| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.109.2013 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 2 lipca 2013r.

w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród, rodzajów wyróżnień i nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w współzawodnictwie sportowym

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 31 i art. 35 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.)

NA WNIOSEK PREZYDENTA MIASTA
RADA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
uchwala:

§ 1. 1. Ustanawia się warunki i tryb przyznawania wyróżnień i nagród, rodzajów wyróżnień i nagród za wysokie wyniki sportowe w współzawodnictwie sportowym.

2. Warunki i tryb przyznawania oraz rodzaje wyróżnień i nagród określa Regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wyróżnienia i nagrody przyznaje Prezydent Miasta Ruda Śląska.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody określa uchwała budżetowa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr PR.0007.109.2013
Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 2 lipca 2013 r.

Regulamin przyznawania wyróżnień i nagród za wysokie wyniki sportowe.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. 1. Wyróżnienia i nagrody są wyrazem uznania dla:

1) zawodników za prezentowany przez nich poziom i wysokie określone Regulaminem wyniki sportowe
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,

2) trenerów, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

2. Nagrody mogą być przyznawane w formie pieniężnej lub rzeczowej.

3. Nagrody i wyróżnienia są przyznawane na pisemny wniosek zawodnika, trenera, klubu sportowego (stowarzyszenia).

4. Wzór wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia określi Prezydent Miasta zarządzeniem.

§ 2. 1. Ustala się następujące nagrody i wyróżnienia przyznawane z urzędu lub w oparciu o składane wnioski:

1) doroczne nagrody za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w uznaniu całokształtu działalności sportowej,

2) nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe w dyscyplinach zespołowych i indywidualnych,

3) wyróżnienia w postaci np: nagród rzeczowych, statuetek, pucharów, medali, dyplomów i listów gratulacyjnych za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

2. Nagrody i wyróżnienia o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 3 mają charakter uznaniowy
i przyznaje je Prezydent Miasta Ruda Śląska po zaopiniowaniu przez Komisję Rady Miasta ds. sportu.

§ 3. 1. Złożenie wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 3, nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody, mimo spełnienia przez zawodnika, trenera lub inną osobę wyróżniającą się osiągnięciami w działalności sportowej kryteriów warunkujących otrzymanie nagrody.

2. Łączna wartość nagród przyznanych w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na ten cel w budżecie miasta Ruda Śląska.

3. Wykaz nagrodzonych zawodników, trenerów lub innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej podlega ogłoszeniu na stronie internetowej miasta Ruda Śląska.

§ 4. 1. Postanowienia Regulaminu nie stwarzają po stronie zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej roszczeń o przyznanie i wypłatę nagrody, bądź wyróżnienia.

2. Prezydent miasta Ruda Śląska może odstąpić od rozpoznania wniosków o przyznanie nagrody
w całości lub części, podając pisemnie przyczynę odstąpienia.

3. Od rozstrzygnięcia w sprawie przyznania lub nie przyznania nagrody lub wyróżnienia odwołanie nie przysługuje.

Rozdział 2.
Tryb i zasady przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe.

§ 5. 1. Nagrody mogą uzyskać zawodnicy mieszkańcy Rudy Śląskiej, którzy uzyskali wysokie wyniki w dyscyplinach sportowych objętych programem igrzysk olimpijskich i paraolimpiady, trenerzy których zawodnicy osiągnęli wysoki wynik sportowy, działacze sportowi wyróżniający się w działalności na rzecz środowisk sportowych.

2. Zawodnicy mieszkańcy Rudy Śląskiej, którzy uzyskali wysokie wyniki sportowe w innych dyscyplinach niż te, o których jest mowa w ust. 1 mogą również uzyskać  nagrody. Przyznanie nagrody w tym przypadku uzależnione jest od wyniku sportowego, popularności dyscypliny i znaczenia danego sportu dla miasta Ruda Śląska oraz stopnia rywalizacji w poszczególnych zawodach.

§ 6. Wniosek o przyznanie nagrody, musi zawierać następujące informacje:

1) dane osobowe wnioskodawcy,

2) dane osobowe kandydata,

3) informację o osiągnięciu sportowym kandydata, kwalifikującym go do uzyskania nagrody,

4) dokument właściwego związku sportowego potwierdzający uzyskane osiągnięcie zawodnika, za które ma być przyznane nagroda,

5) oświadczenie klubu o przynależności i reprezentowaniu przez zawodnika klubu sportowego.

§ 7. Wnioski o przyznanie nagrody za wysokie wyniki sportowe zawodnikom, trenerom lub osobom wyróżniającym się w działalności sportowej w grach zespołowych należy składać po zakończeniu rozgrywek ligowych lub mistrzostw. W sportach i dyscyplinach indywidualnych – po zakończeniu mistrzostw, w roku ich zakończenia.

§ 8. Wnioski o przyznanie nagród składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Ruda Śląska.

§ 9. W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku o przyznanie nagród, wnioskodawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia wezwania.

§ 10. Wniosek nie będzie rozpatrywany w przypadku:

1) wycofania przez wnioskodawcę,

2) śmierci osoby, której wniosek dotyczy,

3) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie.

§ 11. W danym roku kalendarzowym zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę Prezydenta Miasta Ruda Śląska za najwyższe osiągnięcie sportowe.

§ 12. Ustala się następujące kryteria, których spełnienie jest warunkiem ubiegania się zawodnika o przyznanie nagród:

1) w dyscyplinach olimpijskich i paraolimpiadzie maksymalna liczba zawodników w zespole w danej dyscyplinie, która może uzyskać nagrody sportowe, uzależniona jest od maksymalnej liczby zawodników ujętych w protokole meczowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami danego związku sportowego,

2) w przypadku innych dyscyplin ilość zawodników oraz wysokość nagród uzależnione będzie od specyfiki dyscypliny i znaczenia danego sportu dla miasta Ruda Śląska.

§ 13. 1. Nagroda dla zawodnika, który uczestniczy we współzawodnictwie w konkurencji sportowej objętej programem igrzysk olimpijskich przyznaje się na podstawie uzyskanego wyniku sportowego:

1) w kategorii seniorów:

a) 1 miejsce w mistrzostwach Polski – nagroda o wysokości 2 000 zł.

b) 2 miejsce w mistrzostwach Polski – nagroda o wysokości 1 600 zł.

c) 3 miejsce w mistrzostwach Polski – nagroda o wysokości 1 200 zł.

2) w kategorii młodzieżowców lub juniorów:

a) 1 miejsce w mistrzostwach Polski – nagroda o wysokości 1 000 zł.

b) 2 miejsce w mistrzostwach Polski – nagroda o wysokości 800 zł.

c) 3 miejsce w mistrzostwach Polski – nagroda o wysokości 600 zł.

3) w kategoriach junior młodszy (kadet):

a) 1 miejsce w mistrzostwach rangi Mistrzostw Polski – nagroda o wysokości 400 zł.

b) 2 miejsce w mistrzostwach rangi Mistrzostw Polski – nagroda o wysokości 300 zł.

c) 3 miejsce w mistrzostwach rangi Mistrzostw Polski – nagroda o wysokości 200 zł.

2. Jeżeli zawodnik wystąpił w składzie reprezentacji Polski w niżej wymienionych zawodach, to  nagroda:

1) na Igrzyskach Olimpijskich – może zostać przyznana w wysokości do 4 000 zł.,

2) na Mistrzostwach Świata:

a) w kategorii seniorów i zajął miejsce od 1 do 8 – może zostać przyznana w wysokości:

- 1 miejsce 4 000 zł.

- 2 miejsce 3 500 zł.

- 3 miejsce 3 000 zł.

- 4 miejsce 2 500 zł.

- 5 do 8 miejsce 2 000 zł.

b) w kategorii młodzieżowiec, junior i zajął miejsce o 1 do 8 – może zostać przyznana w wysokości:

- 1 miejsce 2 000 zł.

- 2 miejsce 1 800 zł.

- 3 miejsce 1 600 zł.

- 4 miejsce 1 400 zł.

- 5 do 8 miejsce 1 200 zł.

c) w kategorii junior młodszy (kadet) i zajął miejsce od 1 do 8 – może zostać przyznana nagroda w wysokości:

- 1 miejsce 1 000 zł.

- 2 miejsce 800 zł.

- 3 miejsce 700 zł.

- 4 miejsce 600 zł.

- 5 do 8 miejsce 500 zł.

3) na Mistrzostwach Europy:

a) w kategorii seniorów i zajął miejsce od 1 do 4 – może zostać przyznana w wysokości:

- 1 miejsce 3 000 zł.

- 2 miejsce 2 500 zł.

- 3 miejsce 2 000 zł.

- 4 miejsce 1 500 zł.

b) w kategorii młodzieżowiec, junior i zajął miejsce o 1 do 4 – może zostać przyznana w wysokości:

- 1 miejsce 1 400 zł.

- 2 miejsce 1 300 zł.

- 3 miejsce 1 200 zł.

- 4 miejsce 1 100 zł.


c) w kategorii junior młodszy (kadet) i zajął miejsce od 1 do 4 – może zostać przyznana nagroda w wysokości:

- 1 miejsce 800 zł.

- 2 miejsce 700 zł.

- 3 miejsce 600 zł.

- 4 miejsce 500 zł.

3. Nagroda dla trenera zasłużonego w osiągnięciu przez podopiecznych zawodników wysokiego wyniku sportowego może zostać przyznana raz w roku w wysokości nagrody przyznanej zawodnikowi za najwyższe osiągnięcie sportowe w trybie określonym jak dla zawodników.

4. Nagrody dla działaczy sportowych w związku z osiąganiem przez zawodników klubu wysokich wyników sportowych może zostać przyznana raz w roku w formie wyróżnienia określonego w § 2 ust. 1, pkt 3).

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EFT International

EFT International zajmuje się pomaganiem firmom w osiągnięciu sukcesu na zagranicznych rynkach, głównie w Wielkiej Brytanii i Indiach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »