| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/202/2013 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 25 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Goczałkowice-Zdrój

w sprawie:zmiany Statutu Gminy Goczałkowice-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2013r. poz. 594) po przedłożeniu przez Komisję Statutową zmian w Statucie Gminy,  Rada Gminy uchwala:

§ 1. W Statucie Gminy Goczałkowice-Zdrój przyjętym uchwałą Nr XVIII/92/2004 z dnia 26 lutego 2004r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 23 poz. 794), zmienionym uchwałą Nr XLIV/261/2006 z dnia 31 stycznia 2006r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 29 poz. 859), zmienionym uchwałą Nr XXV/170/08 z dnia 16 grudnia 2008r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2009r. Nr 24 poz. 604 ) oraz zmienionym uchwałą Nr XXVII/188/2009 z dnia 24 lutego 2009r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 61 poz. 1344 ) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 ust. 1 lit. t otrzymuje brzmienie:

współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych;

2) w § 5 ust. 1 dodaje się lit. w, x, w następującym  brzmieniu:

działalności w zakresie telekomunikacji;

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

3) w § 9 ust. 2 zastępuje się wyrazy „określa odrębna ustawa” wyrazami „określają odrębne przepisy”;

4) w § 9 ust. 3 zastępuje się wyrazy „określa odrębna ustawa” wyrazami „określają odrębne przepisy”;

5) § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

W referendum gminnym, mieszkańcy gminy jako członkowie wspólnoty samorządowej wyrażają swoją wolę, w sprawach i w sposób określony w odrębnych przepisach.;

6) w § 13 ust. 3 p. 3 skreśla się wyrazy „oraz sekretarza gminy”;

7) § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Komisja rewizyjna składa się z trzech osób z zastrzeżeniem ust. 7.;

8) w § 14 dodaje się ustęp 7 w następującym brzmieniu:

Skład komisji rewizyjnej może być powiększony o radnych przedstawicieli klubów, maksymalnie jeden radny z każdego klubu.;

9) § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Do zasad i trybu wyboru oraz wygaśnięcia mandatu lub odwołania Wójta stosuje się odrębne przepisy.;

10) skreśla się  paragrafy od 29 do 36;

11) § 42 otrzymuje brzmienie:

Wynagrodzenie dla wójta ustala rada w drodze uchwały.;

12) w § 44 lit. b skreśla się wyraz „sekretarz,”;

13) w § 45 skreśla się ust. 1, jednocześnie dotychczasowy ust. 2 otrzymuje oznaczenie ust. 1, a dotychczasowy ust. 3 otrzymuje oznaczenie ust. 2.;

14) w § 60 ust. 1 zastępuje się wyrazy „budżetu gminy” wyrazami „uchwały budżetowej”;

15) w § 66 ust. 2 skreśla się wyrazy „po ich formalnym przyjęciu”;

16) Załącznik nr 3 do Statutu Gminy tj. Regulamin Komisji Rewizyjnej, otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 3 do Statutu Gminy Goczałkowic-Zdrój,

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

§ 1. Komisja Rewizyjna zwana dalej „komisją" jest organem rady gminy powołanym do przeprowadzenia kontroli działalności wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie:

1) gospodarki finansowo-ekonomicznej

2) gospodarowania mieniem komunalnym

3) przestrzegania i realizacji postanowień Statutu Gminy, uchwał rady gminy oraz obowiązujących przepisów

4) realizacji bieżących zadań gminy.

§ 2. 1. Komisja działa zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez radę.

2. Zatwierdzony przez radę plan pracy komisji przedstawiany jest wójtowi.

3. Komisja każdorazowo zawiadamia o przeprowadzonej kontroli wójta i kierownika kontrolowanej jednostki.

4. Komisja wykonuje również inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli.

§ 3. 1. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący.

2. Przewodniczący komisji:

1) organizuje pracę komisji,

2) zwołuje posiedzenia i kieruje obradami komisji,

3) składa radzie sprawozdanie pisemne z pracy komisji raz na pół roku.

3. Posiedzenie komisji jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa składu komisji.

4. Rozstrzygnięcia zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.

5. Komisja współpracuje z innymi komisjami rady.

§ 4. Komisja może korzystać z porad i opinii specjalistów w zakresie jej potrzeb i interesów, w szczególności z zakresu administracji i zarządzania, gospodarki, księgowości i finansów, kosztorysowania, sporządzania faktur i fakturowania, odbioru i rozliczenia robót.

§ 5. 1. Podstawową formą działania komisji są kontrole.

2. W celu przeprowadzenia czynności kontrolnych przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza zespół kontrolny składający się co najmniej z 2 członków komisji. Upoważnienie do kontroli podpisuje Przewodniczący Rady.

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, co najmniej na 3 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli, zawiadamia na piśmie podmiot podlegający kontroli o zakresie i terminie kontroli, a także o składzie zespołu kontrolnego.

4. Po zakończeniu  kontroli  komisja  sporządza  protokół przedstawiając swe stanowisko radzie w formie opinii lub wniosków.

5. Członkowie komisji mają prawo zgłosić pisemnie odrębne zdanie do wyrażonego przez komisję stanowiska, o którym mowa w ust. 4, które załącza się do protokołu.

§ 6. Czynności kontrolne mogą być wykonywane po okazaniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Upoważnienie do kontroli zawiera co najmniej:

1)               wskazanie podstawy prawnej;

2)               oznaczenie organu kontroli;

3)               datę i miejsce wystawienia;

4)               imię i nazwisko osoby kontrolującej, upoważnionej do wykonania kontroli oraz dane jednostki objętej kontrolą;

5)               określenie zakresu przedmiotowego kontroli;

6)               wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli;

7)               podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji;

8)               pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanej jednostki.

§ 7. Komisja przeprowadza kontrolę w oparciu o następujące kryteria:

1) legalności,

2) gospodarności,

3) rzetelności,

4) celowości.

§ 8. Kontrole mogą mieć również charakter kontroli doraźnych (ad hoc), czyli kontroli nie ujętych w rocznym planie pracy.

§ 9. Zadaniem Komisji w zakresie kontroli jest:

1) ustalenie stanu faktycznego na podstawie dowodów, dokumentów, danych        ewidencji, dowodów rzeczowych, sprawozdawczości i planów,

2) sporządzenie dokumentacji z przebiegu kontroli,

3) sporządzenie protokołu oraz zajęcie stanowiska w formie opinii lub wniosków,

4) przyjmowanie oświadczeń oraz wyjaśnień od pracowników kontrolowanej jednostki.

§ 10. Komisja posiada następujące uprawnienia:

1) wstęp do  pomieszczeń i innych  obiektów jednostki kontrolowanej,

2) wgląd do ksiąg, rejestrów, planów, sprawozdań oraz innych akt i dokumentów znajdujących się w kontrolowanej jednostce i związanych z jej działalnością,

3) prawo zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów,

4) żądanie złożenia wyjaśnień i informacji od wszystkich właściwych w sprawie podmiotów.

§ 11. Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do zapewnienia kontrolującym odpowiednich warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli.

§ 12. 1. Podczas dokonywania czynności kontrolnych zespół kontrolny jest zobowiązany do przestrzegania:

1) przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy obowiązujących na terenie kontrolowanej jednostki,

2) przepisów o postępowaniu z wiadomościami zawierającymi informacje niejawne i inne dane podlegające ochronie.

2. Działalność komisji nie może naruszać obowiązującego w kontrolowanej jednostce porządku pracy, w tym kompetencji organów sprawujących kontrolę służbową.

§ 13. 1. W protokole z kontroli ujmuje się fakty służące do oceny jednostki kontrolowanej, uchybienia i nieprawidłowości, ich przyczyny i skutki, osoby odpowiedzialne.

2. Protokół powinien ponadto zawierać:

1) nazwę jednostki kontrolowanej,

2) datę rozpoczęcia i czas trwania kontroli,

3) skład   osobowy  zespołu   kontrolnego,   ich   imiona i nazwiska,

4) określenie zakresu kontroli,

5) rodzaje i ilość załączników,

6) wnioski i opinie,

7) ewentualne zastrzeżenia kierownika jednostki kontrolowanej,

8) podpisy osób przeprowadzających kontrolę.

3. Protokół z kontroli sporządza się w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: kierownik jednostki kontrolowanej, przewodniczący rady, wójt. Jeden egzemplarz pozostaje w aktach komisji.

§ 14. 1. Kierownik kontrolowanej jednostki zapoznaje się z protokołem kontroli co potwierdza własnoręcznym podpisem i w terminie 7 dni od jego otrzymania może wnieść zastrzeżenia i wyjaśnienia na ręce przewodniczącego komisji.

2. W przypadku nie dotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 1 protokół komisji przyjmuje się bez zastrzeżeń i wyjaśnień.

§ 15. 1. Wyniki przeprowadzonej kontroli komisja przedstawia radzie w formie sprawozdania.

2. Sprawozdanie winno zawierać:

1) zwięzły opis wyników kontroli ze wskazaniem źródeł i przyczyn ujawnionych nieprawidłowości oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie,

2) zwięzłe przedstawienie zastrzeżeń i wyjaśnień wniesionych do protokołu kontroli przez kierownika kontrolowanej jednostki,

3) wnioski zmierzające do usunięcia nieprawidłowości,

4) wnioski o podjęcie odpowiednich kroków w stosunku do osób odpowiedzialnych za powstałe nieprawidłowości.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 komisja włącza do materiałów dostarczanych  radnym w trybie § 21 Regulaminu rady.

§ 16. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem komisji, o którym mowa w § 15, rada przyjmuje wnioski pokontrolne, które wójt kieruje w terminie do 7 dni, do realizacji przez odpowiednie jednostki organizacyjne Gminy.

§ 17. Kierownicy jednostek, do których skierowano wnioski pokontrolne przyjęte przez radę są zobowiązani powiadomić radę pisemnie w terminie do 14 dni od ich otrzymania o sposobie i terminie ich wykonania lub o przyczynach z powodu, których nie zostały wykonane.

§ 18. Obsługę techniczno-biurową komisji prowadzi urząd.

§ 19. Protokoły i inne materiały komisji są przechowywane w urzędzie.

§ 20. Komisja może występować do rady z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli oraz inne organy kontroli.”

17) w załączniku nr 4 do Statutu Gminy tj. w Regulaminie Rady Gminy:

a) § 12 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

Protokół należy sporządzić do terminu kolejnego posiedzenia komisji, nie później niż do 21 dni od daty posiedzenia komisji. Jego zatwierdzenie następuje na kolejnym posiedzeniu komisji,

b)               § 15 otrzymuje brzmienie:

1. Komisje rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.

2. Przewodniczący tych komisji wspólnie ustalają porządek posiedzenia podpisują zawiadomienie o jego zwołaniu i ustalają który z nich będzie prowadził posiedzenie, co zapisuje się w protokole z tego posiedzenia.

3. Każda komisja przeprowadza odrębne głosowanie wśród swoich członków.

4. Przewodniczący rady i radni nie będący członkami komisji uczestniczą w tym posiedzeniu z prawem zabierania głosu, natomiast bez prawa udziału w głosowaniu.

5. Komisje rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami rad innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, po uzyskaniu zgody rady. Przepis § 58 niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio.,

c) w § 18 skreśla się ust. 1 i 2, jednocześnie skreśla się oznaczenie ust. 3.;

d) w § 45 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:

Uchwały wprowadzone do porządku obrad w trybie zmiany porządku obrad nie wymagają opinii komisji.,

e) w § 53 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:

Przebieg sesji rejestrowany jest również na nośniku elektronicznym, który jest przechowywany przez 6 miesięcy w Biurze Rady.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Maćkowski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Dom Maklerski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »