| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.353.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 5 lipca 2013r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXIII/497/13 Rady Miasta Knurów z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie górnej stawki opłat ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych obowiązującej na terenie Miasta Knurów

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXXIII/497/13 Rady Miasta Knurów z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie górnej stawki opłat ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych obowiązującej na terenie Miasta Knurów, w części określonej w:

- § 3 ust. 1 uchwały - jako sprzecznej z art. 6 ust. 2 w zw. z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.),

- § 3 ust. 2 uchwały - jako sprzecznej z art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Uzasadnienie

Na sesji 29 maja 2013 r. Rada Miasta Knurów, działając m.in. na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustaliła górne stawki opłat ponoszone przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, obowiązujące na terenie Miasta Knurów. Uchwała podjęta w tej sprawie, jako akt zawierający przepisy powszechnie obowiązujące, stanowi akt prawa miejscowego w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Implikuje to konieczność przestrzegania przez upoważniony do wydania aktu organ zakresu delegacji ustawowej.

Przepis art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, będący podstawą do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi, że rada gminy określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie: odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Przedmiotową uchwałą Rada Miasta Knurów, na podstawie wyżej przywołanej delegacji, określiła górne stawki opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych, jednakże regulacjami zawartymi w § 3 ust. 1 i ust. 2 uchwały wykroczyła poza delegację ustawową. W § 3 ust. 1 uchwały określono bowiem sytuacje, kiedy ma zastosowanie górna stawka opłat, zaś w § 3 ust. 2 uchwały zawarto zalecenia kierowane do przedsiębiorców świadczących usługi właścicielom nieruchomości na podstawie zawartych umów do stosowania stawek opłat w wysokości niższej niż te określone przedmiotową uchwałą. Regulacje powyższe nie stanowią w żadnym wypadku określenia górnej stawki opłat, pozostają poza zakresem delegacji ustawowej, a tym samym w sposób istotny naruszają obowiązujący porządek prawny. Podkreślić również należy, że Rada Miasta nie posiada uprawnienia do wydawania jakichkolwiek "zaleceń" przedsiębiorcom świadczącym usługi na terenie Miasta Knurów.

Ponadto wskazać należy, iż postanowienia § 3 ust. 1 uchwały stanowią równocześnie powtórzenie art. 6 ust. 7 ustawy.

W przypadku aktów prawa miejscowego przekroczenie delegacji ustawowej stanowi istotne naruszenie prawa. Rada gminy obowiązana jest przestrzegać zakresu udzielonego przez ustawę upoważnienia w zakresie tworzenia przepisów wykonawczych, a w tych działaniach nie może tego upoważniania zawężać i przekraczać. Wydając akty będące źródłem powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej gminy (art. 87 ust. 2 Konstytucji RP) musi respektować zakres delegacji zawartej w aktach prawnych wyższego rzędu, powstrzymując się od wypełniania ich treści postanowieniami ustawy ( por. wyrok NSA z dnia 28 lutego 2003r., sygn. akt I SA/Lu 882/02 ).

W związku z powyższym stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały, w części określonej w § 3 ust. 1 i ust. 2 uchwały, jest konieczne i w pełni uzasadnione.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego


Iwona Andruszkiewicz

Otrzymują:

1) Rada Miasta Knurów

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) a/a

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr n.prawnych Roman Ziembiński

Od ponad 20 lat doradza i asystuje w prowadzeniu postępowań upadłościowych i naprawczych oraz przejmuje tymczasowy zarząd kryzysowy w wielu firmach krajowych i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »