| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/410/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 28 czerwca 2013r.

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Świętochłowice

Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( j. t. Dz. U. 2004 Nr 256, poz. 2572 ze zm.) w związku z art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1. art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. 2013, poz. 594) Rada Miejska w Świętochłowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Świętochłowice, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXII/249/2005 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Świętochłowic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 roku.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Świętochłowicach


Gerda Król


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/410/13
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 28 czerwca 2013 r.

Regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Świętochłowice

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Świętochłowice, zwany dalej „Regulaminem” określa sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, formy jego udzielania oraz tryb i sposób udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

§ 2. O stypendium szkolne może ubiegać się uczeń , jeżeli spełnia następujące warunki:

1) miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie jest większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( j. t. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm. ),

2) zamieszkuje na terenie miasta Świętochłowice.

§ 3. Ilekroć w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Świętochłowice jest mowa o:

1) szkole - należy przez to rozumieć szkołę publiczną i niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych, szkołę niepubliczną nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej dla młodzieży i dorosłych, publiczne kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych, niepubliczne kolegium nauczycielskie i nauczycielskie kolegium języków obcych, publiczny i niepubliczny ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, oraz szkołę niepubliczną nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych, a także niepubliczne kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych,

2) uczniu – należy przez to rozumieć odpowiednio ucznia, wychowanka, słuchacza szkoły, o której mowa w pkt 1, do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki lub ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 24 roku życia, zamieszkałego na terenie miasta Świętochłowice,

3) rodzinie – należy przez to rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące,

4) dochodzie na osobę w rodzinie – należy przez to rozumieć dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie,

5) kryterium dochodowe na osobę w rodzinie – kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

6) dochód – sumę wszystkich miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, ustalony na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 – 13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),

7) inne okoliczności – należy przez to rozumieć okoliczności, o których mowa w art. 90 d ust.1 ustawy w szczególności bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność , brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm , narkomania,

8) zdarzenie losowe -należy przez to zrozumieć nagłe, nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia ( nawet przy zachowaniu należytej staranności o swoje sprawy) okoliczności losowe, które mają wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej rodziny,

9) podmiot uprawniony do składania wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – należy przez to rozumieć podmiot , o którym mowa w art. 90 n ust.2 i 3 ustawy.

10) ośrodek - należy przez to rozumieć publiczne i nie publiczne ośrodki, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), umożliwiające dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego.

Rozdział 2.
SPOSÓB USTALENIA WYSOKOŚCI STYPENDIUM SZKOLNEGO

§ 4. 1. Wysokość stypendium szkolnego ustala się w następujący sposób:

Dochód na osobę w rodzinie ( w % *)

Miesięczna wysokość stypendium szkolnego (w % **)

0 - 30

80 - 200

powyżej 30 - 60

80 - 140

powyżej 60 - 100

80 - 110

- *- stanowi % kwoty, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) ,

- ** - stanowi % kwoty zasiłku rodzinnego

2. Wysokość stypendium szkolnego podlega zaokrągleniu do pełnych złotych tak, że końcówkę kwoty wynoszącą mniej niż 50 groszy pomija się, natomiast końcówkę kwoty wynoszącą 50 groszy i więcej podwyższa się do pełnych złotych.

3. Jeżeli w rodzinie występuje jedna lub kilka innych okoliczności, miesięczna wysokość stypendium może zostać podwyższona o 10 %.

Rozdział 3.
FORMY UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ

§ 5. 1. Stypendium szkolne może być udzielone uczniowi w formie:

a) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, wycieczek szkolnych, wyjść do kin i teatrów organizowanych przez szkołę,

b) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, pomocy dydaktycznych, instrumentów muzycznych oraz innych uznanych przez dyrektora szkoły za niezbędne w trakcie edukacji szkolnej,

c) świadczenia pieniężnego, w przypadku uznania przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1 i 2, nie jest możliwe albo nie jest celowe.

2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

3. W przypadku przyznania stypendium szkolnego w formie świadczenia pieniężnego wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia oświadczenia o tym, że wypłacona kwota zostanie wydatkowana na cele edukacyjne.

4. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

§ 6. 1. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.), a w przypadku słuchaczy kolegiów - osiemnastokrotności w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

§ 7. Stypendium szkolne przyznane w formie całkowitej lub częściowej refundacji kosztów związanych z pobieraniem nauki może dotyczyć w szczególności:

1) zakupu podręczników, słowników, atlasów, map oraz innych tego typu publikacji na różnych nośnikach, np. CD,

2) zakupu pomocy dydaktycznych oraz przyborów szkolnych związanych z zajęciami szkolnymi,

3) zakupu stroju sportowego, wymaganego w procesie edukacji, tj:

a) bluz sportowych , spodni sportowych , dresów, spodenek sportowych, szortów sportowych, koszulek sportowych , podkoszulków sportowych, getrów, kąpielówek , kostiumu pływackiego , czepka na basen, okularów pływackich,

b) obuwia sportowego : tenisówek, halówek, trampek, klapek na basen,

4) zakupu innych artykułów niezbędnych do nauki w szkołach, kolegiach i ośrodkach , w tym również artykułów potrzebnych do nauki zawodu,

5) zakupu okularów korekcyjnych,

6) zakupu sprzętu komputerowego,

7) zakupu biurka szkolnego.

§ 8. Stypendium szkolne przyznane w formie całkowitej lub częściowej refundacji kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole, kolegium, ośrodku w ramach planu nauczania może dotyczyć zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w tym wyrównawczych o charakterze informatycznym, technicznym, przedmiotowym, artystycznym, sportowym lub turystyczno-krajoznawczym organizowanych przez szkoły, kolegia, ośrodki i inne jednostki organizacyjne, które prowadzą statutową działalność w tym zakresie.

§ 9. Stypendium szkolne udzielone uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, przyznane w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów, związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania może dotyczyć kosztów zakwaterowania w internacie, bursie lub stancji, kosztów dojazdów do szkół środkami komunikacji zbiorowej.

Rozdział 4.
TRYB I SPOSÓB PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ

§ 10. 1. Stypendium szkolne przyznaje się na wniosek, złożony przez podmiot uprawniony do składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

2. Wniosek, o którym mowa w ust.1 składa się w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

3. W uzasadnionych przypadkach wniosek, o którym mowa w ust.1 , może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2.

§ 11. 1. Stypendium szkolne przyznaje Prezydent Miasta Świętochłowice w formie decyzji administracyjnej.

2. W decyzji administracyjnej określa się m.in. wysokość stypendium szkolnego ( miesięcznie oraz okres, na który stypendium jest przyznane), jego formy, a także pouczenie o obowiązku poinformowania Prezydenta Miasta Świętochłowice o ustaniu przyczyn stanowiących podstawę przyznania stypendium szkolnego.

§ 12. 1. Stypendium szkolne przyznaje się na okres nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku kolegiów – na okres nie krótszy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

2. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustały przyczyny, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

§ 13. 1. Stypendium szkolne przyznane w formach, o których mowa w § 5 niniejszego regulaminu udziela się poprzez refundację poniesionych kosztów.

2. Refundacji dokonuje się na podstawie przedłożonych faktur vat, rachunków, biletów imiennych, kwitariuszy oraz innych rachunków imiennych, potwierdzających poniesiony wydatek.

3. Refundacja kosztów wyszczególnionych w dokumentach, o których mowa w ust.2, zostanie dokonana, jeżeli spełniają one następujące warunki:

a) dotyczą ucznia, któremu przyznano stypendium w danym roku szkolnym,

b) dotyczą kosztów poniesionych w danym roku szkolnym, na jaki przyznano stypendium,

c) są zgodne z formami określonymi w decyzji, o której mowa w § 11 ust.1 regulaminu,

d) dotyczą kosztów poniesionych na cele edukacyjne, określone w § 5 niniejszego regulaminu.

4. Refundacji, o której mowa w ust.1 dokonuje się do wysokości stypendium szkolnego określonego w decyzji, o której mowa w § 11 ust.1 niniejszego regulaminu.

§ 14. 1. Dokumenty, potwierdzające dokonanie wydatku przedkłada się w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach w terminach :

a) do 15 grudnia – za stypendium szkolne przyznane na okres od września do grudnia danego roku szkolnego,

b) od 15 maja do 30 czerwca - za stypendium szkolne przyznane za okres od stycznia do czerwca danego roku szkolnego.

2. Stypendium szkolne wypłacane będzie na wskazany przez opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia, rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach.

Rozdział 5.
TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA ZASIŁKU SZKOLNEGO

§ 15. 1. Zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek złożony przez podmiot uprawniony do składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

2. W przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny do wniosku należy dołączyć:

a) dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego,

b) informację o pogorszeniu się sytuacji materialnej ucznia, spowodowanej zdarzeniem losowym.

3. Wniosek, o którym mowa w ust.1 składa się w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach.

§ 16. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

2. Zasiłek szkolny przyznaje Prezydent Miasta Świętochłowice w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości określonej decyzją administracyjną.

3. W decyzji administracyjnej określa się m.in. wysokość zasiłku szkolnego i jego formy.

§ 17. 1. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego.

2. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku niezależnie od otrzymywanego stypendium.

3. Zasiłek szkolny wypłacany będzie na wskazany przez opiekuna prawnego lu pełnoletniego ucznia rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach.

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 18. 1. Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium szkolne zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia organu wydającego decyzję o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

2. Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, kolegium w przypadku, gdy dyrektor poweźmie wiadomość o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

§ 19. 1. Uczeń traci prawo do otrzymywania stypendium szkolnego, jeżeli ustały przyczyny, które stanowiły podstawę przyznania stypendium.

2. Kwota stypendium szkolnego nienależnie pobrana podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

3. Kwotę stypendium szkolnego podlegająca zwrotowi oraz termin jej zwrotu ustala organ przyznający stypendium.

4. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza, jeżeli zwrot udzielonego stypendium szkolnego w całości lub w części stanowiłby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłby skutki udzielanej pomocy organ przyznający stypendium może odstąpić od żądania jego zwrotu.

§ 20. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

§ 21. 1. Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego jest dostępny w Wydziale Edukacji oraz na stronie internetowej Miasta Świętochłowicewww.swietochlowice.pl .

2. Wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego jest dostępny w Wydziale Edukacji oraz na stronie internetowej Miasta Świętochłowicewww.swietochlowice.pl .

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »