| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.125.2013 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 8 lipca 2013r.

o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15), art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz 594) w związku z art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miasta Ruda Śląska uchwala:

§ 1. W uchwale nr PR.0007.147.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.06.2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Ruda Śląska, w załączniku nr 1 do uchwały dokonać następujących zmian:

1) § 2 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

1) 160 % kwoty zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia przekracza 300 zł,;;

2) § 2 ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

2) 180 % kwoty zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza lub jest równa 300 zł.;;

3) § 3 ust. 1 pkt 1) lit. d) otrzymuje brzmienie:

d) zakupu stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego lub zajęcia realizowane poza zajęciami w szkole, w tym dresów sportowych (bluza sportowa, spodnie sportowe), spodenek gimnastycznych lub getrów, koszulek gimnastycznych, skarpetek sportowych, a także obuwia sportowego,;;

4) § 3 ust. 1 pkt 1) lit. g) otrzymuje brzmienie: "g) zakupu innych artykułów niezbędnych do nauki w poszczególnych rodzajach i typach szkół oraz związanych ze specyfiką szkoły lub niezbędnych do zajęć o charakterze edukacyjnym, prowadzonych poza szkołą,";

5) § 3 ust. 1 pkt 1) lit. h) otrzymuje brzmienie: "h) zakupu mebli: biurka, krzesła do biurka, lampy oświetlającej biurko, regałów na książki,";

6) w § 3 ust. 1 pkt 1) po lit. i) dodać lit. j) w brzmieniu: "j) zakupu stroju galowego, w tym obuwia, na potrzeby uczestniczenia w życiu szkoły.";

7) § 3 ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie: "2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, udziału w zajęciach językowych, komputerowych, artystycznych, sportowych oraz innych płatnych zajęciach edukacyjnych, udziału w wycieczkach szkolnych lub obozach, koloniach, półkoloniach a także innych formach wypoczynku o charakterze edukacyjnym, o których mowa w przepisie art. 92a ustawy o systemie oświaty, „zielonej szkole” oraz zbiorowych, organizowanych przez szkołę, wyjściach do kina, teatru, jak również innych instytucji.";

8) § 3 ust. 4 lit. e) otrzymuje brzmienie: "e) obuwie sportowe po 2 pary na semestr - do 100 zł za parę,";

9) § 3 ust. 4 lit. h) otrzymuje brzmienie: "h) strój galowy raz na dwa lata szkolne - do 350 zł.,";

10) § 3 ust. 4 lit. i) otrzymuje brzmienie: "i) biurka, regały na książki o wartości powyżej 200 zł za sztukę - raz na trzy lata szkolne,";

11) w § 3 ust. 4, po lit. i) dodaje się lit. j) w brzmieniu: "j) lampa oświetlająca biurko, krzesło do biurka o wartości do 150 zł za sztukę - raz na trzy lata szkolne.";

12) § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie: "5. Refundacji nie podlegają wydatki na wynagrodzenia za usługi montażowe, serwisowe oraz podobne. Ponadto w ramach pomocy rzeczowej refundacji nie podlegają wydatki o charakterze nieedukacyjnym, w szczególności wydatki na odzież codziennego użytku, strój na studniówkę, strój pierwszokomunijny a także wydatki na ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków, komitet rodzicielski, jak również wydatki na wyjazdy o charakterze rekreacyjnym, sprzęt rekreacyjny, wkładki ortopedyczne, sprzęt rehabilitacyjny.";

13) w § 4 skreśla się zdanie drugie;

14) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności marnotrawienia pomocy, wydatkowania środków otrzymanych tytułem stypendium udzielonego w formie świadczenia pieniężnego na cele niezgodne z przeznaczeniem, stypendium szkolne może być realizowane poprzez zakup rzeczy, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a) do h) oraz lit. j) Regulaminu i przekazanie ich Wnioskodawcy. Zakupu dokonuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. W przypadkach, w których charakter kupowanej rzeczy tego wymaga, zakup dokonywany jest po uzgodnieniu z rodzicami, opiekunami prawnymi lub pełnoletnim uczniem.";

15) w § 6 ust. 1 skreśla się zdanie drugie;

16) uchyla się Rozdział 5;

17) uchyla się Załącznik nr 1 do Regulaminu;

18) uchyla się Załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 3. Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy uchwały, o której mowa w § 1 w dotychczasowym brzmieniu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2013r.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brokerska CDS

CDS działa jako kancelaria doradcza, której misją jest ochrona interesów przewoźników i spedytorów poprzez świadczenie usług w zakresie obsługi ubezpieczeń transportowych (OC przewoźnika, OC spedytora i Cargo) oraz pozasądowej i sądowej obsługi roszczeń i szkód powstałych w transporcie. Świadczymy również usługi związane z zarządzaniem ryzykiem transportowym, a także przeprowadzamy audyty i szkolenia z zakresu prawa przewozowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »