| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 291(XXXVII)2013 Rady Gminy Poraj

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Poraj oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594)Rada Gminy Poraju c h w a l a,  co następuje:

§ 1. . Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Poraj oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

§ 2. .  Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Poraj;

2) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Poraj;

3) Wnioskodawcy - należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę podstawową, gimnazjum i przedszkole niepubliczne oraz inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Poraj ubiegającą się o udzielenie dotacji z budżetu Gminy;

4) dotacji - należy przez to rozumieć dotację udzieloną przez Gminę Poraj szkole podstawowej, gimnazjum i przedszkolu niepublicznemu oraz osobie prowadzącej inne formy wychowania przedszkolnego z budżetu na podstawie art. 90 ust. 1, 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.);

5) szkole - należy przez to rozumieć szkołę podstawową niepubliczną oraz gimnazjum niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny, działającej na terenie Gminy;

6) przedszkolu - należy przez to rozumieć przedszkole niepubliczne, w którym realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego na terenie Gminy;

7) innych formach wychowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć zespół wychowania przedszkolnego i punkt przedszkolny działający na terenie Gminy;

8) placówce – należy rozumieć szkołę, przedszkole lub inne formy wychowania przedszkolnego.

Tryb udzielenia dotacji

§ 3. .

1. Dotacji udziela się na rok kalendarzowy i przekazuje w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły lub placówki wskazany we wniosku o udzielenie dotacji.

2. Dotacji udziela się z budżetu Gminy z jego części stanowiącej subwencję oświatową, na realizację zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki na wniosek Wnioskodawcy.

3. Dotacja, może być udzielona pod warunkiem, że Wnioskodawca złoży pisemny wniosek i poda planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji (wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały).

4. O wysokości planowanej dotacji organ dotujący zawiadamia wnioskodawcę po otrzymaniu informacji o planowanej kwocie subwencji oświatowej i po uchwaleniu budżetu Gminy Poraj.

5. Do czasu uzyskania przez Gminę informacji o wysokości ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dotacja przekazywana jest w wysokości obowiązującej w roku poprzednim.

6. Wyrównanie dotacji następuje w miesiącu następującym po miesiącu, w którym otrzymano ostateczne kwoty subwencji.

7. Dotacja może być wykorzystana, zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki, obejmujących:

a) wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych,

b) składki naliczane od wynagrodzeń i uposażeń,

c) zakupy towarów i usług,

d) koszty utrzymania,

e) inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły lub placówki i realizacją   ich statutowych zadań.

8. Zaprzestaje się przekazywania dotacji w przypadku:

a) zakończenia prowadzenia działalności przez szkołę lub placówkę.

b) utraty uprawnień szkoły publicznej

c) niedopełnienia zobowiązań określonych przez organ dotujący w § 6.

Wysokość dotacji

§ 4. .

1. Szkole podstawowej i gimnazjum przysługuje dotacja z budżetu Gminy na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Poraj według wag wyliczonych na podstawie informacji z SIO.

2. Przedszkolu przysługuje dotacja na jednego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Poraj w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

3. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w § 2 pkt 7, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu Gminy w wysokości nie niższej niż 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Poraj, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

Zwiększenie dotacji

§ 5. .

1. Podmioty wymienione w § 2 mogą ubiegać się o zwiększenie dotacji z tytułu realizacji zadań szkolnych i pozaszkolnych w szkołach/placówkach, zgodnie z wytycznymi MEN określonymi w „Kryteriach podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej”.

2. Zwiększenie dotacji wnioskująca szkoła/placówka może otrzymać po przydzieleniu dodatkowych środków finansowych z MEN.

§ 6. . Organ prowadzący niepubliczną szkołę lub placówkę, ubiegający się o udzielenie dotacji zobowiązany jest:

1) złożyć Wójtowi Gminy do 10-go dnia każdego miesiąca pisemną informację o aktualnej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego wraz z informacją o miejscu zamieszkania uczniów zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,

2) w przypadku zmiany ilości uczniów każdorazowo wnioskodawca informuje Wójta skąd przybył uczeń, bądź dokąd ubył uczeń;

3) przekazywać Wójtowi Gminy bieżące raporty zestawień zbiorczych określone w ustawie z dnia 19 lutego 2004 roku o systemie informacji oświatowej;

4) powiadomić w terminie 7 dni organ dotujący o zmianach danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Poraj.

§ 7. .

1. Dotacja dla przedszkola oraz innych form wychowania przedszkolnego będzie przekazywana na podstawie informacji osoby prowadzącej przedszkole oraz inne formy wychowania przedszkolnego o liczbie uczniów w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

2. Dotacje dla placówek, o których mowa § 2 przysługują za lipiec i sierpień na każdego ucznia według liczby uczniów wykazanej w informacji miesięcznej za miesiąc czerwiec.

Rozliczenie dotacji

§ 8. .

1. Wnioskodawca zobowiązany jest do sporządzenia rozliczenia z wykorzystania udzielonej mu dotacji z budżetu gminy wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały, w następujących terminach:

a) do 31 lipca za I półrocze,

b) do 31 stycznia roku następnego - za rok budżetowy, w którym otrzymał dotację.

2. Rozliczenie powinno zawierać:

a) informacje o kwocie przekazanej dotacji z wyszczególnieniem kwot części dotacji przekazywanych w poszczególnych miesiącach roku, którego dotyczy rozliczenie,

b) informacje o faktycznej liczbie uczniów w poszczególnych miesiącach roku, którego dotyczy rozliczenie.

3. Wnioskodawca zobowiązany jest udostępnić - na żądanie Gminy - dokumentację potwierdzającą faktyczną liczbę uczniów.

4. Środki dotacji niewykorzystane przez Wnioskodawcę w całości podlegają zwrotowi do budżetu Gminy w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji.

5. Od kwot dotacji zwróconych po terminie, o którym mowa w ust. 4 nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu dotacji.

6. Środki dotacji wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu gminy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

7. W przypadku zmniejszenia się liczby uczniów/słuchaczy lub wychowanków odpowiednia część udzielonej dotacji podlega zwrotowi.

Kontrola wykorzystania dotacji

§ 9. .

1. Wójtowi przysługuje w każdym czasie prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji i kontroli dokumentów związanych z liczbą uczniów.

2. Kontrole przeprowadzają osoby posiadające pisemne upoważnienie Wójta do jej przeprowadzenia wraz z określeniem zakresu kontroli.

3. Kontrolujący mają prawo wstępu na teren kontrolowanej placówki oraz prawo wglądu do dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania oraz do przetwarzania danych osobowych uczniów tych placówek, na potrzeby prowadzonej kontroli.

4. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kontrolujący, a drugi – kontrolowany.

5. Protokół kontroli zawiera:

a) pełna nazwę i adres kontrolowanego, nazwę i adres jego organu prowadzącego oraz imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego,

b) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,

c) imiona i nazwiska kontrolujących,

d) określenie przedmiotu kontroli i okres objęty kontrolą,

e) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości;

f) wymienienie załączników do protokołu;

g) informację o prawie zgłaszania przez kontrolowanego zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu;

h) datę i miejsce podpisania protokołu.

6. Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany. Każda strona protokołu jest parafowana przez podpisujących protokół.

7. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

8. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w razie stwierdzenia zasadności zastrzeżeń – zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

9. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń całości lub w części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego.

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień kontrolujący czyni zapis w protokole.

11. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

12. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wójt Gminy Poraj kieruje zalecenia pokontrolne do organu prowadzącego w terminie 14 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli.

13. Odpowiedzi na zalecenia pokontrolne udziela się w terminie 30 dni od dnia otrzymania.

14. Ewentualne stwierdzenie w wyniku kontroli wykorzystania dotacji na pokrycie wydatków innych niż wydatki bieżące placówki, powoduje obowiązek zwrotu nieprawidłowo wykorzystanej części dotacji od dnia jej wypłaty wraz z odsetkami w wysokości określonej, jak dla zaległości podatkowych w terminie 14 dni od zakończenia kontroli.

§ 10. . Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 11. . Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Każmierczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 291(XXXVII)2013
Rady Gminy Poraj
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Poraj


Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Poraj
na rok …………………………..
kalendarzowy
Formularz jest przeznaczony dla osób fizycznych oraz osób prawnych prowadzących na terenie Gminy Poraj niepubliczne szkoły i placówki oświatowe

Nr sprawy:

Podstawa prawna: art. 90 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr. 256, poz. 2572 ze zm.)
Termin składania wniosku:do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji
Miejsce złożenia wniosku:Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół Gminy Poraj

Część I

DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM

Wnioskodawca:                  Osoba prawna:                              Osoba fizyczna:

Nazwa osoby prawnej/imię i nazwisko osoby fizycznejSiedziba osoby prawnej/adres osoby fizycznej


Część II

DANE O PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

Data i numer zaświadczenia i wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznychNazwa placówki (nazwa jednostki wg zaświadczenia o wpisie do ewidencji)Adres placówkiNIP:


REGON:

Kontakt:
Tel. stacjonarny:
Tel. komórkowy:
Adres e-mail:

Typ i rodzaj placówki
(przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła)


Rachunek bankowy właściwy do przekazywania należnej dotacji
Nazwa posiadacza rachunku bankowegoAdres posiadacza rachunku podany na rachunku bankowymNumer rachunku bankowego

Część III

DANE O PLANOWANEJ LICZBIE UCZNIÓW
Planowana średniomiesięczna liczba uczniów w okresie styczeń – sierpień


Liczba dzieci ogółem
w tym:

dzieci niepełnosprawne
wczesne wspomaganie rozwoju
z innych gmin


Planowana średniomiesięczna liczba uczniów w okresie wrzesień – grudzień


Liczba dzieci ogółem
w tym:

dzieci niepełnosprawne
wczesne wspomaganie rozwoju
z innych gmin


Część IV

PODPIS I OŚWIADCZENIE OSOBY REPREZENTUJĄCEJ ORGAN PROWADZĄCY

Dane o osobie podpisującej wniosek
Imię i nazwisko


Tytuł prawny/stanowisko/pełniona funkcja


Oświadczam, iż wszystkie dane zawarte w części I, Iii IV wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

………………………………………………………………………..
czytelny podpis (pieczątka) składającego wniosek
Miejscowość, data ……………………………………………


Pouczenie:
wniosek powinien być wypełniony czytelnie i zawierać dane zgodnie z wpisem o ewidencji.
W przypadku podpisania wniosku przez osobę, która nie jest organem prowadzącym dana szkołę/placówkę do wniosku powinno być dołączone upoważnienie organu prowadzącego do podpisania niniejszego wniosku.
W przypadku zmian danych zawartych we wniosku (z wyjątkiem danych w części III) należy niezwłocznie poinformować o zaistniałych zmianach Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół Gminy Poraj.
W przypadku prowadzenia kilku typów placówek wniosek należy wypełnić dla każdej placówki osobno.

Uwagi:(wypełnia Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół Gminy Poraj)

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Każmierczak


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 291(XXXVII)2013
Rady Gminy Poraj
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Informacja
o faktycznej liczbie uczniów


Informacja
o faktycznej liczbie uczniów wg stanu na 1 dzień w miesiącu ………………………………………
roku ………………………………………….

Formularz jest przeznaczony dla osób fizycznych oraz osób prawnych prowadzących na terenie Gminy Poraj niepubliczne szkoły i placówki oświatowe

Nr sprawy:

Podstawa prawna: art. 80 i art. 90 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr. 256, poz. 2572 ze zm.)
Termin składania informacji:do 15 dnia miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca  za dany miesiąc.
Miejsce złożenia wniosku:Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół Gminy Poraj

Część I

DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM

Wnioskodawca:                  Osoba prawna:                              Osoba fizyczna:

Nazwa osoby prawnej/imię i nazwisko osoby fizycznej
Siedziba osoby prawnej/adres osoby fizycznejCzęść II

DANE O PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

Nazwa placówki (nazwa jednostki wg zaświadczenia o wpisie do ewidencji)
Adres placówki
Kontakt:

Tel. stacjonarny:
Tel. komórkowy:
Adres e-mail:
Typ i rodzaj placówki
(przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła)Rachunek bankowy właściwy do przekazywania należnej dotacji
Numer rachunku bankowego

Część III

DANE O PLANOWANEJ LICZBIE UCZNIÓW
Aktualna liczba uczniów
Liczba dzieci ogółem:


Rocznik wiekowy (data urodzenia uczniów)
Liczba uczniów z danego rocznika wiekowego
W tym: liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju z podaniem nazwiska ucznia
Liczba uczniów niepełnosprawnych z podaniem rodzaju niepełnosprawności i nazwiska ucznia
Imienny wykaz uczniów spoza terenu Gminy Poraj.
Lp.
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Miejscowość zamieszkania
Nazwa gminy


Część IV

PODPIS I OŚWIADCZENIE OSOBY REPREZENTUJĄCEJ ORGAN PROWADZĄCY

Dane o osobie podpisującej wniosek
Imię i nazwisko


Tytuł prawny/stanowisko/pełniona funkcja


Oświadczam, iż wszystkie dane zawarte w podanej informacji  są zgodne ze stanem faktycznym.


………………………………………………………………………..
czytelny podpis (pieczątka) składającego wniosek

Miejscowość, data ………………………………………………


Pouczenie:
W przypadku zmian danych zawartych w informacji należy niezwłocznie poinformować o zaistniałych zmianach Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół Gminy Poraj.
W przypadku prowadzenia kilku typów placówek informacje należy wypełnić dla każdej placówki osobno.

Uwagi:(wypełnia Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół Gminy Poraj)


Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Każmierczak


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 291(XXXVII)2013
Rady Gminy Poraj
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Rozliczenie wykorzystania dotacji za okres (I półrocze/rok)

                           

Rozliczenie wykorzystania dotacji za okres (I półrocze/rok) …………………………………………………………….

Formularz jest przeznaczony dla osób fizycznych oraz osób prawnych prowadzących na terenie Gminy Poraj niepubliczne szkoły i placówki oświatowe

Nr sprawy:

Termin składania rozliczenia:do 31 stycznia/31lipca
Miejsce złożenia rozliczenia:Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół Gminy Poraj

Część I

DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM

Wnioskodawca:                  Osoba prawna:                              Osoba fizyczna:

Nazwa osoby prawnej/imię i nazwisko osoby fizycznej
Siedziba osoby prawnej/adres osoby fizycznejCzęść II

DANE O PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

Nazwa placówki (nazwa jednostki wg zaświadczenia o wpisie do ewidencji)
Adres placówki
Kontakt:
Tel. stacjonarny:
Tel. komórkowy:
Adres e-mail:

Typ i rodzaj placówki
(przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła)Część III

ROZLICZENIE PRZYZNANEJ DOTACJI
Aktualna liczba uczniów
Miesiąc
Liczba uczniów (w tym: niepełnosprawni/z innych gmin)
Dotacja otrzymana (zł)
Dotacja wykorzystana (zł)
StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzieńRazem:
Informacja o wykorzystaniu dotacji
Lp.
Rodzaje wydatków finansowych w ramach dotacji(dotyczy wydatków związanych z działalnością dotowanej placówki)
Wysokość poniesionych wydatków finansowych w ramach otrzymanej dotacji
1.
Wynagrodzenia pracowników


2.
Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy)

3.
Wydatki eksploatacyjne, w tym zakup energii


4.
Zakup materiałów i wyposażenia


5.
Zakup pomocy dydaktycznych


6.
Konserwacja pomieszczeń i urządzeń (m.in. drobne remonty)

7.
Zakup usług pozostałych


8.
Pozostałe wydatki nie stanowiące wydatków inwestycyjnych, przeznaczone na realizację zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.


Ogółem:

Część IV

PODPIS I OŚWIADCZENIE OSOBY REPREZENTUJĄCEJ ORGAN PROWADZĄCY

Dane o osobie podpisującej wniosek
Imię i nazwisko


Tytuł prawny/stanowisko/pełniona funkcja


Oświadczam, iż wszystkie dane zawarte w podanej informacji  są zgodne ze stanem faktycznym.

………………………………………………………………………..
czytelny podpis (pieczątka) składającego wniosek

Miejscowość, data ………………………………………………


Pouczenie:
W przypadku zmian danych zawartych w rozliczeniu należy niezwłocznie sporządzić korektę.
W przypadku prowadzenia kilku typów placówek informacje należy wypełnić dla każdej placówki osobno.

Uwagi:(wypełnia Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół Gminy Poraj)

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Każmierczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lubasz i Wspólnicy

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »