| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wójta Gminy Popów; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 5 czerwca 2013r.

w sprawie powierzenia Gminie Popów prowadzenia zadania pn. "Koncepcja przebudowy drogi wojewódzkiej nr 491 w miejscowości Zawady"

w sprawie   powierzenia Gminie Popów prowadzenia zadania pn. "Koncepcja przebudowy drogi wojewódzkiej nr 491 w   miejscowości Zawady"  

Na podstawie art. 19 ust. 4   ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (Dz.U. z   2013 r. poz. 260)    

pomiędzy :    

 

Województwem Śląskim     , z   siedzibą w   Katowicach przy ul. Ligonia   46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w   osobach:    

Aleksandry Gajewskiej    

Wicemarszałka Województwa Śląskiego    

Stanisława Dąbrowy    

Członka Zarządu Województwa Śląskiego    

a    

Gminą Popów,     z siedzibą w   Popowie przy ul. Częstochowskiej 6   reprezentowaną przez Wójta Gminy Bolesława Świtałę    

zostaje  zawarte porozumienie o   następującej treści:  

§   1.  

1.   Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Popów prowadzenia zadania p.n.:   „Koncepcja przebudowy drogi wojewódzkiej nr 491 w   miejscowości Zawady".        

2.   Województwo Śląskie powierza Gminie Popów pełnienie funkcji inwestora, w   rozumieniu art. 20 pkt 3   ustawy z   dnia 21   marca 1985 r. o   drogach publicznych, w   zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zadania określonego w   ust. 1.    

3.   Zakres rzeczowy zadania określonego w   ust. 1   obejmuje:    

1)   opracowanie co najmniej 3   wariantów przebudowy drogi wojewódzkiej nr 491 na odcinku od km 10+010 do km 9+567 tj. skrzyżowania z   drogami powiatowymi  2025 S i   2017 S do mostu na rzece Liswarta wraz z   przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej z   drogami powiatowymi,    

2)   przeprowadzenie analizy stanu własności nieruchomości znajdujących się na obszarze planowanej przebudowy drogi dla każdego z   wariantów,    

3)   przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do regulacji stanu własności istniejącego, przed proponowaną przebudową, pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 491 na rzecz Województwa Śląskiego, w   zakresie objętym opracowaniem,    

4)   ocenę i   analizę porównawczą proponowanych wariantów, ze wskazaniem wariantu preferowanego wraz z   uzasadnieniem jego wyboru,    

5)   wstępny szacunek kosztów sporządzony odrębnie dla każdego z   wariantów, w   którym należy uwzględnić szacunkowe koszty nabycia nieruchomości niezbędnych pod planowaną przebudowę (ewentualne wykupy lub odszkodowania).    

4.   Ustala się nieprzekraczalny termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w   ust. 1   rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego dokonywanego w   trybie określonym w   § 5   ust. 3   niniejszego porozumienia na 20   grudnia 2013   r.     .    

§   2.  

1.   Szacunkowy całkowity koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 50.000 zł (pięćdziesiąt  tysięcy złotych) i   obejmuje koszt wykonania prac opisanych w   § 1   ust. 3.    

2.   Gmina Popów uczestniczy w   kosztach realizacji zadania w   wysokości 100 % kosztu określonego w   ust 1.    

3.   Gmina Popów posiada środki finansowe na zabezpieczenie swojego udziału finansowego.    

4.   Województwo Śląskie nie uczestniczy w   kosztach realizacji zadania.    

5.   Jeżeli w   wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego koszt realizacji zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynikający z   najkorzystniejszej oferty wykonawcy przekroczy kwotę, o   której mowa w   ust. 1   Gmina Popów niezwłocznie powiadomi o   tym Zarząd Województwa Śląskiego. Koszt zadania zwiększony o   kwotę przekraczającą szacunkowy koszt określony w   ust. 1   będzie sfinansowany przez Gminę Popów, natomiast w   przypadku braku możliwości sfinansowania Gmina Popów odstąpi od porozumienia.    

6.   Rzeczywisty koszt realizacji zadania zostanie określony po zawarciu umowy/ów z   wybranym/mi wykonawcą/ami w   aneksie do niniejszego porozumienia.    

7.   Gmina Popów udzieli Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na realizację zadania stanowiącego przedmiot porozumienia w   wysokości rzeczywistego kosztu zadania ustalonego w   aneksie, o   którym mowa w   ust. 6, w   formie dotacji celowej, której zasady przekazania i   rozliczania określi odrębna umowa.    

8.   Na realizację zadania objętego porozumieniem Gmina Popów otrzyma dotację celową obejmującą udział finansowy Gminy Popów w   kwocie wynikającej z   poniesionych i   udokumentowanych kosztów.    

9.   Dotacja celowa dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez Gminę Popów po dacie zawarcia porozumienia.    

§   3.  

1.   Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie Popów środki finansowe dotacji celowej określonej w   § 2   ust. 8   na pisemny wniosek Wójta, na wskazany rachunek budżetu gminy, w   terminie do 14 dni od daty jego dostarczenia.    

2.   Do wniosku, o   którym mowa w   ust. 1   należy     dołączyć potwierdzone za zgodność z   oryginałem     kopie: protokołu   odbioru końcowego zadania, pozytywnych opinii     Zarządu Dróg Wojewódzkich w   Katowicach, o   których     mowa w   § 5   ust. 3   oraz rachunków i   faktur.    

3.   Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa Śląskiego.    

§   4.  

1.   Wyłonienia wykonawcy/ów oraz zawarcia umowy/ów z   wykonawcą/ami dokona Gmina Popów zgodnie z   przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.    

2.   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w   części dotyczącej opisu technicznego przedmiotu zamówienia wymaga uzgodnienia z   Zarządem Dróg Wojewódzkich w   Katowicach.    

3.   Gmina Popów niezwłocznie powiadomi Zarząd Województwa Śląskiego oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w   Katowicach o   zawarciu umowy/ów z   wykonawcą/ami oraz przekaże potwierdzoną/e za zgodność z   oryginałem kopię tej/tych umowy/ów. O   ile taka okoliczność wystąpi, Gmina Popów przekaże potwierdzoną za zgodność z   oryginałem kopię aneksu do umowy niezwłocznie po jego zawarciu.    

4.   Na podstawie przekazanej kopii umowy/ów zostanie sporządzony aneks, o   którym mowa w   § 2   ust. 6   określający rzeczywisty koszt zadania.    

5.   Gmina Popów w   terminie do 10 dni od dnia zawarcia porozumienia przedstawi Wydziałowi Komunikacji i   Transportu Urzędu Marszałkowskiego i   do wiadomości Zarządowi Dróg Wojewódzkich w   Katowicach harmonogram realizacji zadania według wzoru przygotowanego przez Wydział Komunikacji i   Transportu Urzędu Marszałkowskiego.    

6.   Gmina Popów będzie na bieżąco monitorować zgodność realizacji zadania z   ww. harmonogramem i   przedstawiać Wydziałowi Komunikacji i   Transportu Urzędu Marszałkowskiego raport z   realizacji zadania do 10- tego dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni aż do zakończenia realizacji zadania. Nieprzedstawienie raportu przez dwa kolejne miesiące może stanowić podstawę do rozwiązania porozumienia.    

7.   Gmina Popów będzie przekazywać niezwłocznie do Wydziału Komunikacji i   Transportu Urzędu Marszałkowskiego informacje o   zaistnieniu okoliczności mogących mieć wpływ na opóźnienie realizacji harmonogramu zadania wraz z   propozycją działań zaradczych oraz skorygowanym, aktualnym harmonogramem realizacji zadania z   zachowaniem terminu określonego w   § 1   ust. 4.    

§   5.  

1.   Województwo Śląskie zastrzega sobie prawo kontrolowania i   dokonywania oceny prowadzonych działań wynikających z   niniejszego porozumienia według kryteriów legalności, celowości i   gospodarności.    

2.   Do dokonywania oceny realizacji zakresu rzeczowego zadania, w   tym opiniowania części koncepcyjnej i   części geodezyjnej wymienionych w   § 1   ust.   3, Zarząd Województwa Śląskiego upoważnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w   Katowicach.    

3.   Gmina Popów dokona odbioru końcowego zadania będącego przedmiotem porozumienia po uzyskaniu pozytywnych opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w   Katowicach do części koncepcyjnej i   części geodezyjnej.    

§   6.  

1.   Gmina Popów wykorzysta przekazaną dotację celową, o   której mowa w   § 2   ust. 8, w   terminie do 31 grudnia 2013 r. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane prace wskazane w   § 2   ust.1.    

2.   Gmina Popów zobowiązuje się do rozliczenia udzielonej dotacji obejmującego również zwrot niewykorzystanej jej części w   terminie do 31 stycznia 2014 r., zgodnie z   postanowieniami art. 250 i   251 ustawy z   dnia 27.08.2009 r. o   finansach publicznych.    

3.   Rozliczenia dotacji, o   którym mowa w   ust. 2   należy dokonać poprzez przedstawienie kopii dokumentu zapłaty oraz opisu zakresu rzeczowego wykonanych prac.    

4.   Środki dotacji celowej udzielonej na realizację zadania objętego porozumieniem wykorzystane niezgodnie z   przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w   nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie z   postanowieniami art. 252 ustawy z   dnia 27.08.2009 r. o   finansach publicznych.    

5.   Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji.    

§   7.  

Gmina Popów oświadcza, że:    

1)   dysponuje potencjałem technicznym i   osobami zdolnymi do prowadzenia zadania;    

2)   przeprowadzi wymagane procedury przetargowe celem wyboru wykonawcy zadania zgodnie z   przepisami ustawy prawo zamówień publicznych;    

3)   koncepcja oraz dokumentacja geodezyjna zostaną sporządzone z   wykorzystaniem wytycznych technicznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w   Katowicach dostępnych na stronie internetowej     www.zdw.katowice.pl     .    

§   8.  

Do niniejszego porozumienia mają w   szczególności zastosowanie przepisy: ustawy o   drogach publicznych, ustawy - Prawo budowlane, ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o   finansach publicznych, ustawy o   gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksu cywilnego.    

§   9.  

W przypadku nie wywiązania się którejkolwiek strony z   zobowiązań ustalonych niniejszym porozumieniem wszelkie ewentualne roszczenia powstałe z   tego tytułu obciążają tę stronę.    

§   10.  

1.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania przez obydwie strony.    

2.   Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w   postaci aneksu podpisanego przez obie strony.    

3.   Opracowanie projektu przebudowy  drogi wojewódzkiej nr 491 w   miejscowści Zawady na podstawie opracowanej koncepcji będzie przedmiotem odrębnych postępowań i   uzgodnień między stronami.    

§   11.  

Porozumienie  zawiera   się na okres   do 31 grudnia 2013 r.    

§   12.  

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa Śląskiego.    

§   13.  

Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.    

§   14.  

Niniejsze porozumienie sporządzono w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.    

 

Województwo Śląskie        

Gmina Popów        

 

 

 

WICEMARSZAŁEK  


Aleksandra Gajewska  


CZŁONEK ZARZĄDU  


Stanisław Dąbrowa  

WÓJT  


Bolesław Świtała  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Lege Artis

Ekspert wieszjak.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »