| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/741/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 11 lipca 2013r.

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta w ramach „Miejskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Gliwice"

Na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach
uchwala:

§ 1. Uchwala się regulamin przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta w ramach „Miejskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Gliwice" stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gliwicach


Krystyna Sowa


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/741/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 11 lipca 2013 r.

Regulamin przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta w ramach „Miejskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Gliwice"

§ 1. W celu realizacji „Miejskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Gliwic” przyznaje się stypendia Prezydenta Miasta.

§ 2. Stypendium Prezydenta Miasta może być przyznane wybitnie uzdolnionym uczniom szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz artystycznych zamieszkałych na terenie Miasta Gliwice.

§ 3. Wniosek o przyznanie stypendium może zostać złożony dla ucznia, który uzyskał w wyniku ostatniej klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,0 i ocenę z zachowania co najmniej dobrą oraz legitymuje się osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim.

§ 4. Za osiągnięcia o których mowa w § 3 Regulaminu uznaje się następujące sukcesy uczniów z podziałem na typy szkół:

1. Szkoły ponadgimnazjalne:

1) laureat, finalista, uczestnik przedmiotowych olimpiad międzynarodowych;

2) laureat przedmiotowych olimpiad dla szkół ogólnokształcących i zawodowych, umieszczonych na liście Ministerstwa Edukacji Narodowej;

3) finalista przedmiotowych olimpiad dla szkół ogólnokształcących i zawodowych, umieszczonych na liście Ministerstwa Edukacji Narodowej;

4) uczestnik etapu ogólnopolskiego przedmiotowych olimpiad dla szkół ogólnokształcących i zawodowych, umieszczonych na liście Ministerstwa Edukacji Narodowej;

2. Szkoły gimnazjalne:

1) laureat i finalista przedmiotowych olimpiad dla szkół ogólnokształcących i zawodowych, umieszczonych na liście Ministerstwa Edukacji Narodowej;

2) laureat ogólnopolskich olimpiad dla gimnazjalistów;

3) finalista ogólnopolskich olimpiad dla gimnazjalistów;

4) laureat wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty;

5) finalista wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty;

3. Szkoły artystyczne:

1) laureat międzynarodowych i ogólnopolskich imprez szkolnictwa artystycznego I i II stopnia umieszczonych w kalendarzu Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej oraz Centrum Edukacji Artystycznej ;

2) laureat międzynarodowych konkursów dla uczniów szkół artystycznych, odbywających się poza granicami Polski;

3) laureat ogólnopolskich przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej.

§ 5. Z wnioskiem o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta może wystąpić:

1) dyrektor lub nauczyciel szkoły,

2) rodzic lub opiekun prawny ucznia,

3) pełnoletni uczeń.

§ 6. 1. Wnioski wraz z załączoną dokumentacją należy składać w zamkniętych kopertach, w terminie od 1 września do 30 września, w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

2. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną, kserokopie dokumentów potwierdzających wyniki w nauce, ocenę z zachowania oraz uzyskanie osiągnięć wymienionych w § 4 Regulaminu.

3. Przy przyznawaniu stypendium Prezydenta Miasta pod uwagę brane są osiągnięcia ucznia określone w § 4 Regulaminu uzyskane w okresie od 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym wniosek o przyznanie stypendium został złożony.

4. Jeżeli złożony wniosek dotyczy ucznia, który w poprzednim roku szkolnym otrzymał stypendium Prezydenta Miasta, do osiągnięć ucznia nie zalicza się osiągnięć uwzględnionych w roku ubiegłym.

§ 7. Wzór wniosku o przyznanie stypendium określi Prezydent Miasta w formie Zarządzenia.

§ 8. 1. Prezydent Miasta Gliwice powołuje stypendialną komisję rekomendacyjną, wyznaczając jej przewodniczącego i sekretarza.

2. W skład komisji wchodzą:

1) trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta Gliwice,

2) dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej.

3. Na wniosek przewodniczącego do prac w komisji mogą być zapraszani dyrektorzy szkół prowadzonych przez Miasto Gliwice oraz przedstawiciele Kuratorium Oświaty jako organ doradczy bez prawa głosu.

§ 9. 1. Do zadań komisji należy ocena formalna i merytoryczna wniosków oraz przedstawienie Prezydentowi Miasta Gliwice kandydatów do uzyskania stypendiów.

2. Regulamin prac komisji określi zarządzenie Prezydent Miasta.

§ 10. Do zadań przewodniczącego komisji należy ustalenie terminu i miejsca posiedzenia komisji, zawiadomienie pozostałych członków komisji oraz zorganizowanie jej prac.

§ 11. Posiedzenia komisji są protokołowane.

§ 12. 1. O ostatecznej liczbie i kwotach przyznanych w danym roku stypendiów dla uczniów decyduje Prezydent Miasta Gliwice w ramach środków finansowych przyznanych na ten cel w budżecie Miasta Gliwice.

2. Decyzja Prezydenta Miasta Gliwice jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »