| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/221/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 25 czerwca 2013r.

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2013 r. poz. 594 ze zmianami.) oraz art. 211,art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)  

Rada Miejska w   Szczyrku uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   W załączniku Nr 1   „Dochody budżetu Gminy Szczyrk na rok 2013”   do uchwały Rady Miejskiej w   Szczyrku Nr XXXVI/184/2013 z   dnia 29 stycznia 2013 roku w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:  

 

Dział  

Treść  

Zwiększenie  

Zmniejszenie  

756  

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I   OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z   ICH POBOREM  

202 000  

 

 

Wpływy z   dywidenddochody bieżące  

202 000  

 

801  

OŚWIATA I   WYCHOWANIE  

1  

 

 

Dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków, o   których mowa w   art. 5   ust.1 pkt 3   oraz ust. 3   pkt 5   i 6   ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskichdochody bieżące  

1  

 

852  

POMOC SPOŁECZNA  

8 587  

 

 

Pozostałe odsetki  

Dochody bieżące  

500  

 

 

Dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków, o   których mowa w   art. 5   ust.1 pkt 3   oraz ust. 3   pkt 5   i 6   ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich  

dochody bieżące  

 

87  

 

 

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w   tym wykorzystanych niezgodnie z   przeznaczeniem lub wykorzystanych z   naruszeniem procedur, o   których mowa w   art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w   nadmiernej wysokości  

dochody bieżące  

 

8 000  

 

 

RAZEM  

210 588  

 

Ogółem zwiększa się dochody o   kwotę 210 588 zł.  

2.   W załączniku Nr 2   „Wydatki budżetu Gminy Szczyrk na 2013 r.” do uchwały Rady Miejskiej w   Szczyrku Nr XXXVI/184/2013 z   dnia 29 stycznia 2013 roku w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:  

 

Dział  

Rozdz.  

Treść  

Zwiększenie  

Zmniejszenie  

1.  

 

2.  

3  

4  

600  

 

TRANSPORT I   ŁĄCZNOŚĆ  

4 294  

 

 

60078  

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  

w tym:  

wydatki majątkowe  

z tego inwestycje i   zakupy inwestycyjne  

4 294  

 

4 294  

4 294  

 

630  

 

TURYSTYKA  

13 500  

 

 

63095  

Pozostała działalność  

w tym:  

wydatki bieżące  

z tego wydatki jednostek budżetowych  

z tego wydatki związane z   realizacją ich  

statutowych zadań  

13 500  

 

13 500  

13 500  

 

13 500  

 

700  

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA  

 

17 794  

 

70005  

Gospodarka gruntami i   nieruchomościami  

w tym:  

wydatki bieżące  

z tego wydatki jednostek budżetowych  

z tego wydatki związane z   realizacją ich  

statutowych zadań  

w tym:  

wydatki majątkowe  

z tego inwestycje i   zakupy inwestycyjne  

 

17 794  

 

13 500  

13 500  

 

13 500  

 

4 294  

4 294  

801  

 

OŚWIATA I   WYCHOWANIE  

1  

 

 

80101  

Szkoły podstawowe  

w tym:  

wydatki bieżące  

z tego wydatki na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust 1   pkt 2   i 3  

1  

 

1  

 

1  

 

852  

 

POMOC SPOŁECZNA  

8 587  

 

 

85212  

Świadczenia rodzinne, świadczenia z   funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z   ubezpieczenia społecznego  

w tym:  

wydatki bieżące  

z tego wydatki jednostek budżetowych  

z tego wydatki związane z   realizacją ich statutowych zadań  

z tego dotacje na zadania bieżące  

 

7 500  

 

7 500  

500  

500  

7 000  

 

 

85214  

Zasiłki i   pomoc w   naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe  

w tym:  

wydatki bieżące  

z tego dotacje na zadania bieżące  

500  

 

500  

500  

 

 

85216  

Zasiłki stałe   w tym:  

wydatki bieżące  

z tego dotacje na zadania bieżące  

500  

 

500  

500  

 

 

85295  

Pozostała działalność  

w tym:  

wydatki bieżące  

z tego wydatki na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust 1   pkt 2   i 3  

87  

 

87  

 

87  

 

 

 

RAZEM  

26 382  

17 794  

Ogółem zwiększa się wydatki o   kwotę 8   588 zł.  

§   2.   1.   Zmienia się załącznik nr 3   do uchwały Rady Miejskiej w   Szczyrku nr XXXVI/184/2013 z   dnia 29 stycznia z   2013 roku   „Wydatki majątkowe w   2013 r.”,   który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Zmienia się załącznik nr 4   do uchwały Rady Miejskiej w   Szczyrku nr XXXVI/184/2013 z   dnia 29 stycznia z   2013 roku   „Przychody i   rozchody budżetu w   2013 r.”   , który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

3.   Zmienia się załącznik nr 5   do uchwały Rady Miejskiej w   Szczyrku nr XXXVI/184/2013 z   dnia 29 stycznia z   2013 roku   „Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w   2013 r.”   , który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3   do niniejszej uchwały.  

4.   Zmienia się załącznik nr 6   do uchwały Rady Miejskiej w   Szczyrku nr XXXVI/184/2013 z   dnia 29 stycznia z   2013 roku   „Dochody i   wydatki związane z   realizacją własnych zadań bieżących oraz inwestycji i   zakupów inwestycyjnych gmin z   dotacji otrzymanych z   budżetu państwa w   2013 r.”   , który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4   do niniejszej uchwały.  

Budżet po zmianach wynosi:  

DOCHODY - 23 244 332 zł  

WYDATKI - 20 270 587zł  

Nadwyżka budżetu gminy w   wysokości 2   973 745 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych rat kredytów w   wysokości 2   873 330 zł i   zaciągniętych pożyczek w   WFOŚiGW w   kwocie 100 415 zł.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Szczyrku  


Antoni   Byrdy


Uzasadnienie

Korekty dochodów dokonuje się:  

-   w dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I   OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z   ICH POBOREM planuje się wpływy z   dywidendy spółki AQUA;  

-   w dziale 801 OŚWIATA I   WYCHOWANIE zwiększa się dochody na projekt „Edukacja wczesnoszkolna szansą na lepsze jutro”;  

-   w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA zwiększa się wpływy z   odsetek, ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w   nadmiernej wysokości oraz dotacje na projekt „Ścieżka do aktywności – aktywizacja społeczno zawodowa mieszkańców Szczyrku”.  

Korekty wydatków dokonuje się:  

-   w dziale 600 TRANSPORT I   ŁĄCZNOŚĆ zwiększa się wydatki majątkowe na zadania „ Odbudowa uszkodzonego korpusu drogi, nawierzchni, poboczy oraz odwodnienia ul. Grabowej w   Szczyrku”, „ Odbudowa zniszczonej nawierzchni asfaltowej ul. Lipowej w   Szczyrku” i   „Odbudowa uszkodzonego korpusu drogi, odwodnienia ul. Jodłowej w   Szczyrku” (środki własne za oznakowania drogowe) środki powyższe przenosi się z   działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA z   zakupu działek;  

-   do działu 630 TURYSTYKA przenosi się środki z   działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na obsługę fontanny na Placu Św. Jakuba w   Szczyrku;  

-   w dziale 801 OŚWIATA I   WYCHOWANIE zwiększa się wydatki na projekt „Edukacja wczesnoszkolna szansą na lepsze jutro”;  

-   w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA zwiększa się wydatki na odsetki i   zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w   nadmiernej wysokości oraz na projekt „Ścieżka do aktywności – aktywizacja społeczno zawodowa mieszkańców Szczyrku”.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/221/2013
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Wydatki majątkowe w   2013r.  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/221/2013
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Przychody i   rozchody budżetu w   2013r.  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/221/2013
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w   2013r.  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/221/2013
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody i   wydatki związane z   realizacją własnych zadań bieżących gmin z   dotacji otrzymanych z   budżetu państwa w   2013 roku  

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »