| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/256/13 Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 19 lutego 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.)

Rada Gminy Wręczyca Wielka
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Wręczyca Wielka na 2013 rok uchwalonym uchwałą budżetową Gminy Wręczyca Wielka na rok 2013 Nr XX/231/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2012r.
(z późn. zm.) poprzez:

1) W § 1, w tabeli dochody budżetu gminy na 2013 rok według ich źródeł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2) W § 2, w tabeli wydatki budżetu gminy na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3) W § 2, w tabeli wydatki bieżące budżetu gminy Wręczyca Wielka, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4) W § 2, w tabeli wydatki majątkowe budżetu gminy Wręczyca Wielka, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

5) Dokonać zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XX/231/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2012r. planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2013, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do Uchwały.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet Gminy Wręczyca Wielka zamyka się:

1. dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 47.306.338,64 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 42.442.506,11 zł;

2) dochody majątkowe: 4.863.832,53 zł;

2. wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie: 41.981.986,67 zł, w tym:

1) wydatki bieżące: 38.662.847,96 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 29.696.133,36 zł, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.005.148,48 zł;w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolny, Handlu (EFTA) – 48.305,- zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 8.690.984,88 zł;w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolny, Handlu (EFTA) – 11.550,- zł

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 2.206.171,48 zł

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.780.543,12 zł

d) wydatki na obsługę długu publicznego - 980.000,00 zł

2) wydatki majątkowe: 3.319.138,71 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.277.638,71 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1.643.638,71 zł; w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1.008.570,71 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Prubant


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/256/13
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 19 lutego 2013 r.

Dochody budżetu gminy na 2013 rok według ich źródeł

Lp.

Dział

Wyszczególnienie

Kwota w
Zwiększenia (+)

Kwota w
Zmniejszenia (-)

1.

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

113.891,36

-

z tego:

-dochody bieżące

113.891,36

-

w tym:

-wpływy z usług

113.891,36

-

2.

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

228.265

-

z tego:

-dochody bieżące

228.265

-

w tym:

-podatek od nieruchomości (od osób fizycznych)

90.000

-

-podatek od nieruchomości (od osób prawnych)

125.100

-

-podatek rolny (od osób prawnych)

1.030

-

-podatek leśny (od osób prawnych)

1.135

-

-podatek od spadków i darowizn

11.000

-

3.

852

Pomoc społeczna

1.220

-

z tego:

-dochody bieżące

1.220

-

w tym:

-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

1.220

-

Razem

343.376,36

-


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/256/13
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 19 lutego 2013 r.

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok

Lp.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota w zł Zwiększenia (+)

Kwota w zł Zmniejszenia (-)

1.

700

Gospodarka mieszkaniowa

50.000

-

z tego:

wydatki bieżące

50.000

-

w tym:

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

50.000

-

z tego:

wydatki bieżące

50.000

-

2.

750

Administracja publiczna

1.500

60.000

z tego:

wydatki bieżące

-

50.000

wydatki majatkowe

1.500

10.000

w tym:

75020

Starostwa powiatowe

1.500

-

z tego:

wydatki majątkowe

1.500

-

75023

Urzędy gmin

-

60.000

z tego:

wydatki bieżące

-

50.000

wydatki majątkowe

-

10.000

3.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-

30.000

z tego:

wydatki bieżące

-

30.000

w tym:

75412

Ochotnicze straże pożarne

-

30.000

z tego:

wydatki bieżące

-

30.000

4.

757

Obsługa długu publicznego

60.000

-

z tego:

wydatki bieżące

60.000

-

w tym:

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

60.000

-

z tego:

wydatki bieżące

60.000

-

5.

801

Oświata i wychowanie

214.592,36

-

z tego:

wydatki bieżące

214.592,36

-

w tym:

80101

Szkoły podstawowe

90.590

-

z tego:

wydatki bieżące

90.590

-

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

4.335,36

-

z tego:

wydatki bieżące

4.335,36

-

80104

Przedszkola

36.839,08

-

z tego:

wydatki bieżące

36.839,08

-

80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

23.462,92

-

z tego:

wydatki bieżące

23.462,92

-

80110

Gimnazja

59.365

-

z tego:

wydatki bieżące

59.365

-

6.

852

Pomoc społeczna

1.220

-

z tego:

wydatki bieżące

1.220

-

w tym:

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.220

-

z tego:

wydatki bieżące

1.220

-

7.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

4.939

-

z tego:

wydatki bieżące

4.939

-

w tym:

85401

Świetlice szkolne

4.939

-

z tego:

wydatki bieżące

4.939

-

8.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

151.125

50.000

z tego:

wydatki bieżące

151.125

-

wydatki majątkowe

-

50.000

w tym:

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

151.125

-

z tego:

wydatki bieżące

151.125

-

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

-

50.000

z tego:

wydatki majątkowe

-

50.000

Razem

483.376,36

140.000


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/256/13
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 19 lutego 2013 r.

Wydatki bieżące budżetu gminy Wręczyca Wielka

Lp.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota w zł Zwiększenia (+)

Kwota w zł Zmniejszenia (-)

1.

700

Gospodarka mieszkaniowa

50.000

-

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

50.000

-

w tym:

1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

50.000

-

2.

750

Administracja publiczna

-

50.000

75023

Urzedy gmin

-

50.000

w tym:

1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

-

50.000

3.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-

30.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

-

30.000

w tym:

1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

-

30.000

4.

757

Obsługa długu publicznego

60.000

-

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

60.000

-

w tym:

4)wydatki na obsługę długu publicznego

60.000

-

5.

801

Oświata i wychowanie

214.592,36

-

80101

Szkoły podstawowe

90.590

-

w tym:

1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

90.590

-

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

4.335,36

-

w tym:

1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2.813

-

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące

1.522,36

-

80104

Przedszkola

36.839,08

-

w tym:

1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

29.050

-

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące

7.789,08

-

80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

23.462,92

-

w tym:

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące

23.462,92

-

80110

Gimnazja

59.365

-

w tym:

1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

59.365

-

6.

852

Pomoc społeczna

1.220

-

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.220

-

w tym:

1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

1.220

-

7.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

4.939

-

85401

Świetlice szkolne

4.939

-

w tym:

1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4.939

-

8.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

151.125

-

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

151.125

-

w tym:

1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

151.125

-

Razem

481.876,36

80.000


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/256/13
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 19 lutego 2013 r.

Wydatki majątkowe budżetu gminy Wręczyca Wielka

Lp.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota w zł Zwiększenia (+)

Kwota w zł Zmniejszenia (-)

1.

750

Administracja publiczna

1.500

10.000

75020

Starostwa powiatowe

1.500

-

w tym:

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1.500

-

75023

Urzędy gmin

-

10.000

w tym:

zakupy inwestycyjne

-zakup komputerów, oprogramowania i licencji

-

10.000

2.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

50.000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

-

50.000

w tym:

inwestycje

- budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wręczyca Wielka wraz z wykonaniem dokumentacji projektowych

-

50.000

Razem

1.500

60.000


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/256/13
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 19 lutego 2013 r.

Planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2013

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji podmiotowej

Kwota dotacji przedmiotowej

Kwota dotacji celowej

Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki

750

75020

Starostwo Powiatowe Kłobuck

0

0

43.000

750

75020

Starostwo Powiatowe Kłobuck

0

0

1.500

801

80103

Gmina Częstochowa

0

0

1.522,36

801

80104

Gmina Częstochowa

0

0

7.789,08

801

80106

Gmina Częstochowa

0

0

23.462,92

801

80113

Gmina Kłobuck

0

0

16.785,12

921

92109

GOK we Wręczycy Wielkiej

1.200.000

0

0

Razem

1.200.000

0

94.059,48

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Zadania

010

01008

Gminna Spółka Wodna we Wręczycy Wielkiej

0

0

20.000

754

75412

Dotowanie wymiany okien OSP Grodzisko

0

0

40.000

801

80101

Dotowanie Szkół w Bieżeniu i Grodzisku

415.512

0

0

801

80103

Dotowanie Oddziału Przedszkolnego w Bieżeniu

179.100

0

0

801

80106

Dotowanie Przedszkola we Wręczycy Wielkiej

50.000

0

0

921

92195

Zadania w zakresie kultury

0

0

24.000

926

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

0

0

225.000

Razem

644.612

0

309.000

Ogółem

1.844.612

0

403.059,48

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »