| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/741/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 11 lipca 2013r.

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta w ramach „Miejskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Gliwice"

Na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach
uchwala:

§ 1. Uchwala się regulamin przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta w ramach „Miejskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Gliwice" stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gliwicach


Krystyna Sowa


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/741/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 11 lipca 2013 r.

Regulamin przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta w ramach „Miejskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Gliwice"

§ 1. W celu realizacji „Miejskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Gliwic” przyznaje się stypendia Prezydenta Miasta.

§ 2. Stypendium Prezydenta Miasta może być przyznane wybitnie uzdolnionym uczniom szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz artystycznych zamieszkałych na terenie Miasta Gliwice.

§ 3. Wniosek o przyznanie stypendium może zostać złożony dla ucznia, który uzyskał w wyniku ostatniej klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,0 i ocenę z zachowania co najmniej dobrą oraz legitymuje się osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim.

§ 4. Za osiągnięcia o których mowa w § 3 Regulaminu uznaje się następujące sukcesy uczniów z podziałem na typy szkół:

1. Szkoły ponadgimnazjalne:

1) laureat, finalista, uczestnik przedmiotowych olimpiad międzynarodowych;

2) laureat przedmiotowych olimpiad dla szkół ogólnokształcących i zawodowych, umieszczonych na liście Ministerstwa Edukacji Narodowej;

3) finalista przedmiotowych olimpiad dla szkół ogólnokształcących i zawodowych, umieszczonych na liście Ministerstwa Edukacji Narodowej;

4) uczestnik etapu ogólnopolskiego przedmiotowych olimpiad dla szkół ogólnokształcących i zawodowych, umieszczonych na liście Ministerstwa Edukacji Narodowej;

2. Szkoły gimnazjalne:

1) laureat i finalista przedmiotowych olimpiad dla szkół ogólnokształcących i zawodowych, umieszczonych na liście Ministerstwa Edukacji Narodowej;

2) laureat ogólnopolskich olimpiad dla gimnazjalistów;

3) finalista ogólnopolskich olimpiad dla gimnazjalistów;

4) laureat wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty;

5) finalista wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty;

3. Szkoły artystyczne:

1) laureat międzynarodowych i ogólnopolskich imprez szkolnictwa artystycznego I i II stopnia umieszczonych w kalendarzu Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej oraz Centrum Edukacji Artystycznej ;

2) laureat międzynarodowych konkursów dla uczniów szkół artystycznych, odbywających się poza granicami Polski;

3) laureat ogólnopolskich przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej.

§ 5. Z wnioskiem o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta może wystąpić:

1) dyrektor lub nauczyciel szkoły,

2) rodzic lub opiekun prawny ucznia,

3) pełnoletni uczeń.

§ 6. 1. Wnioski wraz z załączoną dokumentacją należy składać w zamkniętych kopertach, w terminie od 1 września do 30 września, w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

2. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną, kserokopie dokumentów potwierdzających wyniki w nauce, ocenę z zachowania oraz uzyskanie osiągnięć wymienionych w § 4 Regulaminu.

3. Przy przyznawaniu stypendium Prezydenta Miasta pod uwagę brane są osiągnięcia ucznia określone w § 4 Regulaminu uzyskane w okresie od 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym wniosek o przyznanie stypendium został złożony.

4. Jeżeli złożony wniosek dotyczy ucznia, który w poprzednim roku szkolnym otrzymał stypendium Prezydenta Miasta, do osiągnięć ucznia nie zalicza się osiągnięć uwzględnionych w roku ubiegłym.

§ 7. Wzór wniosku o przyznanie stypendium określi Prezydent Miasta w formie Zarządzenia.

§ 8. 1. Prezydent Miasta Gliwice powołuje stypendialną komisję rekomendacyjną, wyznaczając jej przewodniczącego i sekretarza.

2. W skład komisji wchodzą:

1) trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta Gliwice,

2) dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej.

3. Na wniosek przewodniczącego do prac w komisji mogą być zapraszani dyrektorzy szkół prowadzonych przez Miasto Gliwice oraz przedstawiciele Kuratorium Oświaty jako organ doradczy bez prawa głosu.

§ 9. 1. Do zadań komisji należy ocena formalna i merytoryczna wniosków oraz przedstawienie Prezydentowi Miasta Gliwice kandydatów do uzyskania stypendiów.

2. Regulamin prac komisji określi zarządzenie Prezydent Miasta.

§ 10. Do zadań przewodniczącego komisji należy ustalenie terminu i miejsca posiedzenia komisji, zawiadomienie pozostałych członków komisji oraz zorganizowanie jej prac.

§ 11. Posiedzenia komisji są protokołowane.

§ 12. 1. O ostatecznej liczbie i kwotach przyznanych w danym roku stypendiów dla uczniów decyduje Prezydent Miasta Gliwice w ramach środków finansowych przyznanych na ten cel w budżecie Miasta Gliwice.

2. Decyzja Prezydenta Miasta Gliwice jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »