| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/195/13 Rady Gminy Jaworze

z dnia 12 lutego 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Działając na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 233, 235 i   236 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz.1240 ze zm.)  

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:  

§   1.   Zmienia się uchwałę Nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze z   dnia 28 grudnia 2012 r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na rok 2013.  

 

1.  

Zwiększa się dochody budżetowe  

303,42 zł  

1.1.  

w dziale 801 Oświata i   wychowanie  

303,42 zł  

 

w tym dochody bieżące  

300,87 zł  

 

z tego  

 

 

dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt 3   oraz ust. 3   pkt 5   i 6ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich – współfinansowanie programów i   projektów realizowanych ze środków z   funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z   funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną  

300,87 zł  

 

w tym dochody majątkowe  

2,55 zł  

 

z tego  

 

 

dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt 3   oraz ust. 3   pkt 5   i 6ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich – współfinansowanie programów i   projektów realizowanych ze środków z   funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z   funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną  

2,55 zł  

2.  

Zmniejsza się dochody budżetowe o   kwotę  

11   859,20    

2.1.  

w dziale 801 Oświata i   wychowanie  

11   859,20    

 

w tym dochody bieżące  

11   859,20    

 

z tego  

 

 

dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt 3   oraz ust. 3   pkt 5   i 6ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich – płatności w   zakresie środków europejskich  

11   859,20    

3.  

Zwiększa się wydatki budżetowe o   kwotę  

2 037,15 zł  

3.1.  

W Dziale 801 Oświata i   wychowanie  

2 037,15 zł  

-  

rozdział 80195 Pozostała działalność  

2 037,15 zł  

 

W tym  

 

I.  

Wydatki bieżące  

2 005,70 zł  

 

z tego  

 

1.  

Wydatki na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3, w   części związanej z   realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  

2 005,70 zł  

II.  

Wydatki majątkowe  

31,45 zł  

 

z tego  

 

1.  

Inwestycje i   zakupy inwestycyjne, w   tym:  

31,45 zł  

a)  

Wydatki na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3, w   części związanej z   realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  

31,45 zł  

§   2.   1.   Zwiększa się planowany deficyt budżetu o   kwotę   13 592,93 zł   .  

2.   Zwiększa się przychody z   tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z   rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych o   kwotę   13 592,93 zł   .  

§   3.   Po dokonanych zmianach:  

 

1)  

Planowane dochody budżetu na rok 2013 wynoszą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

30   734   987,22    

 

w tym  

 

 

dochody bieżące  

19 362 313,67 zł  

 

dochody majątkowe  

11 372 673,55 zł  

2)  

planowane wydatki budżetu na rok 2013 wynoszą  

35 250 852,38 zł  

 

w tym  

 

 

wydatki bieżące  

17 852 766,70 zł  

 

wydatki majątkowe  

17 398 085,68 zł  

3)  

Planowany deficyt budżetu wynosi  

4 515 865,16 zł  

 

i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:  

 

a)  

kredytów  

1 630 000,00 zł  

b)  

pożyczek  

2 872 272,23 zł  

c)  

wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z   rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych  

13 592,93 zł  

4)  

Planowane przychody budżetu na rok 2013 wynoszą  

5 615 865,16 zł  

 

w tym  

 

a)  

z kredytów  

2 430 000,00 zł  

b)  

z pożyczek  

2 872 272,23 zł  

c)  

z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z   rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych  

313 592,93 zł  

5)  

Planowane rozchody budżetu na rok 2013 wynoszą  

1 100 000,00 zł  

 

w tym:  

 

a)  

z kredytów  

1 040 600,00 zł  

b)  

z pożyczek  

59 400,00 zł  

§   4.   1.   Zmienia się załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze z   dnia 28 grudnia 2012 r i   nadaje się mu brzmienie zgodne z   załącznikiem nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Zmienia się załącznik Nr 8   do Uchwały Nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze z   dnia 28 grudnia 2012 r i   nadaje się mu brzmienie zgodne z   załącznikiem nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   6.   1.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

2.   Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze  


Andrzej   Śliwka

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/195/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 12 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/195/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 12 lutego 2013 r.
Zalacznik2.pdf

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Flota Auto Biznes

FlotaAutoBiznes to motoryzacyjno-biznesowe czasopismo poświęcone zagadnieniom związanym z zarządzaniem samochodami w przedsiębiorstwach. Magazyn ukazuje się co dwa miesiące.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »