| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/202/13 Rady Gminy Jaworze

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Działając na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 233, 235 i   236 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz.1240 ze zm.)  

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:  

§   1.   Zmienia się uchwałę Nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze z   dnia 28 grudnia 2012 r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na rok 2013.  

 

1   .  

Zwiększa się wydatki budżetowe o   kwotę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

25   818,52    

1.1  

w Dziale 750 Administracja publiczna  

25 000,00    

 

w tym dochody majątkowe  

25 000,00    

 

z tego  

 

 

dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 3   oraz ust. 3   pkt 5   i 6   ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich – finansowanie programów i   projektów realizowanych ze środków z   funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z   funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną  

25 000,00    

1.2.  

w dziale 801 Oświata i   wychowanie  

385,28 zł  

 

w tym dochody bieżące  

385,28    

 

z tego  

 

 

dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 3   oraz ust. 3   pkt 5   i 6   ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich – współfinansowanie programów i   projektów realizowanych ze środków z   funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z   funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną  

385,28    

1.3.  

w dziale 852 Pomoc społeczna  

433,24 zł  

 

w tym dochody bieżące  

433,24 zł  

 

z tego  

 

 

dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 3   oraz ust. 3   pkt 5   i 6   ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich – współfinansowanie programów i   projektów realizowanych ze środków z   funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z   funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną  

433,24 zł  

2.  

Zmniejsza się dochody budżetowe o   kwotę  

111 008,50 zł  

2.1.  

w dziale 758 Różne rozliczenia  

46 380,00 zł  

 

w tym dochody bieżące  

46 380,00 zł  

 

z tego  

 

 

subwencje ogólne z   budżetu państwa  

46 380,00 zł  

2.2.  

w dziale 900 Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska  

64 628,50 zł  

 

w tym dochody bieżące  

64 628,50 zł  

 

z tego  

 

 

dotacje otrzymane z   państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  

64 628,50 zł  

3.  

Zwiększa się wydatki budżetowe o   kwotę  

516 606,26 zł  

3.1.  

w Dziale 600 Transport i   łączność  

207 598,00 zł  

-  

rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy  

79 598,00 zł  

 

W tym  

 

I.  

Wydatki bieżące  

79 598,00 zł  

 

z tego  

 

1.  

Dotacje na zadania bieżące  

79 598,00 zł  

-  

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne  

128 000,00 zł  

 

W tym  

 

I.  

Wydatki bieżące  

40 000,00 zł  

 

z tego  

 

1.  

Wydatki jednostek budżetowych  

40 000,00 zł  

 

w tym na:  

 

a)  

wydatki związane z   realizacją ich statutowych zadań  

40 000,00 zł  

II.  

Wydatki majątkowe  

88 000,00 zł  

 

z tego  

 

1.  

Inwestycje i   zakupy inwestycyjne  

88 000,00 zł  

3.2.  

w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa  

115 000,00 zł  

-  

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i   nieruchomościami  

115 000,00 zł  

I.  

Wydatki bieżące  

100 000,00 zł  

 

z tego  

 

1.  

Wydatki jednostek budżetowych  

100 000,00 zł  

 

w tym na:  

 

a)  

wydatki związane z   realizacją ich statutowych zadań  

100 000,00 zł  

II.  

Wydatki majątkowe  

15 000,00 zł  

 

z tego  

 

1.  

Inwestycje i   zakupy inwestycyjne, w   tym:  

15 000,00 zł  

3.3.  

w Dziale 750 Administracja publiczna  

102 000,00 z   ł  

-  

rozdział 75095 Pozostała działalność  

102 000,00 zł  

 

W tym  

 

I.  

Wydatki bieżące  

13 000,00 zł  

 

z tego  

 

1.  

Wydatki jednostek budżetowych  

13 000,00 zł  

 

w tym na:  

 

a)  

wydatki związane z   realizacją ich statutowych zadań  

13 000,00 zł  

II.  

Wydatki majątkowe  

89 000,00 zł  

 

z tego  

 

1.  

Inwestycje i   zakupy inwestycyjne, w   tym na  

89 000,00 zł  

a)  

Wydatki na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3, w   części związanej z   realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  

39 000,00 zł  

3   .4.  

w Dziale 801 Oświata i   wychowanie  

2 568,54 zł  

-  

rozdział 80101 Szkoły podstawowe  

2 568,54 zł  

 

W tym  

 

I.  

Wydatki bieżące  

2 568,54 zł  

 

z tego  

 

1.  

Wydatki na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3, w   części związanej z   realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  

2 568,54 zł  

3.5.  

w Dziale 851 Ochrona zdrowia  

25 000,00 zł  

-  

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  

25 000,00 zł  

 

W tym  

 

I.  

Wydatki bieżące  

25 000,00 zł  

 

z tego  

 

1.  

Wydatki jednostek budżetowych  

22 000,00 zł  

 

w tym na:  

 

a)  

Wynagrodzenia i   składki od nich naliczane  

7 200,00 zł  

b)  

wydatki związane z   realizacją ich statutowych zadań  

14 800,00 zł  

2.  

Dotacje na zadania bieżące  

3 000,00 zł  

3.6.  

w Dziale 852 Pomoc społeczna  

2 439,72 zł  

-  

rozdział 85295 Pozostała działalność  

2 439,72 zł  

 

W tym  

 

I.  

Wydatki bieżące  

2 439,72 zł  

 

z tego  

 

1.  

Wydatki na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3, w   części związanej z   realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  

2 439,72 zł  

3.7.  

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska  

40 000,00 zł  

-  

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i   klimatu  

40 000,00 zł  

 

W tym  

 

I.  

Wydatki bieżące  

40 000,00 zł  

 

z tego  

 

1.  

Wydatki jednostek budżetowych  

40 000,00 zł  

 

w tym na:  

 

a)  

wydatki związane z   realizacją ich statutowych zadań  

40 000,00 zł  

3.8.  

w Dziale 921 Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego  

7 000,00 zł  

-  

rozdział 92120 Ochrona zabytków i   opieka nad zabytkami  

7 000,00 zł  

 

W tym  

 

I.  

Wydatki bieżące  

7 000,00 zł  

 

z tego  

 

1.  

Wydatki jednostek budżetowych  

7 000,00 zł  

 

w tym na:  

 

a)  

wynagrodzenia i   składki od nich naliczane  

7 000,00 zł  

3.9.  

w Dziale 926 Kultura fizyczna  

15 000,00 zł  

-  

rozdział 92695 Pozostała działalność  

15 000,00 zł  

 

W tym  

 

I.  

Wydatki majątkowe  

15 000,00 zł  

-  

z tego  

 

1.  

Inwestycje i   zakupy inwestycyjne, w   tym na  

15 000,00 zł  

a)  

Wydatki na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3, w   części związanej z   realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  

15 000,00 zł  

4.  

Zmniejsza się wydatki budżetowe o   kwotę  

64 628,50 zł  

4.1.  

w Dziale 900 Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska  

64 628,50 zł  

-  

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w   miastach i   gminach  

64 628,50 zł  

 

W tym  

 

I.  

Wydatki bieżące  

64 628,50 zł  

 

z tego  

 

1.  

Wydatki jednostek budżetowych  

64 628,50 zł  

 

w tym na:  

 

a)  

wydatki związane z   realizacją ich statutowych zadań  

64 628,50 zł  

§   2.   1.   Zwiększa się planowany deficyt budżetu o   kwotę   537 167,74 zł   .  

2.   Zwiększa się przychody z   tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z   rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych o   kwotę   537 167,74 zł   .  

§   3.   Po dokonanych zmianach:  

 

1)  

Planowane dochody budżetu na rok 2013 wynoszą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

30   648   673,24    

 

w tym  

 

 

dochody bieżące  

19 250 999,69 zł  

 

dochody majątkowe  

11 397 673,55 zł  

2)  

planowane wydatki budżetu na rok 2013 wynoszą  

35 701 706,14 zł  

 

w tym  

 

 

wydatki bieżące  

18 096 620,46 zł  

 

wydatki majątkowe  

17 605 085,68 zł  

3)  

Planowany deficyt budżetu wynosi  

5 053 032,90 zł  

 

i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:  

 

a)  

kredytów  

1 630 000,00 zł  

b)  

pożyczek  

2 872 272,23 zł  

c)  

wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z   rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych  

550 760,67 zł  

4)  

Planowane przychody budżetu na rok 2013 wynoszą  

6 153 032,90 zł  

 

w tym  

 

a)  

z kredytów  

2 430 000,00 zł  

b)  

z pożyczek  

2 872 272,23 zł  

c)  

z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z   rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych  

850 760,67 zł  

5)  

Planowane rozchody budżetu na rok 2013 wynoszą  

1 100 000,00 zł  

 

w tym:  

 

a)  

z kredytów  

1 040 600,00 zł  

b)  

z pożyczek  

59 400,00 zł  

§   4.   1.   Zmienia się załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze z   dnia 28 grudnia 2012 r i   nadaje się mu brzmienie zgodne z   załącznikiem nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Zmienia się załącznik Nr 6   do Uchwały Nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze z   dnia 28 grudnia 2012 r i   nadaje się mu brzmienie zgodne z   załącznikiem nr 2   do niniejszej uchwały.  

3.   Zmienia się załącznik Nr 7   do Uchwały Nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze z   dnia 28 grudnia 2012 r i   nadaje się mu brzmienie zgodne z   załącznikiem nr 3   do niniejszej uchwały.  

4.   Zmienia się załącznik Nr 8   do Uchwały Nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze z   dnia 28 grudnia 2012 r i   nadaje się mu brzmienie zgodne z   załącznikiem nr 4   do niniejszej uchwały.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   6.   1.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

2.   Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze  


Andrzej   Śliwka

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/202/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 21 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/202/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 21 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/202/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 21 marca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/202/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 21 marca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Sztymelski

Specjalista z zakresu podatków i rachunkowości, księgowy w biurze rachunkowym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »