| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/429/13 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie ustanowienia stypendium Rady Miasta i Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia uczniów - mieszkańców Piekar Śląskich oraz określenia zasad jego przyznawania

Na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 12 pkt 10a w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 595)

Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:

§ 1. 1. W związku z przyjęciem Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży ustanawia się stypendium Rady Miasta i Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia uczniów – mieszkańców Piekar Śląskich, zwane dalej „stypendium”.

2. Zasady przyznawania stypendium określa Regulamin będący załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Stypendium jest przyznawane w danym roku budżetowym pod warunkiem, że w budżecie Miasta Piekary Śląskie ustalono środki na ten cel.

2. Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie stypendium może zostać zwiększona o fundusze przekazane na ten cel przez osoby prawne i fizyczne.

§ 3. Stypendium jest udzielane w formie świadczenia pieniężnego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIV/147/07 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie ustanowienia stypendium Rady Miasta i Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia uczniów oraz określenia zasad jego przyznawania.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/429/13
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 27 czerwca 2013 r.

REGULAMIN
stypendium Rady Miasta i Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia uczniów
– mieszkańców Piekar Śląskich

§ 1. Cel i charakter stypendium

1. Stypendium stanowi formę wyróżnienia dla wybitnych uczniów - mieszkańców Piekar Śląskich.

2. Stypendium przeznaczone jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży.

3. Stypendium jest jednorazowym wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, których zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny i którzy mogą się poszczycić znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi.

4. Stypendium powinno sprzyjać rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań, pobudzać twórcze myślenie, wspomagać zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, mobilizować do dalszej pracy nad sobą.

§ 2. Zasady zgłaszania kandydatów

1. Kandydatów do stypendium zgłaszać mogą:

1) dyrektorzy placówek oświatowych,

2) dyrektorzy placówek kultury, prezesi klubów i stowarzyszeń sportowych,

3) rodzice lub opiekunowie prawni niepełnoletnich uczniów,

4) zainteresowani pełnoletni uczniowie.

2. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć poświadczone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia kandydata w danym roku szkolnym lub z poprzednich lat, jeśli wcześniej nie był on laureatem niniejszego stypendium.

3. Wnioski o stypendium składa się w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie w wydziale właściwym do spraw edukacji do 30 września.

§ 3. Zasady przyznawania stypendium

1. Stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce może otrzymać uczeń, który łącznie spełnia następujące warunki:

1) uzyskał tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiego lub wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego albo zdobył znaczącą nagrodę w międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim konkursie wiedzy;

2) posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

2. Stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne może otrzymać uczeń, który łącznie spełnia następujące warunki:

1) zdobył co najmniej 3 miejsce w międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim konkursie, przeglądzie lub festiwalu albo odniósł sukces artystyczny rangi ogólnopolskiej;

2) posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

3. Stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń, biorący udział we współzawodnictwie sportowym, który łącznie spełnia następujące warunki:

1) zdobył co najmniej 3 miejsce w mistrzostwach lub ogólnopolskich zawodach w sportach indywidualnych lub drużynowych organizowanych przez właściwy w danej dyscyplinie polski związek sportowy lub wygrał eliminacje wojewódzkie tych zawodów, albo został zakwalifikowany do udziału w mistrzostwach świata, Europy lub w igrzyskach olimpijskich, albo zdobył medalowe miejsce w innych międzynarodowych zawodach sportowych;

2) posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

4. Kandydat traci prawo ubiegania się o stypendium w przypadku otrzymania w tym samym roku szkolnym ze środków z budżetu Miasta Piekary Śląskie innego stypendium za osiągnięcia.

5. Stypendium przyznaje się jednorazowo w danym roku, niezależnie od sytuacji materialnej kandydata.

6. Uzyskane stypendium w jednym roku nie wyklucza możliwości jego otrzymania w latach następnych, przy czym kolejne stypendium musi być poparte dokumentacją niewykorzystaną wcześniej.

§ 4. Tryb przyznawania stypendium

1. Decyzję w sprawie przyznania stypendium podejmuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie.

2. Wnioski o przyznanie stypendium rozpoznaje Komisja Stypendialna powoływana przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.

3. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą:

1) Zastępca Prezydenta Miasta Piekary Śląskie właściwy do spraw edukacji jako jej przewodniczący;

2) trzech radnych Rady Miasta Piekary Śląskie;

3) pracownik Urzędu Miasta Piekary Śląskie, który w razie potrzeby zastępuje przewodniczącego.

4. Prace Komisji Stypendialnej prowadzone są, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 3/5 jej członków.

5. Do zadań Komisji Stypendialnej należy:

1) ocena formalna i merytoryczna wniosków o przyznanie stypendium;

2) ustalenie liczby stypendystów z uwzględnieniem środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie Miasta Piekary Śląskie;

3) ustalenie wysokości stypendiów.

6. Stypendia wręczane są na sesji Rady Miasta Piekary Śląskie w terminie ustalonym przez Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »