| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/430/13 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uczniów i słuchaczy osiągających wysokie wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

Na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 12 pkt 10a w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 595)

Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:

§ 1. W związku z przyjęciem Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży ustala się zasady przyznawania stypendium dla uczniów i słuchaczy osiągających wysokie wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zwane dalej „stypendium”.

§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) osoba samotnie gospodarująca - osobę prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe;

2) rodzina – osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;

3) słuchacz – osobę kształcącą się w kolegium pracowników służb społecznych, kolegium nauczycielskim lub nauczycielskim kolegium języków obcych;

4) Urząd Miasta – Urząd Miasta Piekary Śląskie;

5) ustawa o pomocy społecznej – ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 182);

6) ustawa o świadczeniach rodzinnych – ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.).

§ 3. 1. Stypendium jest przyznawane w danym roku budżetowym pod warunkiem, że w budżecie Miasta Piekary Śląskie ustalono środki na ten cel.

2. Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie stypendium może zostać zwiększona o fundusze przekazane na ten cel przez osoby prawne i fizyczne.

§ 4. Stypendium jest udzielane w formie świadczenia pieniężnego.

§ 5. Stypendium przysługuje:

1) uczniom klas IV-VI szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży,

2) uczniom gimnazjum dla dzieci i młodzieży,

3) uczniom szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży,

4) słuchaczom, jednakże nie dłużej niż do czerwca w roku szkolnym, w którym kończą 23 rok życia,

- którzy spełniają kryteria wymienione w § 6.

§ 6. 1. Stypendium przysługuje osobom wymienionym w § 5, które łącznie spełniają następujące kryteria:

1) miejsce zamieszkania w Piekarach Śląskich;

2) miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4;

3) średnia ocen uzyskanych w ostatnim roku szkolnym w wysokości co najmniej:

a) 4,75 dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum,

b) 4,50 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

c) 4,30 dla słuchaczy.

2. Średnią ocen, o której mowa w ust. 1 pkt 3, ustala się na podstawie świadectwa szkolnego lub wyników egzaminów.

3. W przypadku ucznia lub słuchacza będącego osobą samotnie gospodarującą, miesięczna wysokość dochodu nie może być większa niż 150% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.

4. W przypadku występowania niepełnosprawności w rodzinie ucznia lub słuchacza miesięczna wysokość dochodu na osobę nie może być wyższa niż 200% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

5. Miesięczna wysokość dochodu niepełnosprawnego ucznia lub słuchacza samotnie gospodarującego nie może przekraczać 200% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.

6. Miesięczna wysokość dochodu, o której mowa w poprzedzających ustępach, jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej, z tym że dochód utracony, o którym tam mowa, należy rozumieć zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

§ 7. Stypendium jest przyznawane na okres:

1) od września do czerwca w danym roku szkolnym dla uczniów;

2) od października do czerwca w danym roku szkolnym dla słuchaczy.

§ 8. 1. Stypendium wypłaca się w miesięcznych ratach.

2. Maksymalna wysokość miesięcznej raty stypendium stanowi trzykrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

§ 9. 1. Decyzję w sprawie przyznania stypendium podejmuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie.

2. Stypendium jest przyznawane na wniosek:

1) rodziców (opiekunów prawnych) niepełnoletniego ucznia;

2) pełnoletniego ucznia lub słuchacza.

3. Wniosek o przyznanie stypendium wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów wymienionych w § 6 składa się w Urzędzie Miasta w wydziale właściwym do spraw edukacji do dnia 10 września w przypadku uczniów oraz do 10 października w przypadku słuchaczy, w roku szkolnym, w którym ma być przyznane stypendium.

4. Wnioski o przyznanie stypendium rozpoznaje Komisja Stypendialna powołana przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.

§ 10. Wypłaty stypendium dokonuje się w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany we wniosku o przyznanie stypendium albo gotówką w Kasie Urzędu Miasta w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przysługiwało stypendium.

§ 11. 1. Osoby otrzymujące stypendium są obowiązane niezwłocznie powiadomić Prezydenta Miasta Piekary Śląskie o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do rodziców (opiekunów prawnych) niepełnoletniego ucznia.

3. Zaprzestaje się wypłaty stypendium w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 13. Tracą moc:

1) Uchwała Nr V/39/07 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie pomocy materialnej dla uczniów i studentów;

2) Uchwała Nr XXV/262/08 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Zasad przyznawania stypendium dla uczniów i studentów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, stanowiących załącznik do uchwały nr V/39/07 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 8 lutego 2007r. w sprawie pomocy materialnej dla uczniów i studentów.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

mgr. inż. Bogumił Leśniewski

Specjalista ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »