| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta Bierunia; Prezydenta Miasta Tychy

z dnia 8 kwietnia 2013r.

w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w punkcie katechetycznym prowadzonym przez Parafię Ewangelicko-Augsburską św. ap. Piotra i Pawła w Tychach

pomiędzy miastem Tychy reprezentowanym przez:

Andrzeja Dziubę                                                         -   Prezydenta miasta Tychy

działającego na podstawie Uchwały Nr XV/311/12 Rady Miasta Tychy z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Tychy a Gminą Bieruń dotyczącego zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Tychach oraz pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii tego wyznania

a gminą Bieruń reprezentowaną przez:

Brnrda Pustelnika                                           - Burmistrza Miasta Bierunia

w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w punkcie katechetycznym prowadzonym przez Parafię Ewangelicko-Augsburską św. ap. Piotra i Pawła w Tychach

§ 1.

1.               Uwzględniając wniosek Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w sprawie zorganizowania nauki religii w roku szkolnym 2012/2013 dla 17 uczniów pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez Miasto Tychy oraz Gminę Bieruń, wyraża się zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia, w wymiarze 4/18 etatu, nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół nr 5 w Tychach przy ul. Edukacji 11.

2.               Lekcje religii realizowane są w punkcie katechetycznym prowadzonym przez Parafię Ewangelicko-Augsburską św. ap. Piotra i Pawła, przy ul. Bpa Juliusza Burschego 20, 43-100 Tychy.

3.               Nauka religii w punkcie katechetycznym odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego.

§ 2.

1.               Koszty zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w § 1, a które ponosi miasto Tychy obejmują:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

- § 4120 Składki na Fundusz Pracy

- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

proporcjonalnie do liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013, tj. dla 1 ucznia gimnazjum
z terenu gminy Bieruń przypada 1/17 tych kosztów.

§ 3.

1.               Koszty zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w § 1 wyniosły 2 766,44 zł w okresie od 1 września do 31 grudnia 2012 roku, a planowane koszty zatrudnienia w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2012 r. wyniosą 5 750,07 zł.

2.               Kalkulacja kosztów, o których mowa w § 2, stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.

3.               Gmina Bieruń zobowiązuje się przekazać miastu Tychy dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z gminy Bieruń w roku szkolnym 2012/2013 za okres od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. za 1 ucznia gimnazjum w wysokości 162,72 zł oraz za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. za 1 ucznia gimnazjum w wysokości 338,22 zł.

4.               Gmina Bieruń zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji o której mowa w ust. 3 za okres wrzesień-grudzień 2012r . w terminie 14 dni od dnia podpisania porozumienia , natomiast dotację za okres styczeń-sierpień 2013r. w terminie do dnia 31 sierpnia 2013 r. na rachunek:

Urząd Miasta Tychy, 43-100 Tychy, Al. Niepodległości 49

PKO BP S.A., nr konta: 06 1020 2528 0000 0102 0267 4968

5.               W przypadku nie uregulowania płatności w terminach określonych w ust. 4 zostaną naliczone odsetki za każdy dzień zwłoki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 4.

1.               Kwoty wskazane w § 3 ust. 1 i ust. 3 dotyczące roku 2012 stanowią rzeczywiste koszty poniesione na wynagrodzenie nauczyciela religii oraz rzeczywistą liczbę uczniów objętych nauczaniem religii.

2.               Kwoty wskazane w § 3 ust. 1 i ust. 3 dotyczące roku 2013 są kwotami planowanymi i mogą ulec zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela określonych w § 2 i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

3.               Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2013, za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r., zostanie wykorzystana do dnia 31 sierpnia 2013 r. i rozliczona w terminie do dnia 7 września 2013 r.

4.               Podstawą rozliczenia będzie sprawozdanie w formie pisemnej, przedstawiające koszty zatrudnienia nauczyciela w punkcie katechetycznym, w rozbiciu na poszczególne składniki wynagrodzenia oraz miesiące, za które wynagrodzenie zostało wypłacone.

5.               W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w § 4 ust. 4, za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r., będzie wyższa od kwoty dotacji, jaką otrzymało miasto Tychy, to gmina Bieruń dokona wpłaty należnej kwoty do dnia 15 września 2013 r. W przypadku nie uregulowania płatności w tym terminie gmina Bieruń zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

6.               W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w § 4 ust. 4, za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r., będzie niższa od kwoty dotacji, jaką otrzymało miasto Tychy, to miasto Tychy dokona zwrotu niewykorzystanej części dotacji do dnia 15 września 2013 r. W przypadku nie uregulowania płatności w tym terminie miasto Tychy zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 5.

W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 6.

1.               Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania go przez drugą ze stron.

2.               Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek gminy Bieruń.

3.               Zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 7.

Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Prezydent Miasta Tychy


mgr inż Andrzej Dziuba

Burmistrz Miasta Bierunia


mgr inż Bernard Pustelnik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Słomka

Doradca podatkowy nr wpisu 09900, prawnik, zatrudniona w Instytucie Studiów Podatkowych na stanowisku konsultanta podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »