| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/340/2013 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 24 czerwca 2013r.

w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2013 r., poz. 594), oraz art. 50 ust. 6   ustawy z   dnia 12 marca 2004 roku o   pomocy społecznej (Dz. U. z   2013 r., poz. 182 z   późn. zm.), z   §1 ust. A   i ust. B Rozporządzenia Rady Ministrów z   dnia 17 lipca 2012 roku ( Dz.U. z   2012 roku, poz.823 z   dnia 17 lipca 2012) na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Wojkowicach  

Rada Miasta Wojkowice uchwala:  

§   1.   Określa się szczegółowe warunki przyznawania i   ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i   specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryby ich pobierania.  

§   2.   Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze (dalej „Usługi”), przyznawane są przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Wojkowicach z   urzędu lub na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby.  

§   3.   1.   Odpłatność za Usługi ustala się w   zależności od posiadanego dochodu na osobę:  

 

Dochód osoby lub osoby w   rodzinie ustalony zgodnie z   art. 8   ust. 3-13 ustawy z   dnia 12 marca 2004r. o   pomocy społecznej w   % w   stosunku do kryterium dochodowego określonego w   art. 8   ust. 1   tej ustawy  

Wysokość odpłatności w   % ustalona od ceny usługi dla  

osób samotnych  

osób w   rodzinie  

do 100%  

nieodpłatnie  

nieodpłatnie  

od 100% do 150%  

20  

30  

od 151% do 200%  

40  

60  

powyżej 200%  

100  

100  

2.   Opłaty za Usługi należy uiszczać w   terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym świadczono Usługi w   wysokości stanowiącej iloczyn liczby godzin świadczonych Usług i   stawki, której mowa w   ust. 2   powyżej, z   uwzględnieniem wskaźników procentowych wskazanych w   ust. 1   powyżej.  

3.   Opłaty za Usługi wnoszone są bezpośrednio do kasy Urzędu Miasta Wojkowice, a   kwota do uiszczenia której zobowiązany jest Świadczeniobiorca wpłacana jest na rachunek bankowy agencji opiekuńczej.  

§   4.   Osoba zainteresowana może, na jej wniosek lub z   urzędu, być częściowo lub całkowicie zwolniona z   ponoszenia odpłatności na czas określony, w   przypadku:  

1)   korzystania z   co najmniej dwóch rodzajów usług,  

2)   konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w   domu pomocy społecznej lub w   ośrodku wsparcia i   wszelkiego typu placówkach opiekuńczo - wychowawczych i   leczniczo-rehabilitacyjnych,  

3)   konieczności ponoszenia znacznych wydatków z   powodu długotrwałej choroby wymagającej zakupu le-ków lub sprzętu rehabilitacyjnego,  

4)   gdy co najmniej dwie osoby w   rodzinie wymagają udzielenia pomocy w   formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, w   tym jedna jest przewlekle chora,  

5)   gdy zachodzą szczególne okoliczności wynikające z   długotrwałej choroby, bezrobocia, niepełnospraw-ności, śmierci członka rodziny, strat materialnych powstałych w   wyniku zdarzeń losowych lub klęski.  

§   5.   Uchyla się uchwałę Nr XXXVIII/322/2013 z   dnia 29 kwietnia 2013 roku w   sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze w   miejscu zamieszkania.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wojkowice.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


mgr   Jerzy   Podleżyński

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Kornat

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »