| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie nr 1/2013 Rady Gminy Jaworze

z dnia 4 lipca 2013r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworzu

Na podstawie art. 16 ust. 3   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z   2011r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.)  

ogłasza się tekst jednolity  
uchwały Nr XXXIX/309/10 Rady Gminy Jaworze z   dnia 1.10.2010 roku  

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w   Jaworzu (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z   dnia 19.11.2010 roku Nr 244, poz. 2707), zmienionej:  

-   uchwałą Nr XIII/113/12 Rady Gminy Jaworze z   dnia 26 stycznia 2012r. w   sprawie wprowadzenia zmian w   Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Jaworzu (Dz. Urz. Woj. Śl. z   dnia 15.02.2012 roku poz. 852);  

-   uchwałą Nr XXIII/214/13 Rady Gminy Jaworze z   dnia 23 kwietnia 2013r. w   sprawie wprowadzenia zmian w   Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Jaworzu (Dz. Urz. Woj. Śl. z   dnia 26 kwietnia 2013r. poz. 3536);  

-   zgodnie z   brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze  


Andrzej   Śliwka

 


Załącznik do Obwieszczenia Nr 1/2013
Rady Gminy Jaworze
z dnia 4 lipca 2013 r.

Uchwała Nr XXXIX/309/10  
Rady Gminy Jaworze  

z dnia 1   października 2010 roku  

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w   Jaworzu  

Działając na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 roku Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm), art. 11 ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z   późn. zm)  

Rada Gminy w   Jaworzu uchwala:  

1.   Nadać Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w   Jaworzu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

2.   Traci moc Uchwała Rady Gminy Jaworze Nr XXVI/128/2000 z   dnia 28.12.2000 roku w   sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w   Jaworzu.  

3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze i   Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Jaworzu.  

4.   Uchwała wchodzi w   życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/309/10  
Rady Gminy Jaworze  
z dnia 1   października 2010 roku  

S T A   T U   T  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Jaworzu  

Rozdział I  
Postanowienia ogólne  

§   1.   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w   Jaworzu, zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie:  

1)   ustawy z   dnia 12 marca 2004 roku o   pomocy społecznej,  

2)   ustawy z   dnia 28 listopada 2003 roku o   świadczeniach rodzinnych,  

3)   ustawy z   dnia 7   września 2007 roku o   pomocy osobom uprawnionym do alimentów,  

4)   ustawy z   dnia 21.06.2001 roku o   dodatkach mieszkaniowych,  

5)   ustawy z   dnia 29.07.2005 roku o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie,  

6)   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 roku o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej,  

7)   ustawy z   dnia 7   września 1991 o   systemie oświaty,  

8)   ustawy z   dnia 27.08.2009 roku o   finansach publicznych,  

9)   innych, właściwych aktów prawnych,  

10)   uchwały Nr XVI/101/2000 Rady Gminy Jaworze z   dnia 16.03.2000 roku w   sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Jaworzu,  

11)   niniejszego Statutu. 1)  

§   2.   1.   Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy Jaworze.  

2.   Ośrodek posiada nazwę: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w   Jaworzu.  

3.   Siedziba Ośrodka mieści się w   Jaworzu, ul. Zdrojowa 85.  

4.   Ośrodek podlega Wójtowi Gminy Jaworze, który sprawuje nadzór nad działalnością Ośrodka.  

5.   Obszar działania Ośrodka obejmuje terytorium Gminy Jaworze.  

Rozdział II  
Przedmiot działalności  

§   3.   1.   Ośrodek realizuje następujące zadania:  

1)   własne i   zlecone z   zakresu pomocy społecznej należące do właściwości gminy, polegające w   szczególności na:  

a)   rozpoznawaniu potrzeb społecznych oraz analizie i   ocenie zjawisk będących ich źródłem,  

b)   organizowaniu funkcjonowania pomocy społecznej w   Gminie z   uwzględnieniem rozbudowy niezbędnej infrastruktury socjalnej,  

c)   przyznaniu i   wypłacaniu świadczeń przewidzianych ustawą o   pomocy społecznej,  

d)   pobudzaniu społecznej aktywności w   zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i   rodzin,  

e)   prowadzeniu fachowej działalności socjalnej (praca socjalna) ukierunkowanej na pomoc osobom i   rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w   społeczeństwie.  

2)   Zlecone z   zakresu świadczeń rodzinnych, polegające w   szczególności na:  

a)   prowadzeniu postępowania w   sprawie przyznawania świadczeń rodzinnych,  

b)   wypłacaniu świadczeń rodzinnych.  

3)   zlecone z   zakresu ustawy o   pomocy osobom uprawnionym do alimentów polegające w   szczególności na:  

a)   podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych,  

b)   prowadzeniu postępowania w   sprawie przyznawania świadczeń z   funduszu alimentacyjnego,  

c)   wypłacaniu świadczeń z   funduszu alimentacyjnego.  

4)   własne z   zakresu dodatków mieszkaniowych, polegające w   szczególności na:  

a)   prowadzeniu postępowania w   sprawie przyznawania dodatków mieszkaniowych,  

b)   wypłacaniu dodatków mieszkaniowych.  

5)   własne z   zakresu ustawy o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie, polegające w   szczególności na:  

a)   koordynowaniu realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w   rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w   rodzinie,  

b)   prowadzeniu poradnictwa i   interwencji w   zakresie przeciwdziałania przemocy w   rodzinie w   szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i   wychowawczych kompetencji rodziców w   rodzinach zagrożonych przemocą w   rodzinie,  

c)   zapewnieniu obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego,  

d)   podejmowaniu interwencji w   środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w   oparciu o   procedurę „Niebieskiej Karty”.  

6)   własne gminy i   zadania zlecone z   zakresu administracji rządowej, określone w   ustawie o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej, w   tym prowadzenie i   zapewnienie miejsc w   świetlicy wsparcia dziennego o   charakterze opiekuńczym,  

7)   własne z   zakresu pomocy materialnej dla uczniów o   charakterze socjalnym, o   których mowa w   art. 90c ust. 2   ustawy o   systemie oświaty, polegające w   szczególności na prowadzeniu postępowań w   sprawie przyznawania uczniom pomocy materialnej o   charakterze socjalnym i   realizacji przyznanych świadczeń pomocy materialnej. 2)  

2.   Ośrodek ponadto realizuje zadania zlecone innymi ustawami, powierzone w   ramach zawartych porozumień oraz zadania zlecone przez Radę i   Wójta Gminy Jaworze, w   tym określone w   Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w   Gminie Jaworze.  

§   4.   W ramach zadań określonych w   § 3   Ośrodek wykonuje zadania własne gminy, zadania własne gminy o   charakterze obowiązkowymi i   zadania zlecone gminie z   zakresu administracji rządowej.  

§   5.   1.   Zadania z   zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizuje we współdziałaniu i   współpracy z   instytucjami, sądami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i   związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i   prawnymi.  

2.   Ośrodek przy realizacji zadań współpracuje także z   jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i   innymi instytucjami spoza terenu Gminy.  

Rozdział III  
Organizacja Ośrodka  

§   6.   1.   Ośrodkiem kieruje Kierownik, który odpowiada za całokształt działalności Ośrodka i   reprezentuje go na zewnątrz.  

2.   Kierownik Ośrodka jest zatrudniany przez Wójta Gminy Jaworze.  

3.   Kierownik jest pracodawcą dla pracowników Ośrodka.  

§   7.   1.   Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i   indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.  

2.   Strukturę organizacyjną Ośrodka, z   uwzględnieniem podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne i   szczegółowym określeniem ich zadań, ustala Kierownik Ośrodka w   regulaminie organizacyjnym. Regulamin organizacyjny wydawany jest w   drodze zarządzenia Kierownika po uzyskaniu akceptacji Wójta Gminy Jaworze.  

§   8.   Kierownik Ośrodka odpowiada za właściwą realizację przypisanych Ośrodkowi zadań oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych mu środków finansowo-rzeczowych.  

Rozdział IV  
Gospodarka finansowa  

§   9.   1.   Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w   samorządowych jednostkach budżetowych.  

2.   Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z   budżetu gminy, a   pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu gminy.  

3.   Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy.  

§   10.   Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.  

Rozdział V  
Postanowienia końcowe  

§   11.   1.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.  

2.   Zmiana postanowień Statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia.  

 

 

1)   § 1   zmieniony przez § 1   ust. 1   pkt 1   uchwały Rady Gminy Jaworze nr XIII/113/12 z   dnia 26 stycznia 2012r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z   dnia 15.02.2012 roku poz. 852) zmieniającej nin. uchwałę z   dniem 1.03.2012 r.  

2)   § 3   ust. 1   pkt 6   i 7   zmieniony przez § 1   ust. 1   pkt 2   uchwały Rady Gminy Jaworze nr XIII/113/12 z   dnia 26 stycznia 2012r. (Dziennik Urzędowy Województwa. Śląskiego z   dnia 15.02.2012 roku poz. 852) zmieniającej nin. uchwałę z   dniem 1.03.2012 r. oraz przez § 1   uchwały Rady Gminy Jaworze nr XXIII/214/13 z   dnia 23 kwietnia 2013r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z   dnia 26.04.2013 roku poz.3536) zmieniającej nin. uchwałę z   dniem 10.05.2013 r.  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »