| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/225/13 Rady Gminy Jaworze

z dnia 4 lipca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Działając na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 233, 235 i   236 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz.1240 ze zm.)  

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:  

§   1.   Zmienia się uchwałę Nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze z   dnia 28 grudnia 2012 r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na rok 2013.  

 

1   .  

Zwiększa się wydatki budżetowe o   kwotę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

408   030,00    

1.1  

w Dziale 750 600 Transport i   Łączność  

175 000,00    

-  

rozdział 60016 Drogi publiczne Gminne  

175 000,00    

 

W tym  

 

I.  

Wydatki bieżące  

70 000,00 zł  

 

z tego:  

 

1.  

Wydatki jednostek budżetowych  

70 000,00 zł  

 

w tym na:  

 

a)  

wydatki związane z   realizacją ich statutowych zadań  

70 000,00 zł  

II.  

Wydatki majątkowe  

105 000,00 zł  

 

z tego  

 

1.  

Inwestycje i   zakupy inwestycyjne  

105 000,00 zł  

1.2.  

w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa  

100 000,00 zł  

-  

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i   nieruchomościami  

100 000,00 zł  

 

W tym  

 

I.  

Wydatki majątkowe  

100 000,00 zł  

 

z tego  

 

1.  

Inwestycje i   zakupy inwestycyjne  

100 000,00 zł  

1.3.  

w Dziale 710 Działalność usługowa  

7 000,00 zł  

-  

rozdział 71095 Pozostała działalność  

7 000,00 zł  

I.  

Wydatki bieżące  

7 000,00 zł  

 

z tego:  

 

1.  

Dotacje na zadania bieżące  

7 000,00 zł  

1.4.  

w Dziale 750 Administracja publiczna  

1 030,00 zł  

-  

rozdział 75095 Pozostała działalność  

1 030,00 zł  

I.  

Wydatki bieżące  

1 030,00 zł  

 

z tego:  

 

1.  

Dotacje na zadania bieżące  

1 030,00 zł  

1.5.  

w Dziale 801 Oświata i   wychowanie  

125 000,00 zł  

-  

rozdział 80101 Szkoły podstawowe  

120 000,00 zł  

I.  

Wydatki bieżące  

20 000,00 zł  

 

z tego:  

 

1.  

Wydatki jednostek budżetowych  

20 000,00 zł  

 

w tym na:  

 

a)  

wydatki związane z   realizacją ich statutowych zadań  

20 000,00 zł  

II.  

Wydatki majątkowe  

100 000,00 zł  

 

z tego  

 

1.  

Inwestycje i   zakupy inwestycyjne  

100 000,00 zł  

-  

rozdział 80148 Stołówki szkolne i   przedszkolne  

5 000,00 zł  

I.  

Wydatki majątkowe  

5 000,00 zł  

 

z tego  

 

1.  

Inwestycje i   zakupy inwestycyjne  

5 000,00 zł  

2.  

Zmniejsza się wydatki budżetowe o   kwotę  

114 000,00 zł  

2.1.  

w Dziale 010 Rolnictwo i   łowiectwo  

102 000,00 zł  

-  

rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i   sanitacyjna wsi  

 

 

W tym  

102 000,00 zł  

I.  

Wydatki majątkowe  

 

 

z tego  

102 000,00 zł  

1.  

Inwestycje i   zakupy inwestycyjne  

102 000,00 zł  

2.2.  

w Dziale 710 Działalność usługowa  

7 000,00 zł  

-  

rozdział 71095 Pozostała działalność  

7 000,00 zł  

I.  

Wydatki bieżące  

7 000,00 zł  

 

z tego:  

 

1.  

Wydatki na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3, w   części związanej z   realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  

7 000,00 zł  

2.3.  

w Dziale 801 Oświata i   wychowanie  

5 000,00 zł  

-  

rozdział 80104 Przedszkola  

5 000,00 zł  

I.  

Wydatki majątkowe  

5 000,00 zł  

 

z tego  

 

1.  

Inwestycje i   zakupy inwestycyjne  

5 000,00 zł  

§   2.   1.   Zwiększa się planowany deficyt budżetu o   kwotę   294 030,00 zł   .  

2.   Zwiększa się przychody z   tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z   rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych o   kwotę   294 030,00 zł   .  

§   3.   Po dokonanych zmianach:  

 

1)  

Planowane dochody budżetu na rok 2013 wynoszą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

30   691   291,85    

 

w tym  

 

 

dochody bieżące  

19 293 618,30 zł  

 

dochody majątkowe  

11 397 673,55 zł  

2)  

planowane wydatki budżetu na rok 2013 wynoszą  

36 088 354,75 zł  

 

w tym  

 

 

wydatki bieżące  

18 229 269,07 zł  

 

wydatki majątkowe  

17 859 085,68 zł  

3)  

Planowany deficyt budżetu wynosi  

5 397 062,90 zł  

 

i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:  

 

a)  

kredytów  

1 630 000,00 zł  

b)  

pożyczek  

2 872 272,23 zł  

c)  

wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z   rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych  

894 790,67 zł  

4)  

Planowane przychody budżetu na rok 2013 wynoszą  

6 497 062,90 zł  

 

w tym  

 

a)  

z kredytów  

2 430 000,00 zł  

b)  

z pożyczek  

2 872 272,23 zł  

c)  

z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z   rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych  

1 194 790,67 zł  

5)  

Planowane rozchody budżetu na rok 2013 wynoszą  

1 100 000,00 zł  

 

w tym:  

 

a)  

z kredytów  

1 040 600,00 zł  

b)  

z pożyczek  

59 400,00 zł  

§   4.   1.   Zmienia się załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze z   dnia 28 grudnia 2012 r i   nadaje się mu brzmienie zgodne z   załącznikiem nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Zmienia się załącznik Nr 7   do Uchwały Nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze z   dnia 28 grudnia 2012 r i   nadaje się mu brzmienie zgodne z   załącznikiem nr 2   do niniejszej uchwały.  

3.   Zmienia się załącznik Nr 8   do Uchwały Nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze z   dnia 28 grudnia 2012 r i   nadaje się mu brzmienie zgodne z   załącznikiem nr 3   do niniejszej uchwały.  

4.   Zmienia się załącznik Nr 9   do Uchwały Nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze z   dnia 28 grudnia 2012 r i   nadaje się mu brzmienie zgodne z   załącznikiem nr 4   do niniejszej uchwały.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   6.   1.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

2.   Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

§   7.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze  


Andrzej   Śliwka

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/225/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 4 lipca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/225/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 4 lipca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/225/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 4 lipca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/225/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 4 lipca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

La Strada - Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

Fundacja podejmuje działania mające na celu zwalczanie handlu kobietami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »