| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/430/13 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uczniów i słuchaczy osiągających wysokie wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

Na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 12 pkt 10a w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 595)

Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:

§ 1. W związku z przyjęciem Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży ustala się zasady przyznawania stypendium dla uczniów i słuchaczy osiągających wysokie wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zwane dalej „stypendium”.

§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) osoba samotnie gospodarująca - osobę prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe;

2) rodzina – osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;

3) słuchacz – osobę kształcącą się w kolegium pracowników służb społecznych, kolegium nauczycielskim lub nauczycielskim kolegium języków obcych;

4) Urząd Miasta – Urząd Miasta Piekary Śląskie;

5) ustawa o pomocy społecznej – ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 182);

6) ustawa o świadczeniach rodzinnych – ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.).

§ 3. 1. Stypendium jest przyznawane w danym roku budżetowym pod warunkiem, że w budżecie Miasta Piekary Śląskie ustalono środki na ten cel.

2. Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie stypendium może zostać zwiększona o fundusze przekazane na ten cel przez osoby prawne i fizyczne.

§ 4. Stypendium jest udzielane w formie świadczenia pieniężnego.

§ 5. Stypendium przysługuje:

1) uczniom klas IV-VI szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży,

2) uczniom gimnazjum dla dzieci i młodzieży,

3) uczniom szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży,

4) słuchaczom, jednakże nie dłużej niż do czerwca w roku szkolnym, w którym kończą 23 rok życia,

- którzy spełniają kryteria wymienione w § 6.

§ 6. 1. Stypendium przysługuje osobom wymienionym w § 5, które łącznie spełniają następujące kryteria:

1) miejsce zamieszkania w Piekarach Śląskich;

2) miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4;

3) średnia ocen uzyskanych w ostatnim roku szkolnym w wysokości co najmniej:

a) 4,75 dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum,

b) 4,50 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

c) 4,30 dla słuchaczy.

2. Średnią ocen, o której mowa w ust. 1 pkt 3, ustala się na podstawie świadectwa szkolnego lub wyników egzaminów.

3. W przypadku ucznia lub słuchacza będącego osobą samotnie gospodarującą, miesięczna wysokość dochodu nie może być większa niż 150% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.

4. W przypadku występowania niepełnosprawności w rodzinie ucznia lub słuchacza miesięczna wysokość dochodu na osobę nie może być wyższa niż 200% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

5. Miesięczna wysokość dochodu niepełnosprawnego ucznia lub słuchacza samotnie gospodarującego nie może przekraczać 200% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.

6. Miesięczna wysokość dochodu, o której mowa w poprzedzających ustępach, jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej, z tym że dochód utracony, o którym tam mowa, należy rozumieć zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

§ 7. Stypendium jest przyznawane na okres:

1) od września do czerwca w danym roku szkolnym dla uczniów;

2) od października do czerwca w danym roku szkolnym dla słuchaczy.

§ 8. 1. Stypendium wypłaca się w miesięcznych ratach.

2. Maksymalna wysokość miesięcznej raty stypendium stanowi trzykrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

§ 9. 1. Decyzję w sprawie przyznania stypendium podejmuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie.

2. Stypendium jest przyznawane na wniosek:

1) rodziców (opiekunów prawnych) niepełnoletniego ucznia;

2) pełnoletniego ucznia lub słuchacza.

3. Wniosek o przyznanie stypendium wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów wymienionych w § 6 składa się w Urzędzie Miasta w wydziale właściwym do spraw edukacji do dnia 10 września w przypadku uczniów oraz do 10 października w przypadku słuchaczy, w roku szkolnym, w którym ma być przyznane stypendium.

4. Wnioski o przyznanie stypendium rozpoznaje Komisja Stypendialna powołana przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.

§ 10. Wypłaty stypendium dokonuje się w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany we wniosku o przyznanie stypendium albo gotówką w Kasie Urzędu Miasta w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przysługiwało stypendium.

§ 11. 1. Osoby otrzymujące stypendium są obowiązane niezwłocznie powiadomić Prezydenta Miasta Piekary Śląskie o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do rodziców (opiekunów prawnych) niepełnoletniego ucznia.

3. Zaprzestaje się wypłaty stypendium w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 13. Tracą moc:

1) Uchwała Nr V/39/07 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie pomocy materialnej dla uczniów i studentów;

2) Uchwała Nr XXV/262/08 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Zasad przyznawania stypendium dla uczniów i studentów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, stanowiących załącznik do uchwały nr V/39/07 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 8 lutego 2007r. w sprawie pomocy materialnej dla uczniów i studentów.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »