| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/431/13 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie zasad przyznawania stypendium dla studentów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

Na podstawie art. 173a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.: Dz.U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 12 pkt 10a w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 595)

Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:

§ 1. Ustala się zasady przyznawania stypendium dla studentów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zwane dalej „stypendium”.

§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) osoba samotnie gospodarująca - osobę prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe;

2) rodzina – osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;

3) student – osobę kształcącą się na studiach wyższych: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich;

4) Urząd Miasta – Urząd Miasta Piekary Śląskie;

5) ustawa o pomocy społecznej – ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 182);

6) ustawa o świadczeniach rodzinnych – ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

§ 3. 1. Stypendium jest przyznawane w danym roku budżetowym pod warunkiem, że w budżecie Miasta Piekary Śląskie ustalono środki na ten cel.

2. Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie stypendium może zostać zwiększona o fundusze przekazane na ten cel przez osoby prawne i fizyczne.

§ 4. Stypendium jest udzielane w formie świadczenia pieniężnego.

§ 5. Stypendium przysługuje studentom nie dłużej niż do czerwca w roku akademickim, w którym kończą 26 rok życia, pod warunkiem spełniania kryteriów wymienionych w § 6.

§ 6. 1. Stypendium przysługuje studentom, którzy łącznie spełniają następujące kryteria:

1) miejsce zamieszkania w Piekarach Śląskich;

2) miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4;

3) średnia ocen uzyskanych w ostatnim roku nauki w wysokości co najmniej 4,30.

2. Średnią ocen, o której mowa w ust. 1 pkt 3, ustala się na podstawie świadectwa szkolnego albo wyników egzaminów.

3. W przypadku studenta będącego osobą samotnie gospodarującą, miesięczna wysokość dochodu nie może być większa niż 150% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.

4. W przypadku występowania niepełnosprawności w rodzinie studenta miesięczna wysokość dochodu na osobę nie może być wyższa niż 200% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

5. Miesięczna wysokość dochodu niepełnosprawnego studenta samotnie gospodarującego nie może przekraczać 200% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.

6. Miesięczna wysokość dochodu, o której mowa w poprzedzających ustępach, jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej, z tym że dochód utracony, o którym tam mowa, należy rozumieć zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

§ 7. Stypendium jest przyznawane na okres od października do czerwca w danym roku akademickim.

§ 8. 1. Stypendium wypłaca się w miesięcznych ratach.

2. Maksymalna wysokość miesięcznej raty stypendium stanowi czterokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

§ 9. 1. Decyzję w sprawie przyznania stypendium podejmuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie.

2. Stypendium jest przyznawane na wniosek studenta.

3. Wniosek o przyznanie stypendium wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów wymienionych w § 6 składa się w Urzędzie Miasta w wydziale właściwym do spraw edukacji do dnia 10 października w roku akademickim, w którym stypendium ma być przyznane.

4. Wnioski o przyznanie stypendium rozpoznaje Komisja Stypendialna powołana przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Wiśniewski

Doradca podatkowy. Menedżer w Departamencie Doradztwa Podatkowego Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »