| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/340/2013 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 24 czerwca 2013r.

w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2013 r., poz. 594), oraz art. 50 ust. 6   ustawy z   dnia 12 marca 2004 roku o   pomocy społecznej (Dz. U. z   2013 r., poz. 182 z   późn. zm.), z   §1 ust. A   i ust. B Rozporządzenia Rady Ministrów z   dnia 17 lipca 2012 roku ( Dz.U. z   2012 roku, poz.823 z   dnia 17 lipca 2012) na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Wojkowicach  

Rada Miasta Wojkowice uchwala:  

§   1.   Określa się szczegółowe warunki przyznawania i   ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i   specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryby ich pobierania.  

§   2.   Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze (dalej „Usługi”), przyznawane są przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Wojkowicach z   urzędu lub na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby.  

§   3.   1.   Odpłatność za Usługi ustala się w   zależności od posiadanego dochodu na osobę:  

 

Dochód osoby lub osoby w   rodzinie ustalony zgodnie z   art. 8   ust. 3-13 ustawy z   dnia 12 marca 2004r. o   pomocy społecznej w   % w   stosunku do kryterium dochodowego określonego w   art. 8   ust. 1   tej ustawy  

Wysokość odpłatności w   % ustalona od ceny usługi dla  

osób samotnych  

osób w   rodzinie  

do 100%  

nieodpłatnie  

nieodpłatnie  

od 100% do 150%  

20  

30  

od 151% do 200%  

40  

60  

powyżej 200%  

100  

100  

2.   Opłaty za Usługi należy uiszczać w   terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym świadczono Usługi w   wysokości stanowiącej iloczyn liczby godzin świadczonych Usług i   stawki, której mowa w   ust. 2   powyżej, z   uwzględnieniem wskaźników procentowych wskazanych w   ust. 1   powyżej.  

3.   Opłaty za Usługi wnoszone są bezpośrednio do kasy Urzędu Miasta Wojkowice, a   kwota do uiszczenia której zobowiązany jest Świadczeniobiorca wpłacana jest na rachunek bankowy agencji opiekuńczej.  

§   4.   Osoba zainteresowana może, na jej wniosek lub z   urzędu, być częściowo lub całkowicie zwolniona z   ponoszenia odpłatności na czas określony, w   przypadku:  

1)   korzystania z   co najmniej dwóch rodzajów usług,  

2)   konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w   domu pomocy społecznej lub w   ośrodku wsparcia i   wszelkiego typu placówkach opiekuńczo - wychowawczych i   leczniczo-rehabilitacyjnych,  

3)   konieczności ponoszenia znacznych wydatków z   powodu długotrwałej choroby wymagającej zakupu le-ków lub sprzętu rehabilitacyjnego,  

4)   gdy co najmniej dwie osoby w   rodzinie wymagają udzielenia pomocy w   formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, w   tym jedna jest przewlekle chora,  

5)   gdy zachodzą szczególne okoliczności wynikające z   długotrwałej choroby, bezrobocia, niepełnospraw-ności, śmierci członka rodziny, strat materialnych powstałych w   wyniku zdarzeń losowych lub klęski.  

§   5.   Uchyla się uchwałę Nr XXXVIII/322/2013 z   dnia 29 kwietnia 2013 roku w   sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze w   miejscu zamieszkania.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wojkowice.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


mgr   Jerzy   Podleżyński

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ecovis System Rewident Sp. z o.o.

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. to niezawodny partner dostarczający kompleksowe rozwiązania z zakresu audytu, księgowości, doradztwa podatkowego oraz kadr i płac. Firma istnieje na polskim rynku od 1995 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »