| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1/2013 Prezydenta Miasta Chorzów; Prezydenta Miasta Ruda Śląska

z dnia 30 kwietnia 2013r.

w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Chorzów na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego i/lub przedszkola niepublicznego na terenie miasta Chorzowa, a niebędącego mieszkańcem Chorzowa

§ 1. 1. Zgodnie z art.90 ust. 1, i 2b i 2 c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
( t.j. Dz. U. z 2004 r. nr  256, poz 2572 . z późn. zm.), art.46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr.80, poz.526 z 2010 r. z późn. zm.) Miasto Ruda Śląska zobowiązuje się do przekazywania Miastu Chorzów dotacji w wysokości równej kosztom dotacji udzielonej przez Miasto Chorzów na każdego ucznia będącego mieszkańcem Ruda Śląska a uczęszczającego do przedszkola niepublicznego lub do oddziału przedszkolnego, prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Chorzowa.

2. Miasto Ruda Śląskaw okresie obowiązywania niniejszego porozumienia zobowiązuje się do zapewnienia w swoim budżecie środków na realizację postanowień porozumienia w ramach działu 801, rozdziału 80104 Przedszkola w §2310- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 2. 1. Wysokość dotacji udzielanej przez Miasto Chorzów w 2013 r. na każdego ucznia
w Przedszkolu Niepublicznym „Żyrafa i Przyjaciele" wynosi 511,20 zł (słownie: pięćsetjedenaście zł 20/100) i jest równa 75 % ustalonych w budżecie miasta Chorzów wydatków bieżących ponoszonych na ucznia w przedszkolu publicznych.

2. Kwotę dotacji należnej Miastu Chorzów ustala się co miesiąc jako iloczyn liczby uczniów
w danym miesiącu rozliczeniowym i miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia, której wysokość określono w ust.1.  3 .Wysokość miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia uwzględniających zmiany stawek w roku 2013 r. i w kolejnych latach zostanie określona w aneksach do niniejszego porozumienia.

4. Podstawą do ustalenia dotacji, o której mowa w ust.2 należnej dla Miasta Chorzów będzie miesięczna specyfikacja.

§ 3. Miasto Ruda Śląska zobowiązuje się przekazywać miesięczną kwotę dotacji, o której mowa w §2 ust. 2 w ciągu 14 dni od daty otrzymania specyfikacji na rachunek: URZĄD MIASTA CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów ING BANK ŚLĄSKI S.A 18 1050 1214 1000 0023 4669 2557

2. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust.1 zostaną naliczone odsetki
za każdy dzień zwłoki w wysokości określonej jak dla zalęgłości podatkowych.

§ 4. 1. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (Dz U. Nr 157, poz 1240 z późn. zm) przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572
z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony.

3. Porozumienie może być zmienione lub rozwiązane na zasadzie porozumienia stron.

4. Zmiany w Porozumieniu wymagają zachowania formy pisemnej-pod rygorem nieważności.

§ 5. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
na wniosek miasta zlecającego zadanie.

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

§ 7. W przypadkach spornych strony poddają spór właściwemu dla Miasta Chorzów sądowi powszechnemu.

§ 8. Porozumienie sporządzono w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej  ze stron.

MIASTO CHORZÓWZastępca Prezydenta Miasta Chorzów


Wiesław Ciężkowski


Naczelnik Wydziału Edukacji


Sylwia Lukoszek

MIASTO RUDA ŚLĄSKAPrezydent Miasta Ruda Śląska


Grażyna Dziedzic

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kratki.pl Marek Bal

Ekspert w dziedzinie wkładów kominkowych powietrznych, z płaszczem wodnym, pieców wolnostojących, biokominków, kratek kominkowych, obudów oraz elementów potrzebnych do montażu kominków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »