| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.122.2013 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 8 lipca 2013r.

w sprawie ustalenia regulaminu targowisk stałych i czasowych zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 i ust. 3, art 41 ust 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594)

na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miasta Ruda Śląska
uchwala:

§ 1. Ustalić regulamin targowisk zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 1108/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13.05.2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowisk stałych oraz czasowych zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr PR.0007.122.2013
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 8 lipca 2013 r.

Regulamin targowisk stałych i czasowych, zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska

1. Obsługę targowisk stałych i czasowych zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska prowadzą, na podstawie umów zawartych z Gminą Miastem Ruda Śląska, podmioty, zwane w dalszej treści jednostkami prowadzącymi targowisko.

2. Jednostka prowadząca targowisko ustala godziny otwarcia i zamknięcia targowiska po uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Ruda Śląska.

3. Każde targowisko powinno posiadać tablicę informacyjną, określającą:

1) dni i godziny handlu,

2) nazwę jednostki prowadzącej targowisko,

3) treść regulaminu targowiska,

4) treść obowiązującej uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska.

5) wysokość innych opłat obowiązujących na targowisku.

4. Nadzór nad targowiskami w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych, weterynaryjnych, skarbowych, porządku publicznego, sprawują właściwe organy oraz inne służby uprawnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.

II. ORGANIZACJA TARGOWISKA

1. Na targowiskach może być prowadzona działalność handlowa, usługowa i gastronomiczna.

2. Działalność handlowa, usługowa i gastronomiczna może być prowadzona:

1) z pojazdów (samochody, przyczepy itp.),

2) ze stoisk (stragany, namioty, ławy, stoły itp.),

3) z obiektów zamkniętych (kioski handlowe),

4) w formie obnośnej (z ręki, wiaderka, kosza, torby itp.),

5) w formie obwoźnej (z wózka).

3. Miejsca sprzedaży wyznaczają osoby upoważnione przez jednostkę prowadzącą targowisko i czuwają nad ich prawidłowym wykorzystaniem.

4. Każde miejsce przeznaczone do handlu winno być oznaczone kolejnym numerem, nadanym przez jednostkę prowadzącą targowisko, w sposób odpowiedni uwidoczniony dla wszystkich handlujących.

5. Jednostka prowadząca targowisko odpowiada za czystość i porządek na terenie targowiska i terenie przyległym zgodnie z postanowieniami zawartymi w uchwale Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ruda Śląska.

6. Jednostka prowadząca targowisko zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązana jest do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7. Drogi pożarowe oraz ewakuacyjne oznaczone są liniami żółtymi lub czerwonymi. Przebieg tych dróg określa instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

8. Do obowiązków jednostki prowadzącej targowisko należy nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem targowiska, a w szczególności:

1) utrzymanie porządku i czystości na terenie targowiska,

2) zapewnienie bezpieczeństwa na targowisku miejskim, a w przypadku zdarzeń nadzwyczajnych udostępnienie telefonów alarmowych i umożliwienie prowadzenia sprawnej akcji ratunkowej,

3) ustalenie i oznakowanie drogi pożarowej oraz ewakuacyjnej – przebieg tych dróg określa instrukcja bezpieczeństwa pożarowego,

4) usuwanie zalegającego błota oraz odśnieżanie nawierzchni targowiska w czasie zimy, a także usuwanie śniegu i lodu z obiektów będących w zarządzie jednostki prowadzącej targowiska,

5) zapewnienie dostępu handlującym i odwiedzającym do: WC, pomieszczenia sanitarnego z bieżącą wodą i punktu pierwszej pomocy sanitarnej,

6) zawiadamianie handlujących o wszelkich zmianach dotyczących regulaminu targowiska lub zasad korzystania z targowiska miejskiego,

7) bieżąca konserwacja i utrzymanie w sprawności infrastruktury targowiska oraz konserwacja i bieżące remonty majątku trwałego znajdującego się na targowisku miejskim,

8) podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie targowiska oraz prawidłowego dozoru po jego zamknięciu,

9) wykonywanie innych czynności zleconych przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska związanych z prawidłowym prowadzeniem targowiska miejskiego,

10) dbałości o przestrzeganie przepisów regulaminu i wydawania poleceń w celu usunięcia uchybień.

9. Do kontroli handlujących na targowisku, w zakresie określonym odrębnymi przepisami prawa upoważnieni są przedstawiciele:

1) Straży Miejskiej,

2) Policji,

3) Straży Granicznej,

4) Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

5) Urzędu Skarbowego,

6) Urzędu Miasta,

7) Urzędu Kontroli Skarbowej,

8) Służby Celnej,

9) jednostki prowadzącej targowisko,

10) innych organów upoważnionych na podstawie odrębnych przepisów.

III. WARUNKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI NA TARGOWISKACH

1. Działalność handlową, usługową i gastronomiczną prowadzą na targowisku przedsiębiorcy tzn. osoby fizyczne, osoby prawne, spółki handlowe określone w Kodeksie spółek handlowych oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, utworzone zgodnie z przepisami prawa, legitymujące się dokumentem tożsamości oraz odpowiednim zezwoleniem.

2. Osoby nie posiadające przy sobie dokumentów upoważniających do prowadzenia handlu nie mogą podejmować działalności, ponieważ zostaną usunięte z targowiska.

3. Kiosk, stragan, stoisko lub inne urządzenia do prowadzenia handlu powinny być oznaczone firmą przedsiębiorcy oraz numerem zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej i nazwą organu wydającego takie zezwolenie.

4. Organizacja stanowiska handlowego, w szczególności sposób magazynowania towarów, musi zapewnić bezpieczeństwo kupującym, sprzedającym oraz innym osobom. Polecenia osób upoważnionych przez jednostkę prowadzącą targowisko w tym zakresie muszą być bezwzględnie wykonane.

5. Wszystkie towary mogą być wystawione tylko w określonych granicach miejsca lub obiektu, z którego prowadzona jest sprzedaż i muszą być wystawione tak, aby nie przesłaniały widoku sąsiednich obiektów, z których prowadzona jest sprzedaż.

6. Wykonywanie na Targowisku zarobkowych czynności usługowych jest dopuszczalne na ogólnych zasadach wynikających z ustaw w sposób nie utrudniający innym osobom i jednostkom działalności handlowej, jednak po uzgodnieniu z jednostką prowadzącą targowisko.

7. Za wszelkie transakcje handlowe zawierane na targowisku odpowiedzialność ponoszą sprzedający i kupujący zgodnie z Kodeksem cywilnym i innymi obowiązującymi przepisami. Każdy sprzedawca odpowiada za jakość sprzedawanego przez siebie towaru.

8. Osoby prowadzące działalność handlową, usługową i gastronomiczną na targowiskach zobowiązane są do:

1) przestrzegania regulaminu targowiska,

2) przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie prowadzonej działalności, a w szczególności przepisów sanitarnych, porządkowych, weterynaryjnych, przeciwpożarowych, dotyczących praw konsumenta,

3) zajmowania miejsc sprzedaży wskazywanych przez pracowników jednostki prowadzącej targowisko,

4) wykonywania poleceń pracowników jednostki prowadzącej targowisko,

5) umieszczenia na towarach wystawionych do sprzedaży cen w sposób widoczny dla kupującego, zapewniający prostą i nie budzącą wątpliwości informację o jej wysokości lub wywieszenia cenników, informowania o nazwie towaru, producencie towaru i jego adresie oraz umieszczenia innych oznaczeń i informacji wymaganych na podstawie odrębnych przepisów,

6) poddania się kontroli przez organy do tego upoważnione,

7) utrzymywania w czasie prowadzenia handlu jak i po jego zakończeniu miejsca prowadzenia działalności i najbliższego otoczenia w stanie czystym i uporządkowanym,

8) usuwania po zakończeniu działalności handlowej odpadów i śmieci powstałych z bieżącej działalności do przeznaczonych na ten cel pojemników, ustawionych na terenie targowiska z jednoczesną ich segregacją. W przypadku nie uprzątnięcia stanowiska po zakończeniu handlu jednostka prowadząca targowisko obciąży sprzedawcę kosztami posprzątania stanowiska.

9. Za znajdujące się na terenie targowiska towary, opakowania i urządzenia oraz ich należyte składowanie i zabezpieczenie odpowiada właściciel.

10. Za rzeczy pozostawione lub zaginione na terenie targowiska jednostka prowadząca targowisko nie odpowiada.

11. Do ważenia lub mierzenia towarów mogą być używane jednostki miar obowiązujące w obrocie towarowym tj. metr, kilogram, litr i pochodne. Narzędzia pomiarowe używane na targowisku powinny mieć ważną cechę legalizacyjną oraz powinny być ustawione lub użytkowane w ten sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia. Handlujący powinien posiadać przy sobie dokument potwierdzający legalizację używanego narzędzia pomiarowego.

12. Wykorzystywanie na targowisku urządzeń nagłośniających w celach reklamowych i informacyjnych oraz dystrybucja ulotek reklamowych wymaga uzyskania zgody jednostki prowadzącej targowisko.

13. Na targowisku miejskim zabrania się:

1) odstępowania przydzielonego miejsca do handlu innym handlującym bez zgody jednostki prowadzącej targowisko,

2) prowadzenia wszelkich gier hazardowych, zakładów i loterii bez wymaganych prawem zezwoleń,

3) eksponowania i oferowania do sprzedaży alkoholu bez wymaganych prawem zezwoleń,

4) spożywania alkoholu, prowadzenia działalności w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających,

5) prowadzenia handlu oraz blokowania w obrębie dróg pożarowych, dróg ewakuacyjnych i przejść dla pieszych oraz ciągów komunikacyjnych,

6) wystawiania sprzedawanych towarów i urządzeń handlowych poza wyznaczone lub oznakowane stanowiska handlowe,

7) wyrzucania nieczystości bądź wylewania płynów w miejscach do tego nie przeznaczonych,

8) niszczenia, uszkadzania lub w inny sposób czynienia niezdatnym do użytku urządzeń targowiska.

14. Użytkownicy obiektów, co do których jednostka prowadząca targowisko nie jest ich właścicielem, są zobowiązani do bieżącej konserwacji, dbania o należyty stan techniczny i estetykę, a w okresie zimowym do właściwego utrzymania dachu eliminującego wszelkie zagrożenia dla osób i mienia.

15. Aktualni użytkownicy obiektów zobowiązani są do pokrycia szkód wynikłych z niewłaściwej eksploatacji obiektów oraz ich awarii wpływających na otoczenie.

16. Prowadzący działalność z obiektów zamkniętych są zobowiązani do podania jednostce prowadzącej targowisko numerów telefonów, dostępnych całą dobę do wykorzystania w przypadku wystąpienia określonego zdarzenia (awaria, włamanie, pożar) oraz bieżącej ich aktualizacji.

17. Brak możliwości nawiązania kontaktu upoważnia pracowników jednostki prowadzącej targowisko do podjęcia wszelkich kroków w celu zminimalizowania negatywnych skutków zdarzenia łącznie z wejściem do środka obiektu.

IV. TOWARY DOPUSZCZONE DO SPRZEDAŻY NA TARGOWISKU

1. Do sprzedaży towarów na targowisku mają zastosowanie wymagania określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

2. Na targowisku dozwolony jest handel wszystkimi towarami dopuszczonymi do obrotu zgodnie z zasadami przewidzianymi przepisami prawa, za wyjątkiem sprzedaży:

1) nafty, benzyny, spirytusu przemysłowego, trucizn oraz środków leczniczych i innych materiałów niebezpiecznych oraz łatwopalnych,

2) napojów alkoholowych i papierosów bez znaków akcyzy,

3) papierów wartościowych,

4) broni, amunicji oraz materiałów wybuchowych, ogni sztucznych, rac, petard oraz innych materiałów pirotechnicznych,

5) grzybów świeżych, suszonych i przetworów grzybowych z wyjątkiem zakwalifikowanych do sprzedaży przez uprawnionego grzyboznawcę,

6) towarów, na które wymagane jest dodatkowe zezwolenie, a handlujący takiego zezwolenia nie posiada,

7) towarów, których sprzedaż powinna być przeprowadzona w odpowiednich warunkach, a które na targowisku miejskim nie mogą być zapewnione,

8) artykułów szkodliwych dla zdrowia lub stanowiących zagrożenie życia ludzkiego oraz artykułów zepsutych, sfałszowanych lub fałszywie oznaczonych, pochodzących z kradzieży,

9) innych artykułów, których sprzedaż zabroniona jest na podstawie odrębnych przepisów prawa.

3. Sprzedaż mięsa i przetworów mięsnych, drobiu bitego i przetworów drobiowych, tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, ryb i przetworów rybnych, mleka pasteryzowanego i przetworów mlecznych, innych środków spożywczych wymagających zabezpieczenia przed niewłaściwą temperaturą i nasłonecznieniem powinna być prowadzona wyłącznie za pomocą specjalistycznych środków transportu wyposażonych w odpowiednie pod względem higienicznym pomieszczenia, urządzenia chłodnicze, zlewozmywak, wodę ciepłą i zimną oraz dwudzielną szafkę na odzież ochronną i osobistą, a także zaopiniowanych przez właściwy Inspektorat Sanitarny.

4. Sprzedaż towarów, objętych zakazem sprzedaży lub co do których zachodzi podejrzenie, że są szkodliwe dla zdrowia, pochodzą z kradzieży lub innego nielegalnego źródła będzie wstrzymana przez pracowników jednostki prowadzącej targowisko, którzy mają obowiązek powiadomić o tym Straż Miejską lub właściwy Komisariat Policji.
V. ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA KORZYSTANIE Z TARGOWISKA

1. Wysokość stawek opłaty targowej, zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej określa Uchwała Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska.

2. Jednostka prowadząca targowisko pobiera przez inkasentów posiadających identyfikatory ze zdjęciem od osób handlujących na targowisku opłatę targową oraz inne opłaty.

3. Wysokość opłat obowiązujących na targowisku, z wyjątkiem opłaty targowej, ustala Prezydent Miasta w drodze zarządzenia.

4. Wysokość opłat targowych winna być uwidoczniona na tablicy ogłoszeń. Tabela opłat winna być również w posiadaniu inkasenta.

5. Każdy rozpoczynający działalność na targowisku jest zobowiązany do posiadania (na stanowisku) potwierdzenia dokonania wymaganych opłaty – brak posiadania dowodu opłaty targowej traktowany jest jako jej nieuiszczenie. Za rozpoczęcie działalności uważa się wystawienie pierwszego towaru do sprzedaży.

6. Osoba dokonująca sprzedaży na targowiskach winna przechowywać dokument potwierdzający uiszczenie opłaty targowej przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

7. Dopuszcza się zajęcie przez jednego sprzedającego kilku wydzielonych stanowisk pod warunkiem uiszczenia opłaty targowej za każde stanowisko oddzielnie.

8. Oprócz opłaty targowej na targowisku mogą być pobierane inne opłaty za korzystanie z urządzeń targowiskowych oraz za usługi świadczone przez jednostkę prowadzącą targowisko.

9. Prowadzący działalność z obiektów zamkniętych, o których mowa w ust. III.1, mogą zostać zwolnieni z opłaty miesięcznej, innej niż opłata targowa, w pełnej jej wysokości, z powodu uzasadnionego zaniechania prowadzenia działalności gospodarczej. Wniosek o zwolnienie z opłaty należy złożyć na piśmie w jednostce prowadzącej targowisko podając okres tej przerwy:

a) jednorazowo cały miesiąc kalendarzowy w ciągu roku,

b) dwa razy po 1/2 miesiąca w ciągu roku.

Dłuższy okres tych przerw będzie traktowany jako zawieszenie działalności gospodarczej.

10. Wszelkie spory wynikłe z udzielenia zwolnienia, o którym mowa powyżej rozstrzyga jednostka prowadząca targowisko.

11. Zaprzestający prowadzenia działalności z obiektów zamkniętych są zobowiązani do złożenia tego faktu na piśmie wraz z odpowiednimi dokumentami (zawieszenie działalności, decyzje o wykreśleniu z ewidencji gospodarczej itp.) do jednostki prowadzącej targowisko z równoczesnym podaniem sposobu korzystania zajmowanego dotychczas obiektu:

1) wskazanie swojego następcy, który przejmie prawa i obowiązki związane z obiektem,

2) udostępnienia obiektu w sposób pozwalający na korzystanie z obiektu przez innych prowadzących działalność,

3) likwidacji obiektu,

4) nieodpłatnego przekazania obiektu.

W przypadku nie wywiązania się z ww. ustaleń, będzie naliczana opłata w wysokości wymaganej opłaty miesięcznej, innej niż opłata targowa.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszyscy użytkownicy targowiska obowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa, w szczególności przepisów porządkowych, sanitarnych, przeciwpożarowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów związanych z prowadzeniem działalności handlowej i obrotem towarami.

2. Przy kontrolowaniu przestrzegania postanowień regulaminu i ich egzekwowaniu jednostka prowadząca targowisko i inne osoby upoważnione mają prawo do korzystania z pomocy odpowiednich służb wymienionych w pkt. II.9.

3. Osoba, która narusza przepisy niniejszego regulaminu może zostać usunięta z targowiska. Usunięcie z terenu targowiska nie daje podstawy do zwrotu opłaty targowej i eksploatacyjnej.

4. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu może skutkować cofnięciem możliwości korzystania ze stanowisk na całym targowisku.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KnowBox Szkolenia

Portal dla szkoleniowców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »