| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/183/13 Rady Gminy Kobiór

z dnia 11 lipca 2013r.

określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. Poz. 594) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 391 z późn. zm.)

Rada Gminy

uchwala:

§ 1.

Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Kobiór, działalności w zakresie:

1) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

3) prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Kobiór stanowiące załączniki nr 3 do niniejszej uchwały,

4) prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Kobiór stanowiące załączniki nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Mazur


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/183/13
Rady Gminy Kobiór
z dnia 11 lipca 2013 r.

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Kobiór działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

1) Posiadać zarejestrowaną działalności gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

2) Przedsiębiorca prowadzący działalność w w/w zakresie, jego wspólnicy i osoby zasiadające w organach przedsiębiorcy nie mogą być karani z art. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierzą (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. nr 106, poz.10002 z późn. zm.).

3) Posiadać aktualną umowę z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt gwarantującą odbiór wyłapanych zwierząt lub pisemne oświadczenie tego podmiotu o gotowości do odbioru zwierzą wyłapanych.

4) Posiadać umowę o współpracy z lekarzem weterynarii obejmującą przedmiot prowadzonej działalności.

5) Posiadać umowę obejmującą gotowość do odbioru zwłok zwierzęcych przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych.

6) Dysponować miejscem do przetrzymywania wyłapanych zwierząt, do czasu przewiezienia ich do schroniska, znajdującym się poza obszarem zwartej zabudowy mieszkaniowej. Uciążliwość tego typu działalności nie powinna przekraczać granic nieruchomości, do której przedsiębiorca posiada tytuł prawny.

7) Dysponować środkiem transportu przystosowanym do przewozu zwierząt zgodnie z wymogami określonymi w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. nr 106, poz.1002 z późn.zm.) dopuszczonym decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii.

8) Dysponować specjalistycznym sprzętem do chwytania i transportowania bezdomnych zwierząt, niestwarzającym zagrożenia dla ich życia i zdrowia i niezadającym im cierpieniom, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. z 1998r. nr 116, poz. 753).

2. Wymienione w ust.1 wymagania muszą zostać wykazane odpowiednimi dokumentami.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/183/13
Rady Gminy Kobiór
z dnia 11 lipca 2013 r.

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Kobiór działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

1) Posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.

2) Przedsiębiorca prowadzący działalność w w/w zakresie, jego wspólnicy i osoby zasiadające w organach przedsiębiorcy nie mogą być karani z art. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. nr 106, poz.1002 z późn.zm.).

3) Dysponować terenem, na którym prowadzona będzie w/w działalność.

4) Schronisko dla bezdomnych zwierząt może być zlokalizowane tylko na terenie przeznaczonym imiennie na ten cel w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.

5) Posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii nadającą weterynaryjny numer identyfikacyjny, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. nr 213.poz.1342 z późn.zm.).

6) Lokalizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt, obiekty, pomieszczenia oraz wyposażenie muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. z 2004r. nr 158, poz.1657).

7) Dysponować środkiem transportu przystosowanym do przewozu zwierząt zgodnie z wymogami określonymi w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. nr 106, poz.1002 z późn.zm.) dopuszczonym decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii.

8) Dysponować urządzeniami do gromadzenia odchodów zwierzęcych.

9) Dysponować atestowanymi środkami do obezwładniania i wyłapywania zwierząt w sposób niepowodujący zagrożenia dla ich życia i zdrowia, ani niezadający im cierpienia.

10) Posiadać umowę o współpracy z lekarzem weterynarii zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. z 2004r. nr 158, poz.1657).

11) Posiadać chłodnię do czasowego przechowywania zwłok zwierzęcych. W przypadku braku chłodni do czasowego przechowywania zwłok zwierzęcych należy posiadać umowę gwarantującą odbiór zwłok zwierzęcych przez podmioty uprawnione do przewozu zwłok zwierzęcych, utylizacji lub prowadzenia grzebowisk.

12) Posiadać umowę z podmiotami uprawnionymi do przewozu zwłok zwierzęcych, utylizacji lub prowadzenia grzebowisk albo posiadać uprawnienia do wykonywania tych czynności.

2. Wymienione w ust.1 wymagania muszą zostać wykazane odpowiednimi dokumentami.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/183/13
Rady Gminy Kobiór
z dnia 11 lipca 2013 r.

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Kobiór działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

1) Posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części.

2) Posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzoną będzie w/w działalność.

3) Grzebowisko zwłok zwierzęcych i ich części może być zlokalizowane tylko na terenie przeznaczonym imiennie na ten cel w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.

4) Teren na którym będzie prowadzona działalność musi być ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.

5) Posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. nr 213 poz.1342 z późn.zm.), stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych przepisami Unii Europejskiej, ustanawiającymi przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.

6) Posiadać obiekty i środki techniczne niezbędne do właściwego prowadzenia działalności, a w szczególności:

a) chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części,

b) miejsce do magazynowania środków do dezynfekcji

c) środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed ich zagrzebaniem

d) narzędzia i środki techniczne umożliwiające grzebanie zwłok zwierzęcych i ich części,

e) środek transportu przystosowany do przewozy zwłok zwierzęcych i ich części zgodnie z wymogami określonymi w art.6 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. nr 213 poz.1342 z późn.zm.) dopuszczonym decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii.

2. Wymienione w ust.1 wymagania muszą zostać wykazane odpowiednimi dokumentami.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/183/13
Rady Gminy Kobiór
z dnia 11 lipca 2013 r.

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Kobiór działalności w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

1) Posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

2) Posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzoną będzie w/w działalność.

3) Spalarnia zwłok zwierzęcych i ich części może być zlokalizowane tylko na terenie przeznaczonym imiennie na ten cel w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.

4) Teren na którym będzie prowadzona działalność musi być ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.

5) Posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 213 poz. 1342 z późn. zm.), stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych przepisami Unii Europejskiej, ustanawiającymi przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.

6) Posiadać obiekty i środki techniczne niezbędne do właściwego prowadzenia działalności, a w szczególności:

a) chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części,

b) urządzenia do spalania zwłok zwierzęcych i ich części, które muszą spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach w tym zakresie, znajdować się pod odpowiednim nadzorem technicznym oraz dotrzymywać standardów emisyjnych,

c) miejsce do magazynowania odpadów powstających w procesie spalania,

d) środek transportu przystosowany do przewozu zwłok zwierzęcych i ich części zgodnie z wymogami określonymi w art. 6 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 213 poz. 1342 z późn. zm.) dopuszczonym decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii.

7) Posiadać umowę gwarantującą odbiór odpadów powstałych w procesie spalania przez wyspecjalizowany podmiot.

2. Wymienione w ust.1 wymagania muszą zostać wykazane odpowiednimi dokumentami.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »