| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miasta Ustroń

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miasta w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn.zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity Uchwały Nr XXX/342/2009 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2009r. Nr 57 poz. 1270) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr XI/115/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 września 2011r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz uchwałą Nr XXI/246/2012 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje:

1) § 2 i 3 uchwały Nr XI/115/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 września 2011r. zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli które stanowią:

a) „§ 2 Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta”

b) „§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011r.”

2) § 2 i 3 uchwały Nr XXI/246/2012 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli które stanowią:

a) „§ 2 Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta”

b) „§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012r.”

Przewodniczący Rady Miasta


Stanisław Malina


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miasta Ustroń
z dnia 27 czerwca 2013 r.


UCHWAŁA Nr XXX/342/2009
RADY MIASTA USTROŃ
z dnia 26 lutego 2009 r.

(tekst jednolity)

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. n 2001.142 .1591 z późn.zm.) w związku z art. 30 ust.6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1981r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 Nr 97 poz. 674 z późn.zm.) art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U. nr 1 poz. 1 z 2009r.) oraz art. 5 ustawa z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.Dz.U. z 2007r. Nr 68 poz.449) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.

Rada Miasta Ustroń
uchwala:

§ 1.

Przyjąć regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach których organem prowadzącym jest Miasto Ustroń jak w załączniku do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchylić uchwałę Nr XXVIII/320/2008 Rady Miasta Ustroń z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2009 r.


Załącznik do Uchwały Nr XXX/342/2009
Rady Miasta Ustroń
z dnia 26 lutego 2009 r.

REGULAMIN

Określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach których organem prowadzącym jest Miasto Ustroń.

§ 1.

Regulamin określa:

1. Wysokość dodatku funkcyjnego, motywacyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków.

2. Szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat.

3. Szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Ustroń.

4. Wysokość wypłacania nagród.

§ 2.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z późn.zm.)

2. Rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu wydawane na podstawie art. 30 ust. 5 oraz art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela.

3. Szkole – rozumie się przez to jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela dla których organem prowadzącym jest Gmina Ustroń.

4. Nauczycielach – rozumie się przez to również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych o których mowa w pkt. 3.

5. Uczniu – rozumie się przez to także wychowanka.

6. Klasie – rozumie się przez to także oddział.

§ 3.

Dodatek za wysługę lat.

1. Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

§ 4.

Dodatek funkcyjny

1. Dodatek funkcyjny o którym mowa w § 5 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego regulaminu przyznaje:

- dyrektorowi – Burmistrz Miasta

- pozostałym uprawnionym – dyrektor szkoły lub przedszkola

2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, w czasie urlopu dla poratowania zdrowia i stanu nieczynnego oraz od pierwszego dnia miesiąca, w którym nauczyciel przestał pełnić powierzone stanowisko, wychowawstwo lub funkcje opiekuna stażu, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca- od tego dnia.

3. Dodatek funkcyjny wypłaca się w wysokościach określonych w poniższej tabelce

Stanowisko i liczba oddziałów

Wysokość dodatku funkcyjnego w zł.

Dyrektor Szkoły i Gimnazjum
Od 1-6 oddziałów (wzrost o 20 zł za każdy następny oddział)
7 oddziałów
8 oddziałów
9 oddziałów
10 oddziałów
11 oddziałów
12 oddziałów
13 oddziałów
14 oddziałów
15 oddziałów
16 oddziałów
17 oddziałów
18 oddziałów
19 oddziałów
20 oddziałów
21 oddziałów
Wicedyrektora:( wzrost o 10 zł za każdy następny oddział)
10 oddziałów
11 oddziałów
12 oddziałów
13 oddziałów
14 oddziałów
15 oddziałów
16 oddziałów
17 oddziałów
18 oddziałów
19 oddziałów
20 oddziałów
21 oddziałów

850

870
890
910
930
950
970
990
1.010
1.030
1.050
1.070
1.090
1.110
1.130
1.150 itd.


630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740

Dyrektor Przedszkola:
2 oddziałów
3 oddziałów
4 oddziałów
5 oddziałów
6 oddziałów


600
650
700
750
800

Opiekun stażu
Nauczyciel metodyk
Nauczyciel konsultant
Wychowawca klasy do 15 uczniów
Wychowawca klasy od 16 do 25 uczniów
Wychowawca klasy od 26 uczniów
Wychowawcy klas 1-3
- do 15 uczniów
- od 16 do 25 uczniów
- od 26 uczniów
Wychowawca grupy przedszkolnej

70
70
70
100
110
130

110
120
130
120

4. W przypadku gdy w szkole zostało utworzone stanowisko wicedyrektora przy mniejszej liczbie oddziałów niż 12, dodatek funkcyjny przysługujący wicedyrektorowi przy 12 oddziałach zmniejsza się o kwotę, o którą w ustępie 3 zwiększa się dodatek funkcyjny dla wicedyrektora przy liczbie oddziałów powyżej 12.

§ 5.

Dodatek motywacyjny

1. Nauczycielom może być przyznany dodatek motywacyjny za spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

a) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości i pracy nauczyciela, co najmniej dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w olimpiadach, konkursach, zawodach itp.,

b) umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami,

c) pełne rozpoznawanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

d) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej,

e) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

f) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 Karty Nauczyciela,

g) poszukiwanie i stosowanie nowatorskich metod pracy,

h) wzbogacanie i unowocześnianie bazy dydaktycznej.

2. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli, wicedyrektorów przyznaje dyrektor szkoły lub przedszkola na czas określony nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny

3. Dla dyrektorów przyznaje się dodatek motywacyjny za:

a) prawidłową organizację i zarządzanie szkołą,

b) pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz umiejętność ich właściwego wykorzystania na cele szkoły,

c) osiągnięcia szkoły ( w szczególności: naukowe, sportowe, artystyczne itp.)

d) realizację programu pedagogiczno-wychowawczego,

e) racjonalne i zgodne z dyscypliną budżetową gospodarowanie środkami finansowymi oraz podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego,

f) konstruktywna współpraca z Radą Szkoły i Samorządem Uczniowskim

g) stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów,

h) obecność szkoły w środowisku lokalnym, udział w imprezach, konkursach, przeglądach organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno-kulturalnymi,

4. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów przyznaje Burmistrz Miasta na okres 1 roku szkolnego.

5. Dodatek motywacyjny przyznaje się w wysokości:

- dla nauczycieli                                                        od 50,- zł do 300,- zł

- dla dyrektora i wicedyrektora                            od 110,- zł do 630,- zł

- dla dyrektora w pierwszym roku pełnienia funkcji od 110-,- zł do 400,- zł

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach – w szczególności nie wyłonienia dyrektora w drodze konkursu i powierzenia stanowiska dyrektora nauczycielowi w trybie art. 36a ust. 4 i 4a ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991r. (tj. Dz.U. z 1996r. nr 67 poz. 329 z późn.zm.) można przyznać dodatek do 630,- zł.

7. Dodatek motywacyjny nie przysługuje gdy uprawniony:

a) został zawieszony w pełnieniu obowiązków, w związku z toczącym się przeciwko niemu postępowaniem karnym lub postępowaniem dyscyplinarnym

b) przebywa na urlopie bezpłatnym

c) nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy

d) w okresie za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze

e) w innych przypadkach określonych w Karcie Nauczyciela

§ 6.

Zasady przyznawania nagród.

1. Niezależnie od nagród przyznawanych w art. 47 i 48 Karty Nauczyciela nauczyciele mogą otrzymać nagrody ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela. Szczegółowe kryteria przyznawania nagród określa Uchwała Nr XI/107/2003 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy

3. Maksymalna wysokość nagród wynosi:

1) Nagroda Dyrektora do 1.000,- zł

2) Nagroda Burmistrza do 2.000,- zł

4. Fakt przyznania nagrody potwierdza się dyplomem a jego kopię umieszcza się w teczce akt osobowych nauczyciela.

5. Nagrody mogą być przyznawane z okazji zakończenia roku szkolnego lub z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

§ 7.

Wynagradzanie za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw.

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się zgodnie z zasadą ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową zgodnie z rozporządzeniem, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie zostanie zrealizowana w warunkach uprawniających do tego dodatku.

2. Wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa ustala się zgodnie z zasadą określoną w ust. 1.

§ 8.

Inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy.

1. Nauczycielom przysługuje dodatek za sprawowanie opieki nad dziećmi wyjeżdżającymi do innych miejscowości w ramach „zielonych szkół” – w wysokości wynagrodzenia stanowiącego równowartość wynagrodzenia za 10 godzin ponadwymiarowych tygodniowo.

2. W przypadku sprawowania opieki nad dziećmi podczas zielonej szkoły przez niepełny kalendarzowy tydzień dodatkowe wynagrodzenie o którym mowa w pkt. 2 przysługuje w wysokości proporcjonalnej do okresu sprawowania opieki.

3. Dodatkowe wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki podczas zielonych szkół przyznaje nauczycielowi dyrektor szkoły a dyrektorowi Burmistrz Miasta.

§ 9.

Dodatek za warunki pracy.

1. Dodatek za trudne lub uciążliwe warunki pracy określone w § 8 i 9 rozporządzenia wymienionego w § 1 regulaminu przysługuje nauczycielom w wysokości 20% stawki godzinowej, obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe za każdą faktycznie przepracowaną godzinę.

2. Dodatek za warunki pracy przyznaje

a) nauczycielowi – dyrektor

b) dyrektorowi- Burmistrz Miasta

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »