| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wójta Gminy Psary; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 12 czerwca 2013r.

w sprawie powierzenia Gminie Psary prowadzenia zadania pn. "Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 913 w miejscowości Strzyżowice"

w sprawie   powierzenia Gminie Psary prowadzenia zadania pn. "Projekt budowy chodnika w   ciągu drogi wojewódzkiej nr 913 w   miejscowości Strzyżowice"  

Na podstawie art. 19 ust. 4   ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (Dz.U. z   2013 r. poz. 260)    

pomiędzy :    

 

Województwem Śląskim     , z   siedzibą w   Katowicach przy ul. Ligonia   46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w   osobach:    

Aleksandry Gajewskiej    

Wicemarszałka Województwa Śląskiego    

Stanisława Dąbrowy    

Członka Zarządu Województwa Śląskiego    

a    

Gminą Psary,     z siedzibą w   Psarach, przy ul. Malinowickiej 4   reprezentowaną przez Wójta Tomasza Sadłonia    

zostaje zawarte porozumienie o   następującej treści:        

§   1.  

1.   Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Psary prowadzenia zadania p.n.:   „Projekt budowy chodnika w   ciągu drogi wojewódzkiej nr 913 w   miejscowości Strzyżowice".        

2.   Województwo Śląskie powierza Gminie Psary pełnienie funkcji inwestora, w   rozumieniu art. 20 pkt 3   ustawy z   dnia 21   marca 1985 r. o   drogach publicznych, w   zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zadania określonego w   ust. 1.    

3.   Zakres rzeczowy zadania określonego w   ust. 1   obejmuje:    

1)   opracowanie projektu budowy chodnika w   ciągu drogi wojewódzkiej nr 913 w   miejscowości Strzyżowice od km 10+351,88 do km 10+965,68 tj. od ul. Podwale do zatoki autobusowej w   rejonie skrzyżowania z   drogą powiatową (ul. 1   Maja) wraz z   odwodnieniem po stronie północnej zgodnie z   koncepcją budowy chodnika opracowaną w   2012 r. na zlecenie Gminy Psary wraz z   uzgodnieniami, opiniami i   pozwoleniami niezbędnymi do złożenia wniosku o   wydanie wymaganej prawem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej w   trybie przepisów ustawy o   szczególnych zasadach przygotowania i   realizacji inwestycji w   zakresie dróg publicznych,    

2)   przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do regulacji stanu własności pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 913 na rzecz Województwa Śląskiego, dotyczącej odcinka objętego projektem,    

3)   przygotowanie kompletnego wniosku o   wydanie decyzji o   zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem porozumienia zawierającego niezbędne załączniki wymagane ustawą o   szczególnych zasadach przygotowania i   realizacji inwestycji w   zakresie dróg publicznych.  

 

 

Dokumentacja projektowa, dokumentacja geodezyjna oraz wniosek o   wydanie decyzji o   zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem porozumienia winny być wykonane zgodnie z   obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w   Katowicach dostępnymi na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl.    

4.   Pełnomocnictwo niezbędne do uzyskania przez Gminę Psary uzgodnień, opinii i   pozwoleń niezbędnych do złożenia wniosku o   wydanie decyzji o   zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem porozumienia zostanie udzielone przez Zarząd Województwa Śląskiego wskazanemu przedstawicielowi Gminy Psary na wniosek Wójta. We wniosku należy podać następujące dane osoby wskazanej: imię i   nazwisko, stanowisko zajmowane w   Gminie, nr pesel i   adres zamieszkania.    

5.   Gmina Psary uzyska wymaganą prawem decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem porozumienia. Wymagane w   tym celu pełnomocnictwo zostanie udzielone przez Zarząd Województwa Śląskiego wskazanemu przedstawicielowi Gminy Psary na wniosek Wójta. Wniosek w   sprawie udzielenia pełnomocnictwa winien zawierać oprócz wymaganych danych osobowych kopię wniosku o   wydanie decyzji ZRID przygotowanego w   standardzie wymaganym przez Wojewodę Śląskiego, zaakceptowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w   Katowicach oraz wykaz nieruchomości, które w   wyniku wydanej decyzji ZRID staną się własnością Województwa Śląskiego wraz z   podaniem ich właściciela, powierzchni oraz opisu stanu technicznego tych nieruchomości.    

6.   Ustala się nieprzekraczalny termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w   ust. 1   rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego dokonywanego w   trybie określonym w   § 5   ust. 3   niniejszego porozumienia na 20   grudnia 2013   r.     .    

§   2.  

1.   Szacunkowy całkowity koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 61.500 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych) i   obejmuje: koszty opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, przygotowania dokumentacji geodezyjnej oraz kompletnego wniosku o   wydanie decyzji o   zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, opisanych w   § 1   ust. 3.    

2.   Gmina Psary uczestniczy w   kosztach realizacji zadania w   wysokości 100 % kosztu określonego w   ust. 1.    

3.   Gmina Psary posiada środki finansowe na zabezpieczenie swojego udziału finansowego.    

4.   Województwo Śląskie nie uczestniczy w   kosztach realizacji zadania.    

5.   Jeżeli w   wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego koszt realizacji zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynikający z   najkorzystniejszej oferty wykonawcy przekroczy kwotę, o   której mowa w   ust. 1   Gmina Psary niezwłocznie powiadomi o   tym Zarząd Województwa Śląskiego. Koszt zadania zwiększony o   kwotę przekraczającą szacunkowy koszt określony w   ust. 1   będzie sfinansowany przez Gminę Psary, natomiast w   przypadku braku możliwości sfinansowania Gmina Psary odstąpi od porozumienia.    

6.   Rzeczywisty koszt realizacji zadania zostanie określony po zawarciu umowy/ów z   wybranym/mi wykonawcą/ami w   aneksie do niniejszego porozumienia.    

7.   Gmina Psary udzieli Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na realizację zadania stanowiącego przedmiot porozumienia w   wysokości rzeczywistego kosztu zadania ustalonego w   aneksie, o   którym mowa w   ust. 6, w   formie dotacji celowej, której zasady przekazania i   rozliczania określi odrębna umowa.    

8.   Na realizację zadania objętego porozumieniem Gmina Psary otrzyma dotację celową obejmującą udział finansowy Gminy Psary w   kwocie wynikającej z   poniesionych i   udokumentowanych kosztów.    

9.   Dotacja celowa dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez Gminę Psary po dacie zawarcia porozumienia.    

§   3.  

1.   Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie Psary środki finansowe dotacji celowej określonej w   § 2   ust. 8   na pisemny wniosek Wójta, na wskazany rachunek budżetu Gminy, w   terminie do 14 dni od daty jego dostarczenia.    

2.   Do wniosku, o   którym mowa w   ust. 1   należy     dołączyć potwierdzone za zgodność z   oryginałem     kopie: protokołu   odbioru końcowego zadania, pozytywnych opinii     Zarządu Dróg Wojewódzkich w   Katowicach, o   których     mowa w   § 5   ust. 3   oraz rachunków i   faktur.    

3.   Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa Śląskiego.    

§   4.  

1.   Wyłonienia wykonawcy/ów oraz zawarcia umowy/ów z   wykonawcą/ami dokona Gmina Psary zgodnie z   przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.    

2.   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w   części dotyczącej opisu technicznego przedmiotu zamówienia wymaga uzgodnienia z   Zarządem Dróg Wojewódzkich w   Katowicach.    

3.   Gmina Psary niezwłocznie powiadomi Zarząd Województwa Śląskiego oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w   Katowicach o   zawarciu umowy/ów z   wykonawcą/ami oraz przekaże potwierdzoną/e za zgodność z   oryginałem kopię tej/tych umowy/ów. O   ile taka okoliczność wystąpi, Gmina Psary przekaże potwierdzoną za zgodność z   oryginałem kopię aneksu do umowy niezwłocznie po jego zawarciu.    

4.   Na podstawie przekazanej kopii umowy/ów zostanie sporządzony aneks, o   którym mowa w   § 2   ust. 6   określający rzeczywisty koszt zadania.    

5.   Gmina Psary w   terminie do 10 dni od dnia zawarcia porozumienia przedstawi Wydziałowi Komunikacji i   Transportu Urzędu Marszałkowskiego i   do wiadomości Zarządowi Dróg Wojewódzkich w   Katowicach harmonogram realizacji zadania według wzoru przygotowanego przez Wydział Komunikacji i   Transportu Urzędu Marszałkowskiego.    

6.   Gmina Psary będzie na bieżąco monitorować zgodność realizacji zadania z   ww. harmonogramem i   przedstawiać Wydziałowi Komunikacji i   Transportu Urzędu Marszałkowskiego raport z   realizacji zadania do 10- tego dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni aż do zakończenia realizacji zadania. Nieprzedstawienie raportu przez dwa kolejne miesiące może stanowić podstawę do rozwiązania porozumienia.    

7.   Gmina Psary będzie przekazywać niezwłocznie do Wydziału Komunikacji i   Transportu Urzędu Marszałkowskiego informacje o   zaistnieniu okoliczności mogących mieć wpływ na opóźnienie realizacji harmonogramu zadania wraz z   propozycją działań zaradczych oraz skorygowanym, aktualnym harmonogramem realizacji zadania z   zachowaniem terminu określonego w   § 1   ust. 6.    

§   5.  

1.   Województwo Śląskie zastrzega sobie prawo kontrolowania i   dokonywania oceny prowadzonych działań wynikających z   niniejszego porozumienia według kryteriów legalności, celowości i   gospodarności.    

2.   Do dokonywania oceny realizacji zakresu rzeczowego zadania, w   tym opiniowania części projektowej,   części geodezyjnej oraz wniosku o   wydanie decyzji o   zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wymienionych w   § 1   ust.   3, Zarząd Województwa Śląskiego upoważnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w   Katowicach.    

3.   Gmina Psary dokona odbioru końcowego zadania będącego przedmiotem porozumienia po uzyskaniu pozytywnych opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w   Katowicach do części projektowej,   części geodezyjnej oraz wniosku o   wydanie decyzji o   zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.    

§   6.  

1.   Gmina Psary wykorzysta przekazaną dotację celową, o   której mowa w   § 2   ust. 8, w   terminie do 31 grudnia 2013 r. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane prace wskazane w   § 2   ust.1.    

2.   Gmina Psary zobowiązuje się do rozliczenia udzielonej dotacji obejmującego również zwrot niewykorzystanej jej części w   terminie do 31 stycznia 2014 r., zgodnie z   postanowieniami art. 250 i   251 ustawy z   dnia 27.08.2009 r. o   finansach publicznych.    

3.   Rozliczenia dotacji, o   którym mowa w   ust. 2   należy dokonać poprzez przedstawienie kopii dokumentu zapłaty oraz opisu zakresu rzeczowego wykonanych prac.    

4.   Środki dotacji celowej udzielonej na realizację zadania objętego porozumieniem wykorzystane niezgodnie z   przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w   nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie z   postanowieniami art. 252 ustawy z   dnia 27.08.2009 r. o   finansach publicznych.    

5.   Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji.    

§   7.  

Gmina Psary oświadcza, że:    

1)   dysponuje potencjałem technicznym i   osobami zdolnymi do prowadzenia zadania;    

2)   przeprowadzi wymagane procedury przetargowe celem wyboru wykonawcy zadania zgodnie z   przepisami ustawy prawo zamówień publicznych;    

3)   dokumentacja projektowa,   dokumentacja   geodezyjna oraz wniosek o   wydanie decyzji o   zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejwe wszystkich elementach zostaną sporządzone zgodnie z   wymogami Prawa budowlanego, ustawy o   szczególnych zasadach przygotowania i   realizacji inwestycji w   zakresie dróg publicznych oraz wytycznymi technicznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w   Katowicach dostępnymi na stronie internetowej     www.zdw.katowice.pl     .    

§   8.  

Do niniejszego porozumienia mają w   szczególności zastosowanie przepisy: ustawy o   drogach publicznych, ustawy - Prawo budowlane, ustawy o   szczególnych zasadach przygotowania i   realizacji inwestycji w   zakresie dróg publicznych, ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o   finansach publicznych, ustawy o   gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksu cywilnego.    

§   9.  

W przypadku nie wywiązania się którejkolwiek strony z   zobowiązań ustalonych niniejszym porozumieniem wszelkie ewentualne roszczenia powstałe z   tego tytułu obciążają tę stronę.    

§   10.  

1.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania przez obydwie strony.    

2.   Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w   postaci aneksu podpisanego przez obie strony.    

3.   Realizacja budowy chodnika w   ciagu drogi wojewódzkiej nr 913 w   miejscowści Strzyżowice  w   zakresie objętym projektem będzie przedmiotem odrębnych postępowań i   uzgodnień między stronami.    

§   11.  

Porozumienie w   zakresie przygotowania i   sfinansowania     dokumentacji projektowej, geodezyjnej oraz wniosku o   wydanie decyzji o   zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej określonych w   § 1   ust. 3   zawiera   się na okres   do 31 grudnia 2013 r.    

§   12.  

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa Śląskiego.    

§   13.  

Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.    

§   14.  

Niniejsze porozumienie sporządzono w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.    

 

Województwo Śląskie        

Gmina Psary        

 

 

 

WICEMARSZAŁEK  


Aleksandra Gajewska  


CZŁONEK ZARZĄDU  


Stanisław Dąbrowa  

WÓJT  


Tomasz Sadłoń  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »