| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Gminy Wielowieś

z dnia 11 lipca 2013r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnych oraz unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594), art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172) ogłasza się w załączniku Nr 1 do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XV/135/2012 Rady Gminy Wielowieś z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnych oraz unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2012 r. poz. 2840) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XVI/142/2012 Rady Gminy Wielowieś z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnych oraz unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawiarających azbest (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2012 r. poz. 3554).

Przewodniczący Rady Gminy


Stefan Kusz


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 11 lipca 2013 r.

Uchwała Nr XV/135/2012
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 4 czerwca 2012 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnych oraz unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594) art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Rada Gminy Wielowieś uchwala co następuje:

§ 1. Określić zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wielowieś na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

§ 2. 1. Dotację celową mogą otrzymać osoby fizyczne posiadające prawo własności do budynku (lokalu) na terenie Gminy Wielowieś nie działąjące w celu osiągnięcia zysku na następujące przedsięwzięcia:

1) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie sołectw Gminy Wielowieś nie wyposażonych w zbiorczy system odprowadzenia ścieków i w których nie planuje się budowy takiego systemu,

2) unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest powstałych na terenie Gminy Wielowieś. Wykaz sołectw, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dotacji nie może otrzymać osoba, która korzystała z dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wielowsi do budowy oczyszczalni przydomowej do budynku objętego wnioskiem o dotację.

§ 3. Wysokość dotacji celowej wynosi:

1) Dla przedsięwzięć określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 do 40% kosztu zakupu urządzeń oczyszczalni oraz zakupu materiału biologicznego, jednak nie więcej niż 2000 zł, w przypadku wspólnego wybudowania oczyszczalni przez właścicieli sąsiadujących nieruchomości kwota dotacji wynosi do 40% kosztu zakupu urządzeń oczyszczalni oraz zakupu materiału biologicznego, nie więcej jednak niż iloczyn liczby nieruchomości obslugiwanych przez oczyszczalnię i kwoty 2000 zł, a w przypadku osób fizycznych tworzących wspólnoty mieszkaniowe kwoty 500 na jedno mieszkanie, nie więcej jednak niż 3000 zł.

2) Dla przedsięwzięć określonych w § 2 ust. 1 pkt 2 do 40% kosztów wywozu i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

§ 4. Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji:

1) Dotacji celowej udziala się na pisemny wniosek podmiotów wskazanych w § 2 złożony przed planowanym terminem rozpoczęcia inwestycji.

2) Wniosek o udzielenie dotacji na przedsięwzięcie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 należy złożyć w Urzędzie Gminy Wielowieś na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Wniosek o udzielenie dotacji na przedsięwzięcie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 należy złożyć w Urzędzie Gminy Wielowieś na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Do wniosku należy dołączyć:

a) dokument określający tytuł prawny do budynku (lokalu),

b) zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

c) dokumentację techniczną przydomowej oczyszczalni ścieków.

5) Wnioski o dotację rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia, do wysokości środków zapewnionych na ten cel w budżecie gminy. W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy w danym roku, wniosek będzie rozpatrzony w następnym roku kalendarzowym.

6) Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Referat Ekorozwoju Urzędu Gminy Wielowieś.

7) Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt.

8) Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Wielowieś, a osobą wskazaną w § 2.

9) Umowa winna zawierać co najmniej:

a) dokładne oznaczenie stron umowy,

b) szczegółowy opis zadania, w tym cel na jaki dotacja została przyznana,

c) wysokość dotacji i tryb płatności,

d) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego,

e) tryb kontroli wykonania zadania,

f) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,

g) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji,

h) numer rachunku bankowego i nazwę banku, na który Gmina przekaże dotację,

i) zobowiązanie podmiotu do poddania się kontroli w zakresie objętym umową,

j) zasady odpowiedzialności stron umowy.

§ 5. 1. Udzielona z budżetu Gminy dotacja podlega rozliczeniu rzeczowemu i finansowemu.

2. Rozliczenie zadania następuje w oparciu o przedstawione faktury i rachunki wystawione na wnioskodawcę oraz protokół z wizji lokalnej potwierdzającej wykonanie zadania.

3. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Wielowieś pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 6. 1. Gmina przeprowadza bieżącą kontrolę merytoryczną i finansową wykonania zleconego zadania. Podmiot dotowany ma obowiązek zapewnić kontrolującemu wgląd w dokumentację związaną z realizacją zadania.

2. Zakres kontroli obejmuje:

1) wykonanie zadania zgodnie z umową,

2) udokumentowanie zrealizowanego zadania,

3) prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,

4) zgodność sposobu realizacji zadania i wydatkowania środków z obowiązującymi przepisami i dokumentacją przedstawioną przez podmiot.

3. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielowieś.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/135/2012
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 4 czerwca 2012 r.

[1]) Wykaz sołectw i ulic w których nie planuje się budowy zbiorczego systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych.

1. Błażejowice

2. Czarków

3. Dąbrówka

4. Gajowice

5. Kieleczka

6. Radonia

7. Raduń-Borowiany

8. Sieroty

9. Wiśnicze

10. Zacharzowice

11. Wielowieś

1) ul. Jeżmanów

2) ul. Kotków

12. Świbie

1) ul. Napłatki


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/135/2012
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 4 czerwca 2012 r.

.................................................................                                           ..............................................................

Imię i Nazwisko                                                                                                                   data

.................................................................

ulica

.................................................................

kod pocztowy, miejscowość

.................................................................

telefon

                                                                                                  WÓJT  GMINY  WIELOWIEŚ

WNIOSEK 
o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wielowieś na budowę przydomowej
oczyszczalni ścieków komunalnych polegającej w szczególności na:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

w:......................................................................................................................................................................

o parametrach: 

przepustowość Qśrd.................................... [m3/d]

ilość mieszkańców obsługiwanych RLM ..............................................

planowany termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: ....................................................................................

wielkość nakładów inwestycyjnych (brutto) ............................................. [zł]

obecny system gospodarki wodno-ściekowej: ....................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

                                                                                               ...................................................

                                                                                                                       podpis

Załączniki:

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku (lokalu).

2. Zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

3. Dokumentacja techniczna oczyszczalni.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/135/2012
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 4 czerwca 2012 r.

.................................................................                                            ................................................................ 

Imię i Nazwisko                                                                                                           data

.................................................................

ulica

.................................................................

kod pocztowy, miejscowość

.................................................................

telefon

                                                                                                   WÓJT  GMINY  WIELOWIEŚ

WNIOSEK 
o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wielowieś na unieszkodliwianie odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest

Miejsce powstania odpadów:................................................................................................................................... 

Ilość odpadów:...............................................................[Mg] 

Pochodzenie odpadów:.............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Nazwa i adres firmy,  z którą zostanie podpisana umowa na utylizację odpadów:..................................................

................................................................................................................................................................................. 

Termin rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia:................................................................................................ 

Wielkość nakładów na przedsięwzięcie (brutto):...................................[zł]

                                                                                                         ................................................... 

                                                                                                                        podpis 

Załącznik: 

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku (lokalu). 


[1]) W brzmieniu ustalonym przez § 1uchwały Nr XVI/142/2012 Rady Gminy Wielowieś z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnych oraz unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2012 r. poz. 3554), który wszedł w życie 10 września 2012 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Waldemar Żuchowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »