| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/357/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 16 lipca 2013r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, warunków i trybu przyznawania nagród i wyróżnień, ich rodzajów oraz wysokości za osiągnięcie wysokich wyników sportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 31 ust. 3, art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala:

§ 1. 1. Ustanawia się nagrody sportowe Burmistrza Czechowic-Dziedzic zwane dalej „nagrodami” dla osób fizycznych, które osiągnęły wysokie wyniki sportowe, zwanych dalej „zawodnikami”, a także dla trenerów lub innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

2. Ustanawia się wyróżnienia Burmistrza Czechowic-Dziedzic zwane dalej „wyróżnieniami” dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe, a także dla trenerów lub innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

§ 2. Szczegółowe zasady, warunki i tryb przyznawania nagród i wyróżnień oraz ich rodzaje i wysokość określa niniejsza uchwała.

§ 3. Nagrody i wyróżnienia przyznaje zawodnikom, trenerom lub innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej Burmistrz Czechowic-Dziedzic, zwany dalej „Burmistrzem”.

§ 4. Za osiągnięcie wysokich wyników sportowych przyjmuje się w szczególności:

1) uzyskanie miejsc medalowych:

a) w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy,

b) w igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach olimpijskich głuchych,

c) w olimpiadach specjalnych,

d) w akademickich mistrzostwach świata i uniwersjadach,

e) w zawodach Pucharu Świata lub Pucharu Europy,

f) w mistrzostwach Polski,

2) w grach zespołowych także awans zespołu reprezentującego dany klub sportowy do jednej z trzech najwyższych klas rozgrywkowych, a w przypadku piłki nożnej do czterech najwyższych klas rozgrywkowych.

§ 5. 1. Nagrody lub wyróżnienia mogą być przyznawane zawodnikom mającym ukończone 16 lat                     oraz  zrzeszonym w klubie sportowym mającym siedzibę na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

2. Nagrody lub wyróżnienia mogą być przyznawane trenerom lub innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej, które są związane z klubem sportowym mającym siedzibę na terenie  Gminy Czechowice-Dziedzice.

3. Nagrody lub wyróżnienia mogą być również przyznawane zawodnikom uczestniczącym w olimpiadach specjalnych, igrzyskach paraolimpijskich oraz igrzyskach olimpijskich głuchych, a także trenerom lub innym osobom związanym z takimi zawodnikami niezależnie od wymogu określonego w ust. 1, a zamieszkałym na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

§ 6. 1. Nagrody przyznaje się w formie pieniężnej, do wysokości 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania nagrody.

2. Wyróżnienia przyznaje się w formie dyplomów lub statuetek.

§ 7. Trenerom lub innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej za całokształt działalności może być przyznana nagroda lub wyróżnienie z tego tytułu tylko jeden raz.

§ 8. Każdy spośród nagrodzonych lub wyróżnionych może otrzymać tylko jedną nagrodę  lub wyróżnienie za to samo osiągnięcie, z uwzględnieniem postanowień § 7.

§ 9. W jednym roku kalendarzowym zawodnik, trener lub inna osoba wyróżniająca się osiągnięciami w działalności sportowej, może otrzymać tylko jedną nagrodę lub wyróżnienie.

§ 10. Nagrody lub wyróżnienia przyznawane są za następujące okresy:

1) do 30 czerwca – za wyniki sportowe uzyskane od 1 stycznia do 31 grudnia w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody lub wyróżnienia,

2) do 31 grudnia – za wyniki sportowe uzyskane od 1 stycznia do 30 czerwca w danym roku kalendarzowym.

§ 11. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia mogą składać:

1) związki i kluby sportowe,

2) stowarzyszenia kultury fizycznej.

§ 12. 1. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia muszą zawierać następujące informacje:

1) dane osobowe kandydata,

2) informacje o szczególnych osiągnięciach, za które ma być przyznana nagroda lub wyróżnienie wraz z dokumentami potwierdzającymi dotychczasowe osiągnięcia wystawionymi przez właściwy klub lub polski związek sportowy,

3) uzasadnienie wnioskodawcy,

4) dane dotyczące klubu, lub polskiego związku sportowego, w tym nazwę i adres siedziby, informację o osobach upoważnionych do reprezentowania klubu lub polskiego związku sportowego,

5) wyrażenie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz przekazanie do publicznej wiadomości faktu przyznania nagrody lub wyróżnienia – od kandydata do nagrody lub wyróżnienia.

2. Do wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia dołącza się:

1) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru właściwego dla danego klubu lub polskiego związku sportowego,

2) aktualną licencję zawodnika, trenera lub inny dokument uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym lub prowadzenia szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym albo oświadczenie klubu lub polskiego związku sportowego, potwierdzające przynależność zawodnika do klubu lub polskiego związku sportowego lub związanie z klubem lub z polskim związkiem sportowym.

3. Wszystkie dokumenty, o których mowa w ust. 2 muszą być złożone w postaci oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem i podpisane przez wnioskodawcę.

4. Wzór wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia określa Burmistrz zarządzeniem.

5. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody lub wyróżnienia.

§ 13. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia należy składać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach w terminie:

1) w przypadku określonym w § 10 pkt 1 – w terminie do dnia 10 stycznia następnego roku kalendarzowego,

2) w przypadku określonym w § 10 pkt 2 – w terminie do dnia 10 lipca danego roku kalendarzowego.

§ 14. 1. Złożone wnioski podlegają kontroli pod względem formalnym przez odpowiednią komórkę merytoryczną Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w terminie nie dłuższym niż 14 dni od terminu zakończenia przyjmowania wniosków.

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia, wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania do ich usunięcia.

§ 15. 1. Wnioski sprawdzone pod względem formalnym podlegają ocenie merytorycznej przez Radę Sportu powołaną przez Burmistrza zarządzeniem.

2. Rada Sportu dokonuje oceny merytorycznej wniosków i przedkłada Burmistrzowi protokół z posiedzenia, zawierający analizę wniosków i propozycje wysokości nagród w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.


§ 16. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania, w przypadku:

1) złożenia po terminie określonym w § 13,

2) nie usunięcia braków formalnych w terminie określonym w § 14 ust. 2,

3) wycofania wniosku przez wnioskodawcę.

§ 17. Nagrodę wypłaca się jednorazowo na konto zawodnika, trenera lub innej osoby wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej.

§ 18. Nagroda wypłacona w oparciu o nieprawdziwe dane niezwłocznie podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami od dnia jej wypłaty.

§ 19. Źródłem pokrycia wydatków jest budżet Gminy Czechowice-Dziedzice.

§ 20. Traci moc uchwała Nr XIV/110/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 27 września 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, warunków i trybu przyznawania nagród i wyróżnień, ich rodzajów oraz wysokości za osiągnięcie wyników sportowych oraz uchwała Nr XVIII/155/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, warunków i trybu przyznawania nagród i wyróżnień, ich rodzajów oraz wysokości za osiągnięcie wyników sportowych.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Żelazny

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Welsyng

Radca prawny i doradca podatkowy. Prowadzi swoją kancelarię w Warszawie, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podatkowo-księgowej firm i innych podatników. Autorka kilkuset publikacji o tematyce podatkowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »