| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.126.2013 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 8 lipca 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Kultury w Rudzie Śląskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 406)

na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miasta Ruda Śląska
uchwala:

§ 1. W statucie Domu Kultury w Rudzie Śląskiej, którego tekst jednolity został przyjęty uchwałą nr 633/XXXIII/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 października 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w Rozdziale I § 2 punkty 2, 3, 4, 5 i 6 otrzymują odpowiednio następujące brzmienie:

2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 406),

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),

4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami),

5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),

6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).;;

2) w Rozdziale III § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Ruda Śląska albo powierza zarządzanie DK osobie fizycznej lub prawnej. Do wyboru zarządcy stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).;;

3) w Rozdziale III § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. W DK może zostać utworzone jedno stanowisko zastępcy Dyrektora. O utworzeniu stanowiska zastępcy Dyrektora rozstrzyga Dyrektor po uzyskaniu opinii Prezydenta Miasta.;;

4) w Rozdziale III § 9 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

7. Rada powoływana jest na wspólną czteroletnią kadencję, zgodną z kadencją urzędującego Prezydenta Miasta Ruda Śląska.;;

5) w Rozdziale III § 10 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

5. ustalanie planu finansowego DK,;;

6) w Rozdziale III § 10 ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

7. przedstawianie Prezydentowi Miasta Ruda Śląska projektu planu finansowego DK,;;

7) w Rozdziale IV § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. DK może prowadzić działalność gospodarczą, w szczególności wydawniczą, edukacyjną, promocyjną, reklamową, informacyjną i w zakresie wynajmu pomieszczeń...

§ 2. W pozostałym zakresie Statut Domu Kultury w Rudzie Śląskiej pozostaje bez zmian.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr PR.0007.73.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Kultury w Rudzie Śląskiej oraz jego ujednolicenia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Forum Od-nowa

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »