| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/227/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 25 czerwca 2013r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r r. poz. 594 ze zmianami), art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2012 r, poz. 391), art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 ze zm.)

Rada Miejska w Szczyrku
uchwala, co następuje

§ 1. 1. Określa się szczegółowy zakres świadczenia dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Szczyrk i zagospodarowania tych odpadów.

2. Usługi te będą wykonywane odpłatnie.

3. Dodatkową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości będzie uiszczał za:

a) podstawienie i odbiór kontenera przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych we własnym zakresie, a także inne przewidziane do zbierania w PSZOK, oraz za zagospodarowanie tych odpadów, po zweryfikowaniu zgodności oddawanych odpadów z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK.

b) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych, pozostałych lub zmieszanych zebranych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, wytworzonych ponad normę określoną w złożonej deklaracji dla danej nieruchomości, zgromadzonych w workach o pojemności 120 l lub pojemnikach.

c) Odbiór odpadów komunalnych segregowanych, pozostałych lub zmieszanych zebranych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, poza wyznaczoną w harmonogramie częstotliwością z zachowaniem deklarowanej ilości.

d) udostępnienie właściwego pojemnika, kontenera lub worka do gromadzenia odpadów.

e) transport odpadów przewidzianych do zbierania w PSZOK np. popiołu z nieruchomości zamieszkałych.

§ 2. 1. Opłata za podstawienie i odbiór kontenera na odpady budowlane i rozbiórkowe oraz inne uzależniona będzie od wagi odebranych odpadów. Cena będzie zawierała:

a) podstawienie kontenera i transport odpadu –246 zł brutto,

b) wynajem kontenera powyżej 48 godzin –54 zł bruttoza każdą dobę,

c) opłata za składowanie zgodna z cennikiem ZGO stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, uzależniona od wagi i rodzaju odpadu.

2. Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych, wytworzonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w ilościach ponad zadeklarowane, odbieranych zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów zmieszanych, wynosi:

a) Pojemnik 120l.-22,00 zł brutto,

b) Pojemnik 240l.-40,00 zł brutto,

c) Pojemnik 1100l. -174,00 zł brutto,

3. Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w ilościach ponad zadeklarowane, odbieranych zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów segregowanych, wynosi

a) Pojemnik 120l. -17,50 zł brutto,

b) Pojemnik 240l. -31,00 zł brutto,

c) Pojemnik 1100l. -134,00 zł brutto.

4. Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych lub zmieszanych zgromadzonych w kontenerach (KP 5, KP 7), wytworzonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w ilościach ponad zadeklarowane, odbieranych zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów segregowanych -225,00 zł brutto(podstawienie i transport) +opłata za składowanie zgodna z cennikiem ZGO, uzależniona od wagi odpadu.

5. Opłata miesięczna za dzierżawę właściwego pojemnika wynosi:

a) Pojemniki o pojemności 120 litrów –8,61 zł brutto,

b) Pojemniki o pojemności 240 litrów –11,07 zł brutto,

c) Pojemniki o pojemności 1100 litrów –24,60 zł brutto.

6. Wywóz odpadów zgromadzonych w pojemnikach 120 l., 240 l. lub 1100 l. poza wyznaczoną w harmonogramie częstotliwością z zachowaniem deklarowanej ilości -18,45 zł brutto.

7. Transport odpadów przewidzianych do zbierania w PSZOK z nieruchomości zamieszkałych np. popiół lub trawa w workach1m3- 30 zł brutto.

8. Załadunek i transport popiołu luzem:1m3- 61,50 zł brutto.

§ 3. 1. Zapotrzebowanie na usługi wymienione w § 1 ust. 3 zgłaszane będzie pisemnie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) ul. Graniczna 1, 43-370 Szczyrk.

2. Za ww. usługi zamawiający będzie wnosił opłatę na podstawie decyzji wydanej przez Burmistrza Miasta za miesiąc, w którym świadczona była usługa.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczyrku


Antoni Byrdy


Załącznik do Uchwały Nr XLIII/227/2013
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 25 czerwca 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AKSJOM Doradztwo Aktuarialne

Specjalizujemy się zarówno w wycenie rezerw na świadczenie pracownicze (zgodnie z MSR 19 i KSR 6) jak i w usługach konsultingowych na rzecz instytucji finansowych (usługi aktuarialne, Wypłacalność II, zarządzanie ryzykiem, rachunkowość zakładów ubezpieczeń).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »