| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 31.241.2013 Rady Gminy Panki

z dnia 21 czerwca 2013r.

w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j: Dz.U. z 2013 r., poz. 954, z późn.zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. Nr 180 poz. 1493 z późń zm.)Rada Gminy Pankiu c h w a l a :

§ 1. Uchwała reguluje tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pankach, zwanego dalej Zespołem oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. 1. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:

a) przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach,

b) przedstawiciele Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

c) przedstawiciele Komisariatu Policji w Krzepicach

d) przedstawiciele Oświaty,

e) przedstawiciele  jednostek ochrony zdrowia,

f) przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu Gminy Panki działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

g) kurator sądowy,

h) w skład Zespołu mogą wejść także prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż określone powyżej – które działają na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2. W celu powołania Zespołu Wójt zwraca się do instytucji wskazanych w ust. 1 o wskazanie na piśmie w terminie siedmiu dni kandydata na członka Zespołu. W przypadku kuratora sądowego Wójt zwraca się do właściwego Prezesa Sądu.

3. Skład zespołu ustala imiennie Wójt w drodze zarządzenia.

4. Członek Zespołu może zostać odwołany przez Wójta:

a) w razie złożenia rezygnacji z członkowstwa w Zespole,

b) na wniosek podmiotu wskazanego w ust.1, który go desygnował,

c) na wniosek Zespołu.

§ 3. 1. Zespół działa na posiedzeniach zwołanych przez Przewodniczącego. Przewodniczący           zobowiązany jest zwołać posiedzenie na wniosek któregokolwiek z członków Zespołu.

2. Posiedzenia zwoływane są za pomocą pisma, telefonicznie, pocztą elektroniczną,      faksem albo w inny sposób, tak, aby członek o terminie posiedzenia wiedział,       co najmniej na siedem dni przed posiedzeniem. W przypadkach niecierpiących zwłoki      termin ten można skrócić do trzech dni.

3. Zespół w zakresie swoich kompetencji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności, co najmniej połowy członków Zespołu chyba, że      przepisy odrębne stanowią inaczej.

4. Z posiedzenia sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności:

a) datę posiedzenia

b) wskazanie obecnych na posiedzeniu,

c) przedmiot obrad,

d) treść podjętych uchwał,

e) podpisy obecnych na posiedzeniu.

§ 4. Obsługę organizacyjno – techniczną zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pankach

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/260/10 Rady Gminy Panki z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz  trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pankach,  zmieniona Uchwałą Nr 28.218.2013 Rady Gminy Panki z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany  Uchwały  Nr XXXIV/260/10 Rady Gminy Panki z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie warunków funkcjonowania oraz  trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pankach.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Panki


mgr inż. Dominik Mirek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Sierakowski

Radca prawny, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Wiceprezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Partner kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k. Specjalizuje się w restrukturyzacji zadłużenia zagrożonych podmiotów gospodarczych, ochronie praw wierzycieli, w tym egzekucji przez zarząd przymusowy, a także w prawie procesowym cywilnym i gospodarczym, prawie upadłościowym, postępowaniu administracyjnym, jak również w prawie obrotu nieruchomościami. Współautor komentarza praktycznego do Prawa restrukturyzacyjnego. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i egzekucyjnego. Publikuje m.in. w Monitorze Prawa Bankowego, a także jest ekspertem Dziennika Gazety Prawnej, Rzeczpospolitej oraz TVN Biznes i Świat. Prelegent na konferencjach i szkoleniach z zakresu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego i egzekucyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »