| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/190/13 Rady Gminy Kruszyna

z dnia 4 lipca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6r ust. 3   w związku z   art. 5   ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012 r. poz. 391 z   późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego (t. j. Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.) Rada Gminy Kruszyna uchwala, co następuje:  

§   1.   W Uchwale Nr XXVI/155/2013 Rady Gminy Kruszyna z   dnia 15 marca 2013 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobi i   zakresu świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów § 4   otrzymuje brzmienie:  

„§ 4. 1.  

Odpady komunalne zmieszane odbierane są z   nieruchomości w   pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, zgodnie z   opublikowanym przez gminę harmonogramem raz na miesiąc 2. Selektywnie zebrane odpady z   papieru, metalu oraz odpady z   tworzywa sztucznego i   opakowania wielomateriałowe gromadzone łącznie w   odpowiednim pojemniku do selektywnej zbiórki odbierane są z   nieruchomości raz na miesiąc. 3. Selektywnie zebrane odpady obejmujące szkło gromadzone są w   pojemnikach przeznaczonych na szkło i   odbierane są z   nieruchomości raz na dwa miesiące. 4..Odpady ulegające biodegradacji gromadzone w   pojemnikach do gromadzenia bioodpadów odbierane są z   nieruchomości zamieszkałych raz na miesiąc. 5. Termin odbioru odpadów komunalnych, o   których mowa w   ust. 1-4, gmina podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kruszyna oraz w   lokalnej gazecie. 6. Odpady wielkogabarytowe odbierane są z   nieruchomości co najmniej raz w   roku. Szczegółową informację o   terminach zbiórki gmina podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kruszyna oraz w   lokalnej gazecie.”  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kruszyna.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Henryk   Kowalski

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »