| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/273/2013 Rady Gminy Istebna

z dnia 28 czerwca 2013r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2013

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 roku, poz.594) art. 211 - 212, art. 217 - 218, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.) Rada Gminy Istebna uchwala, co następuje ;

§ 1.

dokonać zmian budżetu Gminy na rok 2013 polegających nazwiększeniuplanu dochodów,zwiększeniuplanu przychodów, oraz nazmniejszeniu i jednoczesnym zwiększeniuplanu wydatków w następujący sposób:

I. DOCHODY


Dział


Treść


Zwiększ. zł


801


Oświata i wychowanie
w tym: dochody bieżące:
wynajem hali i pomieszczeń szkolnych
w tym:
szkoły podstawowe
gimnazjum
pozostałe dochody (odszkodowanie z PZU gimnazjum)


13 526
13 526
10 493

3 699
6 794
3 033


852


Pomoc społeczna
w tym: dochody bieżące:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej


33 000
33 000
33 000

RAZEM

46 526

Plan dochodów po zmianach wynosi36 071 851,18złotych.

II. WYDATKI


Dział


Rozdz.


Treść


Zmniejsz. zł


Zwiększ. zł


01001010


Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne


-
-
-
-


329 500
329 500
329 500
329 500


40040002


Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym: wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań


10 000
10 000
-
-
10 000
10 000
10 000


22 000
22 000
22 000
22 000
-
-
-


6006001760078


Transport i łączność
Drogi wewnętrzne
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym: wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań


60 000
60 000
60 000
60 000

-
-
-
-


60 000
-
-
-

60 000
60 000
60 000
60 000


70070005


Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne


-
-
-
-


30 000
30 000
30 000
30 000


75075023


Administracja publiczna
Urzędy gmin
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
- w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej
w tym:
dotacja dla miasta Bielsko – Biała


-
-
-
-
-


-


11 030
11 030
11 030
11 030
1 030


1 030


75475412Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym: dotacja dla OSP IstebnaCentrum


-
-
-
-
-


7 200
7 200
7 200
7 200
7 200


80180101


80110


Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Gimnazja
w tym: wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań


100 000
100 000
-
-
100 000
100 000
100 000

-
-
-
-


113 526
103 699
100 000
100 000
3 699
3 699
3 699

9 827
9 827
9 827
9 827


85285205


Pomoc społeczna
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w tym: wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
z tego: z dotacji celowej


-
-
-
-
-
-
-


33 000
33 000
33 000
33 000
9 620
23 380
33 000


85485415


Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
w tym: wydatki bieżące
1) dotacje na zadania bieżące


-
-
-
-


270
270
270
270


90090001Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań


16 000
16 000
-
-
16 000
16 000
16 000


26 000
26 000
26 000
26 000
-
-
-

RAZEM

186 000

632 526

Plan wydatków po zmianach wynosi36 686 517,18złotych.

§ 2.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/218/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2013 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII/218/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2013 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXIII/218/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2013 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się deficyt budżetu gminy wysokości614 666,- zł, Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z:

- tytułu zaciąganych kredytów w kwocie614 666,- zł,

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Gazur


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/273/2013
Rady Gminy Istebna
z dnia 28 czerwca 2013 r.

Wydatki i zakupy inwestycyjne w budżecie Gminy na rok 2013

w złotych


Lp.


Nazwa zadania


Kwota zł


1.


1.1. Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziołówka – Etap II, zadanie II i III
w tym:
- z pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach

1.2. Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziołówka – Etap III

1.3. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jaworzynka dla przysiółków Łabaje, Dragony, Biłki
w tym:
- z dotacji celowej z PROW
- z pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach

1.4. Przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki

1.5. Przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna Gliniane

1.6. Przebudowa oczyszczalni ścieków Jaworzynka Czadeczka

1.7. Przebudowa kanalizacji sanitarnej Istebna – Gliniane

1.8. Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziołówka

1.9. Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody
- w tym na dotacje dla grup mieszkańców


295 526

174 026

58 000

390 000


123 000
80 940

70 000

270 000

270 000

20 000

40 000

24 000

1 437 526

2.


2.1. Rozbudowa ujęcia wody na Wilczym w Istebnej

2.2. Rozbudowa zbiornika wody na wodociągu w Jaworzynce

2.3. Wymiana sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej

2.4. Zakup układu dozowania koagulantu

2.5. Wymiana uszkodzonego układu sterowania na przepompowni Łacki w Jaworzynce

2.6. Wymiana uszkodzonego układu sterowania na przepompowni Szarce w Istebnej

2.7. Wykonanie systemu telemetrycznego do zdalnego monitorowania pracy przepompowni wody „Szarce” w Istebnej

2.8. Wykonanie systemu telemetrycznego do zdalnego monitorowania pracy zbiornika wody pitnej V-150 m3 dla wodociągu Koniaków Bukowina zlokalizowanego na górze Ochodzita

2.9. Zakup działki pod budowę zbiornika na wodę i stacji uzdatniania wody na Pietroszonce w Istebnej


150 000

70 000

50 000

10 000

11 200

11 200

16 600


10 000


12 000

341 000


3.


3.1. Remont drogi gminnej Mlaskawka – Łączyna – Skała

3.2. Wykup działek pod drogi

3.3. Remont drogi gminnej Wilcze we wsi Istebna

3.4. Remont drogi gminnej Pustać – Biłki – Dragony „Procesyjna” we wsi Jaworzynka

3.5. Remont drogi gminnej Odkrzas - Do Gaździka - Do Kunca we wsi Koniaków

3.6. Przebudowa i remont dróg gminnych

3.7. Przebudowa i remont dróg wewnętrznych

3.8. Przebudowa i remont dróg i mostów uszkodzonych w czasie powodzi

3.9. Budowa wiaty przystankowej Jaworzynka Krzyżowa

3.10. Budowa parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej Centrum


30 000

68 000

450 000

255 000

195 000

296 000

40 000

100 000

25 000

10 000

1 469 000


4.


4.1. Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skocznią – dokumentacja projektowa

4.2. Realizacja przedsięwzięć kulturalno – edukacyjno – społecznych obszaru Trójstyku poprzez zakup namiotu

4.3. Wykup działki na poszerzenie terenu sportowo rekreacyjnego Pod Skocznią w Istebnej


66 000

132 000


160 000

358 000


5.


5.1. Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej – II etap

5.2. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce

5.3. Izolacja i odgrzybienie budynku nr 68 w Istebnej

5.4. Remont odwodnienia budynku Ośrodka Zdrowia w Koniakowie - II część

5. 5. Remont instalacji grzewczej budynku nr 859 w Istebnej

5.6. Zwrot nakładów na modernizację budynku byłej szkoły podstawowej w Kosarzyskach

5.7. Przebudowa mieszkań komunalnych


100 000

30 000

30 000

20 000

30 000

50 000

70 000

330 000


6.


6.1. Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego - II etap

6.2. Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

6.3. Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego - III etap

6.4. Remont ogrodzenia i chodników na cmentarzu komunalnym w Istebnej


20 000

145 000


14 000

50 000

229 000


7.


7.1. Zakup komputerów i oprogramowania

7.2. Zakup kserokopiarki

7.3. Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin Powiatu Cieszyńskiego

7.4. Podbeskidzka wyspa jakości – profesjonalne zarządzanie JST – zakup serwera i oprogramowania

7.5. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Istebna

7.6. Zakup samochodu osobowego

7.7. Współfinansowanie wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym
w tym:-   dotacja celowa dla Miasta Bielsko – Biała


82 100

2 900

40 000

85 500


28 000

80 000

1 0301 030

319 530


8.


8.1. Budowa zbiornika przeciwpożarowego „Jasnowice” w Istebnej

8.2. Współfinansowanie zakupu aparatów ochrony dróg oddechowych i czujników bezruchu dla Ochotniczych Straży Pożarnych
w tym:
- dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Jaworzynce
Centrum i Istebnej Zaolziu

8.3. Współfinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w tym:
- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniakowie –
Kosarzyskach

8.4. Finansowanie zakupu defibrylatora AED wraz z szafką, alarmem i ogrzewaniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w tym:
-  dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Istebnej Centrum

8.5. Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie na modernizację systemu łączności
w tym:
- dotacja celowa na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu
łączności radiowej Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na
terenie Powiatu Cieszyńskiego”


100 000

16 000


16 000


20 000

20 000


7 200


7 200

1 200


1 200


144 400


9.


9.1. Zagospodarowanie centrum wsi Jaworzynka przy Szkole Podstawowej nr 1 na cele sportowo – rekreacyjne
w tym:
- z dotacji celowej z PROW

9.2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu

9.3. Remont instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie – I etap parter

9.4. Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej przy gimnazjum


950 000


440 000

40 000

100 000


10 000

1 100 000


10.


10.1. Zagospodarowanie centrum wsi Jaworzynka przy Szkole Podstawowej nr 1 na cele sportowo – rekreacyjne - częściowe finansowanie


100 000


100 000


11.


11.1. Zakup pomp dla oczyszczalni ścieków Istebna Andziołówka – przepompownia Andziołówka

11.2. Opracowanie dokumentacji na wykonanie prasy do osadu dla oczyszczalni ścieków Istebna Tartak

11.3. Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Koniaków – Pietraszyna

11.4. Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Jaworzynka Zapasieki - II etap

11.5. Opracowanie Programu Niskiej Emisji


16 000


10 000


225 000


190 000

15 000

456 000


RAZEM


6 284 456


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/273/2013
Rady Gminy Istebna
z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2013 r.

w złotych


Lp.


Treść


Kwota  zł1.

2.3.


4.

5.


6.
7.
8.
9.


10.


11.

12.

13.
14.
15.
16.


PRZYCHODY BUDŻETU
Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę
Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych
z tego:
§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”
Z pożyczek
z tego:
§ 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”
§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”
Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
§950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy”
Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę
§ 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych”
Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych
Razem przychody (1+2+3+4+5)
Dochody budżetu
Razem przychody i dochody budżetu (7+8)

ROZCHODY BUDŻETU
Spłata kredytów
z tego:
§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”
Spłata pożyczek
z tego:
§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”
§ 963 „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”
Udzielone pożyczki
§ 991 „Udzielone pożyczki i kredyty”
Wykup papierów wartościowych
Razem rozchody(10+11+12)
Wydatki budżetu
Razem rozchody i wydatki (13+14)-

2 373 060

2 373 060

817 966

563 000


254 966

400 000400 000

89 500
89 500

-
3 680 526
36 071 851,18
39 752 377,18


1 184 400

1 184 400
1 856 960

161 956
1 695 004


24 500
24 500
-
3 065 860
36 686 517,18
39 752 377,18


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/273/2013
Rady Gminy Istebna
z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2013 roku

A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Podział dotacji podmiotowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Istebna

w złotych


Nazwa jednostki


Forma organizacyjno-prawna


Kwota dotacji
w zł


Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej


gminna samorządowa jednostka organizacyjna


950 000


OGÓŁEM


950 000

2. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego

w złotych


Lp.


Dział


Rozdział


Nazwa zadania


Kwota dotacji


1


851


85158


Dofinansowanie utrzymania izby wytrzeźwień


5 070


2


852


85205


Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.


9 960


OGÓŁEM


15 030

3. Pozostałe dotacje

w złotych


Lp.


Dział


Rozdział


Nazwa zadania


Kwota dotacji


1


750


75023


Wkład do projektu współfinansowanego ze środków UE – dotacja celowa dla Miasta Bielsko - Biała


1 030


2


754


75410


Dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja systemu łączności radiowej Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Powiatu cieszyńskiego” realizowanego przez Komendę Powiatową PSP w Cieszynie


1 200


OGÓŁEM


2 230


B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Podział dotacji podmiotowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Istebna

w złotych


Nazwa jednostki


Forma organizacyjno-prawna


Kwota dotacji
w zł

Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II w Istebnej,
43-470 Istebna 1010


niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza


223 330

Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej,
43-470 Istebna 1393


niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza


178 664

Przedszkole Niepubliczne „Smerfokolandia” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692


niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza


214 397

Przedszkole Niepubliczne „Miglanc” Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5


niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza


187 598

Niepubliczne „Przedszkole Bajkowy dworek” w Chybiu


niepubliczna placówka oświatowo – wychowawcza


6 000


OGÓŁEM


809 989

2. Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych Gminy Istebna

w złotych


Lp.


Dział


Rozdział


Nazwa zadania


Kwota dotacji


1

2

3


4

5

6

7


8


010

754

754


754

851

853

921


926


01010

75412

75412


75412

85154

85311

92105


92605


Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody

Zakup wyposażenia bojowego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych

Współfinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniakowie - Kosarzyskach

Zakup defibrylatora AED dla Ochotniczej Straży Pożarnej W Istebnej Centrum

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu


24 000

40 000

20 000


7 200

68 000

40 000

80 000


80 000


OGÓŁEM


359 200

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »