| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/810/13 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie Statutu Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Mysłowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. Statut Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Mysłowicach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLVIII/485/05 Rady Miasta Mysłowice z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie statutu Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Mysłowicach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązująca od dnia 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek


Załącznik do Uchwały Nr XLIII/810/13
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 27 czerwca 2013 r.

STATUT
MIEJSKIEGO ZESPOŁU OBSŁUGI
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
w MYSŁOWICACH

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Miejski Zespół Obsługi Placówek oświatowych działa w oparciu o:

1. Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U z 2013 r. poz. 594 /.

2. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1240
z późn.zm./.

3. Niniejszy Statut

§ 2. Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mysłowicach zwany dalej MZOPO, jest gminną jednostką budżetową obsługującą przedszkola, szkoły i placówki będące jednostkami budżetowymi.

§ 3. Siedzibą i terenem działania MZOPO jest miasto Mysłowice.

§ 4. MZOPO używa pieczątki z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby:

Miejski Zespół Obsługi
Placówek Oświatowych
ul. Powstańców 6 a
41-400 Mysłowice

Rozdział 2.
Zakres działalności

§ 5. Przedmiotem działalności MZOPO jest:

1. Prowadzenie stałej obsługi finansowej szkół, przedszkoli, placówek oświatowo-wychowawczych,
a w szczególności:

a) obsługa kont dochodów i wydatków budżetowych,

b) obsługa kont Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Kasy Zapomogowo -Pożyczkowej,

c) obsługa kont związanych z programami unijnymi.

2. Prowadzenie stałej obsługi księgowo-rachunkowej szkół, przedszkoli, placówek oświatowo-wychowawczych, a w szczególności:

a) bieżąca rejestracja operacji finansowych w sposób prawidłowy, kompletny i systematyczny,

b) bieżąca informacja o sytuacji finansowej i realizacji budżetu obsługiwanych placówek,

c) sporządzanie list płac,

d) dokonywanie wypłat wynagrodzeń oraz naliczanie i odprowadzanie związanych z tym świadczeń obligatoryjnych na rzecz ZUS itp.,

e) prowadzenie ewidencji wynagrodzeń,

f) przestrzeganie dyscypliny finansowej i rytmicznej realizacji budżetu,

g) ewidencja syntetyczna składników majątkowych obsługiwanych placówek.

3. Obsługa prawna dyrektorów szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowo-wychowawczych.

4. Zakres stosowania wspólnych przepisów dotyczących prowadzenia rachunkowości określa porozumienie spisane pomiędzy Dyrektorem Zespołu, a dyrektorami placówek obsługiwanych przez MZOPO.

5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez organy miasta.

§ 6. Wykaz placówek obsługiwanych przez MZOPO stanowi załącznik do niniejszego Statutu.

§ 7. MZOPO może prowadzić dodatkową działalność gospodarczą przewidzianą w przepisach obowiązujących dla jednostek budżetowych.

Rozdział 3.
Organizacja jednostki

§ 8. Organem założycielskim MZOPO jest Gmina Miasto Mysłowice.

§ 9. Bezpośredni nadzór nad MZOPO sprawuje Prezydent Miasta Mysłowice.

§ 10. 1. Całokształtem działalności MZOPO kieruje dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz z zachowaniem zasady jednoosobowego kierownictwa.

2. Dyrektora MZOPO zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta.

3. Dyrektor MZOPO wykonuje w imieniu pracodawcy czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników MZOPO.

4. Głównego księgowego i innych pracowników na stanowiskach kierowniczych zatrudnia i zwalnia dyrektor jednostki.

5. W sprawach wynagradzania pracowników ma zastosowanie Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.

§ 11. Regulamin organizacyjny MZOPO opracowuje dyrektor jednostki.

§ 12. Dyrektor MZOPO w celu realizacji swoich zadań współdziała z:

1. Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu,

2. Dyrektorami szkół, przedszkoli i placówek wymienionych w załączniku,

3. Branżowymi Związkami Zawodowymi.

Rozdział 4.
Majątek i gospodarka finansowa

§ 13. Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych jest gminną jednostką budżetową prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 14. MZOPO jest finansowany z budżetu miasta Mysłowice dział Oświata i Wychowanie.

§ 15. Majątek MZOPO stanowią środki trwałe i nietrwałe będące w jego posiadaniu.

§ 16. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Prezydenta Miasta. Projekt planu opracowuje dyrektor. Wszystkie zmiany w planie finansowym wymagają decyzji Prezydenta Miasta.

§ 17. MZOPO prowadzi obsługę finansową mieszkań znajdujących się w zarządzie dyrektorów szkół
i placówek oświatowych.

§ 18. 1. Dyrektor MZOPO działa jednoosobowo w zakresie określonym w art.47 ustawy o samorządzie gminnym.

2. W celu realizacji zadań statutowych, dyrektor MZOPO upoważniony jest do zawierania umów
w imieniu jednostki.


Rozdział 5.
Przepisy końcowe

§ 19. 1. Statut jednostki uchwala Rada Miasta.

2. Zmiany w Statucie wymagają podjęcia przez Radę Miasta odrębnej uchwały.


Załącznik do Statutu Miejskiego
Zespołu Placówek Oświatowych
w Mysłowicach
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Wykaz szkół, przedszkoli i placówek oświatowych obsługiwanych przez MZOPO

I.       Przedszkola

1.

Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Mysłowice

ul.  Laryska 9

2.

Przedszkole nr 3

Mysłowice

ul. B.Wały 3

3.

Przedszkole nr 4

Mysłowice

ul. Wyspiańskiego 16a

4.

Przedszkole nr 5

Mysłowice

ul. Armii Krajowej 28

5.

Przedszkole nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi

Mysłowice

ul. Portowa 11

6.

Przedszkole nr 8

Mysłowice

ul. Gwarków 22

7.

Przedszkole nr 9

Mysłowice

ul. F.Szopena 21

8.

Przedszkole nr 10

Mysłowice

ul. Niepodległości 44

9.

Przedszkole nr 12

Mysłowice

ul. B.Prusa  5

10.

Przedszkole nr 13 im. Janusza Korczaka

Mysłowice

ul. Armii Krajowej 19

11.

Przedszkole nr 15

Mysłowice

ul. Osmańczyka 2

12.

Przedszkole nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi

Mysłowice

ul. F.Kawy 4

13.

Przedszkole nr 17

Mysłowice

ul. PCK 209b

14.

Przedszkole nr 18

Mysłowice

ul. Pocztowa  20

15.

Przedszkole nr 19

Mysłowice

ul. I.Łukasiewicza 34

16.

Przedszkole nr 20 im. Misia Uszatka

Mysłowice

ul. G.Zapolskiej 1

II.

Szkoły Podstawowe

1.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Heleny i Ignacego Fików

Mysłowice

ul. Wielka Skotnica 2

2.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Prusa

Mysłowice

ul. Piastowska 7

3.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

Mysłowice

ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 6

4.

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Gustawa Morcinka

Mysłowice

ul. Długa 92

5.

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego

Mysłowice

ul. Stadionowa 2

6.

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Bernarda Świerczyny

Mysłowice

ul. Armii Krajowej 30

7.

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Karola Miarki

Mysłowice

ul. M.Reja 28

8.

Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza

Mysłowice

ul. ks.Kard.A.Hlonda 14

9.

Szkoła Podstawowa nr 14

Mysłowice

ul. 3. Maja 19

10.

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Alfreda Szklarskiego

Mysłowice

ul. Piastów Śląskich 8

11.

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Jerzego Chromika

Mysłowice

ul. Kosztowska 46

12.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Jana Pawła II

Mysłowice

ul. PCK 209 b

III.

Gimnazja

1.

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Wojciecha Korfantego

Mysłowice

ul. Wielka Skotnica 84a

2.

Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich

Mysłowice

ul. Górnicza 4

3.

Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Karola Wojtyły

Mysłowice

ul. ks.Kard.A.Hlonda 14

4.

Gimnazjum nr 4

Mysłowice

ul. M.Reja 28

5.

Gimnazjum nr 5 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Mysłowice

ul. J.Dzierżonia 26

6.

Gimnazjum nr 6

Mysłowice

ul. J.Chromika 3

IV.

Szkoły Ponadgimnazjalne i zespoły szkół

1.

II Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich

Mysłowice

ul. Mikołowska 5

2.

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Mysłowice

ul. Mickiewicza 6-8

3.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Gen. Jerzego Ziętka

Mysłowice

ul. Mikołowska 44

4.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

Mysłowice

ul. Pocztowa 20

5.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3

Mysłowice

ul. Wielka Skotnica 84a

6.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

Mysłowice

ul. Gen. J.Ziętka 116

7.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

Mysłowice

ul. J.Wybickiego 79

8.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3

Mysłowice

ul. Laryska 101

9.

Zespół Szkół Sportowych im. Olimpijczyków Śląskich

Mysłowice

ul. Gwarków 1

V.

Placówki oświatowe

1.

Młodzieżowy Dom Kultury

Mysłowice

ul. Powstańców 6

2.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Mysłowice

ul. Okrzei 1

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Jaworska

Radca prawny   

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »