| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/341/2013 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 24 czerwca 2013r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wojkowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z   2013 r. Poz. 594) oraz art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996r. otrzymaniu czystości i   porządku w   gminach ( t.j. Dz.U. z   2012r., poz. 391, z   późn. zmianami)  

Rada Miasta Wojkowice uchwala  

§   1.   Określa się szczegółowy sposób i   zakres świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wojkowice i   zagospodarowania tych odpadów, w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   2.   Ustala się, że w   zamian za uiszczoną opłatę przez właściciela nieruchomości zamieszkałej, za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  

1.   będą odbierane wszystkie zmieszane odpady komunalne i   odpady komunalne zbierane selektywnie,  

2.   świadczona będzie usługa polegająca na wyposażeniu nieruchomości w   pojemniki i   worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymaniu pojemników w   należytym stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym.  

§   3.   Przyjmuje się, że ilość zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w   postaci papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w   tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, uzależniona jest od rodzaju zabudowy oraz liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i   wyraża się w   pojemności pojemników lub worków przyporządkowanych poszczególnym właścicielom nieruchomości oraz w   częstotliwości odbioru odpadów w   ciągu miesiąca - średnio ilość ta wynosi:  

1.   W zabudowie jednorodzinnej:  

1.   1. na terenie nieruchomości zamieszkałej przez 1-3 osoby:  

a)   zmieszane odpady komunalne - jeden pojemnik o   pojemności 80l – 120l, odbierany minimum 2   razy w   miesiącu; przy czym, w   przypadku nieruchomości zamieszkałej przez jedną osobę dopuszcza się odbieranie pojemnika jeden raz w   miesiącu,  

b)   frakcje odpadów zbieranych selektywnie, w   postaci szkła i   papieru, w   tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji - po jednym worku o   pojemności 120l z   folii LDPE (PE-HD) - odbierane jeden raz w   miesiącu,  

c)   frakcja odpadów zbieranych selektywnie, w   postaci tworzyw sztucznych – po dwa worki o   pojemności 120l z   folii LDPE (PE-HD) – odbierane jeden raz w   miesiącu,  

d)   frakcja odpadów zbieranych selektywnie, w   postaci metalu - jeden worek o   pojemności 120l z   folii LDPE (PE-HD) - odbierany jeden raz na kwartał,  

e)   frakcja odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, zbieranych selektywnie, w   postaci odpadów zielonych – po dwa worki 120l z   folii LDPE (PE-HD), odbierane dwa razy w   miesiącu, w   okresie od 15 marca do 15 listopada.  

1.   2. z   nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej trzech osób:  

a)   dodatkowo jeden pojemnik o   pojemności 80l - 120l na każde kolejne 1   - 3   osoby, lub pojemnik o   większej pojemności dostosowanej do ilości osób zamieszkujących nieruchomość przy uwzględnieniu objętości odpadów wytwarzanych przez jednego mieszkańca – 80l na miesiąc, albo odpowiednie zwiększenie częstotliwości opróżniania pojemnika.  

b)   dodatkowo jeden worek 120l na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w   sposób selektywny na każde kolejne 1   -3 osoby.  

2.   W zabudowie wielorodzinnej:  

2.   1. z   nieruchomości zamieszkałej do 20 osób:  

a)   zmieszane odpady komunalne - jeden pojemnik o   pojemności 1100l, odbierany jeden raz w   tygodniu, w   przypadku nieruchomości zamieszkałej do 10 osób, dopuszcza się odbiór odpadów na zasadach określonych w   pkt 1.1 a) powyżej,  

b)   frakcje odpadów zbieranych selektywnie, w   postaci szkła i   papieru w   tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji – po jednym pojemniku o   pojemności 550-750l, odbieranym co miesiąc lub po jednym pojemniku o   pojemności 1100 – 1500l, odbieranym, co 2   miesiące, a   w przypadku nieruchomości zamieszkałej do 10 osób, dopuszcza się odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, na zasadach określonych w   pkt 1.1 b) powyżej,  

c)   frakcja odpadów zbieranych selektywnie, w   postaci tworzyw sztucznych - po jednym pojemniku o   pojemności o   pojemności 1100 – 1500l, odbieranym, co miesiąc, w   przypadku nieruchomości zamieszkałej do 10 osób, dopuszcza się odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, na zasadach określonych w   pkt 1.1 c) powyżej,  

d)   frakcja odpadów zbieranych selektywnie, w   postaci metalu – jeden pojemnik o   pojemności 550-750l, odbierany raz na kwartał, lub jeden pojemnik o   pojemności 1100 – 1500l, odbierany jeden co pół roku, w   przypadku nieruchomości zamieszkałej do 10 osób, dopuszcza się odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, na zasadach określonych w   pkt 1.1 d) powyżej,  

e)   frakcja odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zbieranych selektywnie, w   postaci odpadów zielonych - worki foliowe o   pojemności 120l w   ilości zależnej od potrzeb, odbierane w   terminie 48 godz. od zgłoszenia przedsiębiorcy, w   okresie od 15 marca do 15 listopada.  

2.   2. z   nieruchomości zamieszkałej od 21 do 40 osób:  

a)   zmieszane odpady komunalne - jeden pojemnik o   pojemności 1100l, odbierany dwa razy w   tygodniu,  

b)   frakcje odpadów zbieranych selektywnie, w   postaci szkła i   papieru, w   tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji - po jednym pojemniku o   pojemności o   pojemności 1100 – 1500l, odbierane, jeden raz w   miesiącu,  

c)   frakcja odpadów zbieranych selektywnie, w   postaci tworzyw sztucznych - po jednym pojemniku o   pojemności o   pojemności 1100 – 1500l, odbierane, co dwa tygodnie;  

d)   frakcja odpadów zbieranych selektywnie, w   postaci metalu – jeden pojemnik o   pojemności 1100 – 1500l, odbierany jeden raz na kwartał,  

e)   frakcja odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, zbieranych selektywnie, w   postaci odpadów zielonych - worki foliowe o   pojemności 120l w   ilości zależnej od potrzeb, odbierane w   terminie 48 godz. od zgłoszenia przedsiębiorcy, w   okresie od 15 marca do 15 listopada.  

2.   3. z   nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej 40 osób:  

a)   dodatkowo jeden pojemnik o   pojemności 1100l na każde kolejne od 1   do 20 osób lub odpowiednie zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów.  

b)   zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów zbieranych selektywnie w   zależności od potrzeb.  

§   4.   Odpady komunalne wielkogabarytowe, zużyte opony i   odpady w   postaci zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego, odbierane są akcyjnie trzy razy w   roku z   terenu nieruchomości o   zabudowie jedno i   wielorodzinnej.  

§   5.   Odpady komunalne niebezpieczne w   postaci chemikaliów, w   tym farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych, akumulatory, odpady komunalne w   postaci zużytego drobnego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego, w   tym wszelkiego rodzaju lamp żarowych, halogenowych, świetlówek, innego sprzętu będącego na wyposażeniu gospodarstwa domowego, odbierane są akcyjnie trzy razy w   roku z   terenu nieruchomości o   zabudowie jedno i   wielorodzinnej, w   workach o   pojemności 120l.  

§   6.   1.   Odpady budowlano-remontowe i   rozbiórkowe odbierane są na zgłoszenie, po załadunku do dostarczonego pojemnika.  

2.   Dopuszcza się możliwość odebrania wraz z   załadunkiem, na zgłoszenie, odpadów, o   których mowa w   pkt 1   powyżej, zgromadzonych na terenie nieruchomości w   odpowiednio zabezpieczonym miejscu.  

3.   W ramach zryczałtowanej opłaty odebrane zostaną wyłącznie te odpady, budowlano remontowe i   rozbiórkowe, które powstały z   prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty, w   ilości nie przekraczającej w   ciągu roku 2   m3/gospodarstwo.  

§   7.   1.   Do punktów selektywnego zbierania odpadów, usytuowanych w   miejscach ogólnie dostępnych dla mieszkańców, właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają odpady komunalne, zbierane przez nich selektywnie, w   postaci:  

-   przeterminowanych leków,  

-   zużytych baterii i   akumulatorów małogabarytowych,  

-   opakowań wielomateriałowych.  

2.   Transport odpadów do punktów selektywnego zbierania Właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i   na swój koszt.  

3.   Lokalizacja punktów selektywnego zbierania oraz godziny, w   których można dostarczać do nich odpady, wymienione w   pkt 1, podane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Wojkowice - www.wojkowice.pl  

§   8.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wojkowice.  

§   9.   Traci moc uchwała Rady Miasta Wojkowice Nr XXXII/287/2012 z   dnia 18 grudnia 2012r. oraz uchwała Rady Miasta Wojkowice Nr XXXVII/316/2013 z   dnia 25 marca 2012r.  

§   10.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie z   dniem 1   lipca 2013r.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


mgr   Jerzy   Podleżyński

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Krucka-Atak

Samodzielny specjalista ds. kadr z wieloletnim doświadczeniem, pasjonatka prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »