| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/221/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 25 czerwca 2013r.

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2013 r. poz. 594 ze zmianami.) oraz art. 211,art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)  

Rada Miejska w   Szczyrku uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   W załączniku Nr 1   „Dochody budżetu Gminy Szczyrk na rok 2013”   do uchwały Rady Miejskiej w   Szczyrku Nr XXXVI/184/2013 z   dnia 29 stycznia 2013 roku w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:  

 

Dział  

Treść  

Zwiększenie  

Zmniejszenie  

756  

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I   OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z   ICH POBOREM  

202 000  

 

 

Wpływy z   dywidenddochody bieżące  

202 000  

 

801  

OŚWIATA I   WYCHOWANIE  

1  

 

 

Dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków, o   których mowa w   art. 5   ust.1 pkt 3   oraz ust. 3   pkt 5   i 6   ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskichdochody bieżące  

1  

 

852  

POMOC SPOŁECZNA  

8 587  

 

 

Pozostałe odsetki  

Dochody bieżące  

500  

 

 

Dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków, o   których mowa w   art. 5   ust.1 pkt 3   oraz ust. 3   pkt 5   i 6   ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich  

dochody bieżące  

 

87  

 

 

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w   tym wykorzystanych niezgodnie z   przeznaczeniem lub wykorzystanych z   naruszeniem procedur, o   których mowa w   art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w   nadmiernej wysokości  

dochody bieżące  

 

8 000  

 

 

RAZEM  

210 588  

 

Ogółem zwiększa się dochody o   kwotę 210 588 zł.  

2.   W załączniku Nr 2   „Wydatki budżetu Gminy Szczyrk na 2013 r.” do uchwały Rady Miejskiej w   Szczyrku Nr XXXVI/184/2013 z   dnia 29 stycznia 2013 roku w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:  

 

Dział  

Rozdz.  

Treść  

Zwiększenie  

Zmniejszenie  

1.  

 

2.  

3  

4  

600  

 

TRANSPORT I   ŁĄCZNOŚĆ  

4 294  

 

 

60078  

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  

w tym:  

wydatki majątkowe  

z tego inwestycje i   zakupy inwestycyjne  

4 294  

 

4 294  

4 294  

 

630  

 

TURYSTYKA  

13 500  

 

 

63095  

Pozostała działalność  

w tym:  

wydatki bieżące  

z tego wydatki jednostek budżetowych  

z tego wydatki związane z   realizacją ich  

statutowych zadań  

13 500  

 

13 500  

13 500  

 

13 500  

 

700  

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA  

 

17 794  

 

70005  

Gospodarka gruntami i   nieruchomościami  

w tym:  

wydatki bieżące  

z tego wydatki jednostek budżetowych  

z tego wydatki związane z   realizacją ich  

statutowych zadań  

w tym:  

wydatki majątkowe  

z tego inwestycje i   zakupy inwestycyjne  

 

17 794  

 

13 500  

13 500  

 

13 500  

 

4 294  

4 294  

801  

 

OŚWIATA I   WYCHOWANIE  

1  

 

 

80101  

Szkoły podstawowe  

w tym:  

wydatki bieżące  

z tego wydatki na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust 1   pkt 2   i 3  

1  

 

1  

 

1  

 

852  

 

POMOC SPOŁECZNA  

8 587  

 

 

85212  

Świadczenia rodzinne, świadczenia z   funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z   ubezpieczenia społecznego  

w tym:  

wydatki bieżące  

z tego wydatki jednostek budżetowych  

z tego wydatki związane z   realizacją ich statutowych zadań  

z tego dotacje na zadania bieżące  

 

7 500  

 

7 500  

500  

500  

7 000  

 

 

85214  

Zasiłki i   pomoc w   naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe  

w tym:  

wydatki bieżące  

z tego dotacje na zadania bieżące  

500  

 

500  

500  

 

 

85216  

Zasiłki stałe   w tym:  

wydatki bieżące  

z tego dotacje na zadania bieżące  

500  

 

500  

500  

 

 

85295  

Pozostała działalność  

w tym:  

wydatki bieżące  

z tego wydatki na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust 1   pkt 2   i 3  

87  

 

87  

 

87  

 

 

 

RAZEM  

26 382  

17 794  

Ogółem zwiększa się wydatki o   kwotę 8   588 zł.  

§   2.   1.   Zmienia się załącznik nr 3   do uchwały Rady Miejskiej w   Szczyrku nr XXXVI/184/2013 z   dnia 29 stycznia z   2013 roku   „Wydatki majątkowe w   2013 r.”,   który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Zmienia się załącznik nr 4   do uchwały Rady Miejskiej w   Szczyrku nr XXXVI/184/2013 z   dnia 29 stycznia z   2013 roku   „Przychody i   rozchody budżetu w   2013 r.”   , który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

3.   Zmienia się załącznik nr 5   do uchwały Rady Miejskiej w   Szczyrku nr XXXVI/184/2013 z   dnia 29 stycznia z   2013 roku   „Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w   2013 r.”   , który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3   do niniejszej uchwały.  

4.   Zmienia się załącznik nr 6   do uchwały Rady Miejskiej w   Szczyrku nr XXXVI/184/2013 z   dnia 29 stycznia z   2013 roku   „Dochody i   wydatki związane z   realizacją własnych zadań bieżących oraz inwestycji i   zakupów inwestycyjnych gmin z   dotacji otrzymanych z   budżetu państwa w   2013 r.”   , który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4   do niniejszej uchwały.  

Budżet po zmianach wynosi:  

DOCHODY - 23 244 332 zł  

WYDATKI - 20 270 587zł  

Nadwyżka budżetu gminy w   wysokości 2   973 745 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych rat kredytów w   wysokości 2   873 330 zł i   zaciągniętych pożyczek w   WFOŚiGW w   kwocie 100 415 zł.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Szczyrku  


Antoni   Byrdy


Uzasadnienie

Korekty dochodów dokonuje się:  

-   w dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I   OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z   ICH POBOREM planuje się wpływy z   dywidendy spółki AQUA;  

-   w dziale 801 OŚWIATA I   WYCHOWANIE zwiększa się dochody na projekt „Edukacja wczesnoszkolna szansą na lepsze jutro”;  

-   w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA zwiększa się wpływy z   odsetek, ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w   nadmiernej wysokości oraz dotacje na projekt „Ścieżka do aktywności – aktywizacja społeczno zawodowa mieszkańców Szczyrku”.  

Korekty wydatków dokonuje się:  

-   w dziale 600 TRANSPORT I   ŁĄCZNOŚĆ zwiększa się wydatki majątkowe na zadania „ Odbudowa uszkodzonego korpusu drogi, nawierzchni, poboczy oraz odwodnienia ul. Grabowej w   Szczyrku”, „ Odbudowa zniszczonej nawierzchni asfaltowej ul. Lipowej w   Szczyrku” i   „Odbudowa uszkodzonego korpusu drogi, odwodnienia ul. Jodłowej w   Szczyrku” (środki własne za oznakowania drogowe) środki powyższe przenosi się z   działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA z   zakupu działek;  

-   do działu 630 TURYSTYKA przenosi się środki z   działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na obsługę fontanny na Placu Św. Jakuba w   Szczyrku;  

-   w dziale 801 OŚWIATA I   WYCHOWANIE zwiększa się wydatki na projekt „Edukacja wczesnoszkolna szansą na lepsze jutro”;  

-   w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA zwiększa się wydatki na odsetki i   zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w   nadmiernej wysokości oraz na projekt „Ścieżka do aktywności – aktywizacja społeczno zawodowa mieszkańców Szczyrku”.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/221/2013
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Wydatki majątkowe w   2013r.  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/221/2013
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Przychody i   rozchody budżetu w   2013r.  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/221/2013
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w   2013r.  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/221/2013
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody i   wydatki związane z   realizacją własnych zadań bieżących gmin z   dotacji otrzymanych z   budżetu państwa w   2013 roku  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »