| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/429/13 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie ustanowienia stypendium Rady Miasta i Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia uczniów - mieszkańców Piekar Śląskich oraz określenia zasad jego przyznawania

Na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 12 pkt 10a w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 595)

Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:

§ 1. 1. W związku z przyjęciem Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży ustanawia się stypendium Rady Miasta i Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia uczniów – mieszkańców Piekar Śląskich, zwane dalej „stypendium”.

2. Zasady przyznawania stypendium określa Regulamin będący załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Stypendium jest przyznawane w danym roku budżetowym pod warunkiem, że w budżecie Miasta Piekary Śląskie ustalono środki na ten cel.

2. Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie stypendium może zostać zwiększona o fundusze przekazane na ten cel przez osoby prawne i fizyczne.

§ 3. Stypendium jest udzielane w formie świadczenia pieniężnego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIV/147/07 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie ustanowienia stypendium Rady Miasta i Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia uczniów oraz określenia zasad jego przyznawania.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/429/13
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 27 czerwca 2013 r.

REGULAMIN
stypendium Rady Miasta i Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia uczniów
– mieszkańców Piekar Śląskich

§ 1. Cel i charakter stypendium

1. Stypendium stanowi formę wyróżnienia dla wybitnych uczniów - mieszkańców Piekar Śląskich.

2. Stypendium przeznaczone jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży.

3. Stypendium jest jednorazowym wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, których zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny i którzy mogą się poszczycić znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi.

4. Stypendium powinno sprzyjać rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań, pobudzać twórcze myślenie, wspomagać zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, mobilizować do dalszej pracy nad sobą.

§ 2. Zasady zgłaszania kandydatów

1. Kandydatów do stypendium zgłaszać mogą:

1) dyrektorzy placówek oświatowych,

2) dyrektorzy placówek kultury, prezesi klubów i stowarzyszeń sportowych,

3) rodzice lub opiekunowie prawni niepełnoletnich uczniów,

4) zainteresowani pełnoletni uczniowie.

2. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć poświadczone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia kandydata w danym roku szkolnym lub z poprzednich lat, jeśli wcześniej nie był on laureatem niniejszego stypendium.

3. Wnioski o stypendium składa się w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie w wydziale właściwym do spraw edukacji do 30 września.

§ 3. Zasady przyznawania stypendium

1. Stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce może otrzymać uczeń, który łącznie spełnia następujące warunki:

1) uzyskał tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiego lub wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego albo zdobył znaczącą nagrodę w międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim konkursie wiedzy;

2) posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

2. Stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne może otrzymać uczeń, który łącznie spełnia następujące warunki:

1) zdobył co najmniej 3 miejsce w międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim konkursie, przeglądzie lub festiwalu albo odniósł sukces artystyczny rangi ogólnopolskiej;

2) posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

3. Stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń, biorący udział we współzawodnictwie sportowym, który łącznie spełnia następujące warunki:

1) zdobył co najmniej 3 miejsce w mistrzostwach lub ogólnopolskich zawodach w sportach indywidualnych lub drużynowych organizowanych przez właściwy w danej dyscyplinie polski związek sportowy lub wygrał eliminacje wojewódzkie tych zawodów, albo został zakwalifikowany do udziału w mistrzostwach świata, Europy lub w igrzyskach olimpijskich, albo zdobył medalowe miejsce w innych międzynarodowych zawodach sportowych;

2) posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

4. Kandydat traci prawo ubiegania się o stypendium w przypadku otrzymania w tym samym roku szkolnym ze środków z budżetu Miasta Piekary Śląskie innego stypendium za osiągnięcia.

5. Stypendium przyznaje się jednorazowo w danym roku, niezależnie od sytuacji materialnej kandydata.

6. Uzyskane stypendium w jednym roku nie wyklucza możliwości jego otrzymania w latach następnych, przy czym kolejne stypendium musi być poparte dokumentacją niewykorzystaną wcześniej.

§ 4. Tryb przyznawania stypendium

1. Decyzję w sprawie przyznania stypendium podejmuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie.

2. Wnioski o przyznanie stypendium rozpoznaje Komisja Stypendialna powoływana przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.

3. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą:

1) Zastępca Prezydenta Miasta Piekary Śląskie właściwy do spraw edukacji jako jej przewodniczący;

2) trzech radnych Rady Miasta Piekary Śląskie;

3) pracownik Urzędu Miasta Piekary Śląskie, który w razie potrzeby zastępuje przewodniczącego.

4. Prace Komisji Stypendialnej prowadzone są, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 3/5 jej członków.

5. Do zadań Komisji Stypendialnej należy:

1) ocena formalna i merytoryczna wniosków o przyznanie stypendium;

2) ustalenie liczby stypendystów z uwzględnieniem środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie Miasta Piekary Śląskie;

3) ustalenie wysokości stypendiów.

6. Stypendia wręczane są na sesji Rady Miasta Piekary Śląskie w terminie ustalonym przez Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WWW.SCANDIHOME.PL

Sklep internetowy ze skandynawskimi dodatkami do wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »