o pojemności 120 l,

2)               dla nieruchomości na której zamieszkuje od 4 do 6 osób jeden pojemnik
(kubeł) o pojemności 240 l,

3)               dla nieruchomości na której zamieszkuje od 7 do 15 osób jeden pojemnik
(kubeł) o pojemności 360 l,

4)               dla nieruchomości na której znajdują się budynki użyteczności publicznej, poza

wymienionymi niżej, nie mniej niż 5 l na każdego pracownika, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,

5)               dla szkół wszelkiego typu – nie mniej niż 3 l na każdego ucznia i pracownika, nie mniej

jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,

6) dla żłobków i przedszkoli – nie mniej niż 3 l na każde dziecko i pracownika, nie mniej

jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,

7) dla lokali handlowych – nie mniej niż 30 l na każde 10 m2powierzchni całkowitej lokalu

handlowego, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,

8) dla lokali gastronomicznych – nie mniej niż 10 l na 1 miejsce konsumpcyjne, nie mniej

jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,

9) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – nie mniej jednak niż jeden pojemnik
o pojemności 120 l,

10) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – 10 l na każdych 10 pracowników, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,

11) dla cmentarzy – nie mniej niż pojemnik 1100 l.

§ 9. Odpady komunalne segregowane w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej należy gromadzić w pojemnikach uwzględniając następujące normy:

1) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 1 do 3 osób:

a) jeden pojemnik (worek) o pojemności 120 l na zbierane łącznie odpady obejmujące następujące frakcje: papier, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,

b) jeden pojemnik (worek) o pojemności 120 l na szkło,

c) jeden pojemnik (worek) o pojemności 120 l na odpady ulegające biodegradacji.

2) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 4 do 6 osób :

a) co najmniej jeden pojemnik (worek) o pojemności 120 l na zbierane łącznie odpady obejmujące następujące frakcje: papier, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,

b) co najmniej jeden pojemnik (worek) o pojemności 120 l na szkło,

c) co najmniej jeden pojemnik (worek) o pojemności 120 l na odpady ulegające biodegradacji

3) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 7 do 15 osób :

a) co najmniej dwa pojemniki (worki) o pojemności 120 l na zbierane łącznie odpady obejmujące następujące frakcje: papier, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,

b) co najmniej dwa pojemniki (worki) o pojemności 120 l na szkło,

c) co najmniej dwa pojemniki (worki) o pojemności 120 l na odpady ulegające biodegradacji.

§ 10. Pojemniki winny być ustawione w granicach nieruchomości z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690), na równej nawierzchni, w miarę możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.

§ 11. 1. Prowadzący działalność gospodarczą handlowo-usługową są zobowiązani ustawić w miejscach publicznie dostępnych, w szczególności przed sklepami, punktami usługowo-handlowymi, gastronomicznymi, kosze na odpady komunalne o pojemności nie mniejszej niż 25 l, przeznaczone dla klientów w ilości zapewniającej czystość i porządek w sąsiedztwie prowadzonej działalności handlowo-usługowej,

2. Właściciele nieruchomości lub przedsiębiorcy użytkujący tereny komunikacji publicznej zobowiązani są wyposażyć miejsca publiczne takie jak w szczególności drogi publiczne, ciągi pieszo-jezdne, przystanki komunikacji, parki w zamocowane na stałe kosze uliczne o minimalnej pojemności 25 l w miarę potrzeb, zgodnie z następującymi zasadami:

1) na chodnikach kosze należy ustawiać w odległości nie większej niż 500 m od siebie,

2) na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokalizować przy wiatach przystankowych a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 12. 1. Odpady komunalne zmieszane należy usuwać z nieruchomości z częstotliwością:

1)               dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej – raz na miesiąc,

2)               dla nieruchomości niezamieszkałych – nie rzadziej niż raz na miesiąc.

2. Odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki obejmującej zbierane łącznie odpady
obejmujące następujące frakcje: papier, metal, tworzywa sztuczne i opakowania
wielomateriałowe, należy usuwać zgodnie z następującą częstotliwością:

1) dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej – raz na

miesiąc,

2)               dla nieruchomości niezamieszkałych – nie rzadziej niż raz miesiąc,

3)               dla punktu selektywnego zbierania - według potrzeb nie rzadziej niż raz na miesiąc.

3. Odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki obejmującej szkło, należy usuwać zgodnie z

następującą częstotliwością:

1) dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej – raz na

dwa miesiące,

2)               dla nieruchomości niezamieszkałych – nie rzadziej niż raz na dwa miesiące,

3)               dla punktu selektywnego zbierania - według potrzeb nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

4. Odpady ulegające biodegradacji należy usuwać z nieruchomości z częstotliwością:

1)               dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnejraz na dwa tygodnie w okresie od miesiąca kwietnia do miesiąca września. W okresie od miesiąca października do miesiąca marca raz na miesiąc.

2)               dla nieruchomości niezamieszkałych – nie rzadziej niż raz na miesiąc.

3)               dla punktu selektywnego zbierania - według potrzeb nie rzadziej niż raz na miesiąc.

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony – na bieżąco do punktów selektywnego
odbioru odpadów,

6. Odpady wielkogabarytowe - jeden raz w roku,

7. Przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory na bieżąco do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ponadto przeterminowane leki można wrzucać
do pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach, których lista zamieszczona jest na stronie internetowej gminy, baterie można wrzucać do pojemników znajdujących się w punktach sprzedaży i placówkach oświatowych,

8. Niezależnie od częstotliwości usuwania odpadów zbieranych selektywnie, wymienionych
w ust. 2, 3 i 4, mieszkańcy mogą bezpłatnie pozbywać się odpadów zbieranych selektywnie przekazując je do stałych lub mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów,

9. Ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) z koszy ulicznych co najmniej raz na tydzień, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników,

w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość usuwania odpadów,

2) z koszy ustawianych w miejscach publicznych (nie będących koszami ulicznymi) co najmniej
raz na tydzień, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość usuwania odpadów,

3) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się nie rzadziej niż raz na miesiąc,
nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość usuwania odpadów.

§ 13. 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany wystawić pojemnik przeznaczony do odbierania odpadów w dniu odbioru, zgodnie z ustalonym harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości tak, aby nie zakłócać ruchu pieszego oraz komunikacji samochodowej.

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapewnić należyty wolny od śniegu i lodu oraz nie zastawiony niczym dojazd do pojemników. W przypadku okresowego braku dojazdu zapewnić należy zastępczy dojazd lub przemieścić przy każdorazowym opróżnieniu pojemnik do najbliższej drogi dojazdowej.

§ 14. Zbiorniki bezodpływowe powinny być opróżniane z częstotliwością wynikającą z pojemności zbiornika w sposób gwarantujący, że nie nastąpi jakikolwiek wypływ ze zbiornika ( zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia ), a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód powierzchniowych oraz podziemnych, nie rzadziej niż raz na kwartał.

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice


mgr inż. Jarosław Łapeta

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Care

Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »