| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Gminy Wielowieś

z dnia 11 lipca 2013r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnych oraz unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594), art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172) ogłasza się w załączniku Nr 1 do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XV/135/2012 Rady Gminy Wielowieś z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnych oraz unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2012 r. poz. 2840) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XVI/142/2012 Rady Gminy Wielowieś z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnych oraz unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawiarających azbest (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2012 r. poz. 3554).

Przewodniczący Rady Gminy


Stefan Kusz


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 11 lipca 2013 r.

Uchwała Nr XV/135/2012
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 4 czerwca 2012 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnych oraz unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594) art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Rada Gminy Wielowieś uchwala co następuje:

§ 1. Określić zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wielowieś na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

§ 2. 1. Dotację celową mogą otrzymać osoby fizyczne posiadające prawo własności do budynku (lokalu) na terenie Gminy Wielowieś nie działąjące w celu osiągnięcia zysku na następujące przedsięwzięcia:

1) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie sołectw Gminy Wielowieś nie wyposażonych w zbiorczy system odprowadzenia ścieków i w których nie planuje się budowy takiego systemu,

2) unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest powstałych na terenie Gminy Wielowieś. Wykaz sołectw, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dotacji nie może otrzymać osoba, która korzystała z dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wielowsi do budowy oczyszczalni przydomowej do budynku objętego wnioskiem o dotację.

§ 3. Wysokość dotacji celowej wynosi:

1) Dla przedsięwzięć określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 do 40% kosztu zakupu urządzeń oczyszczalni oraz zakupu materiału biologicznego, jednak nie więcej niż 2000 zł, w przypadku wspólnego wybudowania oczyszczalni przez właścicieli sąsiadujących nieruchomości kwota dotacji wynosi do 40% kosztu zakupu urządzeń oczyszczalni oraz zakupu materiału biologicznego, nie więcej jednak niż iloczyn liczby nieruchomości obslugiwanych przez oczyszczalnię i kwoty 2000 zł, a w przypadku osób fizycznych tworzących wspólnoty mieszkaniowe kwoty 500 na jedno mieszkanie, nie więcej jednak niż 3000 zł.

2) Dla przedsięwzięć określonych w § 2 ust. 1 pkt 2 do 40% kosztów wywozu i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

§ 4. Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji:

1) Dotacji celowej udziala się na pisemny wniosek podmiotów wskazanych w § 2 złożony przed planowanym terminem rozpoczęcia inwestycji.

2) Wniosek o udzielenie dotacji na przedsięwzięcie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 należy złożyć w Urzędzie Gminy Wielowieś na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Wniosek o udzielenie dotacji na przedsięwzięcie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 należy złożyć w Urzędzie Gminy Wielowieś na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Do wniosku należy dołączyć:

a) dokument określający tytuł prawny do budynku (lokalu),

b) zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

c) dokumentację techniczną przydomowej oczyszczalni ścieków.

5) Wnioski o dotację rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia, do wysokości środków zapewnionych na ten cel w budżecie gminy. W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy w danym roku, wniosek będzie rozpatrzony w następnym roku kalendarzowym.

6) Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Referat Ekorozwoju Urzędu Gminy Wielowieś.

7) Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt.

8) Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Wielowieś, a osobą wskazaną w § 2.

9) Umowa winna zawierać co najmniej:

a) dokładne oznaczenie stron umowy,

b) szczegółowy opis zadania, w tym cel na jaki dotacja została przyznana,

c) wysokość dotacji i tryb płatności,

d) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego,

e) tryb kontroli wykonania zadania,

f) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,

g) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji,

h) numer rachunku bankowego i nazwę banku, na który Gmina przekaże dotację,

i) zobowiązanie podmiotu do poddania się kontroli w zakresie objętym umową,

j) zasady odpowiedzialności stron umowy.

§ 5. 1. Udzielona z budżetu Gminy dotacja podlega rozliczeniu rzeczowemu i finansowemu.

2. Rozliczenie zadania następuje w oparciu o przedstawione faktury i rachunki wystawione na wnioskodawcę oraz protokół z wizji lokalnej potwierdzającej wykonanie zadania.

3. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Wielowieś pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 6. 1. Gmina przeprowadza bieżącą kontrolę merytoryczną i finansową wykonania zleconego zadania. Podmiot dotowany ma obowiązek zapewnić kontrolującemu wgląd w dokumentację związaną z realizacją zadania.

2. Zakres kontroli obejmuje:

1) wykonanie zadania zgodnie z umową,

2) udokumentowanie zrealizowanego zadania,

3) prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,

4) zgodność sposobu realizacji zadania i wydatkowania środków z obowiązującymi przepisami i dokumentacją przedstawioną przez podmiot.

3. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielowieś.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/135/2012
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 4 czerwca 2012 r.

[1]) Wykaz sołectw i ulic w których nie planuje się budowy zbiorczego systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych.

1. Błażejowice

2. Czarków

3. Dąbrówka

4. Gajowice

5. Kieleczka

6. Radonia

7. Raduń-Borowiany

8. Sieroty

9. Wiśnicze

10. Zacharzowice

11. Wielowieś

1) ul. Jeżmanów

2) ul. Kotków

12. Świbie

1) ul. Napłatki


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/135/2012
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 4 czerwca 2012 r.

.................................................................                                           ..............................................................

Imię i Nazwisko                                                                                                                   data

.................................................................

ulica

.................................................................

kod pocztowy, miejscowość

.................................................................

telefon

                                                                                                  WÓJT  GMINY  WIELOWIEŚ

WNIOSEK 
o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wielowieś na budowę przydomowej
oczyszczalni ścieków komunalnych polegającej w szczególności na:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

w:......................................................................................................................................................................

o parametrach: 

przepustowość Qśrd.................................... [m3/d]

ilość mieszkańców obsługiwanych RLM ..............................................

planowany termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji: ....................................................................................

wielkość nakładów inwestycyjnych (brutto) ............................................. [zł]

obecny system gospodarki wodno-ściekowej: ....................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

                                                                                               ...................................................

                                                                                                                       podpis

Załączniki:

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku (lokalu).

2. Zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

3. Dokumentacja techniczna oczyszczalni.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/135/2012
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 4 czerwca 2012 r.

.................................................................                                            ................................................................ 

Imię i Nazwisko                                                                                                           data

.................................................................

ulica

.................................................................

kod pocztowy, miejscowość

.................................................................

telefon

                                                                                                   WÓJT  GMINY  WIELOWIEŚ

WNIOSEK 
o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wielowieś na unieszkodliwianie odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest

Miejsce powstania odpadów:................................................................................................................................... 

Ilość odpadów:...............................................................[Mg] 

Pochodzenie odpadów:.............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Nazwa i adres firmy,  z którą zostanie podpisana umowa na utylizację odpadów:..................................................

................................................................................................................................................................................. 

Termin rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia:................................................................................................ 

Wielkość nakładów na przedsięwzięcie (brutto):...................................[zł]

                                                                                                         ................................................... 

                                                                                                                        podpis 

Załącznik: 

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku (lokalu). 


[1]) W brzmieniu ustalonym przez § 1uchwały Nr XVI/142/2012 Rady Gminy Wielowieś z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnych oraz unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2012 r. poz. 3554), który wszedł w życie 10 września 2012 r.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »