| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/41/303/13 Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 16 lipca 2013r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Rady Powiatu w Bielsku - Białej Nr IV/31/242/12 z dnia 27 grudnia 2012r. z późniejszymi zmianami

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 595) oraz art. 211, art. 212, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z 2009r. z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu w Bielsku-Białej
uchwala co następuje :

§ 1.

W uchwale budżetowej na 2013 rok Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr IV/31/242/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w 2013 roku

1/ w dziale 600 - TRASNPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1.450.000,00 zł

w tym:

- dochody bieżące

*  środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł                           

1.450.000,00 zł

2/ w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

1.448,00 zł

w tym:

- dochody bieżące

* otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

1.448,00 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu w 2013 roku

w dziale 600 - TRASNPORT I ŁĄCZNOŚĆ

106.000,00 zł

rozdziale 60078 -  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

106.000,00 zł

I. Wydatki majątkowe

106.000,00 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

106.000,00 zł

w tym na:

- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy Inwestycyjne             

106.000,00 zł

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu w 2013 roku

1/ w dziale 600 - TRASNPORT I ŁĄCZNOŚĆ

2.556.000,00 zł

a/ rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy

1.000.000,00 zł

I. Wydatki bieżące             

1.000.000,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

w tym na:

- wydatki związane z realizację zadań   statutowych             

1.000.000,00 zł

b/ rozdziale 60078 -  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1.556.000,00 zł

w tym na:

I. Wydatki bieżące

1.450.000,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

1.450.000,00 zł

- wydatki związane z realizację zadań   statutowych

1.450.000,00 zł

II. Wydatki majątkowe

106.000,00 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

106.000,00 zł

w tym na:

- wydatki na programy i projekty realizowane z
udziałem środków UE oraz innych źródeł  zagranicznych

106.000,00 zł

2/ w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

1.448,00 zł

rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia

1.448,00 zł

I. Wydatki bieżące

1.448,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

1.448,00 zł

w tym na:

-  wydatki związane z realizacją zadań  statutowych

1.448,00 zł

4. Załącznik Nr 3 ,,Przychody i rozchody budżetu Powiatu na 2013 rok” otrzymuje brzmienie jak w

załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 5 ,,Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  realizowanych w drodze porozumień

(umów) między jednostkami samorządu  terytorialnego w 2013r.” otrzymuje brzmienie jak w

załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2.

Zwiększeniu ulega planowany deficyt o kwotę 1.000.000,00 zł. Deficyt po zmianach wynosi

8.936.761,79 zł i finansowany będzie z wolnych środków w kwocie 4.679.059,87 zł,  pożyczki z

Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 555.597,92 zł oraz

kredytów bankowych w kwocie 3.702.104,00 zł

§ 3.

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu po zmianach o których mowa w § 1 wynosi:

-               po stronie dochodów   –   124.857.778,87 zł

-               po stronie wydatków   –   133.794.540,66 zł

- deficyt                         –      8.936.761,79 zł

§ 4.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady


Roman Migdał


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/41/303/13
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 16 lipca 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/41/303/13
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 16 lipca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Szypniewski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »