| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Postanowienie nr DKT-712-9/13 Komisarza Wyborczego w Katowicach

z dnia 14 czerwca 2013r.

w sprawie podziału miasta Czeladź na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

              Na podstawie art. 17 § 2 i art. 167 § 3 – ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 zmiany: z 2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 849) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 zmiany: Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 oraz Nr 149, poz. 889), po bezskutecznym upływie terminu, wyznaczonego przez Komisarza Wyborczego w Katowicach Radzie Miejskiej w Czeladzi, na podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta Czeladź na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów, Komisarz Wyborczy w Katowicach

postanawia:

1. dokonać podziału Miasta Czeladź na 21 jednomandatowych okręgów wyborczych.

2. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik nr 1 do niniejszego postanowienia.

3. Wykonanie niniejszego postanowienia powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

4. Przekazać odpis niniejszego postanowienia Radzie Miejskiej w Czeladzi, Burmistrzowi Miasta Czeladź, Wojewodzie Śląskiemu oraz Państwowej Komisji Wyborczej.

5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Czeladź.


Uzasadnienie

              W dniu 25 października 2012 r. Rada Miejska w Czeladzi uchwałą Nr XXXIX/513/2012 w sprawie podziału Miasta Czeladź na okręgi wyborcze, utworzyła 21 okręgów wyborczych. W wyniku przeprowadzonych przez Komisarza Wyborczego w Katowicach czynności w ramach sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego, Komisarz Wyborczy w Katowicach stwierdził, iż podział Miasta Czeladź na okręgi wyborcze,nie jest zgodny z art. 13 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczystanowiącym, iż rada gminy dokona podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy. W dniu 14 listopada 2012 r. postanowieniem DKT-712-13/12, Komisarz Wyborczy w Katowicach wezwał Radę Miejską w Czeladzi do podjęcia uchwały w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, poprzez dokonanie podziału gminy na okręgi wyborcze zgodnie z dyspozycją art. 13 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy, wyznaczając 30 dniowy termin od dnia doręczenia postanowienia na podjęcie uchwały. Rada Miejska w Czeladzi w dniu 29 listopada 2012 r. podjęła uchwałę Nr XL/524/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr  XXXIX/513/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału miasta Czeladź na okręgi wyborcze.

              Wskazana uchwała została zaskarżona przez wyborców w dniu 20 grudnia 2012 r., jednakże pismo nie spełniało wymogów formalnych i nie zostało przyjęte do rozpoznania.
              W dniu 29 stycznia 2013 r. grupa mieszkańców miasta Czeladź wniosła skargę na ustalenia Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie okręgów wyborczych dokonanych uchwałą Nr XXXIX/513/2012 w sprawie podziału Miasta Czeladź na okręgi wyborcze oraz uchwałą Nr XL/524/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr  XXXIX/513/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału miasta Czeladź na okręgi wyborcze. Komisarz Wyborczy w Katowicach postanowieniem Nr DKT-712-5/13 z dnia 1 lutego 2013 r. pozostawił skargę bez rozpoznania z powodu uchybienia terminowi do jej wniesienia. Postanowienie zostało zaskarżone w dniu 13 lutego 2013 r. do Państwowej Komisji Wyborczej. Państwowa Komisja Wyborcza uchwałą z dnia 18 lutego 2013 r. znak: ZPOW-730-20/13 pozostawiła odwołanie bez rozpoznania.

              Komisarz Wyborczy w Katowicach w ramach sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego podjął czynności mające na celu stwierdzenie zgodności z prawem uchwały Nr XXXIX/513/2012 w sprawie podziału Miasta Czeladź na okręgi wyborcze oraz uchwały Nr XL/524/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr  XXXIX/513/2012 w sprawie podziału Miasta Czeladź na okręgi wyborcze. Komisarz Wyborczy w Katowicach w trakcie czynności polegających na ustaleniu zgodności załącznika do przedmiotowej uchwały ze stanem faktycznym, ustalił, że załącznik do uchwały nie odpowiada stanowi faktycznemu. Mając na względzie powyższe ustalenia Komisarz Wyborczy w Katowicach, zwrócił się w piśmie z dnia 14 lutego 2013 r. znak: DKT-715-4/13 do Burmistrza Miasta Czeladź o wyjaśnienie stwierdzonych rozbieżności, które stanowiły załącznik do wskazanego pisma. W piśmie z dnia 5 marca 2013 r. znak:B-BB.030.1.2013 Burmistrz Miasta Czeladź potwierdziła stwierdzone rozbieżności w okręgu wyborczym nr 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21.

              W dniu 10 kwietnia 2013 r. Komisarz Wyborczy w Katowicach wydał postanowienie DKT-712-7/13 w sprawie wezwania Burmistrza Miasta Czeladź do złożenia Radzie Miejskiej w Czeladzi wniosku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/513/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie podziału Miasta Czeladź na okręgi wyborcze, poprzez dostosowanie opisu ustalonych wskazaną uchwałą granic okręgów wyborczych do aktualnego stanu faktycznego i wezwania Rady Miejskiej w Czeladzi do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/513/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie podziału Miasta Czeladź na okręgi wyborcze, zakreślając organom odpowiednie terminy na podjęcie tych działań. Rada Miejska w Czeladzi w dniu 13 maja 2013 r. podjęła uchwałę Nr XLIX/758/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/513/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Miasta Czeladź na okręgi wyborcze.

              W dniu 21 maja 2013 r. wyborcy w liczbie 21, posiadający prawo wybierania w wyborach do Rady Miejskiej w Czeladzi, złożyli Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Czeladzi Nr XLIX/758/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/513/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Miasta Czeladź na okręgi wyborcze. Komisarz Wyborczy w Katowicach w dniu 27 maja wydał postanowienie DKT-712-8/13, w którym uwzględnił skargę wniesioną przez wyborców na uchwałę Rady Miejskiej w Czeladzi Nr XLIX/758/2013 z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/513/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Miasta Czeladź na okręgi wyborcze, w części zarzucającej niezgodność uchwały ze stanem faktycznym.

              Burmistrz Miasta Czeladzi w swoim projekcie uchwały oraz Rada Miejska w Czeladzi nie dokonały podziałucałegomiastana okręgi wyborcze, co narusza dyspozycję art. 13 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy. Komisarz Wyborczy w Katowicach porównał zapisy zawarte w uchwale Rady Miejskiej w Czeladzi Nr XLIX/758/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/513/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Miasta Czeladź na okręgi wyborcze z danymi wprowadzonymi przez Urząd Miasta Czeladzi do systemu informatycznego Krajowego Biura Wyborczego, wspomagającego przygotowanie podziału gminy na okręgi z powszechnie dostępnymi mapami miasta Czeladź. W wyniku podjętych czynności Komisarz Wyborczy w Katowicach stwierdził, iż w zaskarżonej uchwale istnieją niezgodności w opisie granic okręgów wyborczych ze stanem faktycznym, wskazane w skardze jak i w niej nieuwzględnione. Ponadto, uchwała Rady Miejskiej w Czeladzi Nr XLIX/758/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/513/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Miasta Czeladź na okręgi wyborcze zmienia granice okręgu wyborczego nr 11 i nr 14.

              Zasady podziału gminy na okręgi wyborcze wskazuje art. 419 Kodeksu wyborczego. Podział na okręgi wyborcze, ich numery i granice ustala, na wniosek wójta, rada gminy według jednolitej normy przedstawicielstwa. Jednolita norma przedstawicielstwa w Mieście Czeladź, obliczona według zasady zawartej w art. 419 § 2 Kodeksu wyborczego, wynosi 1544.0476 mieszkańców. W związku z powyższym, minimalna liczba mieszkańców w okręgu wyborczym może wynosić 773 a maksymalna 2316

              Zgodnie z art. 417 § 3 pkt 1 i § 4 Kodeksu wyborczego w miastach przy tworzeniu okręgów wyborczych uwzględnia się utworzone jednostki pomocnicze. Jednostkę pomocniczą gminy dzieli się na dwa lub więcej okręgów wyborczych wtedy, gdy w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu liczba radnych wybieranych w danej jednostce pomocniczej byłaby większa niż 1.

Miasto Czeladź nie jest podzielone na jednostki pomocnicze. Państwowa Komisja Wyborcza, w uchwale z dnia 26 listopada 2012 r.  (ZPOW-730-62/12) podkreśliła, iż w tym stanie rzeczy dokonując podziału na okręgi wyborcze należy przestrzegać wynikającej z art. 419 § 2 pkt 1 Kodeksu wyborczego zasady, że w jednomandatowym okręgu wyborczym współczynnik służący do ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym (uzyskiwany przez podzielenie liczby mieszkańców w okręgu wyborczym przez jednolitą normę przedstawicielstwa w gminie) musi zawierać się w przedziale 0,5 – 1,49.

              W dokonanym przez Komisarza Wyborczego w Katowicach podziale Gminy Czeladź na okręgi wyborcze, współczynnik ten wynosi odpowiednio od 0,8354 do 1,2544 i przedstawia się następująco dla poszczególnych okręgów:

Nr okręgu

Liczba
mieszkańców

Norma przedstawicielska

1

1551

1.0045

2

1603

1.0381

3

1596

1.0336

4

1753

1.1353

5

1290

0.8354

6

1816

1.1761

7

1937

1.2544

8

1855

1.2013

9

1459

0.9449

10

1391

0.9008

11

1332

0.8626

12

1388

0.8989

13

1295

0.8387

14

1332

0.8626

15

1578

1.0219

16

1701

1.1016

17

1602

1.0375

18

1698

1.0997

19

1402

0.908

20

1377

0.8918

21

1469

0.9513


              Ponadto, zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 listopada 2012 r. znak: ZPOW-703-38/12 w przypadku konieczności utworzenia w mieście więcej niż jednego okręgu wyborczego, obszar, na którym tworzony jest okręg wyborczy musi być spójny terytorialnie.

              Dokonany niniejszym Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Katowicach, podział gminy Czeladź na okręgi wyborcze, odzwierciedla przedstawiony przez Burmistrza Miasta Czeladź projekt uchwały w sprawie podziału Miasta Czeladź na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów, sporządzony po wydaniu Postanowienia Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 10 kwietnia 2013 r. DKT-712-7/13 oraz przedstawiony na sesji Rady Miejskiej w Czeladzi, zwołanej na dzień 13 maja 2013 r. Jednakże, projekt zawierał wady polegające na nie ujęciu wszystkich nieruchomości znajdujących się przy dwóch ulicach (ul. Szpitalna i ul. Grodziecka). W przypadku ulicy Dehnelów, znajdującej się w okręgu wyborczym nr 12 i okręgu wyborczym nr 14 te same nieruchomości zostały przypisane do dwóch okręgów wyborczych (okręg nr 12 „Dehnelów 3-35” zawiera w sobie numery 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 wchodzące w skład okręgu nr 14). Projekt przedstawiony przez Burmistrza został zmieniony przez Radę Miejską w Czeladzi. Rada nie dostrzegła wskazanych wad projektu Burmistrza a ponadto, wprowadziła do projektu poprawki, bez spełnienia przesłanek wskazanych w art. 421 kodeksu wyborczego, które spowodowały, zmianę granic okręgów wyborczych nr 1, 5, 11, 14.

              Mając na względzie powyższe, Komisarz Wyborczy w Katowicach orzekł jak w sentencji postanowienia.

              Dokonując podziału Gminy Czeladź na okręgi wyborcze, Komisarz Wyborczy w Katowicach, uwzględnił liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców Gminy Czeladź na dzień 31 marca 2013 r., tj. na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonał podziału gminy na okręgi wyborcze.

Komisarz Wyborczy w Katowicach


Michał Niedopytalski


Pouczenie: Od niniejszego postanowienia przysługuje odwołanie do Państwowej Komisji Wyborczej w terminie 5 dni od jego doręczenia.


Załącznik nr 1 do Postanowienia
Komisarza Wyborczego w Katowicach
Nr DKT-712-9/13 z dnia 14 czerwca 2013 r.

Nr okręgu

Liczba mandatów

Granice okręgu

1

1

Czeladź:1 Maja, Będzińska, Boczna, Boguckiego, Bytomska, Ciasna, Gdańska, Grodziecka 1, 7-29, Kacza, Katowicka 1-52, 57-67 nieparzyste, Kilińskiego, Kombatantów, Kościelna, Łączkowa, Madera, Miodowa, Nadrzeczna, Niwa, Pieńkowskiego, Plac Konstytucji 3 Maja, Podwalna, Przełajska, Rolnicza, Rynek, Rynkowa, Sadowa, Sobieskiego, Staszica 2-6 parzyste, Szpitalna 2-5C, Walna, Wesoła, Wspólna, Zielona, Związku Orła Białego, Żabia

2

1

Czeladź:Chmielna, Czysta, Ogrodowa, Spółdzielcza, Wojkowicka

3

1

Czeladź:Szpitalna od 7 do końca

4

1

Czeladź:17 Lipca, Szkolna, Waryńskiego

5

1

Czeladź:11 Listopada, Armii Krajowej, Asfaltowa, Grodziecka 4A-6B, od 31 do końca

6

1

Czeladź:Miasta Auby, Tuwima

7

1

Czeladź:Bratków, Ciołkowskiego, Cmentarna, Dojazd, Górna, Jaśminowa, Kamionka, Kosmonautów, Mieczyków, Modrzejowska, Mysłowicka, Narutowicza, Poprzeczna, Reymonta 1-32, 35-53 nieparzyste, Słowiańska, Storczyków, Tulipanów, Wąska, Wrzosowa, Żwirki i Wigury, Żytnia

8

1

Czeladź:Aleja Róż, Astrów, Borowa 1-57, Buczka, Chopina, Czarnomskiego, Czeczotta, Kamienna, Katowicka 73-153 nieparzyste, Lotnicza, Łączna, Moniuszki, Niecała, Nowa, Nowopogońska 1-99, Okrzei, Polna, Powstania Styczniowego, Reja, Reymonta 34-54 parzyste, od 55 do końca, Skałka, Spokojna, Strzelecka, Szarych Szeregów, Ślepa, Topolowa, Wapienna, Zacisze

9

1

Czeladź:35 Lecia PRL, Równoległa, Składkowskiego 1-4C, 6-6C

10

1

Czeladź:Składkowskiego 5-7B nieparzyste, od 8A do końca

11

1

Czeladź:Cicha, Legionów 1-39, 41-121 nieparzyste, Siemianowicka, Słoneczna, Sportowa, Staszica od 9 do końca

12

1

Czeladź:21 Listopada, Dehnelów 2-13, od 23 do końca numery nieparzyste

13

1

Czeladź:Curie-Skłodowskiej, Powstańców Śląskich od 1 do końca numery nieparzyste

14

1

Czeladź:Bidermanna, Dehnelów od 16 do końca numery parzyste, Górnicza, Legionów 40-46 parzyste, od 125 do końca, Miła, Powstańców Śląskich od 2 do końca numery parzyste, Scheiblera, Szyb Jana, Węglowa

15

1

Czeladź:Borowa od 85 do końca, Broniewskiego, Brynicka, Brzechwy, Harcerska, Katowicka 54-110 parzyste, od 157 do końca, Lwowska, Nowopogońska 100-214, 216-220 parzyste, Piastowska, Poniatowskiego, Pułaskiego, Saturnowska, Sułkowskiego, Szybikowa, Wojciechowskiego, Wybickiego, Żeromskiego

16

1

Czeladź:Bema, Krakowska, Krzywa, Płocka, Warszawska, Zwycięstwa

17

1

Czeladź:3 Kwietnia, Francuska, Graniczna, Kościuszki, Mickiewicza, Sikorskiego, Trznadla

18

1

Czeladź:3 Szyb, Batorego, Daleka, Handlowa, Kasztanowa, Letnia, Małobądzka, Norwida, Piaskowa, Prosta, Pusta, Robotnicza, Staropogońska, Wiejska, Wiosenna, Wiśniowa

19

1

Czeladź:27 Stycznia, Brzozowa, Jasna, Klonowa, Konopnickiej, Kopernika, Krasickiego, Krótka, Lipowa, Nowopogońska 215-221 nieparzyste, od 222 do końca, Osiedle Dziekana 9-10G, Promyka, Skorupki, Słowackiego, Spacerowa, Zamiejska

20

1

Czeladź:Osiedle Dziekana 1-1I, 4-8F, od 11 do końca, Wyspiańskiego

21

1

Czeladź:Betonowa, Matejki, Orzeszkowej, Osiedle Dziekana 2-3G, Pola, Prusa, Rzemieślnicza, Sienkiewicza, Stawowa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Arletta Bolesta

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »