| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/188/12 Rady Gminy Świnna

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świnna na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit. „i” pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z p.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art.. 239, art. 258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1246 z p.zm.)

Rada Gminy Świnna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 20 368 952,60 zł, w tym;

1) Dochody bieżące – w kwocie 19 939 952,60 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 - w kwocie 104 559,60 zł:

2) Dochody majątkowe – w kwocie 429 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o których mowa w ust. 1 obejmuje :

1) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 137 041,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

2) Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w kwocie 256 349,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1b.

3) Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 46 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1c.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 22 240 870,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące na kwotę 19 701 234,58 zł w tym :

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 15 033 036,10 zł, z tego :

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 130 602,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5 902 434,10 zł.

2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 625 848,00 zł.

3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 848 052,00 zł.

4) Wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 114 298,48 zł.

5) Wydatki na obsługę długu w kwocie 80 000,00 zł.

3. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust.1 obejmuje :

1) Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 137 041,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

2) Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w kwocie 256 349,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2b.

3) Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 272 830,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2c.

4. Wydatki majątkowe na kwotę 2 539 636,36 zł, w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 2 539 636,36 zł, zgodnie z załącznikiem 2d.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 871 918,34 zł pokryty zostanie :

- przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie – 1 000 000,00 zł

- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 871 918,34 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 2 246 418,34 zł i rozchody budżetu w wysokości 374 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 451 400,00 zł :

1) ogólną w wysokości - 220 000,00 zł

2) celową w wysokości - 231 400,00 zł w tym:

- celową oświatową – 178 900,00 zł

- celową, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym – 52 500,00 zł

§ 5. 1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Ustala się plan dochodów wydzielonego rachunku samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 165 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 165 000,00 zł, w tym:

- przeciwdziałanie narkomanii – 2 000,00 zł,

- profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych – 163 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Ustala się wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 142 038,56 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu :

1) 1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 900 000,00 zł,

2) 2) zaciągnięcia kredytu na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 900 000,00 zł.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, w ramach rozdziału za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świnna.

Przewodniczący Rady Gminy Świnna


Kazimierz Dziki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/188/12
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXIII/188/12
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1a.pdf


Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr XXXIII/188/12
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1b.pdf


Załącznik Nr 1c do Uchwały Nr XXXIII/188/12
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1c.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/188/12
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXIII/188/12
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik2a.pdf


Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXXIII/188/12
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik2b.pdf


Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr XXXIII/188/12
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik2c.pdf


Załącznik Nr 2d do Uchwały Nr XXXIII/188/12
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik2d.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/188/12
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/188/12
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/188/12
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/188/12
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/188/12
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/188/12
Rady Gminy Świnna
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BlaBlaCar.pl

– wspólne przejazdy: oszczędności i ekologia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »