| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 298(XXXVIII)2013 Rady Gminy Poraj

z dnia 15 lipca 2013r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska Gminnego

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r.,             poz. 594)Rada  Gminy  Poraju c h w a l a,  co  następuje:

§ 1. . Ustala się Regulamin Targowiska Gminnego położonego w Poraju przy ul. Piaskowej, stanowiący Załącznik do Uchwały.

§ 2. . Traci moc Uchwała Nr 55(VII)2007 Rady Gminy Poraj z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia lokalizacji i regulaminu targowiska gminnego.

§ 3. . Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj

§ 4. . Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lublińcu


Katarzyna Każmierczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 298(XXXVIII)2013
Rady Gminy Poraj
z dnia 15 lipca 2013 r.

REGULAMIN TARGOWISKA GMINNEGO
USYTUOWANEGO W PORAJU
PRZY UL. PIASKOWEJ

§ 1. .

1. Prowadzenie Targowiska jest zadaniem własnym Gminy Poraj.

2. Administratorem Targowiska jest Urząd Gminy Poraj na podstawie Umowy poddzierżawy z dnia 28 czerwca 2013 roku.

3. Targowisko czynne jest we wtorki, w piątki i w soboty od godz. 600do godz.1300.

Administrator może udostępnić targowisko także w inne dni lub w innych godzinach.

Informacja określająca godziny otwarcia Targowiska musi zostać podane do wiadomości w drodze ogłoszenia na tablicy informacyjnej.

4. Nadzór nad Targowiskiem sprawuje Kierownik Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Poraj.

5. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które przebywają na terenie Targowiska.

§ 2. .

1. Uprawnione do prowadzenia handlu na Targowisku są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej.

2. Sprzedający na targowisku ma obowiązek wniesienia opłaty targowej i uzyskania dowodu wpłaty.

3. Opłatę targową pobiera inkasent przy wjeździe na Targowisko wydając jednocześnie pokwitowanie, które jest dowodem jej uiszczenia. Pokwitowanie powinno być zachowane przez Sprzedającego do chwili opuszczenia Targowiska. Brak pokwitowania skutkuje obowiązkiem ponownego wniesienia opłaty.

§ 3. .

Sprzedający zobowiązani są do posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz do posiadania aktualnych uprawnień do prowadzenia handlu.

§ 4. .

1. Na Targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary i artykuły nie wyłączone z obrotu na mocy odrębnych przepisów oraz pod warunkiem, że ich sprzedaż nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Na Targowisku nie mogą być sprzedawane m.in.:

nafta, benzyna, spirytus skażony (denaturat), trucizna, środki lecznicze,

broń, amunicja, materiały wybuchowe,, materiały pirotechniczne,

artykuły szkodliwe dla zdrowia lub stanowiące zagrożenie życia ludzkiego oraz artykuły zepsute, sfałszowane lub fałszywie oznaczone lub pochodzące z kradzieży,

kamienie szlachetne, platyna, złoto i srebro oraz przedmioty sporządzone z tych kruszców bez wymaganej cechy pobierczej,

kasety magnetofonowe i magnetowidowe, płyty CD, DVD lub inne nośniki dźwięku i obrazu bez właściwego zezwolenia,

towary nie posiadające wymaganych oznaczeń lub atestów,

3. Handel może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.

4. Każdy ze sprzedających zobowiązany jest do zachowania czystości w obrębie

zajmowanego stanowiska zarówno w trakcie sprzedaży jak i po jej zakończeniu.

§ 5. .

1. Towary wystawione do sprzedaży powinny być opatrzone ceną w sposób zapewniający nie budzącą wątpliwości informację o jej wysokości.

2. Do ważenia lub mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie legalizowane narzędzia pomiarowe dostosowane do jednostek miar obowiązujących w obrocie towarowym.

3. Sprzedający na Targowisku mają obowiązek oznaczyć punkt sprzedaży w sposób umożliwiający identyfikację sprzedającego.

§ 6. .

Na Targowisku zabrania się prowadzenia gier hazardowych oraz sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań i przetargów.

§ 7. .

Sprzedający mają możliwość rezerwacji stanowiska w drodze umowy zawartej z administratorem.

§ 8. .

Sprzedający zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Targowiska, przepisów

przeciwpożarowych, sanitarnych, weterynaryjnych oraz wykonywania poleceń obsługi Targowiska oraz służb porządkowych.

§ 9. .

Obowiązki Administratora:

utrzymanie w należytym stanie tablic informacyjnych i umieszczanie na nich aktualnych dokumentów takich jak Regulaminu Targowiska, Uchwały Rady Gminy w sprawie opłaty skarbowej oraz innych aktualnych informacji,

nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu i nadzorowanie usuwania ewentualnych jego uchybień,

bieżące utrzymywanie czystości na Targowisku.

§ 10. .

Skargi i wnioski przyjmuje Kierownik Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Poraj.

§ 11. .

1. Korzystający z targowiska są obowiązani korzystać w sposób należyty z urządzeń Targowiska.

2. Korzystający z Targowiska są obowiązani do naprawienia ewentualnych szkód wyrządzonych przez siebie na Targowisku.

§ 12. .

Naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu spowoduje odpowiedzialność karną i porządkową, w tym może skutkować usunięciem z Targowiska.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Każmierczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Zych

Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Handlowy BIK Brokers. Absolwent wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1992-95 jeden z organizatorów i założycieli sieci restauracji KFC, Pizza Hut i Taco Bell należącej do PepsiCo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »