| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.109.2013 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 2 lipca 2013r.

w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród, rodzajów wyróżnień i nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w współzawodnictwie sportowym

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 31 i art. 35 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.)

NA WNIOSEK PREZYDENTA MIASTA
RADA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
uchwala:

§ 1. 1. Ustanawia się warunki i tryb przyznawania wyróżnień i nagród, rodzajów wyróżnień i nagród za wysokie wyniki sportowe w współzawodnictwie sportowym.

2. Warunki i tryb przyznawania oraz rodzaje wyróżnień i nagród określa Regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wyróżnienia i nagrody przyznaje Prezydent Miasta Ruda Śląska.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody określa uchwała budżetowa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr PR.0007.109.2013
Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 2 lipca 2013 r.

Regulamin przyznawania wyróżnień i nagród za wysokie wyniki sportowe.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. 1. Wyróżnienia i nagrody są wyrazem uznania dla:

1) zawodników za prezentowany przez nich poziom i wysokie określone Regulaminem wyniki sportowe
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,

2) trenerów, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

2. Nagrody mogą być przyznawane w formie pieniężnej lub rzeczowej.

3. Nagrody i wyróżnienia są przyznawane na pisemny wniosek zawodnika, trenera, klubu sportowego (stowarzyszenia).

4. Wzór wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia określi Prezydent Miasta zarządzeniem.

§ 2. 1. Ustala się następujące nagrody i wyróżnienia przyznawane z urzędu lub w oparciu o składane wnioski:

1) doroczne nagrody za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w uznaniu całokształtu działalności sportowej,

2) nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe w dyscyplinach zespołowych i indywidualnych,

3) wyróżnienia w postaci np: nagród rzeczowych, statuetek, pucharów, medali, dyplomów i listów gratulacyjnych za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

2. Nagrody i wyróżnienia o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 3 mają charakter uznaniowy
i przyznaje je Prezydent Miasta Ruda Śląska po zaopiniowaniu przez Komisję Rady Miasta ds. sportu.

§ 3. 1. Złożenie wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 3, nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody, mimo spełnienia przez zawodnika, trenera lub inną osobę wyróżniającą się osiągnięciami w działalności sportowej kryteriów warunkujących otrzymanie nagrody.

2. Łączna wartość nagród przyznanych w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na ten cel w budżecie miasta Ruda Śląska.

3. Wykaz nagrodzonych zawodników, trenerów lub innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej podlega ogłoszeniu na stronie internetowej miasta Ruda Śląska.

§ 4. 1. Postanowienia Regulaminu nie stwarzają po stronie zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej roszczeń o przyznanie i wypłatę nagrody, bądź wyróżnienia.

2. Prezydent miasta Ruda Śląska może odstąpić od rozpoznania wniosków o przyznanie nagrody
w całości lub części, podając pisemnie przyczynę odstąpienia.

3. Od rozstrzygnięcia w sprawie przyznania lub nie przyznania nagrody lub wyróżnienia odwołanie nie przysługuje.

Rozdział 2.
Tryb i zasady przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe.

§ 5. 1. Nagrody mogą uzyskać zawodnicy mieszkańcy Rudy Śląskiej, którzy uzyskali wysokie wyniki w dyscyplinach sportowych objętych programem igrzysk olimpijskich i paraolimpiady, trenerzy których zawodnicy osiągnęli wysoki wynik sportowy, działacze sportowi wyróżniający się w działalności na rzecz środowisk sportowych.

2. Zawodnicy mieszkańcy Rudy Śląskiej, którzy uzyskali wysokie wyniki sportowe w innych dyscyplinach niż te, o których jest mowa w ust. 1 mogą również uzyskać  nagrody. Przyznanie nagrody w tym przypadku uzależnione jest od wyniku sportowego, popularności dyscypliny i znaczenia danego sportu dla miasta Ruda Śląska oraz stopnia rywalizacji w poszczególnych zawodach.

§ 6. Wniosek o przyznanie nagrody, musi zawierać następujące informacje:

1) dane osobowe wnioskodawcy,

2) dane osobowe kandydata,

3) informację o osiągnięciu sportowym kandydata, kwalifikującym go do uzyskania nagrody,

4) dokument właściwego związku sportowego potwierdzający uzyskane osiągnięcie zawodnika, za które ma być przyznane nagroda,

5) oświadczenie klubu o przynależności i reprezentowaniu przez zawodnika klubu sportowego.

§ 7. Wnioski o przyznanie nagrody za wysokie wyniki sportowe zawodnikom, trenerom lub osobom wyróżniającym się w działalności sportowej w grach zespołowych należy składać po zakończeniu rozgrywek ligowych lub mistrzostw. W sportach i dyscyplinach indywidualnych – po zakończeniu mistrzostw, w roku ich zakończenia.

§ 8. Wnioski o przyznanie nagród składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Ruda Śląska.

§ 9. W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku o przyznanie nagród, wnioskodawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia wezwania.

§ 10. Wniosek nie będzie rozpatrywany w przypadku:

1) wycofania przez wnioskodawcę,

2) śmierci osoby, której wniosek dotyczy,

3) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie.

§ 11. W danym roku kalendarzowym zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę Prezydenta Miasta Ruda Śląska za najwyższe osiągnięcie sportowe.

§ 12. Ustala się następujące kryteria, których spełnienie jest warunkiem ubiegania się zawodnika o przyznanie nagród:

1) w dyscyplinach olimpijskich i paraolimpiadzie maksymalna liczba zawodników w zespole w danej dyscyplinie, która może uzyskać nagrody sportowe, uzależniona jest od maksymalnej liczby zawodników ujętych w protokole meczowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami danego związku sportowego,

2) w przypadku innych dyscyplin ilość zawodników oraz wysokość nagród uzależnione będzie od specyfiki dyscypliny i znaczenia danego sportu dla miasta Ruda Śląska.

§ 13. 1. Nagroda dla zawodnika, który uczestniczy we współzawodnictwie w konkurencji sportowej objętej programem igrzysk olimpijskich przyznaje się na podstawie uzyskanego wyniku sportowego:

1) w kategorii seniorów:

a) 1 miejsce w mistrzostwach Polski – nagroda o wysokości 2 000 zł.

b) 2 miejsce w mistrzostwach Polski – nagroda o wysokości 1 600 zł.

c) 3 miejsce w mistrzostwach Polski – nagroda o wysokości 1 200 zł.

2) w kategorii młodzieżowców lub juniorów:

a) 1 miejsce w mistrzostwach Polski – nagroda o wysokości 1 000 zł.

b) 2 miejsce w mistrzostwach Polski – nagroda o wysokości 800 zł.

c) 3 miejsce w mistrzostwach Polski – nagroda o wysokości 600 zł.

3) w kategoriach junior młodszy (kadet):

a) 1 miejsce w mistrzostwach rangi Mistrzostw Polski – nagroda o wysokości 400 zł.

b) 2 miejsce w mistrzostwach rangi Mistrzostw Polski – nagroda o wysokości 300 zł.

c) 3 miejsce w mistrzostwach rangi Mistrzostw Polski – nagroda o wysokości 200 zł.

2. Jeżeli zawodnik wystąpił w składzie reprezentacji Polski w niżej wymienionych zawodach, to  nagroda:

1) na Igrzyskach Olimpijskich – może zostać przyznana w wysokości do 4 000 zł.,

2) na Mistrzostwach Świata:

a) w kategorii seniorów i zajął miejsce od 1 do 8 – może zostać przyznana w wysokości:

- 1 miejsce 4 000 zł.

- 2 miejsce 3 500 zł.

- 3 miejsce 3 000 zł.

- 4 miejsce 2 500 zł.

- 5 do 8 miejsce 2 000 zł.

b) w kategorii młodzieżowiec, junior i zajął miejsce o 1 do 8 – może zostać przyznana w wysokości:

- 1 miejsce 2 000 zł.

- 2 miejsce 1 800 zł.

- 3 miejsce 1 600 zł.

- 4 miejsce 1 400 zł.

- 5 do 8 miejsce 1 200 zł.

c) w kategorii junior młodszy (kadet) i zajął miejsce od 1 do 8 – może zostać przyznana nagroda w wysokości:

- 1 miejsce 1 000 zł.

- 2 miejsce 800 zł.

- 3 miejsce 700 zł.

- 4 miejsce 600 zł.

- 5 do 8 miejsce 500 zł.

3) na Mistrzostwach Europy:

a) w kategorii seniorów i zajął miejsce od 1 do 4 – może zostać przyznana w wysokości:

- 1 miejsce 3 000 zł.

- 2 miejsce 2 500 zł.

- 3 miejsce 2 000 zł.

- 4 miejsce 1 500 zł.

b) w kategorii młodzieżowiec, junior i zajął miejsce o 1 do 4 – może zostać przyznana w wysokości:

- 1 miejsce 1 400 zł.

- 2 miejsce 1 300 zł.

- 3 miejsce 1 200 zł.

- 4 miejsce 1 100 zł.


c) w kategorii junior młodszy (kadet) i zajął miejsce od 1 do 4 – może zostać przyznana nagroda w wysokości:

- 1 miejsce 800 zł.

- 2 miejsce 700 zł.

- 3 miejsce 600 zł.

- 4 miejsce 500 zł.

3. Nagroda dla trenera zasłużonego w osiągnięciu przez podopiecznych zawodników wysokiego wyniku sportowego może zostać przyznana raz w roku w wysokości nagrody przyznanej zawodnikowi za najwyższe osiągnięcie sportowe w trybie określonym jak dla zawodników.

4. Nagrody dla działaczy sportowych w związku z osiąganiem przez zawodników klubu wysokich wyników sportowych może zostać przyznana raz w roku w formie wyróżnienia określonego w § 2 ust. 1, pkt 3).

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Foryś Wojciechowski Spółka komandytowa

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »