| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 31.241.2013 Rady Gminy Panki

z dnia 21 czerwca 2013r.

w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j: Dz.U. z 2013 r., poz. 954, z późn.zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. Nr 180 poz. 1493 z późń zm.)Rada Gminy Pankiu c h w a l a :

§ 1. Uchwała reguluje tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pankach, zwanego dalej Zespołem oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. 1. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:

a) przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach,

b) przedstawiciele Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

c) przedstawiciele Komisariatu Policji w Krzepicach

d) przedstawiciele Oświaty,

e) przedstawiciele  jednostek ochrony zdrowia,

f) przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu Gminy Panki działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

g) kurator sądowy,

h) w skład Zespołu mogą wejść także prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż określone powyżej – które działają na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2. W celu powołania Zespołu Wójt zwraca się do instytucji wskazanych w ust. 1 o wskazanie na piśmie w terminie siedmiu dni kandydata na członka Zespołu. W przypadku kuratora sądowego Wójt zwraca się do właściwego Prezesa Sądu.

3. Skład zespołu ustala imiennie Wójt w drodze zarządzenia.

4. Członek Zespołu może zostać odwołany przez Wójta:

a) w razie złożenia rezygnacji z członkowstwa w Zespole,

b) na wniosek podmiotu wskazanego w ust.1, który go desygnował,

c) na wniosek Zespołu.

§ 3. 1. Zespół działa na posiedzeniach zwołanych przez Przewodniczącego. Przewodniczący           zobowiązany jest zwołać posiedzenie na wniosek któregokolwiek z członków Zespołu.

2. Posiedzenia zwoływane są za pomocą pisma, telefonicznie, pocztą elektroniczną,      faksem albo w inny sposób, tak, aby członek o terminie posiedzenia wiedział,       co najmniej na siedem dni przed posiedzeniem. W przypadkach niecierpiących zwłoki      termin ten można skrócić do trzech dni.

3. Zespół w zakresie swoich kompetencji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności, co najmniej połowy członków Zespołu chyba, że      przepisy odrębne stanowią inaczej.

4. Z posiedzenia sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności:

a) datę posiedzenia

b) wskazanie obecnych na posiedzeniu,

c) przedmiot obrad,

d) treść podjętych uchwał,

e) podpisy obecnych na posiedzeniu.

§ 4. Obsługę organizacyjno – techniczną zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pankach

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/260/10 Rady Gminy Panki z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz  trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pankach,  zmieniona Uchwałą Nr 28.218.2013 Rady Gminy Panki z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany  Uchwały  Nr XXXIV/260/10 Rady Gminy Panki z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie warunków funkcjonowania oraz  trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pankach.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Panki


mgr inż. Dominik Mirek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Alchemia-Inwestowania

doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »