| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/354/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 16 lipca 2013r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny rozgraniczone ulicami: Rumana, Górniczą oraz południowymi granicami działek nr 4506/9 oraz 4074/40, 74, 76, 78, 79, 81, 122, 125 - (Plan XVIII)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art. 20 ust. 1, art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2012 r. poz. 647 ze zm.)

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach

stwierdzając, że nie narusza się ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czechowice-Dziedzice zatwierdzonego uchwałą Nr XLVII/488/06 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 26 czerwca 2006 r. z późniejszymi zmianami

uchwala

zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny rozgraniczone ulicami: Rumana, Górniczą oraz południowymi granicami działek nr 4506/9 oraz 4074/40, 74, 76, 78, 79, 81, 122, 125 - (Plan XVIII) zatwierdzonego uchwałą Nr XVII/181/03 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 9 grudnia 2003 r. (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2004 r. Nr 28, poz. 947).

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmująca tereny położone w północnej części miasta Czechowice-Dziedzice, zwanego dalej „planem”, następuje zgodnie z uchwałą Nr XIX/163/12 Rady Miejskiej w Czechowicach- Dziedzicach z dnia 31 stycznia 2012 r.

§ 2. Treść planu przedstawiona jest w postaci:

1) tekstu niniejszej uchwały zawartego w rozdziałach:

a) Rozdział I - Przepisy ogólne

b) Rozdział II  - Przepisy obowiązujące dla całego obszaru objętego planem

c) Rozdział III - Przepisy dotyczące poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi

d) Rozdział IV - Przepisy końcowe;

2) części graficznej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały składającej się z rysunku planu wykonanego na kopiach mapy zasadniczej w skali  1: 500 (wydruk w skali 1:1000) pochodzących z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

§ 3. 1. Ustaleniami obowiązującymi na rysunku planu są następujące oznaczenia graficzne:

1) granice obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania wraz z identyfikującymi je symbolami literowymi:

a) „MN”    - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) „MW”   - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

c) „KDL"   - tereny dróg publicznych (lokalnych) klasy L,

d) „KDD"  - tereny dróg publicznych (dojazdowych) klasy D,

e) „KDW" - tereny dróg wewnętrznych;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy.

2. Treść podkładu mapowego nie jest przedmiotem rysunku planu.

§ 4. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:

1) załącznik nr 1 - Rysunek planu w skali 1 : 1000 wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czechowice-Dziedzice;

2) załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

3) załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania.

§ 5. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały  jest mowa o:

1) przepisach odrębnych - rozumie się przez to obowiązujące, w dniu uchwalenia planu, przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w zagospodarowaniu terenów wynikające z prawo mocnych decyzji administracyjnych;

2) rysunku planu - rozumie się przez to rysunek wymieniony w § 2 pkt 2 niniejszej uchwały;

3) terenie - rozumie się przez to teren o określonym przeznaczeniu podstawowym, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

4) obszarze - rozumie się przez to obszar objęty planem;

5) przeznaczeniu podstawowym - rozumie się przez to rodzaj przeznaczenia terenu, który dominuje w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi;

6) przeznaczeniu dopuszczalnym - rozumie się przez to rodzaj przeznaczenia inny niż podstawowy, który uzupełnia i wzbogaca przeznaczenie podstawowe;

7) usługach nieuciążliwych - rozumie się przez to działalność i usługi nie powodujące szkodliwości i uciążliwości dla użytkowników sąsiednich działek oraz pogorszenia standardów jakości środowiska lub przekroczenia standardów emisyjnych;

8) uciążliwości dla środowiska - rozumie się przez to działania lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska (zwłaszcza hałas, wibracje, odpady, zanieczyszczenie powietrza i wód), które stwarzają możliwość pogorszenia standardów jakości środowiska, w rozumieniu przepisów odrębnych;

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - rozumie się przez to linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się usytuowanie budynków i naziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, nie dotyczy lokalizacji obiektów podziemnych.

Rozdział II
Przepisy obowiązujące dla całego obszaru objętego planem

§ 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, oraz kształtowania ładu przestrzennego:

1) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane bezpośrednio z mocy prawa, za wyjątkiem robót budowlanych związanych z komunikacją drogową i infrastrukturą techniczną, w tym inwestycjami celu publicznego z zakresu łączności;

2) zakaz odprowadzania ścieków sanitarnych oraz wód opadowych w sposób pogarszający stan gleb oraz wód powierzchniowych i podziemnych;

3) priorytet stosowania w systemach grzewczych ekologicznie czystych nośników energii cieplnej;

4) dopuszcza się budynki gospodarcze, techniczne, garaże i inne realizowane w formie obiektów typu kontenerowego, blaszanego, o obudowie stalowej i aluminiowej, wyłącznie jeśli będą z zewnątrz otynkowane;

5) dopuszcza się umieszczanie urządzeń reklamowych:

a) w formie wolnostojącej - o powierzchni nie większej niż 2 m2i wysokości nie większej niż 4 m,

b) na budynkach, z wyjątkiem zwieńczenia i dachu budynku - o powierzchni nie większej niż 1 m2,

c) na ogrodzeniach - o powierzchni nie większej niż 0,3 m2.

§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - dla całego obszaru położonego w strefie ochrony ekspozycji zabytkowego zespołu ustala się:

1) nakaz zachowania wysokości budynków ustalonych w przepisach dotyczących poszczególnych terenów;

2) zakaz lokalizowania obiektów tymczasowych;

3) zakaz stosowania jako materiałów wykończeniowych elewacji budynków: blachy falistej i trapezowej, listew plastikowych oraz papy;

4) od strony dróg i terenów publicznych zakaz realizacji przęseł ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych, blach oraz innych elementów przesłaniających.

§ 8. Zasady i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie oraz zasady ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, wynikające z przepisów odrębnych:

1) w celu zapewnienia warunków ochrony przed hałasem wyróżnia się tereny chronione akustycznie, zaliczone do poszczególnych rodzajów określonych w przepisach Prawa ochrony środowiska i przyjmuje się dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla:

a) terenów oznaczonych w planie symbolamiMN -jak dla „terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”,

b) terenów oznaczonych w planie symbolamiMW -jak dla „terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego”;

2) w celu zachowania wymogów w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy:

a) dla wszystkich budynków zapewnić możliwość dojazdu o każdej porze roku poprzez drogi lub dojazdy niewydzielone o parametrach spełniających wymagania określone przepisami odrębnymi, jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe,

b) zapewnić źródła przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożaru, na zasadach określonych w przepisach odrębnych dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę;

3) obszar planu znajduje się w granicach terenu górniczego oraz poza granicami obszaru górniczego  „Czechowice II” ustanowionego dla złoża węgla kamiennego, poza zasięgiem wpływów eksploatacji górniczej.

§ 9. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) nie określa się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, w przypadku ich podjęcia z inicjatywy właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości - na warunkach określonych w przepisach odrębnych - należy odpowiednio uwzględnić warunki określone w pkt 2;

2) dla działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości, ustala się następujące parametry:

a) minimalne powierzchnie oraz szerokość frontu:

- dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej - 800 m2, front 18 m,

- dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej / na 1 budynek/ - 600 m2, front 15 m,

- dla zabudowy usługowej i mieszkaniowo-usługowej - 1200 m2, front 20 m;

- dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 1500 m2, front 30 m;

b) dopuszcza się zmniejszenie wynikające z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10% dla powierzchni działki i szerokości frontu działki,

c) minimalna szerokość nowo wydzielanych dróg wewnętrznych - 6 metrów,

d) kąt położenia działek w stosunku do pasa drogowego dróg publicznych lub wewnętrznych: 60° - 120°,

e) minimalne wielkości działek podane dla poszczególnych kategorii terenów nie obowiązują w przypadku:

- dokonywania podziałów pod drogi, place oraz podziałów mających na celu powiększenie działek macierzystych,

- dokonywania podziałów mających na celu uregulowanie spraw własnościowych związanych z istniejącą zabudową, poprawą możliwości zagospodarowania istniejących działek lub zapewnienia dojazdów.

§ 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) obsługa komunikacyjna obszaru przez określony w planie system dróg publicznych uzupełniony przez drogi wewnętrzne (nie zaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych);

2) nieprzekraczalna linia zabudowy według ustaleń w rozdziale III;

3) obowiązek zapewnienia miejsc do parkowania (m.p.) według ustaleń w rozdziale III.

§ 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę na cele komunalne i ochronę przeciwpożarową - z sieci wodociągowej poprzez  budowę i rozbudowę sieci, obiektów i urządzeń;

2) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków:

a) do sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową i rozbudową sieci, obiektów i urządzeń,

b) wody opadowe do kanalizacji deszczowej wraz z budową i rozbudową sieci, obiektów i urządzeń,

c) wody opadowe i roztopowe z parkingów, wyłącznie poprzez urządzenia do podczyszczania ścieków - zgodnie z przepisami Prawa wodnego;

3) zaopatrzenie w energię elektryczną:

a) zasilanie z sieci niskiego i średniego napięcia, z dopuszczeniem budowy, rozbudowy i przebudowy sieci, obiektów i urządzeń elektroenergetycznych w wykonaniu napowietrznym i kablowym (podziemnym);

b) zaspokojenie przewidywanego wzrostu zapotrzebowania może nastąpić poprzez lokalizację stacji 15/0,4 kV w obrębie terenów;

4) zaopatrzenie w gaz  - z sieci gazowej średniociśnieniowej z dopuszczeniem budowy i rozbudowy sieci, obiektów i urządzeń;

5) gospodarka odpadami - nakaz gromadzenia i odbioru odpadów - zgodnie z obowiązującymi  przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami;

6) zaopatrzenie w ciepło w oparciu o sieć ciepłowniczą, energię elektryczną, lokalne źródła na paliwa ekologiczne lub alternatywne źródła energii z wykorzystaniem atestowanych urządzeń grzewczych zapewniających zachowanie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń powietrza, poprzez budowę i rozbudowę sieci, obiektów i urządzeń;

7) telekomunikacja - dopuszcza się rozwój łączności przewodowej i bezprzewodowej, w tym możliwość lokalizacji stacji bazowych nie oznaczonych w rysunku planu.

§ 12. W granicach obszaru objętego planem nie występują przestrzenie publiczne, obszary i obiekty chronione ustawą o ochronie przyrody, a także tereny narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wymagające określenia zasad ich kształtowania.

§ 13. Do czasu zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie, tereny mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy.

§ 14. Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w wysokości -  30%.

Rozdział III
Ustalenia dla poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi

§ 15. 1. Wyznacza się tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi oznaczone na rysunku planu symbolami„MN1÷4”.

2. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

3. Przeznaczenie dopuszczalne:

1) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki gospodarcze);

2) usługi nieuciążliwe;

3) obiekty i urządzenia małej architektury;

4) zieleń urządzona;

5) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;

6) urządzenia komunikacji (dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe).

4. W terenach ustala się:

1) możliwość wykonywania robót budowlanych, oraz zmiany sposobu użytkowania zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym;

2) możliwość zmiany sposobu użytkowania obiektów w części na usługi nieuciążliwe, na działkach mających zapewnioną właściwą obsługę komunikacyjną, w tym miejsca parkingowe.

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

1) intensywność zabudowy, jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej:

a) minimalna  dla wszystkich terenów - 0,05,

b) maksymalna:

- dla terenu MN1 - 0,8

- dla terenu MN2 i MN3 - 0,6

- dla terenu MN4 - 0,9;

2) powierzchnia biologicznie czynna:

a) dla terenu MN1 - minimum 30% powierzchni działki budowlanej,

b) dla terenu MN2 i MN3 - minimum 40% powierzchni działki budowlanej,

c) dla terenu MN4 - minimum 20% powierzchni działki budowlanej;

3) powierzchnia zabudowy:

a) dla terenów MN1 i MN4 - maksymalnie 30% powierzchni działki budowlanej,

b) dla terenu MN2 i MN3 - maksymalnie 40% powierzchni działki budowlanej;

4) geometria dachów:

a) budynków mieszkalnych i usługowych dachy dwu lub wielospadowe o jednakowym nachyleniu głównych połaci od 15º do 35º, z wysuniętymi okapami, z dopuszczeniem możliwości realizacji lukarn, świetlików, okien dachowych itp.,

b) budynków gospodarczych i garażowych dachy dwuspadowe o jednakowym nachyleniu głównych połaci od 15º do 35º, z wysuniętymi okapami;

c) dla budynków istniejących przy nadbudowie, przebudowie lub rozbudowie forma dachu ( układ połaci, kąt nachylenia, pokrycie) może nawiązywać do dachu istniejącego bez konieczności spełniania warunków określonych w pkt 4 lit. a i b;

5) maksymalna wysokość:

a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych - 8 metrów,

b) budynków  usługowych, gospodarczych i garażowych - 5 metrów,

c) obiektów małej architektury - 3 metry;

d) budowli - 10 metrów;

e) dla budynków istniejących przy nadbudowie, przebudowie lub rozbudowie dopuszcza się zwiększenie do 20% wysokości określonej w pkt 5 lit. a - c;

6) minimalna wielkość nowo wydzielonych działek budowlanych:

a) dla terenu MN2 i MN3 - 700 m2,

b) dla terenu MN4 - 500 m2;

7) nieprzekraczalne linie zabudowy dla lokalizacji nowych budynków:

a) przy drodze lokalnej oznaczonej symbolem KDL1 - minimum 8 metrów od zewnętrznej krawędzi jezdni,

b) przy drogach dojazdowych - minimum 6 metrów od linii rozgraniczającej tereny oznaczone symbolami KDD1÷2 ;

c) przy drodze wewnętrznej - minimum 4 metry od linii rozgraniczającej teren oznaczony symbolem KDW1;

8) w obrębie działki budowlanej należy zapewnić odpowiednią ilość miejsc do parkowania (m.p.), stosownie do poniższych wskaźników:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 m.p. lub garażowe łącznie na 1 budynek mieszkalny,

b) dla obiektów usługowych - 1m.p./50 m2powierzchni użytkowej,

podane wartości wskaźników należy traktować jako minimalne, z zastrzeżeniem, iż dla obiektów wymienionych w lit. b nie mniej niż 3 miejsca parkingowe.

§ 16. 1. Wyznacza się teren wydzielony liniami rozgraniczającymi oznaczony na rysunku planu symbolem„MW1”.

2. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

3. Przeznaczenie dopuszczalne:

1) usługi nieuciążliwe;

2) garaże wbudowane w obiektach mieszkaniowych wielorodzinnych i usługowych;

3) obiekty i urządzenia małej architektury;

4) zieleń urządzona;

5) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;

6) urządzenia komunikacji (dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe).

4. W terenie ustala się:

1) możliwość wykonywania robót budowlanych zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym;

2) możliwość lokalizacji nowych obiektów usług nieuciążliwych - wbudowanych lub wolnostojących, przy czym powierzchnia zabudowy funkcji usługowej nie może stanowić więcej niż 50% powierzchni zabudowy na działce.

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

1) intensywność zabudowy, jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej:

a) minimalna - 0,05

b) maksymalna - 1,5;

2) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 30% powierzchni działki budowlanej;

3) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 40% powierzchni działki budowlanej;

4) geometria dachów:

a) budynków mieszkalnych wielorodzinnych dachy o jednakowym nachyleniu głównych połaci od 15º do 30º, z wysuniętymi okapami, z dopuszczeniem możliwości realizacji lukarn, świetlików, okien dachowych itp. lub dachy płaskie,

b) budynków usługowych dachy o jednakowym nachyleniu głównych połaci od 15º do 35º, z wysuniętymi okapami, z dopuszczeniem możliwości realizacji lukarn, świetlików, okien dachowych itp.;

5) maksymalna wysokość:

a) budynków mieszkalnych wielorodzinnych - 12 metrów,

b) budynków usługowych - 10 metrów,

c) obiektów małej architektury - 3 metry;

d) budowli - 12 metrów;

6) nieprzekraczalne linie zabudowy dla lokalizacji nowych budynków:

a) przy drogach dojazdowych - minimum 6 metrów od linii rozgraniczającej tereny oznaczone symbolami KDD1÷3 ;

7) w obrębie działki budowlanej należy zapewnić odpowiednią ilość miejsc do parkowania (m.p.), stosownie do poniższych wskaźników:

a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 1 m.p. lub garażowe łącznie na 1 lokal mieszkalny,

b) dla obiektów usługowych - 1m.p./50m2powierzchni użytkowej.

§ 17. 1. Wyznacza się teren wydzielony liniami rozgraniczającymi oznaczony na rysunku planu symbolem„ZP1”.

2. Przeznaczenie podstawowe - zieleń urządzona.

3. Przeznaczenie dopuszczalne:

1) obiekty małej architektury;

2) małe boiska, miejsca do wypoczynku, ścieżki piesze, ścieżki zdrowia;

3) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

4. W terenie ustala się:

1) powierzchnia utwardzona nie więcej niż 20% powierzchni terenu;

2) realizacje założeń parkowych poprzez komponowaną zieleń średnią i niską;

3) zakaz lokalizacji zabudowy, za wyjątkiem określonym w ust. 3;

4) zakaz lokalizacji wszelkich elementów reklamowych.

§ 18. 1. Teren wydzielony liniami rozgraniczającymi i oznaczony na rysunku planu symbolem„1KDL”przeznacza się pod część pasa drogowego drogi powiatowej klasy „L”.

2. Dla terenu ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1) lokalizację wszelkich inwestycji związanych z infrastrukturą drogową i techniczną, niezbędnymi obiektami inżynierskimi oraz pasów zieleni izolacyjnej.

§ 19. 1. Tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi i oznaczone na rysunku planu symbolami„1÷3KDD”przeznacza się pod część pasa drogowego dróg gminnych klasy „D”.

2. Dla terenów ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1) lokalizację wszelkich inwestycji związanych z infrastrukturą drogową i techniczną, niezbędnymi obiektami inżynierskimi oraz pasów zieleni izolacyjnej.

§ 20. 1. Teren wydzielony liniami rozgraniczającymi i oznaczony na rysunku planu symbolem„1KDW”przeznacza się pod drogę wewnętrzną.

2. Dla terenu ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1) szerokość w liniach rozgraniczających - 6 m;

2) dopuszcza się realizację drogi jako ciągu pieszo-jezdnego;

3) lokalizację wszelkich inwestycji związanych z infrastrukturą drogową i techniczną, niezbędnymi obiektami inżynierskimi oraz pasów zieleni izolacyjnej.

Rozdział IV
Przepisy końcowe

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 22. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Żelazny


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/354/13
Rady Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach
z dnia 16 lipca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

rysunek planu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/354/13
Rady Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach
z dnia 16 lipca 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), po zapoznaniu się z Rozstrzygnięciem Burmistrza Czechowic-Dziedzic i wykazem uwag wniesionych podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny rozgraniczone ulicami: Rumana, Górniczą oraz południowymi granicami działek nr 4506/9 oraz 4074/40, 74, 76, 78, 79, 81, 122, 125 - (Plan XVIII), postanawia się co następuje:

1.Przyjmuje się stanowisko Burmistrza Czechowic-Dziedzic w sprawie nie uwzględnienia uwagi (nr 1) dotyczącej dopuszczenia możliwości budowy budynków mieszkalnych w formie bliźniaczej, szeregowej lub wielorodzinnych, na działkach nr 4046/16 i 4046/20 położonych w Czechowicach-Dziedzicach, w części dotyczącej zabudowy wielorodzinnej.

Uzasadnienie:

Przeznaczenie wnioskowanych działek pod zabudowę wielorodzinną jest niezgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czechowice-Dziedzice.

Pozostałe formy zabudowy (tj. budynki mieszkalne w formie bliźniaczej i szeregowej) mieszczą się w definicji zabudowy jednorodzinnej.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Żelazny


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/354/13
Rady Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach
z dnia 16 lipca 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania

1. Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, stosownie do art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), finansowane będą z budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice, z zastrzeżeniem punktów 2, 3 i 4.

2. Dopuszcza się finansowanie ze środków podmiotów prywatnych, na podstawie partnerstwa publiczno-prywatnego.

3. Dopuszcza się finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, ze zm.).

4. Dopuszcza się finansowanie lub dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa, stosownie do art. 112 ust. 1 pkt 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Żelazny

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »