| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 286(XXXVII)2013 Rady Gminy Poraj

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu zasad i trybu udzielania dotacji celowej osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Poraj - etap II

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ), art. 400a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 2 i ust. 4 pkt 1 lit.a i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. z 2008 r. Dz. U.  Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)Rada Gminy Poraju c h w a l a,  co następuje:

§ 1. . Przyjąć Regulamin zasad i trybu udzielania dotacji celowej osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Poraj przyjętego Uchwałą Nr 125(XIX)2012 Rady Gminy Poraj z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Poraj”, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. . Regulamin, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały określa warunki udzielania dotacji, w tym kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej, sposób jej rozliczenia.

§ 3. . Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 4. . Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Każmierczak


Załącznik do Uchwały Nr 286(XXXVII)2013
Rady Gminy Poraj
z dnia 27 czerwca 2013 r.

REGULAMIN zasad i trybu udzielania dotacji celowej osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Poraj - etap II

§ 1. .

Definicje

1. Program – zatwierdzony Uchwałą Nr 125(XIX)2012 Rady Gminy Poraj z dnia 24.02.2012 r. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Poraj”.

2. Gmina – Gmina Poraj.

3. Fundusz – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

4. Operator – wybrany przez Gminę Poraj podmiot posiadający wszelkie upoważnienia Gminy do realizacji Programu.

5. Budynek – w rozumieniu art. 3 pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), mieszkalny jednorodzinny budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku, który został oddany do użytkowania zgodnie z art. 54 i kolejnymi cytowanej wyżej ustawy.

6. Inwestor – właściciel budynku zlokalizowanego na terenie Gminy Poraj, który złożył wniosek oraz pozytywnie przeszedł proces Weryfikacji.

7. Wykonawca – firma instalacyjna zarejestrowana u Operatora, dokonująca wymiany źródła ciepła i montażu układu solarnego zgodnie z zasadami Programu.

8. Układ solarny – urządzenie służące do przygotowania ciepłej wody użytkowej, składające się z kolektora, zbiornika dwuwężownicowego oraz niezbędnego osprzętu.

9. Stare źródło ciepła – niskowydajny i nieekologiczny kocioł na paliwo stałe centralnego ogrzewania oraz inne źródła ciepła z możliwością spalania odpadów stałych.

10. Nowe źródło ciepła – wysokosprawne i ekologiczne źródło ciepła, spełniające kryteria określone w Programie - kocioł gazowy; węglowy na paliwo stałe nowej generacji; olejowy; na biomasę - dopuszczone przez Operatora.

11. Ankieta – złożony przez Inwestora dokument zawierający informacje stanowiące podstawę opracowania Programu.

12. Wniosek – pisemna deklaracja uczestnictwa w Programie składana przez Inwestora, stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu.

13. Weryfikacja – dokonanie oceny zgodności ze stanem faktycznym zadeklarowanym w złożonym wniosku. Weryfikacja przeprowadzona zostanie w budynku Inwestora.

14. Wariant – zakres realizowanych prac modernizacyjnych określonych w Regulaminie.

15. Umowa – trójstronna umowa podpisywana pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą i Operatorem określająca warunki współpracy stron związanych z realizacją Programu.

16. Lista rankingowa – lista Inwestorów po pozytywnej weryfikacji, mieszczących się w limitach określonych na dany etap realizacji.

17. Lista rezerwowa – lista pozostałych pozytywnie zakwalifikowanych Inwestorów.

18. Kosztorys – kosztorys ofertowy przygotowany przez wykonawcę na zasadach określonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

19. Koszty kwalifikowane – zakres prac, na podstawie, których ustalane jest dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu. Podstawą opracowania zakresu kosztów kwalifikowanych jest kosztorys.

20. Zakres termomodernizacji – wymiana Starego źródła ciepła na Nowe źródło ciepła, instalacja układu solarnego do istniejącego ekologicznego źródła ciepła, docieplenie budynku, wymiana okien – w ramach wybranego przez Inwestora wariantu.

§ 2. .

Cele Programu

1. Celem Programu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych w budynkach stanowiących własność Inwestora.

2.               Cele Programu zbieżne są z priorytetami Funduszu oraz dokumentami statutowymi, a w szczególności:

2.1.              zasadami udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek,

2.2.              kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

2.3.              ogólnymi warunkami zawierania umów i wypłaty ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

3.               Program realizowany będzie poprzez:

wymiana starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła węglowe lub gazowe nowej generacji,

montaż układów solarnych.

4.               W II etapie przewiduje się modernizację łącznie 21 budynków:

4.1       zabudowa nowego źródła ciepła węglowego nowej generacji w ilości 12

              z podziałem:

- - wymiana kotłów węglowych na kotły retortowe/tłokowe (9 szt.),

- - wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe (3 szt.);

4.2       zabudowa układu solarnego w ilości 9 inwestycji z podziałem:

- - zabudowa instalacji solarnych do kotłów węglowych (5 szt.),

- - zabudowa instalacji solarnych do kotłów gazowych (4 szt.).

5.               Szczegółowa liczba i zakres termomodernizacji w kolejnych etapach określony będzie każdorazowo w umowie pożyczki zawieranej corocznie pomiędzy Gminą a Funduszem.

§ 3. .

Forma i wysokość dofinansowania poszczególnych inwestycji

1. Każdy Inwestor może uzyskać dofinansowanie w ramach Programu w kwocie podanej w kolumnie 7, jednak nieprzekraczających wysokości procentowej kosztów całkowitych zadania (kolumna 6).

Tabela nr 1.Wysokość dofinansowania

Wariant

Zakres modernizacji

Przyjęte nakłady jedno-
stkowe brutto (zł)

Źródła finansowania

Środki własne mieszkańca

Środki Gminy (pożyczka WFOŚiGW
w Katowicach)

%

%

1

2

3

4

5

6

7

1

Zabudowa Nowego źródła ciepła węglowego nowej generacji

12 000,00

42%

4 800,00

58%

7 032,00

2

Zabudowa układu solarnego

15 000,00

41,4%

6 000,00

58,6%

8 790,00

2.               Wysokość dofinansowania będzie każdorazowo ustalana indywidualnie na podstawie kosztorysu uwzględniającego zakres Kosztów kwalifikowanych szczegółowo określonych w § 6 pkt 2 Regulaminu.

3.               Wysokość dofinansowania określona w kolumnie 7 jest uzależniona od wielkości uzyskanej przez Gminę pożyczki ze środków Funduszu i może ulec zmianie w zależności od zasobów finansowych Funduszu. W przypadku zmniejszenia wkładu Funduszu, zwiększa się wkład mieszkańca.

4.               Przedmiotem dofinansowania są Koszty kwalifikowane poniesione w ramach podpisanej Umowy.

5.               Dofinansowaniem nie mogą być objęte prace wykonane przed datą podpisania Umowy.

§ 4. .

Warunki przystąpienia Inwestora do Programu

1. Podstawą określenia kolejności uczestnictwa Inwestorów w Programie jest Lista Rankingowa uwzględniająca rok realizacji inwestycji.

2. Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie Wniosku do Urzędu, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Termin rozpoczęcia i zakończenia naboru Wniosku zostanie podany do publicznej wiadomości.

4. Inwestorzy, którzy znajdą się na liście rankingowej zostaną wyłonieni w drodze losowania.

5. Termin losowania zostanie poddany do publicznej wiadomości.

6. Osoby, które nie zakwalifikowały się do I etapu z uwagi na limit miejsc mają pierwszeństwo na Liście Rankingowej.

7. Osoby niezakwalifikowane na Listę Rankingową w danym roku kalendarzowym ze względu na limity, o których mowa w § 2 pkt 4 Regulaminu umieszczane będą na Liście Rankingowej na lata następne z uwzględnieniem deklaracji złożonej we Wniosku i zapisów pkt. 5. Osoby te stanowią równocześnie Listę Rezerwową dla Listy Rankingowej na rok, na który pierwotnie złożony został wniosek.

8. Inwestorzy, którzy zakwalifikowali się do Programu w I etapie i otrzymali dotację, nie mogą brać udziału w II etapie.

9. Miejsce na Liście Rankingowej nie może być przedmiotem zbycia, zamiany, przejęcia praw przez inne osoby.

10. W przypadku zwolnienia się miejsca na Liście Rankingowej na dany rok kalendarzowy zostanie ona uzupełniona o kolejnego Inwestora z Listy Rezerwowej według odpowiedniego wariantu. Rezerwowa Lista Inwestorów zostanie utworzona na podstawie daty złożenia wniosków.

11. Operator na podstawie złożonego Wniosku dokonuje Weryfikacji.

12. Wyboru terminu realizacji oraz Wykonawcy zadań realizowanych w ramach Programu dokonuje Inwestor według deklaracji złożonej we Wniosku.

13. Inwestor przystępując do Programu, ma obowiązek samodzielnego pozyskiwania wszelkich informacji, związanych z jego realizacją, które może uzyskać:

na stronie internetowej Operatora Programu,

w Punkcie Obsługi Klienta,

telefonicznie u Operatora,

w Urzędzie Gminy w Poraju.

§ 5. .

Warunki uczestnictwa Inwestora w Programie, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji, sposób jej rozliczania

1. Przystępując do Programu Inwestor zaświadcza, że:

jest właścicielem Budynku zlokalizowanego w granicach Gminy Poraj i przedstawia Operatorowi aktualny (nie starszy niż trzy miesiące) wypis Księgi Wieczystej  potwierdzający stan faktyczny,

w przypadku współwłasności – notarialnie potwierdzone lub osobiście w obecności Operatora pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli do reprezentowania Inwestora w ramach Programu,

posiada zainstalowane i pracujące w budynku Stare źródło ciepła na paliwo stałe (dla wariantów z wymianą źródła ciepła),

posiada zainstalowane i pracujące w budynku Nowe źródło ciepła gazowe, olejowe, lub na paliwo stałe, posiadające certyfikat energetyczno-emisyjny wydany przez akredytowane laboratorium (dla wariantu z montażem samego układu solarnego);

nie posiada drugiego źródła ciepła, za wyjątkiem pieca gazowego pracującego w instalacji c.w.u. lub kominka z płaszczem wodnym;

spełnia wymagania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), czego potwierdzeniem jest przedstawienie aktualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz posiada przyłączony budynek do istniejącej w drodze sieci kanalizacyjnej (przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych);

budynek jest użytkowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

nie został zobowiązany żadnym prawnym dokumentem (projektem itp.) do zamontowania ekologicznego źródła ciepła;

nie zalega w podatkach i opłatach lokalnych na rzecz Gminy Poraj.

2. Inwestor umożliwi dostęp Operatorowi do budynku celem przeprowadzenia Weryfikacji.

3. Inwestor zatwierdzi Kosztorys sporządzony przez Wykonawcę.

4. Inwestor zawrze z Operatorem i Wykonawcą Umowę na wykonanie prac modernizacyjnych.

5. Przez okres 5 lat po modernizacji Inwestor zapewni dostęp do Budynku osobom sprawującym nadzór nad realizacją Programu, w szczególności przedstawicielom Gminy, Operatora lub Funduszu celem przeprowadzenia kontroli.

6. Inwestor wpłaci w terminie na rzecz Wykonawcy zaliczkę przewidzianą umową.

7. Inwestor zobowiązuje się przygotować kotłownię do modernizacji zgodnie z zaleceniami wynikającymi z protokołu inwentaryzacji kotłowni.

8. Inwestor zobowiązuje się do przeprowadzenia inwestycji zgodnie z przepisami prawa budowlanego i Polskimi Normami obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności:

przy montażu układu solarnego – przedłożenia informacji o niewniesieniu sprzeciwu przez Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Myszkowie w sprawie przyjęcia zgłoszenia wykonania prac niewymagających pozwolenia na budowę,

przy montażu kotła węglowego – przedłożenia informacji o niewniesieniu sprzeciwu przez ww. Wydział w sprawie przyjęcia zgłoszenia wykonania prac niewymagających pozwolenia na budowę.

9. Inwestor wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wyłącznie dla potrzeb realizacji Programu w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej realizacji oraz poprawy jego działania.

10. Umowa na prace wyszczególnione w ramach danego Wariantu, zawarta zostanie w obecności przedstawiciela Operatora, Inwestora oraz Wykonawcy.

11. Zakres prac zrealizowanych w ramach Programu będzie uzależniony od możliwości finansowych Gminy i Funduszu.

12. Inwestor zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) dokonuje rozliczenia finansowego związanego z udziałem w Programie.

13. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na zakres Termomodernizacji realizowanej przez Inwestorów w ramach Programu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

14. Inwestor jest zobowiązany do prowadzenia eksploatacji zabudowanych urządzeń, w tym układu solarnego, kotła c.o. i armatury zgodnie z ich przeznaczeniem i wytycznymi określonymi w instrukcjach obsługi DTR przez okres minimum 5 lat. Inwestor nie może dokonywać żadnych zmian i przeróbek na zamontowanych urządzeniach i instalacji bez pisemnego uzgodnienia, powiadomienia i zgody Operatora oraz Wykonawcy. Inwestor nie może zamontować w instalacji c.o. innego, w tym również dodatkowego źródła ciepła bez zgody Operatora lub Gminy.

15. W przypadku zbycia budynku w okresie do 5 lat zobowiązania wynikające z zawartych umów przechodzą na kolejnych właścicieli budynku.

16. Wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Programu udziela Operator.

17. Prawo otrzymania dotacji z budżetu Gminy Poraj na prace termomodernizacyjne przysługuje osobom fizycznym, zwanym w dalszych postanowieniach niniejszego Regulaminu Inwestorem, zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Poraj na podstawie niniejszego Regulaminu.

18. Udzielenie dotacji z budżetu Gminy Poraj następuje na podstawie umowy, po wykonaniu prac termomodernizacyjnych i przedłożeniu faktury wraz z protokołem odbiorowym przedmiotowej inwestycji.

§ 6. .

Zakres kosztów kwalifikowanych

1.               Zakres Kosztów kwalifikowanych wyszczególniony zostanie w Kosztorysie.

2.               Koszty kwalifikowane stanowią w szczególności:

2.1.             Dla kotłów c.o.:

2.1.1.              Demontaż starego źródła ciepła.

2.1.2.              Zakup i montaż nowego źródła ciepła.

2.1.3.              Zakup i montaż niezbędnej armatury: czopuch, pompy wymaganej
do prawidłowego funkcjonowania i obiegu instalacji c.o., zawór trój- / czwór- drogowy, zawory przelotowe i zwrotne, zespół rurowy, izolacja rurociągów, montaż naczynia zbiorczego, osprzęt niezbędny do zainstalowania nowego źródła ciepła, wkład kominowy – tylko w przypadku kotłów gazowych.

2.2.              Dla instalacji układu solarnego:

2.2.1.              Zakup i montaż kolektora słonecznego próżniowego lub płaskiego.

2.2.2.              Zakup i montaż niezbędnej armatury: zestaw przyłączeniowy, podgrzewacz pojemnościowy, czynnik grzewczy, zestaw mocujący do dachów skośnych / konstrukcja wolnostojąca do mocowania, sterownik, pompa wymagana do prawidłowego funkcjonowania i obiegu instalacji c.o. / c.w.u., naczynie zbiorcze, zespół rurowy, izolacja rurociągów, osprzęt niezbędny do zainstalowania układu solarnego, montaż.

3.               W przypadku elementów niewymienionych powyżej, zakres kosztów kwalifikowanych będzie każdorazowo ustalany indywidualnie, w zależności od uwarunkowań i rozwiązań technicznych.

4.               Wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia przez Inwestora w celu prawidłowej realizacji Programu uznaje się za niekwalifikowane. Za koszty niekwalifikowane uznaje się m. in.:

4.1.              wykonanie robót budowlanych lub towarzyszących, niezwiązanych bezpośrednio z celem Programu, np. wymiana instalacji c.w.u.,

4.2. uzyskanie pozwoleń niezbędnych przy wykonaniu poszczególnych działań objętych Programem,

4.3.    wykonanie uproszczonego audytu energetycznego wykonanego przez Operatora,

4.4.   wykonanie robót budowlanych lub towarzyszących, niezwiązanych bezpośrednio z celem Programu, np. montaż wkładu kominowego w przypadku kotła węglowego,

4.5. zakup i montaż bojlera c.w.u. w przypadku montażu kotła węglowego lub gazowego,

4.6.  budowa, przebudowa i remont przewodu kominowego dla kotłów na paliwo stałe,

4.7. zakup i montaż automatyki pogodowej, pokojowej – jako element dodatkowego wyposażenia,

4.8. wykonanie instalacji c.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie wybranego wariantu,

4.9.   wstępna opinia kominiarska.

§ 7. .

Warunki dopuszczenia kotłów na paliwa stałe jako nowe źródło ciepła do Programu

1. Urządzenie winno posiadać oznakowanie potwierdzające zgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami, zgodnie z ustawą z dnia 30.08.2002 roku o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 138, poz. 935).

2. W przypadku kotłów na paliwa stałe, emisja zanieczyszczeń na poziomie: CO ≤ 3000 mg/m3, SO2≤ 1100 mg/m3, NO2 ≤ 600 mg/m3, Pył ≤ 150 mg/m3, zanieczyszczenia organiczne TOC ≤ 100 mg/m316 WWA wg EPA ≤ 5 mg/m3, b(a)P ≤ 100 μg/m3, sprawność cieplna ≥78 % - potwierdzone aktualnym dokumentem (certyfikat energetyczno-emisyjny) wydanym przez laboratorium badawcze posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

3. W przypadku Nowych źródeł ciepła na paliwo stałe dopuszcza się wyłącznie kotły z mechanicznym podawaniem paliwa, nieposiadające dodatkowego rusztu.

4. Dopuszczenie kotła do obrotu handlowego.

§ 8. .

Warunki uczestnictwa w Programie Wykonawcy uprawnionego do montażu systemów grzewczych, kolektorów słonecznych oraz termomodernizacji

1. Wykonawca deklarujący chęć udziału w Programie winien spełnić warunki określone w załączniku nr 2 do Regulaminu.

2. Wykonawca zobowiązuje się pod rygorem wykluczenia z udziału w Programie przestrzegać wszystkich zaleceń i wymagań Operatora polegających na:

działalności zgodnej z zasadami wolnej konkurencji,

terminowym wywiązywaniu się z umów podpisanych z Inwestorami

              i Operatorem,

zgodnej z zasadami dobrych praktyk handlowych i kultury osobistej kontaktów z klientem oraz innymi podmiotami Programu.

3. Wykonawca zgadza się na udostępnienie informacji dotyczących firmy, ilości dokonanych montaży, ilości skarg, zażaleń i pochwał Operatorowi oraz Gminie. Operator sporządzi listę ww. informacji, które będą dostępne na stronie internetowej i telefonicznie u Operatora.

4. Wykonawca służy pomocą merytoryczną i techniczną dotyczącą Programu.

5. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Operator lub Gmina może wykluczyć Wykonawcę z uczestnictwa w Programie.

§ 9. .

Wykluczenie bądź odstąpienie od Programu

1.               W przypadku odstąpienia od jakiejkolwiek części Programu Inwestor zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez Operatora i Wykonawcę. Inwestor pokryje wszystkie koszty pracy poniesione przez Operatora do chwili podpisania umowy.

2.               Podstawą roszczenia, o którym mowa w pkt. 1 będzie kalkulacja kosztów sporządzona każdorazowo przez Operatora i Wykonawcę.

3.               W przypadku odstąpienia od jakiejkolwiek części Programu Operator skreśli Inwestora z Listy rankingowej.

4.               W przypadku zaniechania w okresie do 5 lat korzystania z paliw ekologicznych i powrotu do ogrzewania paliwem nieekologicznym Inwestor zwróci koszty otrzymanego całkowitego dofinansowania uzyskanego w ramach Programu wraz z ustawowymi odsetkami.

5. W przypadku usunięcia układu solarnego zainstalowanego w ramach realizacji Programu, w okresie 5 lat od odbioru końcowego robót związanych z jego montażem, bądź zainstalowaniu dodatkowego (drugiego) źródła ciepła w tymże okresie, Inwestor zwróci kwotę dofinansowania wraz z ustawowymi odsetkami.

6.               Nieprzystąpienie Inwestora, mimo powiadomienia przez Operatora, do procedury związanej z realizacją w danym roku planowanych zamierzeń modernizacyjnych, (co wynika z Listy rankingowej) spowoduje wykreślenie Inwestora z Programu.

7.               Podanie nieprawdziwych danych we wniosku poddanych Weryfikacji spowoduje wykluczenie Inwestora z Programu.

8.               Operator w imieniu Gminy ma prawo wykluczyć Inwestora, który złamał bądź nie dopełnił warunków umowy lub Regulaminu.

9.               Inwestor zobowiązuje się przestrzegać nieprzekraczalnych terminów roku realizacji poszczególnych etapów Programu, ustalonych przez Operatora. Niedotrzymanie przez Inwestora określonych terminów może skutkować wykluczeniem z Programu. Wyznacza się następujące terminy realizacji poszczególnych etapów:

60 dni od daty Weryfikacji na dostarczenie dokumentacji wstępnej (odpis

z Księgi Wieczystej, karta inwentaryzacji, umowa na wywóz odpadów komunalnych, wstępna opinia kominiarska, dokumentacja wymagana prawem budowlanym, – jeśli jest wymagana);

30 dni od daty przedłożenia kompletnej dokumentacji wstępnej na wybór Wykonawców, przedłożenie Kosztorysów i podpisanie Umów.

zakończenie zadania do grudnia danego roku.

10. W przypadku zmiany terminu realizacji lub wariantu po dniu Weryfikacji Inwestor zostanie przesunięty na koniec Listy Rezerwowej.

11. Inwestor ma możliwość zmiany terminu realizacji lub Wariantu tylko jeden raz.

             

Niniejszy Regulamin stanowi integralną część realizacji Programu. Strony przystępując do Programu wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Każmierczak

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

WNIOSEK
o udział w „Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Poraj”

DANE WNIOSKODAWCY:

Nazwisko i imię………….………………………………..………..….……………………

Adres zamieszkania

………………………………………………………………………………………………

…………………….....……..……………………………………………….…..

Adres budynku, w którym planowana jest modernizacja

……………………………………………………………………...……..…..…

nr telefonu ……………………………… kom. …………………… NIP ……………….....

seria i nr dowodu osobistego ……………………………. PESEL …………………………

Księga Wieczysta nr ………………..nr działki ……………………………………..

ekologiczne źródło ciepła: rok produkcji ………………… paliwo …………………………

producent……………………….


Lp.


Planowany zakres modernizacji

Wybór:

TAK

NIE

1.

Wymiana kotła starego na nowy

2.

Montaż kolektorów słonecznych


Lp.


Paliwo wykorzystywane po modernizacji
(PROSZĘ ZAZNACZYĆ TYLKO JEDNĄ OPCJĘ)

Wybór:


TAK


NIE

1.

Węgiel ekogroszek / ekomiał

2.

Gaz

* właściwe zakreślić

Oświadczam, iż znam treść Regulaminu oraz akceptuję postanowienia w nim zawarte. Ponadto oświadczam, że:

1) budynek jest użytkowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego (oddany do użytkowania zgodnie z art. 54 ustawy Prawo budowlane),

2) nie zostałem/am zobowiązany/a żadnym prawnym dokumentem (projektem itp.) do zamontowania ekologicznego źródła ciepła,

3) w przypadku niezakwalifikowania na deklarowany rok wyrażam zgodę na przesunięcie terminu realizacji inwestycji na rok następny,

4) Ja, niżej podpisany legitymując się dowodem osobistym seria …………….…………..…., jako uczestnik Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Poraj, działając w trybie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez: Gminę Poraj oraz przez Operatora ww. Programu;

5) dane osobowe gromadzone są wyłącznie na potrzeby Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Poraj, tj. w celu realizacji Programu oraz jego monitoringu i ewaluacji, a także w celu przeprowadzenia w przyszłości ewentualnych akcji informacyjnych i marketingowych dotyczących innych usług i Programów mogących zainteresować składającego oświadczenie;

6) Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. ustawy jest Gmina Poraj z siedzibą w Poraju, przy ul. Jasnej 21, a który powierza (zgodnie z art. 31 ustawy) przetwarzanie danych osobowych uczestników Programu Operatorowi. Przyjmuję zatem do wiadomości, że dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku zostaną przekazane w celu, o którym mowa w ust. 5 niniejszego oświadczenia;

7) Moja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna; zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych i ich poprawiania.

………………………………….

                                                                                                                                            (podpis czytelny)

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Każmierczak


Załącznik Nr 2
do Regulaminu

Oferta Wykonawcy na modernizację systemów grzewczych i układów solarnych w ramach realizacji „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Poraj etap II”

Nazwa wykonawcy:

Adres:

Telefon/fax

NIP

REGON

WWW

E-mail

Lp.

Załączniki - część podmiotowa

1

Dokument potwierdzający do występowania w obrocie prawnym:
KRS / wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, REGON, NIP

2

Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec ZUS, Urzędu Skarbowego      (z datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia oferty)

3

Wykaz prac wykonanych przez Wykonawcę modernizacji w ilości minimum 5 potwierdzonych pisemnymi referencjami dotyczących montażu układu solarnego

4

Dokumentacja potwierdzającą przygotowanie zawodowe do realizacji robót i montaży objętych Programem oraz stwierdzające prawo do wykonywania zawodu

5

Autoryzacja minimum 1 dostawcy urządzeń, których urządzenia zostaną zakwalifikowane do udziału w Programie wraz z oświadczeniem producenta o solidarnej odpowiedzialności za dostarczone urządzenia w „Programie…..”

6

Notarialnie potwierdzone lub w oryginale, upoważnienie do złożenia oferty w imieniu producentów, którzy udzielili autoryzacji wraz z potwierdzeniem, iż producent zna i akceptuje treść oferty oraz zakres gwarancji

7

Oświadczenia o:
akceptacji warunków określonych w Regulaminie,
dochodzeniu wszelkich roszczeń wobec Inwestora w przypadku braku możliwości wykonania wszystkich koniecznych prac, dokonania odbioru końcowego i rozliczenia finansowego,
spełnieniu warunków określonych w załączniku do oferty,
udzieleniu gwarancji na wykonane roboty na okres co najmniej 24 miesięcy,
przystąpieniu do usunięcia zgłoszonej usterki do 24 godzin od momentu zgłoszenia,

8

Zaświadczenie z banku o numerze rachunku, na który mają być przekazywane środki

9

Oświadczenie o spełnianiu przepisów art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych

10

Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej na minimalną wartość 50.000 PLN.

Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem.

Wykonawca zobowiązuje się, co 12 miesięcy przedkładać oświadczenie dot. niezmienionych danych określonych w pkt 1, zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami określonymi w pkt 2 oraz przedstawiać nową polisę określoną w pkt 10.

Załączniki do oferty - część przedmiotowa

Lp.

Załączniki – Układy solarne

1

Dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań dotyczących efektywności energetycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami

2

Deklarację zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”)

3

Specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia

4

Wzór karty gwarancyjnej potwierdzającej, co najmniej 60-cio miesięczną gwarancję na montowane urządzenie

Lp.

Załączniki – Nowe źródła ciepła

1

Świadectwo badania na „znak bezpieczeństwa ekologicznego” (wydane przez laboratorium akredytowane) dla kotłów na paliwo stałe

2

Dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań dotyczących efektywności energetycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami

3

Deklaracja producenta o sposobie zabezpieczenia urządzenia przed niedozwolonym spalaniem odpadów i korzystaniem wyłącznie z paliw opisanych w DTR– dla kotłów na paliwo stałe

4

Zaświadczenie stwierdzające, że dostarczane urządzenie posiada minimum jedno zabezpieczenie przed możliwością cofnięcia płomienia do podajnika paliwa – opis zabezpieczenia, jego sposobu działania lub alarmowania użytkownika – dla kotłów na paliwo stałe

5

Deklarację zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”)

6

Specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia

7

Wzór karty gwarancyjnej potwierdzającej, co najmniej 60-cio miesięczną gwarancję na montowane urządzenie

Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Każmierczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Soneta sp. z o.o.

Firma Soneta sp. z o.o. jest polskim producentem oprogramowania do zarządzania i księgowości – enova365.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »