| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 711/XL/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie ustanowienia Miejskich Stypendiów Artystycznych oraz określenia zasad i trybu ich przyznawania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 23 maja 2013 r. poz. 594) oraz art. 7b ustawy z dnia 25 października 1991 r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406), Rada Miejska w Sosnowcu

uchwala

§ 1. Uchylić uchwałę nr 823/LXII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie ustanowienia Miejskich Stypendiów Artystycznych wraz z Regulaminem.

§ 2. Ustanowić Miejskie Stypendia Artystyczne dla najbardziej uzdolnionych artystycznie uczniów
i studentów zameldowanych na stałe w Sosnowcu.

§ 3. Zasady i tryb przyznawania Miejskich Stypendiów Artystycznych określa Regulamin przyznawania Miejskich Stypendiów Artystycznych będący załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 4. Miejskie Stypendia Artystyczne przyznaje Prezydent Miasta Sosnowca na podstawie Zarządzenia, po uzyskaniu opinii Komisji Stypendialnej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Mateusz Rykała


Załącznik do Uchwały Nr 711/XL/2013
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 27 czerwca 2013 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA MIEJSKICH STYPENDIÓW ARTYSTYCZNYCH

I Postanowienia ogólne

§ 1. Miejskie Stypendia Artystyczne, zwane w dalszej części Regulaminu stypendiami, przyznawane są najbardziej uzdolnionym artystycznie uczniom i studentom zameldowanym na stałe w Sosnowcu. Mają na celu wspomaganie rozwoju wybitnie utalentowanej młodzieży.

§ 2. Stypendia przyznawane są za szczególne osiągnięcia artystyczne uzyskane w roku szkolnym/ akademickim poprzedzającym rok szkolny/ akademicki, w którym przyznawane jest stypendium.

§ 3. Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Sosnowca na podstawie Zarządzenia, po uzyskaniu opinii Komisji Stypendialnej, zwanej w dalszej części Regulaminu Komisją.

§ 4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych w danym roku na stypendia uzależniona jest od możliwości finansowych Gminy. Środki na ten cel będą zabezpieczane w budżecie Wydziału Kultury i Sztuki.

§ 5. Miesięczna wysokość stypendium nie może przekroczyć trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za rok poprzedni, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592).

§ 6. W przypadku braku środków finansowych przeznaczonych na stypendia, nie będą one przyznawane
w danym roku budżetowym.

§ 7. Obsługę organizacyjną przyznawania stypendiów, o których mowa w niniejszym Regulaminie prowadzi Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

II Kryteria przyznawania stypendiów

§ 8. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby pełnoletnie we własnym imieniu lub w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub prawni opiekunowie.

§ 9. Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje osobie, która:

1) w momencie składania wniosku o stypendium nie ukończyła 25 roku życia;

2) jest uczniem szkoły podstawowej, gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej publicznej lub niepublicznej
o uprawnieniach szkoły publicznej lub jest studentem uczelni wyższej publicznej lub niepublicznej;

3) jest wybitnie uzdolniona i realizuje swoje zainteresowania przynajmniej w jednej z wymienionych dziedzin sztuki:

a) muzyka,

b) plastyka,

c) teatr,

d) film,

e) literatura,

f) fotografia,

g) architektura,

h) wzornictwo przemysłowe,

i) projektowanie i stylizacja ubioru,

j) taniec.

4) jeżeli jest uczniem/studentem szkoły/uczelni artystycznej powinna posiadać wysokie oceny
z przedmiotów artystycznych;

5) jest laureatem lub finalistą artystycznego konkursu, olimpiady, turnieju na szczeblu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim, miejskim lub posiada inne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej, m. in. sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach, przeglądach, festiwalach, warsztatach artystycznych;

6) jest autorem lub współautorem ważnego wydarzenia artystycznego bądź reprezentuje miasto, województwo, kraj na wszelkiego rodzaju uroczystościach;

7) jeżeli jest uczestnikiem zespołu, orkiestry, grupy artystycznej powinna uzyskać pozytywną opinię osoby prowadzącej dany zespół, orkiestrę, grupę. Pozytywna opinia może zostać udzielona osobie, która w sposób szczególny wywiązuje się z obowiązków wynikających z przynależności do danego zespołu, orkiestry, grupy;

8) jest aktywna artystycznie na terenie miasta Sosnowca.

III Tryb przyznawania stypendiów

§ 10. Stypendia przyznawane są w trybie konkursu ogłaszanego przez Prezydenta Miasta Sosnowca.

§ 11. Ogłoszenie o konkursie jest zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Sosnowcu oraz na stronie www.sosnowiec.pl .

§ 12. Ogłoszenie o konkursie zawiera informację o:

a) przedmiocie konkursu;

b) terminie i miejscu składania wniosków

c) warunkach udziału w konkursie;

d) procedurze i terminie rozstrzygnięcia konkursu.

§ 13. Do ogłoszenia o konkursie załącza się:

a) regulamin konkursu;

b) wzór wniosku o przyznanie stypendium.

IV Wymagane dokumenty

§ 14. Wnioski o przyznanie Miejskich Stypendiów Artystycznych wraz z załącznikami należy składać
w sekretariacie Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, 41-200 Sosnowiec,
ul. Małachowskiego 3, pokój 33, tel. 32/296-06-47 lub przesyłać drogą pocztową (decyduje data wpływu do Wydziału) w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia o konkursie.

§ 15. Do wersji papierowej wniosku należy dołączyć edytowaną wersję elektroniczną (na płycie CD/DVD) lub przesłać na adres e-mail wskazany w ogłoszeniu o konkursie.

§ 16. 1. Do wniosku należy dołączyć:

a) dokumenty potwierdzające najistotniejsze osiągnięcia kandydata do stypendium (katalogi z wystaw indywidualnych, reprodukcje prac, recenzje, kserokopie artykułów, płyty CD/DVD z nagranymi koncertami, występami, kserokopie dyplomów itp.).

b) opinię jednej z następujących osób: rektora, prorektora lub dziekana wyższej uczelni artystycznej, dyrektora szkoły artystycznej, dyrektora miejskiej instytucji kultury, opiekuna grupy artystycznej.

c) zaświadczenie o byciu uczniem lub studentem, wystawione przez szkołę lub uczelnię, do której uczęszcza kandydat do stypendium.

§ 17. Jeżeli ostatni dzień składania wniosków przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, terminem obowiązującym (również w odniesieniu do wniosków przesyłanych drogą pocztową) jest dzień roboczy następujący po tej dacie. Wnioski niekompletne, złożone po terminie, nieprawidłowo lub nieczytelnie wypełnione lub wycofane przez wnioskodawcę nie będą rozpatrywane.

§ 18. Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

§ 19. 1. Oceny formalnej wniosków dokonują pracownicy Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego
w Sosnowcu.

2. Ocena formalna wniosków następuje na podstawie następujących kryteriów:

a) wniosek złożony w terminie;

b) wniosek złożony na właściwym formularzu;

c) wniosek wypełniony prawidłowo (wypełnienie wszystkich wymaganych pól zgodnie z ich przeznaczeniem)

d) wniosek złożony przez podmiot uprawniony do jego złożenia (w przypadku złożenia wniosku przez podmiot nieuprawniony, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia);

e) wniosek zawierający wymagane załączniki.

3. W przypadku wniosków zawierających uchybienia formalne, istnieje możliwość dokonania jednokrotnego uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty poinformowania drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail. Nieuzupełnienie wskazanych uchybień skutkuje odrzuceniem wniosku jako niespełniającego wymagań formalnych.              

V Zadania Komisji

§ 20. 1. Komisja zostaje powołana w celu wytypowania kandydatów do otrzymania stypendiów.

2. Komisja działa zgodnie z niniejszym Regulaminem, który jest integralną częścią uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia Miejskich Stypendiów Artystycznych oraz określenia zasad i trybu ich przyznawania.

3. Zadaniem Komisji jest weryfikacja i ocena wniosków oraz wytypowanie kandydatów do stypendiów.

§ 21. Komisja dokonuje oceny merytorycznej wniosków w następującym składzie:

- Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca- przewodniczący Komisji;

- Zespół 5 radnych wskazywanych każdego roku przez Komisję Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Sosnowcu;

- Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu;

- Przedstawiciel Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu pełniący funkcję sekretarza Komisji;

- Kierownik Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

§ 22. 1. Po dokonaniu oceny formalnej wszystkich wniosków przez pracowników Wydziału Kultury
i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, wnioski kandydatów są analizowane i oceniane przez Komisję pod względem merytorycznym według następujących kryteriów:

a) jakość osiągnięć kandydata, przejawiająca się w indywidualnym dorobku artystycznym, w tym: udział i wysokie miejsca w konkursach, przeglądach, koncertach, wystawach lub innych wydarzeniach artystycznych.

b) poziom aktywności artystycznej kandydata do stypendium w danej dziedzinie.

§ 23. 1. Komisja zbiera się w terminie ustalonym przez Przewodniczącego Komisji.

2. Członkowie Komisji otrzymują co najmniej trzy dni przed jej posiedzeniem drogą elektroniczną, drogą pocztową lub mogą odebrać osobiście w sekretariacie Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Małachowskiego 3, pok. 33, wykaz złożonych wniosków wraz ze szczegółowym opisem osiągnięć kandydata.

3. W pracach Komisji mogą brać udział wyłącznie osoby, o których mowa w § 21 oraz osoby bez prawa głosu zaproszone przez Przewodniczącego Komisji.

4. Członkowie obecni podczas posiedzenia Komisji podpisują listę obecności, na podstawie której Przewodniczący stwierdza, czy zebrało się kworum.

6. Komisja władna jest podejmować decyzje w obecności minimum połowy członków.

5. Komisja proponuje ilość stypendiów oraz ich wysokość uwzględniając wysokość środków finansowych zabezpieczonych na ten cel.

7. Komisja po przeprowadzeniu dyskusji, dąży w swoich pracach do osiągnięcia porozumienia
i podejmuje decyzję kolegialnie o przyznaniu stypendiów.

10. Jeżeli porozumienie, o którym mowa w § 23 ust. 7, jest niemożliwe do osiągnięcia, Komisja podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów obecnych członków. W razie równej liczby członków decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

11. W głosowaniu mogą brać udział tylko członkowie Komisji obecni podczas jej posiedzenia.

11. Z posiedzenia Komisji zostaje sporządzony protokół, który podpisują wszyscy obecni jego członkowie.

12. Komisja przedkłada Prezydentowi Miasta Sosnowca listę wytypowanych kandydatów do stypendiów do akceptacji.

§ 24. Stypendia przyznaje się na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Sosnowca. Decyzja Prezydenta Miasta Sosnowca o przyznaniu stypendiów jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 25. 1. Obsługę organizacyjną i techniczną prac Komisji zapewnia sekretarz Komisji.

2. Sekretarz Komisji ma prawo głosu równoważne z prawem głosu stałych członków Komisji.

3. Do zadań sekretarza należy:

a) przekazanie informacji zawierającej wykaz złożonych wniosków wraz ze szczegółowym opisem osiągnięć kandydatów, do rozpatrzenia członkom Komisji;

b) przechowywanie dokumentacji związanej z posiedzeniem Komisji, organizacja i obsługa posiedzeń Komisji.

VI Zawiadomienie i ogłoszenie decyzji

§ 26. Pisemne odpowiedzi wysyłane są drogą pocztową do wnioskodawców oraz do osób ubiegających się o przyznanie stypendium w terminie 30 dni od momentu zamknięcia procedury przyjmowania wniosków.

§ 27. Lista stypendystów zostaje podana do wiadomości publicznej na internetowej stronie miasta Sosnowca.

VII Tryb realizacji stypendiów

§ 28. Wypłaty stypendium dokonuje się przelewem na konto wskazane pisemnie przez stypendystę.

§ 29. Stypendium wypłacane będzie po podpisaniu Zarządzenia Prezydenta Miasta Sosnowca, począwszy od grudnia, przez kolejnych dziewięć miesięcy w przypadku studentów, natomiast przez kolejnych dziesięć miesięcy w przypadku uczniów.

VIII Utrata stypendiów

§ 30. Stypendysta traci prawo do otrzymywania stypendium, jeżeli nastąpiła przynajmniej jedna
z niżej wymienionych okoliczności:

1) przestał być uczniem lub studentem;

2) korzysta z urlopu studenckiego;

3) zrzekł się prawa do stypendium;

4) nastąpiła śmierć stypendysty.

O zaistnieniu powyższych okoliczności, stypendysta, jego rodzice lub prawni opiekunowie powinni niezwłocznie zawiadomić Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

§ 31. Stypendium wypłacone pomimo zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę jego cofnięcia traktuje się jako świadczenie nienależne i stypendysta, jego rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do jego zwrotu za okres, w którym nie dysponował prawem do jego otrzymywania.

IX Postanowienia końcowe

§ 32. Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu zastrzega sobie prawo do zasięgania opinii specjalistów z danych dziedzin na temat kandydatów do stypendiów.

§ 33. Stypendysta zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu pod rygorem utraty uprawnień do otrzymywania stypendium.

§ 34. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie ustanowienia Miejskich Stypendiów Artystycznych oraz określenia zasad i trybu ich przyznawania.

§ 35. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, decyzje podejmuje Prezydent Miasta Sosnowca.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Mateusz Rykała

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kompass Poland

Kompass Poland jest częścią międzynarodowego koncernu Kompass International z siedzibą we Francji, w Paryżu. Kompass International należy do tej samej grupy finansowej co firma Coface. Właścicielem grupy jest Bank Natixis.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »