| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/195/13 Rady Gminy Jaworze

z dnia 12 lutego 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Działając na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 233, 235 i   236 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz.1240 ze zm.)  

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:  

§   1.   Zmienia się uchwałę Nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze z   dnia 28 grudnia 2012 r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na rok 2013.  

 

1.  

Zwiększa się dochody budżetowe  

303,42 zł  

1.1.  

w dziale 801 Oświata i   wychowanie  

303,42 zł  

 

w tym dochody bieżące  

300,87 zł  

 

z tego  

 

 

dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt 3   oraz ust. 3   pkt 5   i 6ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich – współfinansowanie programów i   projektów realizowanych ze środków z   funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z   funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną  

300,87 zł  

 

w tym dochody majątkowe  

2,55 zł  

 

z tego  

 

 

dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt 3   oraz ust. 3   pkt 5   i 6ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich – współfinansowanie programów i   projektów realizowanych ze środków z   funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z   funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną  

2,55 zł  

2.  

Zmniejsza się dochody budżetowe o   kwotę  

11   859,20    

2.1.  

w dziale 801 Oświata i   wychowanie  

11   859,20    

 

w tym dochody bieżące  

11   859,20    

 

z tego  

 

 

dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt 3   oraz ust. 3   pkt 5   i 6ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich – płatności w   zakresie środków europejskich  

11   859,20    

3.  

Zwiększa się wydatki budżetowe o   kwotę  

2 037,15 zł  

3.1.  

W Dziale 801 Oświata i   wychowanie  

2 037,15 zł  

-  

rozdział 80195 Pozostała działalność  

2 037,15 zł  

 

W tym  

 

I.  

Wydatki bieżące  

2 005,70 zł  

 

z tego  

 

1.  

Wydatki na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3, w   części związanej z   realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  

2 005,70 zł  

II.  

Wydatki majątkowe  

31,45 zł  

 

z tego  

 

1.  

Inwestycje i   zakupy inwestycyjne, w   tym:  

31,45 zł  

a)  

Wydatki na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3, w   części związanej z   realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  

31,45 zł  

§   2.   1.   Zwiększa się planowany deficyt budżetu o   kwotę   13 592,93 zł   .  

2.   Zwiększa się przychody z   tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z   rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych o   kwotę   13 592,93 zł   .  

§   3.   Po dokonanych zmianach:  

 

1)  

Planowane dochody budżetu na rok 2013 wynoszą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

30   734   987,22    

 

w tym  

 

 

dochody bieżące  

19 362 313,67 zł  

 

dochody majątkowe  

11 372 673,55 zł  

2)  

planowane wydatki budżetu na rok 2013 wynoszą  

35 250 852,38 zł  

 

w tym  

 

 

wydatki bieżące  

17 852 766,70 zł  

 

wydatki majątkowe  

17 398 085,68 zł  

3)  

Planowany deficyt budżetu wynosi  

4 515 865,16 zł  

 

i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:  

 

a)  

kredytów  

1 630 000,00 zł  

b)  

pożyczek  

2 872 272,23 zł  

c)  

wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z   rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych  

13 592,93 zł  

4)  

Planowane przychody budżetu na rok 2013 wynoszą  

5 615 865,16 zł  

 

w tym  

 

a)  

z kredytów  

2 430 000,00 zł  

b)  

z pożyczek  

2 872 272,23 zł  

c)  

z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z   rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych  

313 592,93 zł  

5)  

Planowane rozchody budżetu na rok 2013 wynoszą  

1 100 000,00 zł  

 

w tym:  

 

a)  

z kredytów  

1 040 600,00 zł  

b)  

z pożyczek  

59 400,00 zł  

§   4.   1.   Zmienia się załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze z   dnia 28 grudnia 2012 r i   nadaje się mu brzmienie zgodne z   załącznikiem nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Zmienia się załącznik Nr 8   do Uchwały Nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze z   dnia 28 grudnia 2012 r i   nadaje się mu brzmienie zgodne z   załącznikiem nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   6.   1.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

2.   Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze  


Andrzej   Śliwka

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/195/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 12 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/195/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 12 lutego 2013 r.
Zalacznik2.pdf

 

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

SmartConsulting S.K.A.

SmartConsulting S.K.A. jest częścią SmartGoup Division, grupy firm powiązanych personalnie i kapitałowo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »