| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.119.2013 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 8 lipca 2013r.

zmieniająca uchwałę Nr 1166/LXIX/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ruda Śląska oraz jego jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów właściwych do ich udzielaniaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.594) oraz art.59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na wniosek Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Rada Miasta Ruda Śląska
uchwala:


§ 1. W uchwale Nr 1166/LXIX/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ruda Śląska oraz jego jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów właściwych do ich udzielania w brzmieniu nadanym uchwałą Nr PR.0007.188.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 sierpnia 2012 r. wprowadzić następujące zmiany:

1) Zmienić brzmienie § 4 ust. 3:

3. Organ uprawniony może, na wniosek dłużnika, udzielić ulg w spłacie należności w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem dłużnika, w szczególności gdy ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika oraz jego najbliższej rodziny co winno zostać wykazane stosownymi nie budzącymi wątpliwości dokumentami.;

2) Nadać brzmienie § 5:

§ 5. 1. Udzielenie ulg w spłacie należności następuje nie więcej niż 1 raz w ciągu 6 miesięcy.

2. Udzielenie ulgi w spłacie ma charakter uznaniowy.;

3) Nadać brzmienie § 8 ust. 2:

W przypadkach określonych w § 4 ust. 1 pkt 1-4 umorzenie z urzędu nie będzie stanowiło pomocy de minimis, natomiast pomoc de minimis może stanowić ulga udzielona na podstawie § 4 ust. 1 pkt 5 oraz § 4. ust.3..

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała Nr 1166/LXIX/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ruda Śląska oraz jego jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów właściwych do ich udzielania pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 4. Do spraw wszczętych, a nierozpatrzonych przed wejściem w życie niniejszej uchwały, jak również spraw rozpatrzonych na podstawie przepisów dotychczasowych, jeśli termin spłaty należności, do których zastosowano ulgę przypada na okres obowiązywania niniejszej uchwały stosuje się przepisy niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »