| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/264/13 Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.)

Rada Gminy Wręczyca Wielka
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Wręczyca Wielka na 2013 rok uchwalonym uchwałą budżetową Gminy Wręczyca Wielka na rok 2013 Nr XX/231/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2012r.
(z późn. zm.) poprzez:

1) W § 1, w tabeli dochody budżetu gminy na 2013 rok według ich źródeł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2) W § 2, w tabeli wydatki budżetu gminy na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3) W § 2, w tabeli wydatki bieżące budżetu gminy Wręczyca Wielka, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4) Dokonać zmian w tabeli do Uchwały Nr XX/231/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2012r. (z późn. zm.) przychody i rozchody budżetu w 2013 roku, zgodnie
z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

5) Dokonać zmian w tabeli do Uchwały Nr XX/231/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2012r. (z późn. zm.) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet Gminy Wręczyca Wielka zamyka się:

1. dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 47.083.414,64 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 42.219.582,11 zł;

2) dochody majątkowe: 4.863.832,53 zł;

2. wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie: 41.788.715,67 zł, w tym:

1) wydatki bieżące: 38.469.576,96 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 29.472.697,36 zł, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.802.019,48 zł;w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolny, Handlu (EFTA) – 48.305,- zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 8.670.677,88 zł;w tym:wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolny, Handlu (EFTA) – 11.550,- zł

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.209.171,48 zł

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.807.708,12 zł

d) wydatki na obsługę długu publicznego – 980.000,00 zł

2) wydatki majątkowe: 3.319.138,71 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.277.638,71 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1.643.638,71 zł; w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.008.570,71 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 5.294.698,97 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 523.653,- zł, w tym: 494.000,- zł z tytułu pożyczek i 29.653,- zł z tytułu wolnych środków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Prubant


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/264/13
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 27 marca 2013 r.

Dochody budżetu gminy na 2013 rok według ich źródeł

Lp.

Dział

Wyszczególnienie

Kwota w
Zwiększenia (+)

Kwota w
Zmniejszenia (-)

1.

750

Administracja publiczna

-

1.176

z tego:

-dochody bieżące

-

1.176

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)

-

1.176

2.

758

Różne rozliczenia

-

221.748

z tego:

-dochody bieżące

-

221.748

w tym:

-subwencje ogólne z budżetu państwa

-

221.748

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

-

221.748

Razem

-

222.924


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/264/13
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 27 marca 2013 r.

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok

Lp.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota w zł Zwiększenia (+)

Kwota w zł Zmniejszenia (-)

1.

750

Administracja publiczna

-

30.841

z tego:

wydatki bieżące

-

30.841

w tym:

75011

Urzędy wojewódzkie

-

1.176

z tego:

wydatki bieżące

-

1.176

75023

Urzędy gmin

-

29.655

z tego:

wydatki bieżące

-

29.665

2.

801

Oświata i wychowanie

-

221.748

z tego:

wydatki bieżące

-

221.748

w tym:

80101

Szkoły podstawowe

-

122.953

z tego:

wydatki bieżące

-

122.953

80110

Gimnazja

-

63.000

z tego:

wydatki bieżące

-

63.000

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

-

35.795

z tego:

wydatki bieżące

-

35.795

3.

851

Ochrona zdrowia

34.153

4.500

z tego:

wydatki bieżące

34.153

4.500

w tym:

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

34.153

4.500

z tego:

wydatki bieżące

34.153

4.500

4.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

26.665

-

z tego:

wydatki bieżące

26.665

-

w tym:

85415

Pomoc materialna dla uczniów

26.665

-

z tego:

wydatki bieżące

26.665

-

5.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3.000

-

z tego:

wydatki bieżące

3.000

-

w tym:

92195

Pozostała działalność

3.000

-

z tego:

wydatki bieżące

3.000

-

Razem

63.818

257.089


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/264/13
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 27 marca 2013 r.

Wydatki bieżące budżetu gminy Wręczyca Wielka

Lp.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota w zł Zwiększenia (+)

Kwota w zł Zmniejszenia (-)

1.

750

Administracja publiczna

-

30.841

75011

Urzędy wojewódzkie

-

1.176

1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

1.176

75023

Urzedy gmin

-

29.665

1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

29.665

2.

801

Oświata i wychowanie

-

221.748

80101

Szkoły podstawowe

122.953

1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

122.953

80110

Gimnazja

-

63.000

1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

63.000

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

-

35.795

1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

-

35.795

3.

851

Ochrona zdrowia

34.153

4.500

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

34.153

4.500

1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

13.665

-

1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

20.488

4.500

4.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

26.665

-

85415

Pomoc materialna dla uczniów

26.665

-

3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

26.665

-

5.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3.000

-

92195

Pozostała działalność

3.000

-

1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

3.000

-

Razem

63.818

257.089


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/264/13
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 27 marca 2013 r.


Dochody


Wydatki

Z tytułu zezwoleń
na sprzedaż alkoholu

Dział

Rozdz.

Plan

Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

Dział

Rozdz.

Plan

756

75618

220 000

851

85154

246 654

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dział

Rozdz.

Plan

851

85153

3 000

Ogółem

220 000

249 654


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/264/13
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 27 marca 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

Lp.

Treść

Klasyfikacja §

Zwiększenie

Zmniejszenie

1.

2.

3.

4.

5.

Przychody ogółem:

29.653

0

1.

Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

§952

0

0

2.

Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym

§952

0

0

3.

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§903

0

0

4.

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

§951

0

0

5.

Pozostale przychody z prywatyzacji (z prywatyzacji jst)

§944

0

0

6.

Wolne środki

§950

29.653

0

7.

Nadwyżki z lat ubiegłych

§957

0

0

8.

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)

§931

0

0

9.

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

§955

0

0

Rozchody ogółem:

0

0

1.

Spłaty otrzymanych krajowych kredytów

§992

0

0

2.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek

§992

0

0

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§963

0

0

4.

Udzielone pożyczki i kredyty

§991

0

0

5.

Przelewy na rachunki lokat

§994

0

0

6.

Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)

§982

0

0

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych

§995

0

0

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »