| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.366.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 17 lipca 2013r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXVIII/420/13 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/273/93 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 17 grudnia 1993r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki gminy pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich"

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXVIII/420/13 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/273/93 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 17 grudnia 1993r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki gminy pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich" w całości, jako niezgodnej z art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137).

U z a s a d n i e n i e

Przedmiotową uchwałą Rada Miasta Piekary Śląskie dokonała zmiany uchwały Nr XXXIV/273/93 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 17 grudnia 1993r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki gminy pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich". Uchwała została doręczona Wojewodzie Śląskiemu w dniu 17 czerwca 2013 r.

W ocenie organu nadzoru regulacja zawarta § 3 przedmiotowej uchwały, przewidująca jej wejście w życie "po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego", narusza przepis art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Kwestionowana uchwała nie należy bowiem do żadnej z kategorii aktów wymienionych w tym przepisie podlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. W szczególności nie stanowi ona aktu prawa miejscowego, ani też aktu, który na mocy przepisów szczególnych podlegałby publikacji.

Aby bowiem akt normatywny uznany został za przepis powszechnie obowiązujący, spełnione muszą zostać określone wymogi. Musi on między innymi: być wydany przez kompetentny organ na podstawie upoważnień ustawowych, w swej treści zawierać normy o charakterze abstrakcyjnym (wielokrotnego zastosowania) i generalnym (skierowane do nieokreślonego adresata). Samo zaś upoważnienie ustawowe dla organu stanowiącego do wydania aktu prawa miejscowego musi być wyraźne i konkretne - tzn. musi ono jednoznacznie wskazywać, że organowi temu została przekazana do unormowania określona sfera prawna, że zostały mu przyznane kompetencje do uchwalenia nie jakichkolwiek treści, ale treści prawodawczych, to jest wyznaczających ich adresatom pewien sposób zachowania się, w formie nakazów, zakazów lub uprawnień. W orzecznictwie powszechnie przyjmuje się, że przepisy adresowane wyłącznie do kręgu podmiotów organizacyjnie podporządkowanych, określające organizację urzędów i instytucji samorządowych należy zaliczyć do norm prawa wewnętrznie obowiązującego. Tworzenie jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, a także spółek prawa handlowego jest zatem sprawą wchodzącą w zakres prawa wewnętrznie obowiązującego. Uchwała taka nie ustanawia przepisów powszechnie obowiązujących. Adresatem takiej uchwały nie jest bowiem społeczność lokalna, bo jej przepisy wprost się do niej nie odnoszą. Jest to typowy akt normatywny kierownictwa wewnętrznego, mający moc wiążącą jedynie wewnątrz określonego układu organizacyjnego (por. wyrok NSA z 30 sierpnia 2000r. sygn. akt I SA 721/2000 LEX nr 57173, wyrok WSA w Gliwicach z 27 sierpnia 2009r. sygn. akt IV SA/Gl 97/09 www.nsa.gov.pl). Na marginiesie dodac można, że w taki właśnie sposób Rada traktowała uchwałę Nr XXXIV/273/93 z dnia 17 grudnia 1993r. oraz jej dotychczasowe nowelizacje.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, iż Rada w niniejszej sprawie istotnie naruszyła prawo, z uwagi na nieprawidłowe określenie daty wejścia w życie przedmiotowej uchwały, w szczególności poprzez uzależnienie jej wejścia w życie od publikacji w dzienniku urzędowym, co skutkuje bezwzględną nieważnością całej uchwały.

Niezależnie od powyższego, odnosząc się do treści uchwały, wskazać należy, iż zgodnie z art. 50a ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym: "Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza". Dopełnieniem powyższej regulacji są przepisy § 3 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane (Dz. U. Nr 143, poz. 845), które stanowią, iż organ gminy lub zarządca drogi, w ramach wykonywanych zadań, zgłasza jedynie potrzebę usunięcia pojazdu z drogi, natomiast samego usunięcia pojazdu dokonuje straż gminna (miejska) lub policja. Jednocześnie w powyższym zakresie brak jest przepisu, analogicznego do art. 130a ust. 5f ww. ustawy, który stanowi, iż usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach, o których mowa w art. 130a ust. 1-2, należy do zadań własnych powiatu. Starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich wykonywanie zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. Z uwagi na powyższe, zdaniem organu nadzoru, regulacja zawarta w § 1 pkt 1 uchwały dot. świadczenia usług przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich w zakresie usuwania (holowania) pojazdów z drogi oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadku, o którym mowa w art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, stanowi istotne naruszenie prawa.

Mając powyższe na uwadze uchwałę Nr XXVIII/420/13 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/273/93 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 17 grudnia 1993r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki gminy pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich ze względu na wyżej opisane nieprawidłowości należy uznać za wadliwą, co czyni stwierdzenie jej nieważności w całości uzasadnionym i koniecznym.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego


Iwona Andruszkiewicz

Otrzymują:

1) Rada Miasta Piekary Śląskie

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) a/a

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »