| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/228/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 25 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/180/2012 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (teks jednolity Dz. U. z   2012 r., poz. 391), art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłoszeniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.)  

Rada Miejska w   Szczyrku  
uchwala, co następuje:  

§   1.   § 1   otrzymuje brzmienie:  

1.   W zamian za opłatę uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, które w   części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a   w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady - gmina Szczyrk będzie świadczyła następujące usługi w   zakresie gospodarowania odpadami:  

1)   odbiór - bezpośrednio od właścicieli w/w nieruchomości – odpadów:  

a)   zmieszanych (nieselektywnie zebranych),  

b)   selektywnie zebranych, w   sposób określony w   § 9   ust. 3   pkt 1   i 2   Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie gminy Szczyrk.  

2)   przyjęcie – określonych w   § 9   ust. 3   pkt 3   oraz ust. 5   i 6   w/w Regulaminu – odpadów, dostarczonych przez właściciela nieruchomości, do punktu selektywnej zbiórki,  

a)   Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w   gminie Szczyrk stanowi załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały  

3)   odbiór – przeterminowanych leków dostarczonych przez właścicieli nieruchomości ze wskazanych aptek na terenie gminy Szczyrk.  

2.   W ramach opłaty nie określa się limitów ilościowych odpadów odebranych lub przyjętych.  

§   2.   § 2   pkt 2   otrzymuje brzmienie:  

Każda liczba pojemników ponad zadeklarowaną, zostanie odebrana, natomiast gmina Szczyrk obciąży dodatkową opłatą za odbiór i   zagospodarowanie tych odpadów zgodnie z   odrębną uchwałą o   usługach dodatkowych i   wysokości cen za te usługi.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Szczyrku  


Antoni   Byrdy

 


Załącznik do Uchwały Nr XLIII/228/2013
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w   gminie Szczyrk  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Pszczółkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »