| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/210/13 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy - Wieprz na rok 2013 (dot. Uchwały nr XXIV/171/12 z dnia 06 grudnia 2012 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz 1591 z   późn. zmianami) oraz art. 212 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240).  

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:  

§ 1.  

W uchwale nr XXIV/171/12 z   dnia 06 grudnia 2012 r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziechowy – Wieprz na rok 2013, wprowadza się następujące zmiany:  

1.   Wprowadza się zmiany w   dochodach budżetowych zgodnie z   tabelą na 1   niniejszej uchwały.  

2.   Wprowadza się zmiany w   wydatkach budżetowych zgodnie z   tabelą nr 2   niniejszej uchwały.  

3.   Wprowadza się zmiany w   planie wydatków majątkowych zgodnie z   tabelą nr 3   niniejszej uchwały.  

4.   Wprowadza się zmiany w   planie dotacji udzielanych z   budżetu Gminy w   2013 r. zgodnie z   tabelą nr 4   niniejszej uchwały.  

5.   Wprowadza się zmiany w   wydatkach na programy i   projekty ze środków budżetu UE, EFTA i   innych środków ze źródeł nie podlegających zwrotowi, zgodnie z   tabelą nr 5.  

6.   Wprowadza się zmiany w   przychodach i   rozchodach budżetu Gminy, zgodnie z   tabelą nr 6.  

§ 2.  

W wyniku podjętych zmian dochody budżetu Gminy wynoszą:  

1.   Dochody budżetu Gminy w   łącznej kwocie 32.163.861,82 zł.  

z tego:  

1)   Dochody bieżące w   kwocie 31.806.861,82 zł.  

2)   Dochody majątkowe w   kwocie 357.000,00 zł.  

§ 3.  

W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą:  

1.   Wydatki budżetu Gminy w   łącznej kwocie 31.893.435,82 zł.  

Z tego:  

1.1 Wydatki bieżące w   kwocie 29.814.499,45 zł., w   tym  

1)   Wydatki jednostek budżetowych w   kwocie 22.250.607,27 zł.  

W tym na:  

a)   wynagrodzenia i   składki od nich naliczane w   kwocie 16.785.388,00 zł.  

b)   wydatki związane z   realizacją ich statutowych zadań 5.465.219,27 zł.  

2)   Dotacje na zadania bieżące w   kwocie 1.292.605,00 zł.  

3)   Świadczenia na rzecz osób fizycznych w   kwocie 4.794.787,69 zł.  

4)   Wydatki na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art.5 ust. 1   pkt 2   i 3   w części związanej z   realizacją zadań j.s.t w   kwocie – 361.088,49 zł.  

5)   Wypłaty z   tytułu poręczeń i   gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w   roku budżetowym w   kwocie 559.211,00 zł.  

6)   Wydatki na obsługę długu w   kwocie 556.200,00 zł.  

2.2 Wydatki majątkowe w   kwocie 2.078.936,37 zł. W   tym na:  

1)   Inwestycje i   zakupy inwestycyjne w   kwocie 2.078.936,37 zł. w   tym na:  

a)   programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt 2   i 3, w   części związanej z   realizacją zadań j.s.t. w   kwocie 84.794,00 zł. zgodnie z   tabelą nr 2   i tabelą nr 4   niniejszej uchwały.  

§ 4.  

§ 4   ust. 1   i ust. 2   Uchwały nr XXIV/171/12 z   dnia 06 grudnia 2012 r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziechowy – Wieprz na rok 2013 otrzymuje brzmienie:  

1.   Ustala się nadwyżkę budżetu w   wysokości 270.426,00 zł., która przeznaczona zostanie na:  

a)   spłatę zaciągniętych kredytów 270.426,00 zł.  

2.   Ustala się przychody budżetu 1.354.847,00 zł. z   następujących tytułów:  

a)   wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z   rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych 1.354.847,00 zł.  

§ 5.  

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.  

§ 6.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy - Wieprz  


Marian   Motyka

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/210/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

tabela 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/210/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

tabela 2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/210/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

tabela 3  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/210/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

tabela 4  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/210/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik5.pdf

tabela 5  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/210/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik6.pdf

tabela 6  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »