| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/431/13 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie zasad przyznawania stypendium dla studentów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

Na podstawie art. 173a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.: Dz.U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 12 pkt 10a w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 595)

Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:

§ 1. Ustala się zasady przyznawania stypendium dla studentów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zwane dalej „stypendium”.

§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) osoba samotnie gospodarująca - osobę prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe;

2) rodzina – osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;

3) student – osobę kształcącą się na studiach wyższych: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich;

4) Urząd Miasta – Urząd Miasta Piekary Śląskie;

5) ustawa o pomocy społecznej – ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 182);

6) ustawa o świadczeniach rodzinnych – ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

§ 3. 1. Stypendium jest przyznawane w danym roku budżetowym pod warunkiem, że w budżecie Miasta Piekary Śląskie ustalono środki na ten cel.

2. Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie stypendium może zostać zwiększona o fundusze przekazane na ten cel przez osoby prawne i fizyczne.

§ 4. Stypendium jest udzielane w formie świadczenia pieniężnego.

§ 5. Stypendium przysługuje studentom nie dłużej niż do czerwca w roku akademickim, w którym kończą 26 rok życia, pod warunkiem spełniania kryteriów wymienionych w § 6.

§ 6. 1. Stypendium przysługuje studentom, którzy łącznie spełniają następujące kryteria:

1) miejsce zamieszkania w Piekarach Śląskich;

2) miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4;

3) średnia ocen uzyskanych w ostatnim roku nauki w wysokości co najmniej 4,30.

2. Średnią ocen, o której mowa w ust. 1 pkt 3, ustala się na podstawie świadectwa szkolnego albo wyników egzaminów.

3. W przypadku studenta będącego osobą samotnie gospodarującą, miesięczna wysokość dochodu nie może być większa niż 150% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.

4. W przypadku występowania niepełnosprawności w rodzinie studenta miesięczna wysokość dochodu na osobę nie może być wyższa niż 200% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

5. Miesięczna wysokość dochodu niepełnosprawnego studenta samotnie gospodarującego nie może przekraczać 200% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.

6. Miesięczna wysokość dochodu, o której mowa w poprzedzających ustępach, jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej, z tym że dochód utracony, o którym tam mowa, należy rozumieć zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

§ 7. Stypendium jest przyznawane na okres od października do czerwca w danym roku akademickim.

§ 8. 1. Stypendium wypłaca się w miesięcznych ratach.

2. Maksymalna wysokość miesięcznej raty stypendium stanowi czterokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

§ 9. 1. Decyzję w sprawie przyznania stypendium podejmuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie.

2. Stypendium jest przyznawane na wniosek studenta.

3. Wniosek o przyznanie stypendium wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów wymienionych w § 6 składa się w Urzędzie Miasta w wydziale właściwym do spraw edukacji do dnia 10 października w roku akademickim, w którym stypendium ma być przyznane.

4. Wnioski o przyznanie stypendium rozpoznaje Komisja Stypendialna powołana przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Anna Sosnowska Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny, ekspert prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »