| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/264/13 Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.)

Rada Gminy Wręczyca Wielka
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Wręczyca Wielka na 2013 rok uchwalonym uchwałą budżetową Gminy Wręczyca Wielka na rok 2013 Nr XX/231/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2012r.
(z późn. zm.) poprzez:

1) W § 1, w tabeli dochody budżetu gminy na 2013 rok według ich źródeł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2) W § 2, w tabeli wydatki budżetu gminy na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3) W § 2, w tabeli wydatki bieżące budżetu gminy Wręczyca Wielka, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4) Dokonać zmian w tabeli do Uchwały Nr XX/231/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2012r. (z późn. zm.) przychody i rozchody budżetu w 2013 roku, zgodnie
z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

5) Dokonać zmian w tabeli do Uchwały Nr XX/231/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2012r. (z późn. zm.) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet Gminy Wręczyca Wielka zamyka się:

1. dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 47.083.414,64 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 42.219.582,11 zł;

2) dochody majątkowe: 4.863.832,53 zł;

2. wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie: 41.788.715,67 zł, w tym:

1) wydatki bieżące: 38.469.576,96 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 29.472.697,36 zł, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.802.019,48 zł;w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolny, Handlu (EFTA) – 48.305,- zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 8.670.677,88 zł;w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolny, Handlu (EFTA) – 11.550,- zł

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.209.171,48 zł

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.807.708,12 zł

d) wydatki na obsługę długu publicznego – 980.000,00 zł

2) wydatki majątkowe: 3.319.138,71 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.277.638,71 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1.643.638,71 zł; w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.008.570,71 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 5.294.698,97 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 523.653,- zł, w tym: 494.000,- zł z tytułu pożyczek i 29.653,- zł z tytułu wolnych środków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Prubant


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/264/13
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 27 marca 2013 r.

Dochody budżetu gminy na 2013 rok według ich źródeł

Lp.

Dział

Wyszczególnienie

Kwota w
Zwiększenia (+)

Kwota w
Zmniejszenia (-)

1.

750

Administracja publiczna

-

1.176

z tego:

-dochody bieżące

-

1.176

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)

-

1.176

2.

758

Różne rozliczenia

-

221.748

z tego:

-dochody bieżące

-

221.748

w tym:

-subwencje ogólne z budżetu państwa

-

221.748

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

-

221.748

Razem

-

222.924


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/264/13
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 27 marca 2013 r.

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok

Lp.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota w zł Zwiększenia (+)

Kwota w zł Zmniejszenia (-)

1.

750

Administracja publiczna

-

30.841

z tego:

wydatki bieżące

-

30.841

w tym:

75011

Urzędy wojewódzkie

-

1.176

z tego:

wydatki bieżące

-

1.176

75023

Urzędy gmin

-

29.655

z tego:

wydatki bieżące

-

29.665

2.

801

Oświata i wychowanie

-

221.748

z tego:

wydatki bieżące

-

221.748

w tym:

80101

Szkoły podstawowe

-

122.953

z tego:

wydatki bieżące

-

122.953

80110

Gimnazja

-

63.000

z tego:

wydatki bieżące

-

63.000

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

-

35.795

z tego:

wydatki bieżące

-

35.795

3.

851

Ochrona zdrowia

34.153

4.500

z tego:

wydatki bieżące

34.153

4.500

w tym:

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

34.153

4.500

z tego:

wydatki bieżące

34.153

4.500

4.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

26.665

-

z tego:

wydatki bieżące

26.665

-

w tym:

85415

Pomoc materialna dla uczniów

26.665

-

z tego:

wydatki bieżące

26.665

-

5.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3.000

-

z tego:

wydatki bieżące

3.000

-

w tym:

92195

Pozostała działalność

3.000

-

z tego:

wydatki bieżące

3.000

-

Razem

63.818

257.089


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/264/13
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 27 marca 2013 r.

Wydatki bieżące budżetu gminy Wręczyca Wielka

Lp.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota w zł Zwiększenia (+)

Kwota w zł Zmniejszenia (-)

1.

750

Administracja publiczna

-

30.841

75011

Urzędy wojewódzkie

-

1.176

1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

1.176

75023

Urzedy gmin

-

29.665

1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

29.665

2.

801

Oświata i wychowanie

-

221.748

80101

Szkoły podstawowe

122.953

1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

122.953

80110

Gimnazja

-

63.000

1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

63.000

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

-

35.795

1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

-

35.795

3.

851

Ochrona zdrowia

34.153

4.500

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

34.153

4.500

1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

13.665

-

1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

20.488

4.500

4.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

26.665

-

85415

Pomoc materialna dla uczniów

26.665

-

3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

26.665

-

5.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3.000

-

92195

Pozostała działalność

3.000

-

1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

3.000

-

Razem

63.818

257.089


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/264/13
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 27 marca 2013 r.


Dochody


Wydatki

Z tytułu zezwoleń
na sprzedaż alkoholu

Dział

Rozdz.

Plan

Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

Dział

Rozdz.

Plan

756

75618

220 000

851

85154

246 654

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dział

Rozdz.

Plan

851

85153

3 000

Ogółem

220 000

249 654


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/264/13
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 27 marca 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

Lp.

Treść

Klasyfikacja §

Zwiększenie

Zmniejszenie

1.

2.

3.

4.

5.

Przychody ogółem:

29.653

0

1.

Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

§952

0

0

2.

Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym

§952

0

0

3.

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§903

0

0

4.

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

§951

0

0

5.

Pozostale przychody z prywatyzacji (z prywatyzacji jst)

§944

0

0

6.

Wolne środki

§950

29.653

0

7.

Nadwyżki z lat ubiegłych

§957

0

0

8.

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)

§931

0

0

9.

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

§955

0

0

Rozchody ogółem:

0

0

1.

Spłaty otrzymanych krajowych kredytów

§992

0

0

2.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek

§992

0

0

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§963

0

0

4.

Udzielone pożyczki i kredyty

§991

0

0

5.

Przelewy na rachunki lokat

§994

0

0

6.

Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)

§982

0

0

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych

§995

0

0

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »