| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 401/2013 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Towarowej w Siemianowicach Śląskich

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z   2013 r. poz. 594), art. 3   ust.1, art. 20 ust.1 i   art. 29 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z   2012 r. poz.647, z   późn. zm.), w   związku z   uchwałą nr 174/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z   dnia 26 stycznia 2012 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Towarowej w   Siemianowicach Śląskich, po stwierdzeniu, że projekt planu nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie” przyjętego uchwałą nr 720/2006 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z   dnia 22 czerwca 2006 r. wraz ze zmianą uchwaloną uchwałą nr 457/2009 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z   dnia 23 kwietnia 2009 r.  
 

Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala:  
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego  
przy ulicy Towarowej w   Siemianowicach Śląskich  

Rozdział 1
Ustalenia ogólne  

§   1.   „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Towarowej w   Siemianowicach Śląskich” obejmuje obszar o   powierzchni około 7,9 ha w   granicach określonych na Rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   1.   Przedmiotem ustaleń planu są:  

1)   tereny zieleni izolacyjnej oznaczone symbolem   ZI   ;  

2)   teren obiektów produkcyjnych, składów i   magazynów oznaczony symbolem   P   ;  

3)   teren parkingów i   garaży oznaczony symbolem   KP;  

4)   teren wód powierzchniowych ze skarpami oznaczony symbolem   WS   ;  

5)   teren urządzeń infrastruktury technicznej elektroenergetyki oznaczony symbolem   E   ;  

6)   teren drogi publicznej klasy ulicy lokalnej oznaczony symbolem   KDL1/2;   .  

2.   Ustalenia, o   których mowa w   ust.1 zawarto w   następujących rozdziałach:  

1)   Rozdział 1   - Ustalenia ogólne;  

2)   Rozdział 2   - Zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego;  

3)   Rozdział 3   - Przeznaczenie terenów, ustalenia dotyczące parametrów i   wskaźników kształtowania zabudowy i   zagospodarowania terenów;  

4)   Rozdział 4   - Zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego;  

5)   Rozdział 5   - Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;  

6)   Rozdział 6   - Granice i   sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w   tym terenów górniczych, a   także obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w   ich użytkowaniu;  

7)   Rozdział 7   - Szczegółowe zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości;  

8)   Rozdział 8   - Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji i   infrastruktury technicznej;  

9)   Rozdział 9   - Stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym;   Rozdział 10   - Ustalenia końcowe;  

§   3.   Na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w   rejonie ulicy Towarowej w   Siemianowicach Śląskich składają się ustalenia zawarte w   treści niniejszej uchwały wraz z   załącznikami:  

1)   Załącznik nr 1   - Rysunek planu w   skali 1:1000 stanowiący część graficzną planu;  

2)   Załącznik nr 2   - Rozstrzygnięcie Rady Miasta Siemianowic Śląskich o   sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;  

3)   Załącznik nr 3   - Rozstrzygnięcie Rady Miasta Siemianowic Śląskich o   sposobie realizacji, zapisanych  

w planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych.  

§   4.   1.   W załączniku graficznym nr 1   do niniejszej uchwały określa się oznaczenia graficzne elementów będących ustaleniami planu   :  

1)   granica obszaru objętego planem;  

2)   linie rozgraniczające tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

3)   nieprzekraczalne linie zabudowy;  

4)   symbole identyfikujące przeznaczenie terenów.  

2.   W załączniku graficznym nr 1   do niniejszej uchwały określa się oznaczenia graficzne elementów informacyjnych nie będących ustaleniami planu:  

1)   napowietrzne linie elektroenergetyczne EN 110kV;  

2)   napowietrzna linia elektroenergetyczna nieczynna;  

3)   sieć cieplna wysokoparametrowa;  

4)   granice i   numery działek ewidencyjnych; treść mapy zasadniczej.  

§   5.   Ustalenia planu, o   których mowa w   §2 opracowano z   uwzględnieniem prognozy oddziaływania planu na środowisko oraz opracowaniem ekofizjograficznym.  

§   6.   1.   W obszarze objętym planem nie wystepują przesłanki do określenia:  

1)   wymagań wymagajacych z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;  

2)   sposobów i   terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i   zagospodarowania terenów.  

2.   W obszarze objętym planem nie występuje potrzeba określenia granic:  

1)   obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i   podziałów nieruchomości;  

2)   obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i   infrastruktury technicznej;  

3)   obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;  

4)   obszarów szczególnego zagrożenia powodzią;  

5)   obszarów osuwania się mas ziemnych;  

6)   terenów pod budowę urządzeń wytwarzających energię z   odnawialnych źródeł energii o   mocy przekraczającej 100kW oraz ich stref ochronnych;  

7)   terenów pod budowę obiektów handlowych o   powierzchni sprzedaży powyżej 2000m 2 ;  

8)   terenów inwestycji celu publicznego o   znaczeniu ponadlokalnym;  

9)   terenów inwestycji celu publicznego o   znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w   planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w   ostatecznych decyzjach o   lokalizacji drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej, linii kolejowej o   znaczeniu państwowym, lotniska użytku publicznego, inwestycji w   zakresie terminalu lub przedsięwzięcia Euro 2012;  

10)   terenów rekreacyjno –wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;  

11)   pomników zagłady oraz ich stref ochronnych; terenów zamkniętych i   granic stref ochronnych terenów zamkniętych.  

§   7.   1.   Ilekroć w   niniejszej uchwale jest mowa o:  

1)   planie   - należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego   ;  

2)   obszarze   - należy przez to rozumieć cały obszar objęty niniejszym planem;  

3)   terenie –   należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o   ustalonym przeznaczeniu i   zasadach zagospodarowania wyznaczony liniami rozgraniczającymi i   oznaczony symbolem cyfrowo-literowym lub literowym służącym identyfikacji ustaleń w   tekście planu;  

4)   przeznaczeniu terenu –   należy przez to rozumieć jedno lub zbiór przeznaczeń określonych dla danego terenu w   ustaleniach szczegółowych:  

a)   przeznaczeniu podstawowym –   należy przez to rozumieć ustalony planem przeważający, sposób zagospodarowania i   zabudowy powierzchni działki budowlanej w   granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi,  

b)   przeznaczeniu uzupełniającym –   należy przez to rozumieć ustalony planem,  

uzupełniający przeznaczenie podstawowe sposób zagospodarowania i   zabudowy powierzchni działki budowlanej w   granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi – stanowiący nie więcej niż 45% powierzchni działki budowlanej.  

5)   infrastrukturze technicznej     należy przez to rozumieć sieci przesyłowe (podziemne, naziemne lub nadziemne), urządzenia i   związane z   nimi obiekty służące w   szczególności do obsługi obszaru objętego planem w   zakresie komunikacji, zaopatrzenia w   wodę, ciepło, energię elektryczną i   paliwa gazowe, odprowadzania ścieków, usuwania odpadów, telekomunikacji, radiokomunikacji i   radiolokacji, a   także inne przewody i   urządzenia służące zaspokajaniu potrzeb bytowych użytkowników nieruchomości.  

6)   przedsięwzięciach   – należy przez to rozumieć przedsięwzięcia mogące zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w   rozumieniu ustawy o   ochronie środowiska oraz ustawy o   udostępnianiu informacji o   środowisku i   jego ochronie, udziale społeczeństwa w   ochronie środowiska oraz o   ocenach oddziaływania na środowisko, zgodnie z   zasadami określonymi dla wyodrębnionych terenów;  

7)   zieleni izolacyjnej, w   tym urządzonych terenach ogrodów rekreacyjnych i   zieleni ozdobnej   – należy przez to rozumieć tereny zieleni kształtowanej wielopiętrowo, w   tym niskiej (nie przekraczającej wysokości 40 cm; trawy, krzewy płożące, kwiaty), średniej (krzewiastej o   wysokości powyżej 40 cm; krzewy ozdobne i   żywopłoty) i   wysokiej (o docelowej wysokości nie mniejszej niż 8m), złożone z   gatunków odpornych na zanieczyszczenia, oddzielające funkcjonalnie, optycznie i   akustycznie tereny uciążliwe od terenów wymagających ochrony przed uciążliwościami;  

8)   przepisach odrębnych     należy przez to rozumieć odpowiednie przepisy obowiązujących ustaw wraz ich aktami wykonawczymi.  

2.   Pozostałe określenia użyte w   uchwale należy rozumieć zgodnie z   definicjami określonymi przepisami odrębnymi.  

Rozdział 2
Zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego  

§   8.   1.   Ustala się w   obszarze objętym planem możliwość zmiany zagospodarowania i   użytkowania terenów na zasadach ustalonych w   planie.  

2.   W obszarze objętym planem   dopuszcza się   :  

1)   wyznaczenie dróg wewnętrznych, zapewniających dojazd dla obsługi wyznaczonych terenów, umożliwiających bezpieczny dojazd do działki budowlanej i   zapewnienie miejsca postojowego pojazdów sił ratowniczych oraz wyznaczenie dróg pożarowych;  

2)   wyznaczenie tras urządzeń liniowych oraz terenów urządzeń związanych z   rozbudową systemów infrastruktury technicznej stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych, w   sposób nie ograniczający realizacji przeznaczenia podstawowego.  

3.   W obszarze objętym planem ustala się następujące zasady umieszczania reklam:  

1)   dopuszcza się:  

a)   reklamy na budynkach montowane tylko na płaskich powierzchniach pozbawionych okien  

i detali architektonicznych (np. gzymsów, płycin, naczółków, balkonów), a   ich wielkość powinna być dostosowana do skali obiektów i   do podziałów architektonicznych,  

b)   reklamy na dachach budynków tylko w   formie fryzu z   liter lub innych znaków graficznych, nie deformującego zewnętrznej bryły budynku,  

c)   małogabarytowe pylony świetlne do 4,00m wysokości,  

d)   słupy ogłoszeniowe.  

2)   zakazuje się:  

a)   lokalizowania reklam wielkoformatowych i   wolnostojących oraz budowli służących reklamie,  

b)   lokalizowania nośników reklamowych na terenach zieleni izolacyjnej.  

4.   Pozostałe zasady kształtowania ładu przestrzennego zostały zawarte w   Rozdziale 3, Przeznaczenie terenów, ustalenia dotyczące parametrów i   wskaźników kształtowania zabudowy i   zagospodarowania terenów.  

Rozdział 3
Przeznaczenie terenów, ustalenia dotyczące parametrów i   wskaźników kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenów  

§   9.   Przeznaczenie, zasady zagospodarowania, parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów ustala się dla terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i   oznaczonych symbolami identyfikującymi przeznaczenie terenu.  

§   10.   1.   Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami   1ZI i   2ZI   ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni izolacyjnej;  

2)   przeznaczenie uzupełniające:  

a)   obiekty rekreacji i   sportu,  

b)   urządzone tereny ogródów rekreacyjnych i   zieleni ozdobnej,  

c)   altany ozdobne,  

d)   obiekty małej architektury;  

e)   sieci i   urządzenia infrastruktury technicznej,  

f)   drogi wewnętrzne i   parkingi.  

2.   Dla terenów wymienionych w   ust. 1   ustala się następujące parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy i   zagospodarowania terenów:  

1)   udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - min. 80%;  

2)   wskaźnik procentowy zabudowy działki – do 10%;  

3)   wskaźnik intensywności zabudowy – 0,03 do 0,1;  

4)   wysokość obiektów rekreacji i   sportu – nie więcej niż 5,0m;  

5)   wysokość obiektów małej architektury – nie więcej niż 3,5m;  

6)   wysokość altan ozdobnych – nie więcej niż 5,0m;  

7)   dachy wielospadowe lub płaskie;  

8)   wskaźnik miejsc postojowych - min.. 1   miejsce na 10 użytkowników.  

§   11.   1.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem   P   ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe: teren obiektów produkcyjnych, składów i   magazynów.  

2)   przeznaczenie uzupełniające:  

a)   obiekty małej architektury,  

b)   sieci i   urządzenia infrastruktury technicznej,  

c)   drogi wewnętrzne, miejsca postojowe i   garażowe, place manewrowo - rozładunkowe dla obsługi terenu   P   ,  

d)   zieleń urządzona.  

2.   Dla terenu oznaczonego symbolem   P   ustala się parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenów:  

1)   udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – min.25% powierzchni działki budowlanej;  

2)   wskaźnik powierzchni zabudowy działki budowlanej – od 20% do 40%;  

3)   wskaźnik intensywności zabudowy - min. 0,4 - max. 2,0;  

4)   wysokość zabudowy obiektów produkcyjnych, składów, magazynów- do 5   kondygnacji nadziemnych, ale nie więcej niż 20,0 m;  

5)   wysokość obiektów małej architektury – nie więcej niż 3,5m;  

6)   wysokość garażu - nie więcej niż 4,0 m;  

7)   dachy wielospadowe o   nachyleniu do 45° lub dachy płaskie.  

3.   Dla terenu oznaczonego symbolem   P   ustala się następujące zasady zagospodarowania:  

1)   miejsca postojowe dla obsługi terenu   P   zlokalizowane w   granicach działki budowlanej;  

2)   wskaźniki miejsc postojowych minimum 3   miejsca postojowe na 100 m 2 powierzchni użytkowej oraz 1   miejsce na 4   zatrudnionych.  

3)   gospodarowanie odpadami według ustaleń §21 pkt.3.  

§   12.   1.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem   KP   ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe: teren parkingów i   garaży;  

2)   przeznaczenie uzupełniające:  

a)   sieci i   urządzenia infrastruktury technicznej,  

b)   zieleń urządzoną.  

2.   Dla terenu oznaczonego symbolem   KP   ustala się parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenów:  

1)   udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – min.25% powierzchni działki budowlanej;  

2)   wskaźnik powierzchni zabudowy działki budowlanej – do 20%;  

3)   wskaźnik intensywności zabudowy - min. 0,1 - max. 0,2;  

4)   wysokość garaży - nie więcej niż 4,0 m;  

5)   dachy wielospadowe o   nachyleniu do 45° lub dachy płaskie.  

3.   Na terenie oznaczonym symbolem   KP   zakazuje się budowy miejsc postojowych w   formie garaży blaszanych wolnostojących, pojedynczych lub w   zespołach.  

§   13.   1.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem   WS   ustala się  

1)   przeznaczenie podstawowe: teren wód powierzchniowych ze skarpami;  

2)   przeznaczenie uzupełniające: budowle i   urządzenia hydrotechniczne.  

2.   Dla terenu wymienionego w   ust.1 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:  

1)   dopuszcza się wszelkie prace związane z   konserwacją i   utrzymaniem wód powierzchniowych, a   także z   zapewnieniem bezpieczeństwa powodziowego;  

2)   zakazuje się:  

a)   grodzenia wód powierzchniowych,  

b)   zasypywania i   niszczenia istniejących wód powierzchniowych,  

c)   składowania wszelkich odpadów,  

d)   odprowadzania nieoczyszczonych ścieków oraz nieoczyszczonych wód opadowych i   roztopowych,  

e)   niszczenia istniejącej zieleni wysokiej i   niskiej na obrzeżach wód.  

§   14.   1.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem   E   ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe: teren obiektów i   urządzeń infrastruktury technicznej elektroenergetyki;  

2)   przeznaczenie uzupełniające:  

a)   zieleń urządzona,  

b)   miejsca postojowe,  

c)   infrastruktura techniczna.  

2.   Dla terenu oznaczonego symbolem   E   ustala się parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenów:  

1)   intensywność zabudowy – min.0,1 - max. 0,6;  

2)   wskaźnik powierzchni zabudowy do 60% terenu działki budowlanej;  

3)   udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - min. 5% terenu działki budowlanej;  

4)   wysokość zabudowy - nie więcej niż 4,0m;  

5)   dachy płaskie.  

Rozdział 4
Zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego.  

§   15.   1.   W obszarze objętym planem ustala się w   zakresie ochrony przed uciążliwościami lokalizowanych obiektów:  

1)   dopuszcza się przedsięwzięcia związane z   budową:  

a)   dróg i   ulic o   nawierzchni twardej o   całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1km,  

b)   infrastruktury technicznej,  

c)   inwestycji celu publicznego z   zakresu łączności publicznej, w   tym również instalacji radiokomunikacyjnych,  

d)   garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów wraz z   towarzyszącą im infrastrukturą o   powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha.  

2)   stopień uciążliwości obiektów lub przedsięwzięć nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska, odpowiednio dla ustalonego w   niniejszej uchwale przeznaczenia terenów;  

2.   W obszarze objętym planem ustala się:  

1)   nakaz:  

a)   podczyszczania wód opadowych i   roztopowych odprowadzanych ze zanieczyszczonej powierzchni szczelnej dróg i   parkingów o   powierzchni większej niż 0,1ha – do parametrów określonych w   przepisach z   zakresu ochrony środowiska, przed odprowadzaniem ich do kanalizacji miejskiej,  

b)   stosowania proekologicznych systemów grzewczych opartych o   zdalaczynną sieć ciepłowniczą lub system oparty o   spalanie paliw o   wysokiej sprawności cieplnej,  

c)   sytuowania i   wykonania miejsc do gromadzenia odpadów komunalnych z   uwzględnieniem wymogu estetycznego wkomponowania w   otoczenie,  

d)   przechowywania odpadów w   sposób zabezpieczający je przed infiltracją wód opadowych,  

e)   zagospodarowania zielenią urządzoną powierzchni niezabudowanych lub nieutwardzonych części terenów,  

f)   utrzymania istniejącego starodrzewia na terenach oznaczonych symbolami 1ZI i   2ZI   .  

2)   zakaz:  

a)   budowy i   rozbudowy kotłowni lokalnych opartych na bezpośrednim spalaniu nieuszlachetnionego węgla i   odpadów oraz stosowania systemów opartych o   spalanie paliw o   sprawności energetycznej poniżej 80%;  

b)   lokalizacji usług polegających na prowadzeniu działalności w   zakresie zbierania, odzysku unieszkodliwiania lub magazynowania odpadów realizowanych jako działalność podstawowa z   uwzględniem ustaleń §21pkt. 3   lit. b,  

c)   lokalizacji stacji paliw.  

3.   W zakresie ochrony Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 329 Bytom ustala się zakaz wprowadzania do wód i   gruntu nieoczyszczonych ścieków oraz stosowanie najlepszych, dostępnych technik zabezpieczających wody podziemne przed zanieczyszczeniem.  

Rozdział 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  

§   16.   1.   W obszarze objętym planem nie występują tereny i   obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz obiekty kwalifikujące się do objęcia ochroną ze względu na ich wartości historyczne lub dobro kultury współczesnej.  

2.   W przypadku odkrycia przy prowadzeniu prac ziemnych jakichkolwiek znalezisk archeologicznych należy postępować zgodnie z   ustawą o   ochronie zabytków.  

Rozdział 6
Granice i   sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w   tym terenów górniczych, a   także obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w   ich użytkowaniu.  

§   17.   1.   Obszar objęty planem usytuowany jest poza granicami terenu górniczego.  

2.   Obszar objęty planem położony jest w   granicach byłego terenu górniczego zlikwidowanej kopalni KWK „Siemianowice” w   Siemianowicach Śląskich.  

3.   Obszar objęty planem położony jest w   zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 329 Bytom,  

o zasadach ochrony ustalonych w   §15 ust. 3   i 4.  

4.   Dla terenu wód powierzchniowych oznaczonego symbolem   WS   ustala się:  

1)   zakaz:  

a)   budowy ogrodzeń w   odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu,  

b)   realizacji zabudowy w   odległości mniejszej niż 5,0 m od linii brzegu.  

2)   nakaz zapewnienia dostępu do wody nieruchomości przyległych do wód publicznych.  

5.   W obszarze objętym planem ustala się nakaz przestrzegania ograniczeń w   zagospodarowaniu terenów położonych w   sąsiedztwie sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej związanych z   zachowaniem bezpieczeństwa i   dostępu do sieci oznaczonych graficznie na rysunku planu, zgodnie z   obowiązującymi wymaganiami przepisów ustawy Prawo budowlane i   przepisami wykonawczymi do tej ustawy.  

Rozdział 7
Szczegółowe zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości.  

§   18.   1.   Dla terenu oznaczonego symbolem   P   ustala się szczegółowe zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości:  

1)   powierzchnia działki minimum 1000m 2 , szerokość frontu działki przylegającej do pasa drogowego minimum 20,0m;  

2)   granice działki wyznaczone prostopadle do pasa drogowego drogi publicznej lub wewnętrznej;  

3)   dopuszcza się kąty nachylenia granic nowo wydzielonych działek wynikające z   potrzeb technologicznych.  

4)   szerokość pasa drogowego wydzielanych działek dla dróg wewnętrznych zgodnie z   potrzebami technologicznymi ale nie mniej niż 5,0 m.  

2.   Dla terenu oznaczonego symbolem   KP   ustala się szczegółowe zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości:  

1)   powierzchnia działki minimum 600m 2 , szerokość frontu działki przylegającej do pasa drogowego minimum 18,0m;  

2)   granice działki wyznaczone prostopadle do pasa drogowego drogi publicznej lub wewnętrznej;  

3)   szerokość pasa drogowego wydzielanych działek dla dróg wewnętrznych zgodnie z   potrzebami technologicznymi ale nie mniej niż 5,0 m.  

3.   Dopuszcza się wydzielanie działek mniejszych niż określone w   ustaleniach szczegółowych §19 ust. 1  

w celu:  

1)   lokalizacji obiektów i   urządzeń infrastruktury technicznej;  

2)   powiększenia przyległej działki;  

3)   regulacji granic działki;  

4)   wyznaczenia dróg wewnętrznych.  

Rozdział 8
Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji i   infrastruktury technicznej  

§   19.   1.   W obszarze objętym planem ustala się możliwość lokalizowania nie wyznaczonych na rysunku planu podziemnych urządzeń i   sieci infrastruktury technicznej oraz dróg wewnętrznych dla obsługi elementów zagospodarowania w   obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, z   zachowaniem pozostałych ustaleń planu.  

2.   Ustala się system obsługi komunikacyjnej obszaru objętego planem z   istniejących i   projektowanych dróg w   ramach komunikacji drogowej lokalnych dróg publicznych i   dróg wewnętrznych.  

§   20.   1.   Wyznacza się teren oznaczony symbolem   KDL1/2   ustala się jego przeznaczenie podstawowe jako droga publiczna klasy ulicy lokalnej o   szerokości w   liniach rozgraniczających - 12,0 m.  

2.   Jako przeznaczenie uzupełniające dla terenu wymienionego w   ust.1 ustala się sieci i   urządzenia infrastruktury technicznej.  

§   21.   W obszarze objętym planem ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej:  

1)   dopuszcza się:  

a)   prowadzenie sieci infrastruktury technicznej liniach w   rozgraniczających ulic,  

b)   prowadzenie sieci infrastruktury technicznej inaczej niż określono   w pkt a   , jeśli jest to technicznie uzasadnione i   nie spowoduje ograniczenia realizacji przeznaczenia podstawowego terenu,  

c)   realizację sieci infrastruktury technicznej jako podziemnych,  

d)   rozbudowę, przebudowę, remont i   zmianę przebiegu sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej zlokalizowanych w   obszarze objętym planem z   uwzględnieniem możliwości prowadzenia w   przyszłości innych elementów sieci,  

e)   likwidację dotychczasowych odcinków sieci lub urządzeń w   przypadku realizacji ich nowego przebiegu,  

f)   budowę nowych stacji transformatorowych, w   wykonaniu wnętrzowym jako wolnostojące, małogabarytowe bądź jako wbudowane w   obiekty kubaturowe,  

g)   wprowadzenie dodatkowych, nie wymienionych sieci: telewizji kablowej, instalacji alarmowych, przekaźników antenowych, kanalizacji światłowodowej pod monitoring wizyjny przy uwzględnieniu ustaleń, o   których mowa w   §15 ust.1 pkt 2.  

2)   nakazuje się:  

a)   zaopatrzenie w   wodę z   miejskiej sieci wodociągowej,  

b)   dostosowanie parametrów technicznych sieci wodociągowej do wymogów przeciwpożarowych i   wyposażenie sieci w   hydranty p.poż., zgodnie z   wymogami przepisów w   sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w   wodę oraz dróg pożarowych,  

c)   odprowadzania ścieków poprzez miejski system kanalizacji,  

d)   odprowadzania wód opadowych i   roztopowych poprzez miejski system kanalizacji,  

e)   zaopatrzenia w   energię elektryczną z   sieci elektroenergetycznej,  

f)   zaopatrzenia w   gaz z   sieci gazowej,  

g)   zaopatrzenia w   ciepło z   istniejących, rozbudowywanych i   projektowanych sieci ciepłowniczych, a   w przypadku ograniczenia możliwości wykorzystania ciepła systemowego dopuszcza się budowę lokalnego źródła ciepła lub wykorzystanie energii elektrycznej i   gazu,  

h)   obsługę w   zakresie telekomunikacji z   istniejących, rozbudowanych lub budowanych nowych urządzeń i   sieci telekomunikacyjnych.  

3)   w zakresie gospodarki odpadami ustala się:  

a)   postępowanie z   odpadami zgodnie z   regulaminem utrzymania porządku i   czystości w   gminie oraz z   przepisami ustawy o   odpadach,  

b)   dopuszcza się w   terenie   P   magazynowanie przez przedsiębiorców, odpadów niezbędnych do działalności produkcyjno-usługowej lub wytworzonych w   wyniku działalności produkcyjno-usługowej prowadzonej w   terenie   P.  

Rozdział 9
Stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym.  

§   22.   W obszarze objętym planem ustala się stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym:  

1)   dla terenów oznaczonych symbolem   P, E,   KP   ustala się stawkę 30%, słownie: trzydzieści procent;  

2)   dla terenów oznaczonych symbolami   1ZI   ,   2ZI   ,   WS i   KDL1/2   - ustala się stawkę 5%, słownie: pięć procent;  

Rozdział 10
Ustalenia końcowe  

§   23.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie.  

§   24.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich  


Adam   Cebula

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 401/2013
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 27 czerwca 2013 r.

infoRgrafika

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich  


Adam   Cebula

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 401/2013
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Siemianowic Śląskich o   sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Towarowej w   Siemianowicach Śląskich  

Zgodnie z   art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z   2012 r. poz.647, z   późn. zm.) po zapoznaniu się z   wykazem uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Towarowej w   Siemianowicach Śląskich  

Rada Miasta Siemianowic Śląskich ustala:  

W ustawowym terminie dotyczącym wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu tj. od dnia 27 marca 2013 r. do dnia 26 kwietnia 2013 r. oraz w   okresie oczekiwania na uwagi tj.do dnia 10 maja 2013 r. nie wniesiono uwag do przedmiotowego planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Wobec braku nieuwzględnionych uwag do powyższego projektu planu nie dokonuje się rozstrzygnięcia o   sposobie ich rozpatrzenia.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich  


Adam   Cebula

 


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 401/2013
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Siemianowic Śląskich o   sposobie realizacji, zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych.  

Działając zgodnie z   art.20 ust.1 ustawy z   dnia 27 marca 2003r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z   2012 r. poz.647, z   późn. zm.) Rada Miasta Siemianowic Śląskich ustala, co następuje.  

Ze względu na to, że „miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego  
przy ul. Towarowej w   Siemianowicach Śląskich” nie przewiduje nowych inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, nie dokonuje się rozstrzygnięć o   sposobie realizacji i   zasadach ich finansowania.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich  


Adam   Cebula

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »