| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/190/13 Rady Gminy Kruszyna

z dnia 4 lipca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6r ust. 3   w związku z   art. 5   ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012 r. poz. 391 z   późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego (t. j. Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.) Rada Gminy Kruszyna uchwala, co następuje:  

§   1.   W Uchwale Nr XXVI/155/2013 Rady Gminy Kruszyna z   dnia 15 marca 2013 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobi i   zakresu świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów § 4   otrzymuje brzmienie:  

„§ 4. 1.  

Odpady komunalne zmieszane odbierane są z   nieruchomości w   pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, zgodnie z   opublikowanym przez gminę harmonogramem raz na miesiąc 2. Selektywnie zebrane odpady z   papieru, metalu oraz odpady z   tworzywa sztucznego i   opakowania wielomateriałowe gromadzone łącznie w   odpowiednim pojemniku do selektywnej zbiórki odbierane są z   nieruchomości raz na miesiąc. 3. Selektywnie zebrane odpady obejmujące szkło gromadzone są w   pojemnikach przeznaczonych na szkło i   odbierane są z   nieruchomości raz na dwa miesiące. 4..Odpady ulegające biodegradacji gromadzone w   pojemnikach do gromadzenia bioodpadów odbierane są z   nieruchomości zamieszkałych raz na miesiąc. 5. Termin odbioru odpadów komunalnych, o   których mowa w   ust. 1-4, gmina podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kruszyna oraz w   lokalnej gazecie. 6. Odpady wielkogabarytowe odbierane są z   nieruchomości co najmniej raz w   roku. Szczegółową informację o   terminach zbiórki gmina podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kruszyna oraz w   lokalnej gazecie.”  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kruszyna.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Henryk   Kowalski

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Cymcyk

Menedżer Komunikacji Inwestycyjnej ING TFI S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »