| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/860/13 Rady Miasta Katowice

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie zasad i trybów przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Katowice

Na podstawie art. 5a, w związku z art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. 1. W przypadkach przewidzianych ustawą lub w innych sprawach ważnych dla miasta Katowice oraz życia i funkcjonowania wspólnoty samorządowej przeprowadza się konsultacje z mieszkańcami miasta Katowice na zasadach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale.

2. Celem konsultacji jest partycypacja społeczna, rozumiana jako włączenie społeczeństwa w proces podejmowania decyzji. Analiza zebranych w ramach konsultacji opinii i uwag ma służyć optymalnemu dobraniu skali, zakresu oraz charakteru działań miasta pod kątem zaspokajania potrzeb i oczekiwań społecznych oraz inicjowaniu działań władz miasta.

3. Włączanie mieszkańców do procesów decyzyjnych odbywa się na zasadzie wzajemnej, dwukierunkowej komunikacji potrzeb oraz oczekiwań, z wykorzystaniem narzędzi dialogu społecznego.

4. Konsultacje z mieszkańcami miasta Katowice mogą być przeprowadzone w sprawach dotyczących w szczególności:

1) strategii rozwoju miasta,

2) wieloletnich planów inwestycyjnych,

3) inwestycji miasta,

4) organizacji komunikacji miejskiej,

5) systemu gospodarki odpadami miasta,

6) strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta,

7) strategii i programów branżowych w dziedzinach obejmujących zadania własne miasta,

8) budżetu miasta wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową.

5. W konsultacjach mogą uczestniczyć:

1) wszyscy mieszkańcy, gdy podejmowane są sprawy ważne dla całego miasta,

2) określona grupa mieszkańców, jeżeli sprawa dotyczy tej właśnie grupy,

3) osoby nie będące mieszkańcami miasta, jeżeli realizacja ich ważnych interesów następuje na obszarze miasta Katowice.

§ 2. 1. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji może podjąć Prezydent Miasta Katowice lub Rada Miasta Katowice.

2. Rada Miasta Katowice decyduje o przeprowadzeniu konsultacji podejmując uchwałę i powierza jej wykonanie Prezydentowi Miasta Katowice.

3. Prezydent Miasta Katowice ogłasza konsultacje z własnej inicjatywy lub na wniosek.

4. Wniosek do Prezydenta Miasta Katowice o przeprowadzenie konsultacji mogą złożyć:

1) rady jednostek pomocniczych,

2) młodzieżowa rada miasta,

3) mieszkańcy miasta w liczbie co najmniej 100,

4) Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego.

§ 3. 1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien określać:

1) przedmiot konsultacji,

2) zasięg terytorialny konsultacji,

3) proponowane formy przeprowadzenia konsultacji,

4) uzasadnienie celu przeprowadzenia konsultacji,

5) proponowany termin przeprowadzenia konsultacji.

2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez mieszkańców oprócz wymagań określonych w ust. 1 powinien zawierać również:

1) wskazanie osoby odpowiedzialnej za kontakt z Urzędem Miasta Katowice w sprawie konsultacji wraz z pełnymi danymi (imię, nazwisko, adres, numer PESEL),

2) listę osób popierających wniosek, zawierającą ich imiona, nazwiska, adresy, numery PESEL i podpisy w ilości nie mniejszej niż określona w § 2 ust. 4 pkt 3.

3. W przypadku gdy wniosek o przeprowadzenie konsultacji zawiera błędy formalne, Prezydent Miasta Katowice pisemnie informuje o tym wnioskodawcę i wzywa do ich poprawienia w terminie 7 dni.

4. Jeżeli wnioskodawca w wyznaczonym terminie nie poprawi błędów, wniosek o przeprowadzenie konsultacji pozostawia się bez rozpoznania.

5. Wniosek wolny od błędów formalnych zostaje niezwłocznie, nie później niż 14 dni od daty jego wpływu, zamieszczony w na stroniehttp://konsultacje.katowice.eu .

6. Prezydent Miasta Katowice rozpatruje wnioski biorąc pod uwagę w szczególności: przedmiot konsultacji, dobór form i koszty przeprowadzenia konsultacji.

7. O uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku Prezydent Miasta Katowice informuje wnioskodawców na piśmie, wraz z uzasadnieniem, w terminie nie dłuższym niż miesiąc od daty złożenia wniosku poprawnego pod względem formalnym. Uzasadnienie nieuwzględnienia wniosku zamieszczane jest na stroniehttp://konsultacje.katowice.eu .

8. Prezydent Miasta Katowice określa dobór metod, form konsultacji oraz szczegółowo ustala warunki formalne dla przedmiotu konsultacji.

9. Prezydent Miasta Katowice nie uwzględnia wniosku, jeżeli odbyły się już ważne konsultacje we wskazanym przedmiocie.

10. W terminie 14 dni od otrzymania informacji o nieuwzględnieniu wniosku poprawnego pod względem formalnym, wnioskodawcy przysługuje prawo do odwołania się od tego rozstrzygnięcia do Rady Miasta Katowice. Rada Miasta Katowice rozpatruje odwołanie na najbliższej sesji, w formie uchwały.

11. Uwzględnienie odwołania jest równoznaczne z nałożeniem na Prezydenta Miasta Katowice obowiązku przeprowadzenia konsultacji.

§ 4. 1. Prezydent Miasta Katowice uruchamia konsultacje w drodze zarządzenia.

2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice, o którym mowa w ust. 1, określa w szczególności:

1) cel konsultacji,

2) przedmiot konsultacji,

3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

4) zasięg terytorialny konsultacji,

5) formy przeprowadzenia konsultacji,

6) zasady komunikowania się w trakcie konsultacji w tym określenie sposobu i trybu zgłaszania opinii, uwag i propozycji,

7) grupę docelową,

8) sposób poinformowania mieszkańców o trybie przeprowadzenia konsultacji,

9) sposób poinformowania o wynikach konsultacji,

10) odpowiedzialnego za proces konsultacji.

3. Dokumenty strategiczne dla funkcjonowania miasta, w szczególności Strategia Rozwoju Miasta, strategie sektorowe, innego typu programy wieloletnie, programy roczne, inwestycje o wartości powyżej 5 mln zł, projekty uchwał Rady Miasta Katowice o zasadniczym znaczeniu dla funkcjonowania mieszkańców w mieście mogą podlegać konsultacji z mieszkańcami, na poszczególnych etapach: założeń, wstępnego projektu, projektu końcowego.

§ 5. 1. Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem wszelkich dostępnych instrumentów dialogu społecznego, a w szczególności:

1) za pośrednictwem miejskiej platformy internetowej poświęconej konsultacjom,

2) w ramach otwartych, protokołowanych spotkań z mieszkańcami miasta, w tym również odbywających się w jednostkach pomocniczych,

3) poprzez powołanie zespołów roboczych składających się z przedstawicieli mieszkańców i przedstawicieli Prezydenta Miasta Katowice,

4) poprzez wysłuchanie publiczne,

5) poprzez badania ankietowe,

6) poprzez warsztaty i debaty z udziałem ekspertów reprezentujących Urząd Miasta Katowice, jak również ekspertów zewnętrznych.

2. Możliwe jest łączenie kilku form prowadzenia konsultacji.

3. Konsultacje są poprzedzone stosowną kampanią informacyjną, prowadzoną za pomocą organizowanych przez Urząd Miasta Katowice oraz zewnętrznych (pozaurzędowych) kanałów komunikacji, w szczególności za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta Katowice i subserwisu poświęconego konsultacjom. Nie wyklucza się innych trybów informowania mieszkańców o prowadzonych, planowanych i przygotowywanych konsultacjach, których wybór zależy od zasięgu terytorialnego konsultacji oraz wielkości grupy mieszkańców, których dotyczy przedmiot konsultacji. Tryby te obejmują:

1) lokalne media oraz środki masowego przekazu,

2) słupy i tablice ogłoszeniowe,

3) inne akcje informacyjne realizowane w terenie,

4) bezpośrednie informowanie osób, które wcześniej wyraziły zainteresowanie przedmiotem konsultacji lub chęć uczestnictwa w konsultacjach.

4. Informacja o zamiarze przeprowadzenia konsultacji jest podawana do publicznej wiadomości nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia konsultacji wraz z kompletem informacji określających przedmiot konsultacji i pozwalających na zbudowanie własnej opinii w sprawie każdej osobie zainteresowanej.

5. Spotkania konsultacyjne powinny odbywać się w godzinach popołudniowych w dni powszednie. Jeżeli istnieje potrzeba, możliwe jest wyznaczenie innego terminu spotkania konsultacyjnego za zgodą wnioskodawcy.

6. Jeżeli w ramach konsultacji przewidziane jest otwarte spotkanie z mieszkańcami, informację o jego miejscu i terminie podaje się do publicznej wiadomości co najmniej 7 dni przed przewidywanym terminem spotkania.

7. Prezydent Miasta Katowice zobowiązany jest zapewnić odpowiednią opiekę merytoryczną i organizacyjną nad spotkaniami oraz bezstronny sposób ich prowadzenia.

§ 6. 1. Niezależnie od wybranej formy konsultacji Urząd Miasta Katowice prowadzi stronę internetową poświęconą tematowi konsultacji:http://konsultacje.katowice.eu .

2. Na stronie, o której mowa w ust. 1 zamieszczane będą w szczególności:

1) informacje dotyczące wszystkich złożonych wniosków o przeprowadzenie konsultacji,

2) informacje o sposobie rozpatrzenia wniosków o przeprowadzenie konsultacji,

3) zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice dotyczące wszczęcia konsultacji,

4) wyjaśnienia przedmiotu i celu konsultacji,

5) szczegółowe informacje o terminie, miejscu i formie prowadzonych konsultacji,

6) dokumenty związane z prowadzonymi konsultacjami, w tym: opracowania, projekty, wizualizacje i inne materiały odnoszące się do tematu konsultacji, a w szczególności: raporty z przeprowadzonych konsultacji.

§ 7. 1. Prezydent Miasta Katowice przedstawia mieszkańcom miasta raport z konsultacji najpóźniej w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia konsultacji za pośrednictwem:

1) strony internetowejhttp://konsultacje.katowice.eu .

2) udostępniony do wglądu w komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Katowice odpowiedzialnej za konsultacje.

2. Raport ten powinien zawierać informację co najmniej o:

1) komórce organizacyjnej odpowiedzialnej za konsultacje,

2) przeprowadzonej akcji informacyjnej,

3) działaniach podjętych w ramach konsultacji wraz z omówieniem narzędzi konsultacyjnych,

4) zebranych opiniach mieszkańców,

5) sposobie ustosunkowania się do opinii przez Prezydenta Miasta Katowice wraz z uzasadnieniem.

3. Prezydent Miasta Katowice przedstawia wyniki konsultacji na najbliższej sesji Rady Miasta Katowice.

§ 8. 1. Konsultacje są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.

2. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów miasta Katowice, podejmujących rozstrzygnięcia w sprawach objętych konsultacjami.

3. Naruszenie obowiązujących terminów przeprowadzania konsultacji skutkuje powtórzeniem całego etapu konsultacji, na którym doszło do naruszenia.

4. Konsultacje z mieszkańcami są finansowane z budżetu miasta Katowice.

§ 9. 1. W sprawach, które nie były objęte konsultacjami, lub w takich przypadkach, kiedy Prezydent Miasta Katowice nie uwzględnił wyników konsultacji Rada Miasta Katowice przed podjęciem uchwały na sesji może przeprowadzić wysłuchanie publiczne.

2. Tryb i zasady wysłuchania publicznego określa odrębna uchwała.

§ 10. Prezydent Miasta Katowice raz w roku przedkłada Radzie Miasta Katowice sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w roku poprzednim.

§ 11. Tryb i zasady konsultacji w zakresie prac nad projektem budżetu miasta Katowice określa odrębna uchwała.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 13. Traci moc uchwała nr XXVII/512/04 Rady Miasta Katowice z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Katowice.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Jerzy Forajter

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »