| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 389/2013 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Miejska Biblioteka Publiczna w Siemianowicach Śląskich

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 2   pkt 2, art. 41 ust. 1   i art. 42 Ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2013 r. poz. 594), art. 8   ust. 1   i 2   pkt 2, art. 11 ust. 1   i 3   Ustawy z   dnia 27 czerwca 1997 r. o   bibliotekach (t.j. Dz. U. z   2012 r. poz 642 z   późn. zmianami) w   zw. z   art. 9   i art. 13 ust. 3   Ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z   2012 r. poz 406)  

Rada Miasta Siemianowic Śląskich  
uchwala:  

§   1.  

Nadać samorządowej instytucji kultury o   nazwie Miejska Biblioteka Publiczna w   Siemianowicach Śląskich Statut, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.  

§   2.  

1.   Traci moc § 9   Uchwały Nr 219/2003 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z   dnia 27 listopada 2003 r. w   sprawie przekształcenia jednostki budżetowej – Miejskiej Biblioteki Publicznej w   Siemianowicach Śląskich w   samorządową instytucję kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w   Siemianowicach Śląskich.  

2.   Traci moc § 3   Uchwały Nr 592/2005 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z   dnia 29 września 2005 r. w   sprawie: likwidacji Filii Bibliotecznej nr 3   mieszczącej się przy ul. Bratniej 1, zawieszonej w   swojej działalności w   styczniu 2004 r. oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w   Siemianowicach Śląskich.  

3.   Traci moc Uchwała Nr 593/2005 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z   dnia 29 września 2005 r. w   sprawie: częściowej zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w   Siemianowicach Śląskich.  

4.   Traci moc § 1   ust. 2   Uchwały Nr 57/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z   dnia 28 kwietnia 2011 r. w   sprawie: częściowej zmiany Uchwały Nr 219/2003 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z   dnia 27 listopada 2003 r. w   sprawie przekształcenia jednostki budżetowej – Miejskiej Biblioteki Publicznej w   Siemianowicach Śląskich w   samorządową instytucję kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w   Siemianowicach Śląskich.  

§   3.  

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich  


Adam   Cebula

 


Załącznik do Uchwały Nr 389/2013
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 27 czerwca 2013 r.

STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W   SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.  

Miejska Biblioteka Publiczna w   Siemianowicach Śląskich, zwana dalej Biblioteką jest samorządową instytucją kultury, działającą w   szczególności na podstawie:  

1)   Ustawy z   dnia 27 czerwca 1997 r. o   bibliotekach (t.j. Dz. U. z   2012 r. poz 642 z   późn. zmianami),  

2)   Ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z   2012 r. poz 406),  

3)   Ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z   2013 r. poz. 594),  

4)   Uchwały Miejskiej Rady Narodowej w   Siemianowicach Śląskich z   21 stycznia 1948 r. w   sprawie utworzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej,  

5)   Niniejszego Statutu.  

§   2.  

1.   Siedziba Biblioteki znajduje się w   Siemianowicach Śląskich przy Al. Sportowców 3. W   skład struktury organizacyjnej Biblioteki wchodzą Biblioteka Centralna przy Al. Sportowców 3   oraz filie biblioteczne:  

1)   Filia Nr 1   – ul. Żeromskiego 13a,  

2)   Filia Nr 2   – ul. Niepodległości 45,  

3)   Filia Nr 4   – ul. Szymanowskiego 11,  

4)   Filia Nr 5   – ul. Sobieskiego 11,  

5)   Filia Nr 7   – ul. Fojkisa 2,  

6)   Filia Nr 8   – ul. Zgrzebnioka 43a,  

7)   Filia Nr 9   – ul. Powstańców 54a,  

8)   Filia Nr 10 – ul. Jaworowa 2,  

9)   Filia Nr 11 – Szpital Nr 2   – ul. 1-go Maja 9.  

2.   Biblioteka prowadzi działalność na obszarze Miasta Siemianowice Śląskie oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

§   3.  

1.   Organizatorem Biblioteki jest Miasto na prawach powiatu Siemianowice Śląskie zwane dalej Organizatorem.  

2.   Organizator zapewnia Bibliotece środki potrzebne do utrzymania i   rozwoju odpowiadające jej zadaniom.  

§   4.  

Biblioteka posiada osobowość prawną i   wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora pod nr 1.  

§   5.  

Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Śląska, a   bezpośredni w   imieniu Organizatora Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie.  

§   6.  

Biblioteka wchodzi w   skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.  

Rozdział 2.
Zakres działania Biblioteki  

§   7.  

1.   Biblioteka działa w   celu zachowania dziedzictwa narodowego organizując i   zapewniając dostęp do zasobów dorobku nauki i   kultury polskiej i   światowej.  

2.   Biblioteka służy rozwijaniu i   zaspokajaniu potrzeb oświatowych, informacyjnych i   kulturalnych społeczności miasta oraz uczestniczy w   upowszechnianiu wiedzy i   kultury.  

§   8.  

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:  

1)   gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i   ochrona materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,  

2)   obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z   uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców miasta,  

3)   prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o   zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i   ośrodków informacji naukowej, a   także współdziałanie z   archiwami w   tym zakresie,  

4)   prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej i   wydawniczej,  

5)   organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i   czytelnictwo,  

6)   współdziałanie z   bibliotekami wchodzącymi w   skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej,  

7)   współdziałanie z   bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i   stowarzyszeniami w   zakresie rozwijania i   zaspokajania kulturalnych i   oświatowych potrzeb społeczeństwa,  

8)   doskonalenie zawodowe pracowników biblioteki,  

9)   doskonalenie form i   metod obsługi użytkowników Biblioteki poprzez wykorzystywanie nowych możliwości technicznych w   tej dziedzinie.  

§   9.  

Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z   potrzeb środowiska oraz realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.  

Rozdział 3.
Nadzór i   zarządzanie Biblioteką  

§   10.  

1.   Działalnością Biblioteki zarządza Dyrektor, reprezentuje ją na zewnątrz i   posiada uprawnienia pracodawcy.  

2.   Dyrektor działa i   podejmuje decyzje samodzielnie oraz ponosi za to pełną odpowiedzialność.  

3.   Do dokonywania czynności prawnych w   imieniu Biblioteki, w   tym w   zakresie jej praw i   obowiązków majątkowych, uprawniony jest Dyrektor.  

4.   Dyrektora Biblioteki powołuje i   odwołuje Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie na zasadach i   w trybie przewidzianym w   obowiązujących przepisach.  

§   11.  

1.   W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi. W   miarę potrzeb mogą być zatrudnieni specjaliści innych zawodów związanych z   działalnością biblioteczną.  

2.   Dyrektor i   pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowania stanowisk i   pełnionych funkcji, określone odrębnymi przepisami.  

§   12.  

1.   W Bibliotece może być tworzone Kolegium, które jest organem doradczym i   opiniodawczym Dyrektora.  

2.   Skład i   tryb działania Kolegium określa regulamin organizacyjny Biblioteki.  

§   13.  

Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.  

§   14.  

1.   Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Biblioteki po zasięgnięciu opinii Organizatora i   działających w   Bibliotece organizacji związkowych i   stowarzyszeń.  

2.   Regulamin organizacyjny w   imieniu Organizatora opiniuje Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie.  

§   15.  

Przy Bibliotece mogą działać stowarzyszenia i   fundacje utworzone zgodnie z   obowiązującymi przepisami prawa.  

Rozdział 4.
Zasady gospodarki finansowej  

§   16.  

1.   Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i   nabytą częścią mienia, zapewnia jej ochronę oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w   ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.  

2.   Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z   zachowaniem dotacji Organizatora.  

3.   Roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie.  

§   17.  

1.   Biblioteka pokrywa bieżące koszty i   zobowiązania z   uzyskiwanych przychodów.  

2.   Przychodami Biblioteki są:  

1)   przychody z   prowadzonej działalności, w   tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego,  

2)   przychody z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych,  

3)   dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w   zakresie realizowanych zadań statutowych, w   tym na utrzymanie i   remonty obiektów,  

4)   dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,  

5)   dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i   programów,  

6)   środki otrzymane od osób fizycznych i   prawnych oraz z   innych źródeł.  

§   18.  

Biblioteka tworzy fundusze na zasadach określonych odrębnymi przepisami prawa.  

§   19.  

Biblioteka może, w   granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za swoje usługi, a   wpływy przeznaczyć na cele statutowe.  

§   20.  

Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z   działalności gospodarczej przeznaczony jest na działalność statutową Biblioteki.  

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe  

§   21.  

1.   Połączenia, podziału lub likwidacji Biblioteki dokonuje Rada Miasta Siemianowice Śląskie na warunkach i   w trybie przewidzianym w   obowiązujących przepisach.  

2.   Zmiany w   statucie mogą być dokonane w   trybie określonym dla jego nadania.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DORADCA-UE.pl

portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »