| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.125.2013 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 8 lipca 2013r.

o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15), art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz 594) w związku z art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miasta Ruda Śląska uchwala:

§ 1. W uchwale nr PR.0007.147.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.06.2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Ruda Śląska, w załączniku nr 1 do uchwały dokonać następujących zmian:

1) § 2 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

1) 160 % kwoty zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia przekracza 300 zł,;;

2) § 2 ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

2) 180 % kwoty zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza lub jest równa 300 zł.;;

3) § 3 ust. 1 pkt 1) lit. d) otrzymuje brzmienie:

d) zakupu stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego lub zajęcia realizowane poza zajęciami w szkole, w tym dresów sportowych (bluza sportowa, spodnie sportowe), spodenek gimnastycznych lub getrów, koszulek gimnastycznych, skarpetek sportowych, a także obuwia sportowego,;;

4) § 3 ust. 1 pkt 1) lit. g) otrzymuje brzmienie: "g) zakupu innych artykułów niezbędnych do nauki w poszczególnych rodzajach i typach szkół oraz związanych ze specyfiką szkoły lub niezbędnych do zajęć o charakterze edukacyjnym, prowadzonych poza szkołą,";

5) § 3 ust. 1 pkt 1) lit. h) otrzymuje brzmienie: "h) zakupu mebli: biurka, krzesła do biurka, lampy oświetlającej biurko, regałów na książki,";

6) w § 3 ust. 1 pkt 1) po lit. i) dodać lit. j) w brzmieniu: "j) zakupu stroju galowego, w tym obuwia, na potrzeby uczestniczenia w życiu szkoły.";

7) § 3 ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie: "2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, udziału w zajęciach językowych, komputerowych, artystycznych, sportowych oraz innych płatnych zajęciach edukacyjnych, udziału w wycieczkach szkolnych lub obozach, koloniach, półkoloniach a także innych formach wypoczynku o charakterze edukacyjnym, o których mowa w przepisie art. 92a ustawy o systemie oświaty, „zielonej szkole” oraz zbiorowych, organizowanych przez szkołę, wyjściach do kina, teatru, jak również innych instytucji.";

8) § 3 ust. 4 lit. e) otrzymuje brzmienie: "e) obuwie sportowe po 2 pary na semestr - do 100 zł za parę,";

9) § 3 ust. 4 lit. h) otrzymuje brzmienie: "h) strój galowy raz na dwa lata szkolne - do 350 zł.,";

10) § 3 ust. 4 lit. i) otrzymuje brzmienie: "i) biurka, regały na książki o wartości powyżej 200 zł za sztukę - raz na trzy lata szkolne,";

11) w § 3 ust. 4, po lit. i) dodaje się lit. j) w brzmieniu: "j) lampa oświetlająca biurko, krzesło do biurka o wartości do 150 zł za sztukę - raz na trzy lata szkolne.";

12) § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie: "5. Refundacji nie podlegają wydatki na wynagrodzenia za usługi montażowe, serwisowe oraz podobne. Ponadto w ramach pomocy rzeczowej refundacji nie podlegają wydatki o charakterze nieedukacyjnym, w szczególności wydatki na odzież codziennego użytku, strój na studniówkę, strój pierwszokomunijny a także wydatki na ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków, komitet rodzicielski, jak również wydatki na wyjazdy o charakterze rekreacyjnym, sprzęt rekreacyjny, wkładki ortopedyczne, sprzęt rehabilitacyjny.";

13) w § 4 skreśla się zdanie drugie;

14) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności marnotrawienia pomocy, wydatkowania środków otrzymanych tytułem stypendium udzielonego w formie świadczenia pieniężnego na cele niezgodne z przeznaczeniem, stypendium szkolne może być realizowane poprzez zakup rzeczy, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a) do h) oraz lit. j) Regulaminu i przekazanie ich Wnioskodawcy. Zakupu dokonuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. W przypadkach, w których charakter kupowanej rzeczy tego wymaga, zakup dokonywany jest po uzgodnieniu z rodzicami, opiekunami prawnymi lub pełnoletnim uczniem.";

15) w § 6 ust. 1 skreśla się zdanie drugie;

16) uchyla się Rozdział 5;

17) uchyla się Załącznik nr 1 do Regulaminu;

18) uchyla się Załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 3. Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy uchwały, o której mowa w § 1 w dotychczasowym brzmieniu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2013r.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bernatowicz, Komorniczak, Mazur Radcy Prawni i Doradcy Podatkowi

spółka partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »