| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 31.231.2013 Rady Gminy Panki

z dnia 21 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Panki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647; z póżn.zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr 16.129.2012 Rady Gminy Panki z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Panki, po stwierdzeniu, że nie naruszają one ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki, przyjętego uchwałą Nr VI/34/11 z dnia 25 marca 2011 r.,  Rada Gminy Panki uchwala co następuje:

Dział I.
USTALENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Uchwala zmianę w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Panki,

2. Integralną częścią zmiany w miejscowych planach zagospodarowania są następujące załączniki:

1) załącznik graficzny Nr 1 - rysunek planu Kałmuki – skala 1:1000,

2) załącznik graficzny Nr 2 – rysunek planu Kawki – skala 1: 1000,

3) załącznik graficzny Nr 3 i 4 – rysunek planu Konieczki – skala 1: 1000,

4) załącznik graficzny Nr 5 – rysunek planu Koski  – skala 1: 1000,

5) załącznik graficzny Nr 6 – rysunek planu Praszczyki – skala 1: 1000,

6) załącznik graficzny Nr 7a – rysunek planu Zwierzyniec III – skala 1: 1000,

7) załącznik graficzny Nr 7b – rysunek planu Zwierzyniec III – skala 1: 1000,

8) załącznik Nr 8 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

9) załącznik Nr 9 -  rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:

1) planie- należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały,

2) przepisach odrębnych- należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,

3) rysunku planu- należy przez to rozumieć graficzny zapis planu, będący załącznikiem graficznym o którym mowa w § 1 ust. 2,

4) terenie- należy przez to rozumieć obszar ograniczony  na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem literowym i liczbowym,

5) przeznaczeniu podstawowym terenu- należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia, które winno przeważać w granicach  terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, lub  na wydzielonych z niego działkach,

6) przeznaczeniu dopuszczalnym– należy przez to rozumieć ustalony w planie sposób użytkowania terenu inny niż podstawowy, który uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe lub może z nim współistnieć na warunkach określonych w niniejszej uchwale,

7) linii zabudowynieprzekraczalnej– należy przez to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą dopuszczalną odległość obiektów budowlanych, z wyłączeniem obiektów małej architektury, od linii rozgraniczającej pasa drogowego drogi lub granicy terenów o różnych rodzajach przeznaczenia,

8) usługach– należy przez to rozumieć działalność gospodarczą związaną z prowadzeniem działalności usługowych na rzecz ludności, przeznaczonych dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej możliwą do prowadzenia na terenie działki budowlanej, wraz z obiektem niezbędnym dla jej funkcjonowania;

9) terenach zabudowy mieszkaniowej mieszanej– należy przez to rozumieć tereny przeznaczone do lokalizacji zabudowy jednorodzinnej, rekreacji indywidualnej, usługowej i drobnej wytwórczości, na warunkach ustalonych w planie;

10) wskaźniku powierzchni zabudowy– należy przez to rozumieć udział powierzchni zabudowy do powierzchni nieruchomości mierzoną dla nieruchomości lub jej części w liniach rozgraniczających terenu;

11) wskaźniku intensywności zabudowy- należy przez to rozumieć stosunek powierzchni całkowitej kondygnacji nadziemnych budynków zlokalizowanych w obrębie działki do powierzchni tej działki;

12) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej– należy przez to rozumieć udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w ogólnej powierzchni działki budowlanej.

§ 3. 1. Obowiązującymi oznaczeniami na rysunku planu są :

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny;

3) oznaczenia przeznaczenia terenów, zawierające symbole literowe i numery, wyróżniające je spośród innych terenów;

4) linie zabudowy,

5) sieć elektroenergetyczna napowietrzna 110 kV wraz ze strefą techniczną.

§ 4. W planie nie określa się:

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na brak występowania takich terenów;

2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, z powodu braku występowania takich terenów;

3) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów, innego niż wynikającego z przepisów odrębnych, ze względu na brak takiej potrzeby.

Dział II.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Rozdział 1.
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów określonych na załączniku nr 1 Kałmuki.

§ 5. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami1MM - 3MMustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa gospodarcza i garażowa,

b) zabudowa zagrodowa,

c) obiekty małej architektury,

d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

3) wyklucza się:

a) lokalizację handlu hurtowego, obiektów produkcyjnych, stacji paliw,

b) lokalizację przedsięwzięć zawsze mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

c) lokalizację obiektów o charakterze tymczasowym nie będących zapleczem budowy,

d) składowanie na terenie działki surowców, materiałów, odpadów, opakowań i paliw,

4) następujące zasady zagospodarowania terenu:

a) lokalizacja budynków gospodarczych pod warunkiem utrzymania we frontowej części działki rezerwy terenowej umożliwiającej lokalizację budynku mieszkalnego,

b) obsługa komunikacyjna terenu z istniejących i projektowanych dróg,

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,4,

d) ustala się minimalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,1

e) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 30%,

f) ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  50%,

g) forma i gabaryty nowo projektowanych i modernizowanych budynków oraz ich usytuowanie w obrębie działki zgodnie z rozdziałem 7 niniejszej uchwały.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem1R - 3Rustala się:

1) przeznaczenie podstawowe -  tereny rolnicze;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, ogrodniczych i hodowlanych,

b) rozbudowa, budowa i wymiana kubatury zabudowy zagrodowej w ramach istniejących działek siedliskowych,

c) budynki i urządzenia służące produkcji rolniczej,

d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

e) obiekty małej architektury,

f) drogi dojazdowe i wewnętrzne – dojazdy do pól i istniejącej zabudowy zagrodowej,

g) ciągi piesze i rowerowe,

h) zieleń śródpolna.

3) wyklucza się zabudowę nie związaną z produkcją rolniczą,

4) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) obsługa komunikacyjna terenu z istniejących i projektowanych dróg,

b) obowiązuje zachowanie istniejącej zieleni śródpolnej,

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,3,

d) ustala się minimalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,05,

e) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 30%,

f) ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  20%,

g) forma i gabaryty nowo projektowanych i modernizowanych budynków oraz ich usytuowanie w obrębie działki zgodnie z rozdziałem 7 niniejszej uchwały.

3. Dla terenów oznaczonych symbolami1ZL i 2ZLustala się:

1) przeznaczenie podstawowe -  lasy i zadrzewienia;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) dojazdy nie wydzielone,

b) urządzenia i obiekty towarzyszące funkcji podstawowej, przewidziane w ustawie o lasach,

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

3) wyklucza się:

a) lokalizację obiektów kubaturowych nie związanych z gospodarką leśną, z wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej,

b) nieuzasadnioną likwidację drzewostanu,

4) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zachowanie istniejących dróg polnych,

b) dopuszczenie obiektów małej architektury.

5) gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie przepisami odrębnymi,

4. Dla terenu oznaczonego symbolem1WSustala się:

1) przeznaczenie podstawowe -  tereny wód powierzchniowych śródlądowych;

2) dopuszcza się przebudowę, remont i realizację nowych urządzeń wodnych pod warunkiem ich zgodności z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

Rozdział 2.
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów określonych na załączniku nr 2 Kawki.

§ 6. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem1MNustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa usługowa,

b) zabudowa gospodarcza i garażowa,

c) obiekty małej architektury,

d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

3) wyklucza się:

a) lokalizację handlu hurtowego, obiektów magazynowo-składowych, obiektów  produkcyjnych, stacji paliw,

b) lokalizację przedsięwzięć  zawsze mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

c) lokalizację obiektów o charakterze tymczasowym nie będących zapleczem budowy,

d) składowanie na terenie działki surowców, materiałów, odpadów, opakowań i paliw,

4) następujące zasady zagospodarowania terenu:

a) lokalizacja budynków gospodarczych pod warunkiem utrzymania we frontowej części działki rezerwy terenowej umożliwiającej lokalizację budynku mieszkalnego lub usługowego,

b) obsługa komunikacyjna terenu z istniejących i projektowanych dróg,

c) zachowanie istniejącej i realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, wymiany kubatury,

d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,4,

e) ustala się minimalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,1,

f) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 50%,

g) ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  30%,

h) forma i gabaryty nowo projektowanych i modernizowanych budynków oraz ich usytuowanie w obrębie działki zgodnie z rozdziałem 7 niniejszej uchwały;

2. Dla terenu oznaczonego symbolem4Rustala się:

1) przeznaczenie podstawowe -  tereny rolnicze;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, ogrodniczych i hodowlanych,

b) rozbudowa, budowa i wymiana kubatury zabudowy zagrodowej w ramach istniejących działek siedliskowych,

c) budynki i urządzenia służące produkcji rolniczej,

d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

e) obiekty małej architektury,

f) drogi dojazdowe i wewnętrzne – dojazdy do pól i istniejącej zabudowy zagrodowej,

g) ciągi piesze i rowerowe,

h) zieleń śródpolna.

3) wyklucza się zabudowę nie związaną z produkcją rolniczą,

4) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) obsługa komunikacyjna terenu z istniejących i projektowanych dróg,

b) obowiązuje zachowanie istniejącej zieleni śródpolnej,

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,3,

d) ustala się minimalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,05,

e) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 30%,

f) ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  20%,

g) forma i gabaryty nowo projektowanych i modernizowanych budynków oraz ich usytuowanie w obrębie działki zgodnie z rozdziałem 7 niniejszej uchwały;

Rozdział 3.
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów określonych na załączniku nr 3 i 4 Konieczki.

§ 7. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami2MNustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa usługowa,

b) zabudowa gospodarcza i garażowa,

c) obiekty małej architektury,

d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

3) wyklucza się:

a) lokalizację handlu hurtowego, obiektów magazynowo-składowych, obiektów  produkcyjnych, stacji paliw,

b) lokalizację przedsięwzięć  zawsze mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

c) lokalizację obiektów o charakterze tymczasowym nie będących zapleczem budowy,

d) składowanie na terenie działki surowców, materiałów, odpadów, opakowań i paliw,

4) następujące zasady zagospodarowania terenu:

a) lokalizacja budynków gospodarczych pod warunkiem utrzymania we frontowej części działki rezerwy terenowej umożliwiającej lokalizację budynku mieszkalnego lub usługowego,

b) obsługa komunikacyjna terenu z istniejących i projektowanych dróg,

c) zachowanie istniejącej i realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, wymiany kubatury,

d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,4,

e) ustala się minimalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,1

f) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 50%,,

g) ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 30%,

h) forma i gabaryty nowo projektowanych i modernizowanych budynków oraz ich usytuowanie w obrębie działki zgodnie z rozdziałem 7 niniejszej uchwały;

2. Dla terenów oznaczonych symbolami4MM i 5MMustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa gospodarcza i garażowa,

b) zabudowa zagrodowa,

c) obiekty małej architektury,

d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

3) wyklucza się:

a) lokalizację handlu hurtowego, obiektów produkcyjnych, stacji paliw,

b) lokalizację przedsięwzięć  zawsze mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

c) lokalizację obiektów o charakterze tymczasowym nie będących zapleczem budowy,

d) składowanie na terenie działki surowców, materiałów, odpadów, opakowań i paliw,

4) następujące zasady zagospodarowania terenu:

a) lokalizacja budynków gospodarczych pod warunkiem utrzymania we frontowej części działki rezerwy terenowej umożliwiającej lokalizację budynku mieszkalnego,

b) obsługa komunikacyjna terenu z istniejących i projektowanych dróg,

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,4,

d) ustala się minimalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,1.

e) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej  30%,

f) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy 50%,

g) forma i gabaryty nowo projektowanych i modernizowanych budynków oraz ich usytuowanie w obrębie działki zgodnie z rozdziałem 7 niniejszej uchwały;

3. Dla terenu oznaczonego symbolem1RMustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;

2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa, usługi nieuciążliwe,

3) wyklucza się:

a) lokalizację handlu hurtowego, obiektów produkcyjnych, wszelkich stacji paliw oraz warsztatów nie związanych z funkcją podstawową,

b) lokalizację wszelkich obiektów o charakterze tymczasowym nie będącym zapleczem budowy,

c) lokalizację przedsięwzięć  zawsze mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

4) następujące zasady zagospodarowania terenu:

a) obsługa komunikacyjna terenu z istniejących i projektowanych dróg,

b) zakaz prowadzenia działalności gospodarczej wykraczającej poza rolniczą działalnością produkcyjną,

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,3,

d) ustala się minimalny wskaźnik zabudowy 0,05,

e) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 40 %,,

f) ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30%,

5) następujące zasady kształtowania zabudowy: forma i gabaryty nowo projektowanych i modernizowanych budynków oraz ich usytuowanie w obrębie działki zgodnie z rozdziałem 7 niniejszej uchwały

4. Dla terenu oznaczonego symbolem1P/Uustala się:

1) przeznaczenie podstawowe -  tereny zabudowy produkcyjno-usługowej;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji,

b) lokalizacja zieleni urządzonej i obiektów małej architektury;

3) wyklucza się:

a) budowę obiektów o wyłącznej funkcji mieszkaniowej,

b) lokalizację przedsięwzięć  zawsze mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

c) lokalizację wszelkich obiektów o charakterze tymczasowym nie będących zapleczem         budowy;

4) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) parkingi o ilości łącznej nie mniejszej niż określona § 12,

b) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej  20%,

c) ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 80%,

d) ustala się minimalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,1

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,8,

f) forma i gabaryty nowo projektowanych i modernizowanych budynków oraz ich usytuowanie w obrębie działki zgodnie z rozdziałem 7 niniejszej uchwały;

5) Dla terenów, o których mowa w ust. 1, w zakresie sposobu ukształtowania zieleni, obowiązuje izolacyjny pas zieleni o szerokości co najmniej 3 m przy granicy nieruchomości ze strefą mieszkaniową.

5. Dla terenów oznaczonych symbolami5R i 6Rustala się:

1) przeznaczenie podstawowe -  tereny rolnicze;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, ogrodniczych i hodowlanych,

b) rozbudowa, budowa i wymiana kubatury zabudowy zagrodowej w ramach istniejących     działek siedliskowych,

c) budynki i urządzenia służące produkcji rolniczej,

d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

e) obiekty małej architektury,

f) drogi dojazdowe i wewnętrzne – dojazdy do pól i istniejącej zabudowy zagrodowej,

g) ciągi piesze i rowerowe,

h) zieleń śródpolna.

3) wyklucza się zabudowę nie związaną z produkcją rolniczą,

4) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) obsługa komunikacyjna terenu z istniejących i projektowanych dróg,

b) obowiązuje zachowanie istniejącej zieleni śródpolnej,

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,3,

d) ustala się minimalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,05,

e) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 30%,

f) ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  20%,

g) forma i gabaryty nowo projektowanych i modernizowanych budynków oraz ich    usytuowanie w obrębie działki zgodnie z rozdziałem 7 niniejszej uchwały;

6. Dla terenu oznaczonego symbolem1ZLpustala się:

1) przeznaczenie podstawowe -  tereny do zalesienia;

2) wyklucza się - lokalizację zabudowy niezwiązanej z gospodarką leśną, z wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej,

3) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zasady zagospodarowania zgodnie z uwarunkowaniami wynikającymi z przepisów szczególnych,

b) zakaz zabudowy obiektów budowlanych za wyjątkiem sieci i urządzeń mediów infrastruktury technicznej,

c) dopuszcza się obiekty małej architektury, tereny dróg i infrastruktury technicznej oraz obiekty służące gospodarce leśnej,

d) realizacja zalesień przy stosowaniu gatunków rodzimych, z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań siedliskowych,

e) zachowanie istniejących dróg polnych;

Rozdział 4.
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów określonych na załączniku nr 5 Koski.

§ 8. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami3MN - 6MNustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa usługowa,

b) zabudowa gospodarcza i garażowa,

c) obiekty małej architektury,

d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

3) wyklucza się:

a) lokalizację handlu hurtowego, obiektów magazynowo-składowych, obiektów  produkcyjnych, stacji paliw,

b) lokalizację przedsięwzięć  zawsze mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

c) lokalizację obiektów o charakterze tymczasowym nie będących zapleczem budowy,

d) składowanie na terenie działki surowców, materiałów, odpadów, opakowań i paliw,

4) następujące zasady zagospodarowania terenu:

a) lokalizacja budynków gospodarczych pod warunkiem utrzymania we frontowej części działki rezerwy terenowej umożliwiającej lokalizację budynku mieszkalnego lub usługowego,

b) obsługa komunikacyjna terenu z istniejących i projektowanych dróg,

c) zachowanie istniejącej i realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, wymiany kubatury,

d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,4,

e) ustala się minimalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,01

f) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 50%,

g) ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 30% ,

h) forma i gabaryty nowo projektowanych i modernizowanych budynków oraz ich usytuowanie w obrębie działki zgodnie z rozdziałem 7 niniejszej uchwały;

2. Dla terenów oznaczonych symbolami1ML - 3MLustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy letniskowej;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zieleń urządzona i lokalizacja obiektów małej architektury,

b) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji,

3) następujące zasady zagospodarowania terenu:

a) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,3,

b) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej w wysokości 70 % powierzchni działki,

c) ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  20%

d) ustala się minimalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,01

4) następujące zasady kształtowania zabudowy: forma i gabaryty nowo projektowanych i modernizowanych budynków oraz ich usytuowanie w obrębie działki zgodnie z rozdziałem 7 niniejszej uchwały

3. Dla terenów oznaczonych symbolami1ZNn- 6ZNnustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – korytarz ekologiczny doliny cieku Łania stanowiący o powiązaniach przyrodniczych z terenami otaczającymi;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) ciągi piesze, ścieżki zdrowia,

b) obiekty małej architektury nie trwale związanych z gruntem a służących ogólnodostępnej rekreacji i sportu beznoclegowego,

c) realizacja tras rowerowych,

d) tworzenie małej retencji,

e) stawy rybackie i hodowalne,

f) sieci infrastruktury technicznej w przypadku braku innej możliwości, pod warunkiem zachowania kryteriów ekologicznych oraz wykazania ekologicznej opłacalności planowanej trasy lub lokalizacji, zgodnie z przepisami szczególnymi;

3) wyklucza się:

a) realizację nowych obiektów kubaturowych,

b) likwidacje zadrzewień tworzące zwarte grupy i pojedynczych drzew o dużej wartości przyrodniczej,

c) podział terenu na działki budowlane,

d) grodzenie terenów otwartych,

e) regulacje rzeki,

f) rozkopywania i niszczenia wałów przeciwpowodziowych i ich innego niż określonego w prawie wodnym użytkowania;

4) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) nakaz utrzymania naturalnego meandrowego przebiegu rzeki oraz towarzyszące jej zadrzewienia i zakrzewienia ,

b) utrzymanie istniejącej zieleni łęgowej,

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,4,

d) ustala się minimalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,01,

e) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 50%,

f) ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 30% ,

g) zachowanie naturalnego ukształtowania terenu,

h) utrzymuje się istniejącą zabudowę z dopuszczeniem jej rozbudowy, przebudowy i wymiany kubatury ramach istniejącego siedliska;

4. Dla terenów oznaczonych symbolami2WS – 4WSustala się:

1) przeznaczenie podstawowe -  tereny wód powierzchniowych śródlądowych;

2) dopuszcza się przebudowę, remont i realizację nowych urządzeń wodnych pod warunkiem      ich zgodności z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

Rozdział 5.
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów określonych na załączniku nr 6 Praszczyki.

§ 9. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem1UHGustala się:

1) przeznaczenie podstawowe -  tereny zabudowy usługowej związaną z zabudową gospodarczą;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) inne usługi komercyjne wzbogacające funkcję podstawową,

b) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji,

c) lokalizacja zieleni urządzonej i obiektów małej architektury;

3) wyklucza się:

a) lokalizację przedsięwzięć  zawsze mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

b) lokalizację wszelkich obiektów o charakterze tymczasowym nie będących zapleczem budowy;

4) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 20%,

b) ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 80%

c) ustala się minimalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,01

d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,8

e) parkingi o ilości łącznej nie mniejszej niż określona w § 12,

f) forma i gabaryty nowo projektowanych i modernizowanych budynków oraz ich usytuowanie w obrębie działki zgodnie z rozdziałem 7 niniejszej uchwały;

2. Dla terenu oznaczonego symbolem7Rustala się:

1) przeznaczenie podstawowe -  tereny rolnicze;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, ogrodniczych i hodowlanych,

b) rozbudowa, budowa i wymiana kubatury zabudowy zagrodowej w ramach istniejących działek siedliskowych,

c) budynki i urządzenia służące produkcji rolniczej,

d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

e) obiekty małej architektury,

f) drogi dojazdowe i wewnętrzne – dojazdy do pól i istniejącej zabudowy zagrodowej,

g) ciągi piesze i rowerowe,

h) zieleń śródpolna.

3) wyklucza się zabudowę nie związaną z produkcją rolniczą,

4) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) obsługa komunikacyjna terenu z istniejących i projektowanych dróg,

b) obowiązuje zachowanie istniejącej zieleni śródpolnej,

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,3,

d) ustala się minimalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,05,

e) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 30%,

f) ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  20%,

g) forma i gabaryty nowo projektowanych i modernizowanych budynków oraz ich usytuowanie w obrębie działki zgodnie z rozdziałem 7 niniejszej uchwały;

Rozdział 6.
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów określonych na załączniku nr 7 Zwierzyniec III.

§ 10. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami6MM - 9MMustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa gospodarcza i garażowa,

b) zabudowa zagrodowa,

c) obiekty małej architektury,

d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

3) wyklucza się:

a) lokalizację handlu hurtowego, obiektów produkcyjnych, stacji paliw,

b) lokalizację przedsięwzięć  zawsze mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

c) lokalizację obiektów o charakterze tymczasowym nie będących zapleczem budowy,

d) składowanie na terenie działki surowców, materiałów, odpadów, opakowań i paliw,

4) następujące zasady zagospodarowania terenu:

a) lokalizacja budynków gospodarczych pod warunkiem utrzymania we frontowej części działki rezerwy terenowej umożliwiającej lokalizację budynku mieszkalnego,

b) obsługa komunikacyjna terenu z istniejących i projektowanych dróg,

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,4,

d) ustala się minimalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,1

e) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 30%,

f) ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 50%

g) forma i gabaryty nowo projektowanych i modernizowanych budynków oraz ich usytuowanie w obrębie działki zgodnie z rozdziałem 7 niniejszej uchwały; 2 .Dla terenu oznaczonego symbolem1MNUustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) obiekty użyteczności publicznej,

b) obiekty administracyjne związane z obsługą przeznaczenia podstawowego,

c) zabudowa gospodarcza i garażowa,

d) obiekty małej architektury,

e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

f) zieleń urządzona.

3) wyklucza się:

a) lokalizację handlu hurtowego, obiektów magazynowo-składowych, obiektów  produkcyjnych, stacji paliw,

b) lokalizację przedsięwzięć  zawsze mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

c) lokalizację obiektów o charakterze tymczasowym nie będących zapleczem budowy,

d) składowanie na terenie działki surowców, materiałów, odpadów, opakowań i paliw,

4) następujące zasady zagospodarowania terenu:

a) lokalizacja budynków gospodarczych pod warunkiem utrzymania we frontowej części działki rezerwy terenowej umożliwiającej lokalizację budynku mieszkalnego lub usługowego,

b) obsługa komunikacyjna terenu z istniejących i projektowanych dróg,

c) zachowanie istniejącej i realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, wymiany kubatury,

d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,7,

e) ustala się minimalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,1

f) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 25%,

g) ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  50%,

h) forma i gabaryty nowo projektowanych i modernizowanych budynków oraz ich usytuowanie w obrębie działki zgodnie z rozdziałem 7 niniejszej uchwały;

3. Dla terenów oznaczonych symbolami8R i 9Rustala się:

1) przeznaczenie podstawowe -  tereny rolnicze;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, ogrodniczych i hodowlanych,

b) rozbudowa, budowa i wymiana kubatury zabudowy zagrodowej w ramach istniejących działek siedliskowych,

c) budynki i urządzenia służące produkcji rolniczej,

d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

e) obiekty małej architektury,

f) drogi dojazdowe i wewnętrzne – dojazdy do pól i istniejącej zabudowy zagrodowej,

g) ciągi piesze i rowerowe,

h) zieleń śródpolna.

3) wyklucza się zabudowę nie związaną z produkcją rolniczą,

4) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) obsługa komunikacyjna terenu z istniejących i projektowanych dróg,

b) obowiązuje zachowanie istniejącej zieleni śródpolnej,

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,3,

d) ustala się minimalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,05,

e) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 30%,

f) ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  20%,

g) forma i gabaryty nowo projektowanych i modernizowanych budynków oraz ich usytuowanie w obrębie działki zgodnie z rozdziałem 7 niniejszej uchwały;

4. Dla terenu oznaczonego symbolem3ZLustala się:

1) przeznaczenie podstawowe -  lasy i zadrzewienia;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) dojazdy nie wydzielone,

b) urządzenia i obiekty towarzyszące funkcji podstawowej, przewidziane w ustawie o lasach,

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

3) wyklucza się:

a) lokalizację obiektów kubaturowych nie związanych z gospodarką leśną, z wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej,

b) nieuzasadnioną likwidację drzewostanu,

4) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zachowanie istniejących dróg polnych,

b) dopuszczenie obiektów małej architektury;

5) gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie przepisami odrębnymi,

Rozdział 7.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 11. 1. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) forma i gabaryty nowoprojektowanych i przebudowywanych budynków oraz ich usytuowanie w obrębie działki winny być kształtowane w nawiązaniu do cech krajobrazu lokalnego w celu:

a) harmonijnego wkomponowania nowych elementów zagospodarowania w otoczenie, uwzględniającego ich położenie oraz ekspozycję widokową,

b) wzbogacenia walorów estetycznych lokalnego krajobrazu.

2) lokalizacja budynków mieszkalnych lub usługowych we frontowej części działki,

3) zakazuje się lokalizacji budynków gospodarczych we frontowej części działki.

2. Działalność usługowa lub produkcyjna, która może być uciążliwa dla sąsiednich funkcji, z uwagi na wytwarzany hałas, wibracje, pyły, drażniące wonie lub światło o dużym natężeniu – winna być odseparowana pasem zieleni lub ogrodzeniem ograniczającym rozprzestrzenianie się uciążliwości do granic nieruchomości na której jest prowadzona.

3. Ustala się następujące standardy zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) rozmieszczenie budynków i urządzeń na działce zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa budowlanego, dopuszcza się realizację zabudowy przy granicy działki lub w odległości od 1,5 m. do 3,0 m. pod warunkiem nie naruszania interesów osób trzecich i innych obowiązujących przepisów dot. sytuowania budynków na działce,

2) dla budynków mieszkalnych i letniskowych – projektowanych i podlegających przebudowie lub rozbudowie  ustala się, jeżeli ustalenia szczegółowe nie regulują inaczej:

a) wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych – maksymalnie 2 kondygnacje naziemne, do 10,0 m w kalenicy, poziom parteru maksymalnie 1,20 m nad poziomem terenu,

b) wysokość budynków letniskowych – 1 kondygnacja z dopuszczeniem poddasza użytkowego, do 6,0 m w kalenicy;

3) dla budynków gospodarczych i garaży związanych z zabudową mieszkaniową jednorodzinną ustala się:

a) wysokość zabudowy – maksymalnie do 6,0 m w kalenicy,

4) dla budynków pozostałych ( produkcyjnych, usługowych, inwentarskich itp.) projektowanych i podlegających przebudowie lub rozbudowie, ustala się wysokość zabudowy – maksymalnie 3 kondygnacje naziemne, do 12,0 m w kalenicy,

5) ustala się maksymalną wysokość  budowli 30 m.

6) dla wszystkich budynków projektowanych i podlegających przebudowie lub rozbudowie      ustala się:

a) dla nowych realizacji w obrębie jednej działki budowlanej wymagane jednolite wykończenie elewacji i pokrycia dachów budynków,

b) geometria dachów:

- układ kalenicy równoległy lub prostopadły do granic działki,

- kąt nachylenia połaci – do 45o

c) wysokość gzymsów, attyk i kalenic budynków uzupełniających zespoły istniejące,         powinna nawiązywać do obiektów sąsiadujących z tolerancją 20%,

7) dla nowo realizowanych i przebudowywanych ogrodzeń we frontowej części działki,   ustala się:

a) realizację ogrodzeń w liniach rozgraniczających dróg,

Rozdział 8.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu układu komunikacyjnego

§ 12. 1. Ustala się dla dróg, oznaczonych symbolamiod 1KDW – 8KDW:

1) przeznaczenie: tereny dróg wewnętrznych,

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

b) ciągi piesze i rowerowe;

3) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających dla dróg projektowanych  minimum 8m.,

b) nieprzekraczalna linia zabudowy minimum. 6,0m. od linii rozgraniczającej drogi,

c) dla dróg istniejących spełniających wymogi przepisów przeciwpożarowych utrzymuje się linie rozgraniczające według istniejącego stanu własności,

d) przebudowa drogi zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o drogach publicznych oraz rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. Ustala się następująca liczbę miejsc postojowych dla:

1) lokali mieszkalnych – 1 miejsce postojowe na mieszkanie;

2) obiekty produkcyjne - 25 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych na 1 zmianę;

3) inne obiekty usługowe – 8 miejsc postojowych na 200 m2powierzchni użytkowej.

3. W liniach rozgraniczających dróg i ulic dopuszcza się sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej.

Rozdział 9.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej

§ 13. 1. Ustala się ogólne zasady uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną:

1) wszystkie liniowe elementy infrastruktury technicznej wraz z urządzeniami towarzyszącymi, poza przyłączami do poszczególnych obiektów, mogą przebiegać w liniach rozgraniczających dróg i ulic oraz w liniach rozgraniczających innych przestrzeni publicznych; dopuszcza się przeprowadzenie sieci infrastruktury technicznej poza układem ulic z zachowaniem ustaleń przepisów odrębnych obowiązujących przy projektowaniu tych sieci;

2) wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, sieć telekomunikacyjną, odprowadzania ścieków oraz zmiany lokalizacji urządzeń technicznych na terenie objętym planem wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych administratorów sieci, formalnego ustalenia zasad dostępności sieci w sytuacjach awaryjnych lub w celu jej modernizacji.

2. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1) wyznacza się strefę ochronną od linii elektroenergetycznej o napięciu 110 kV, w odległości 14,5 m od skrajnych przewodów, w której obowiązuje zakaz zabudowy;

2) dopuszcza się lokalizowanie stacji transformatorowych na działkach inwestorów, z zachowaniem warunków technicznych wydanych przez zarządcę sieci energetycznej;

3) dopuszcza się rozbudowę sieci elektrycznej kablowej lub napowietrznej wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi dla zasilania terenów nowego zainwestowania według technicznych warunków przyłączenia, z zachowaniem normatywnych odległości od budynków i od innych sieci infrastruktury podziemnej;

4) ustala się zapewnienie dostępu do infrastruktury elektroenergetycznej dla celów eksploatacyjnych i modernizacyjnych.

3. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) doprowadzenie wody z istniejącej, w miarę potrzeby rozbudowywanej gminnej sieci wodociągowej; w przypadku braku dostępności do sieci dopuszcza się studnie indywidualne.

4. W  zakresie odprowadzanie ścieków bytowo - komunalnych ustala się:

1) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków gruntu, cieków powierzchniowych oraz wód podziemnych;

2) wymóg podczyszczania ścieków przemysłowych, przed odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej,  zgodnie z warunkami określonymi przez administratora sieci;

3) odprowadzenie ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków; do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się realizację indywidualnych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MM, 1MNU, 7MM, 8MM, 9MM;

5. W zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się:

1) odprowadzenie wód opadowych poprzez istniejące i projektowane systemy kanalizacji deszczowej;

2) dopuszcza się gromadzenie oraz rozprowadzanie wody opadowej na terenie.

6. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów ustala się:

1) obowiązuje segregacja odpadów stałych;

2) wywóz odpadów na składowisko na podstawie umów cywilno – prawnych zawieranych przez właścicieli posesji, zgodnie z zasadami obowiązującymi w gminie.

7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:

1) dopuszcza się stosowanie niskoemisyjnych źródeł ciepła – energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego lub innych niekonwencjonalnych źródeł energii cieplnej, a także nowoczesnych wysokosprawnych źródeł energii opalanych paliwem stałym;

2) dla istniejących obiektów dopuszcza się stosowanie dotychczasowych źródeł ciepła;

3) dopuszcza się tworzenie lokalnych sieci ciepłowniczych.

8. W zakresie zaopatrzenia w gaz dopuszcza się budowę sieci dystrybucyjnej gazowej.

9. W zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjną ustala się:

1) rozbudowę linii kablowych telekomunikacyjnych w ciągach komunikacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o lokalizacji sieci;

2) dopuszcza się lokalizacje inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.

Rozdział 10.
Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 14. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej.

Rozdział 11.
Zasady ochrony środowiska, przyrody oraz sposoby zagospodarowania terenów   lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów

§ 15. 1. Obszar objęty planem w całości położony jest w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych                nr 325. W związku z tym obowiązują następujące ustalenia:

1) zakaz chowu zwierząt w systemie bezściółkowym,

2) zakaz wprowadzenia nieoczyszczonych ścieków bytowo-gospodarczych, komunalnych i przemysłowych do wód lub ziemi,

3) zakaz rolniczego wykorzystania ścieków,

4) zakaz składowania odpadów komunalnych i produkcyjnych.

2. Określa się dopuszczalne poziomy hałasu:

1) dla terenów oznaczonych symbolem literowym MN obowiązują standardy akustyczne jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie zart. 113 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.Prawo ochrony środowiska(Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627),

2) dla terenów oznaczonych symbolem literowym MNU obowiązują standardy akustyczne jak dla zabudowy mieszkaniowo - usługowej określone, zgodnie zart. 113 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.Prawo ochrony środowiska(Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627),

3) dla terenów oznaczonych symbolem literowym RM obowiązują standardy akustyczne jak dla zabudowy zagrodowej określone, zgodnie zart. 113 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.Prawo ochrony środowiska(Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627).

Rozdział 12.
Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 16. 1. Ustala się  minimalne szerokości frontu działki budowlanej (mierzone w linii usytuowania budynku):

1) w terenach oznaczonych symbolami MN, MM, ML, RM              = 20 m;

2) w terenach oznaczonych symbolami UHG, P/U                                       = 24 m.

2. Ustala się minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych:

1) w terenach oznaczonych symbolami MN, MM                                         = 1000 m2,

2) w terenach oznaczonych symbolami RM                                                  = 2000 m2,

3) w terenach oznaczonych symbolami ML                                                  = 800 m2,

4) w ternach oznaczonych symbolami UHG, P/U                                          = 900 m2.

3. Dopuszcza się wydzielanie działek o parametrach mniejszych niż wymienione w ust 1 i 2 na cele infrastruktury technicznej, komunikacyjnej, pod cele publiczne, i w przypadku regulacji sytuacji prawno – własnościowej nieruchomości.

4. Granice działek należy wytyczać w stosunku do oznaczonych na rysunku planu dróg publicznych pod kątem od 40 stopni do 140 stopni.

Rozdział 13.
Warunki tymczasowego zagospodarowania terenów

§ 17. Dla terenów objętych planem ustala się tymczasowy sposób zagospodarowania i użytkowania terenów, zgodny z dotychczasowym.

Rozdział 14.
Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 18. Ustala się zakaz lokalizowania elektrowni wiatrowych na całym obszarze planu.

Rozdział 15.
Opłata, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§ 19. Ustala się następujące stawki procentowe w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały się obowiązujące:

1) tereny oznaczone symbolem MN, MM, ML, RM, P/U, UHG – 20%

2) pozostałe tereny – 10%.

Dział III.
USTALENIA KOŃCOWE

§ 20. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.

§ 21. Niniejsza wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Panki


mgr inż. Dominik Mirek


załącznik graficzny - rysunek planu Kałmuki
Zalacznik1.PDF

załącznik graficzny - rysunek planu Kawki
Zalacznik2.PDF

załącznik graficzny - rysunek planu Konieczki
Zalacznik3%20i%204.PDF

załącznik graficzny - rysunek planu Koski
Zalacznik5.PDF

załącznik graficzny - rysunek planu Praszczyki
Zalacznik6.PDF

załącznik graficzny - rysunek planu Zwierzyniec III
Zalacznik7a.PDF

załącznik graficzny - rysunek planu Zwierzyniec III
Zalacznik7b.PDF

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 31.231.2013
Rady Gminy Panki
z dnia 21 czerwca 2013 r.
Zalacznik8.pdf

rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 31.231.2013
Rady Gminy Panki
z dnia 21 czerwca 2013 r.
Zalacznik9.pdf

rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Company-logos.co

Katalog firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »